Програма за дисциплината: лозарство ІІ ра част включена като задължителна в учебния планДата01.01.2018
Размер128.38 Kb.
#38934
ТипПрограма


АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

ФАКУЛТЕТ ПО ЛОЗАРО - ГРАДИНАРСТВО

утвърждавам:
ректор:

/ДОЦ. Д-Р д. гРЕКОВ/

учебна програма

за дисциплината: ЛОЗАРСТВО ІІ-РА ЧАСТ
включена като задължителна в учебния план
НА специалността: АГРОНОМСТВО (ТРОПИЧНО И СУБТРОПИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ)

област: 6. АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА


професионално направление: 6. 1. РАСТЕНИЕВЪДСТВО
за образователно - квалификационна степен БАКАЛАВЪР
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА
kатедра лозарство

Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на КС на катедра Лозарство, с протокол № 2 от 31.1.2008 г.Пловдив, 2008 г.

УЧЕБНА ПРОГРАМА

I. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН

Код

Водещ

преподавателОсновна

форма на


контрол

Хорариум

Кре-

ди-


ти


Аудиторна

заетост


Извънаудиторна

заетост


Всичко

Лекции

Упраж-нения

Учебни

ПрактикиДруги форми03.06.02.

доц. д-р А. Иванов

Писмен изпит или тест

30

30

10

55

125

5.0

II. АНОТАЦИЯ

В курса по Лозарство ІІ-ра част студентите ще усвояват знания за съвременните технологии за производство на лозов посадъчен материал, засаждане на нови лозови насаждения и комплексът от агротехнически мероприятия по отглеждането на лозата. Резитба и формиране на лозите в страните от тропика, субтропика и умерения климат. Студентите се запознават с важни за лозарството местни и чуждестранни сортове имащи стопанско значение за лозарството. За оформянето им като специалисти допринасят и въпросите свързани с беритбата, окачествяването и оползотворяването на гроздовата продукция.

Получените знания за технологиите на отглеждане и сортовия състав в страните от тропика и субтропика и умерения климат ще послужат като основа за внедряване на нови сортове и технологии за тези страни, което би допринесло за получаване на грозде - десертно и винено, отговарящо на изискванията на стандартите на ЕО за износ и производство на V.Q.P.R и биологични вина.


III. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

III. 1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ – 60 часаIII. 1. 1. ЛЕКЦИИ – 30 часа

Тема І. Производство на присадени вкоренени лози. Производство на подложкови резници. Създаване и отглеждане на подложкови маточници. Събиране и съхраняване на резниците. Производство на резници за калеми от сортове на Европейската лоза. Създаване и отглеждане на маточни лозя. Събиране и съхраняване на резниците за калеми.

2 часа

Тема ­ІІ. Присаждане на маса. Срокове за извършване на присаждането. Подготовката на подложките и присадниците за присаждане. Присаждане на маса. Условия за образуване и диференциране на калуса. Стратификация и закаляване на присадените резници.

2 часа

Тема ІІІ. Вкореняване на присадените и стратифицирани резници. Създаване на лозово вкоренилище. Вкореняване в тирове и лехово-ленточно. Грижи за лозите във вкоренилището. Изваждане, сортиране и съхраняване на присадените, вкоренени лози. Други технологии за производство на присадени вкоренени лози.

2 часа

Тема IV. Създаване на нови лозови насаждения. Разработване на технически проект за създаване на ново лозе. Избор на място. Организация на територията. Подготовка на площта. Форми и гъстота на засаждане. Маркиране, засаждане и грижи за младите насаждения.

2 часа

Тема V. Резитба и формиране на лозата. Биологични основи на резитбата. Същност и задачи на резитбата. Борба с полярността при лозата. Регулиране на оптималното съотношение между силата на растежа, добива и качеството на гроздето, както и поддържане на взаимната връзка между тях. Родовитост на пъпките. Правилно пространствено разположение на надземните части на лозата. Методи за определяне на оптималния брой на очите/натоварването/ при резитбата.Прогнозиране на добивите от лозовите насаждения. Време за извършване на резитбата. Правила и техники за извършване на резитбата. Правила и техники за извършване на резитбата.

4 часа

Тема VІ. Системи и формировки при резитбата на лозата. Къси резитби: Чашовидна формировка, Кордон Роая, Кордон Вертико; Дълги резитби: Формировка Силвоз; Смесени резитби: Формировка Подобрен Гюйо, Стъблен двураменен Гюйо, Казнав, Мозер и Омбрела. Женевска двойна завеса. Асмовидна формировка. Резитба за формиране и плододаване.

2 часа

Тема VIІ. Специални резитби. Резитби на лозя повредени от ниски зимни температури и пролетни мразове. Резитба на лози повредени от градушка.

2 часа

Тема VІІІ. Резитбени операции със зелени части: филизене, прищипване, кършене, колтучене, колцуване, прореждане на гроздове, листа и зърна. Приложение на растежните регулатори в лозарството.

3 часа

Тема IX. Поддържане на почвената повърхност в лозята. Поддържане на почвената повърхност в лозята чрез обработка. Видове обработки. Поддържане на почвената повърхност чиста от плевели чрез хербициди, мулчиране и затревяване.

1 час
Тема X. Торене на лозята. Теоретични основи на торенето на лозата. Методи за определяне торопотребността на лозата. Запасяващо торене и торене на плододаващи лозя.

1 час

Тема XI. Воден режим и напояване на лозата. Потребност на лозата от вода. Определяне сроковете за напояване. Поливни норми и начини на напояване.

1 час

Тема XII. Беритба на винено и десертно грозде. Предварително определяне на добива. Установяване на датата за започване на гроздобера. Технология на беритбата на гроздето за преработка. Особености на беритбата на десертното грозде. Манипулация и окачествяване на гроздето за консумация в прясно състояние.

1 час

Тема XІІІ. Лозови подложки:Рупестрис дю Ло /Монтикола/, Шасла х Берландиери 41Б, Берландиери х Рипария Телеки селекция Кобер 5ББ, Берландиери х Рипария SO4 110 Рихтер, 140 Руджери, Феркал. Директни сортове лози. Обща характеристика. Отело, Сейбел 4986.

1 час

Тема XIV. Десертни сортове лози: Супер ран Болгар, Кардинал, Царица на лозята, Чауш, Брестовица, Виктория, Болгар, Мискет Хамбургски, Италия, Палиери, Серван бял, Алмерия, Мискет александрийски, Фраула, Фурма, Балади, Хелуани. Безсеменни сортове лози: Русалка, Русалка 3, Русалка 1, Хибрид VI-4, Султанина, Перлет, Атики, Супериор сидлес, Кралски рубин, Коринтско черно.

1 час

Тема XV. Сортове за червени вина: Памид, Гъмза, Мавруд, Широка мелнишка лоза, Тракийски мавруд, Каберне совиньон, Мерло, Пино ноар, Аликант буше, Гран ноар, Саперави, Пловдивска малага.

1 час

Тема XVI. Сортове за бели, пенливи вина и конячни виноматериалии: Димят, Мискет червен, Шардоне, Совиньон, Орфей, Ркацители, Ризлинг Италиански, Алиготе, Юни блан. Сортове за десертни вина: Тамянка, Мискет врачански, Мискет отонел, Пино гри.

1 час

Тема XVII. Сортове с повишена устойчивост на гъбни болести и ниски зимни температури: Кондарев, Наслада, Дружба - десертни; Сторгозия, Дунавска Гъмза, Поморийски бисер- винени.

1 час

III. 1. 2. ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ - 30 часа1. Анатомични особености на лозата: корен, пръчка, пъпки. Преценка за зрелостта на подложковия материал и фитосанитарното състояние на зимните очи

4 часа

2. Производство на лозов посадъчен материал. Присаждане на маса. Машинно присаждане. Стратификация.

4 часа

3. Усъвършенстване резитбата за плододаване на лози отглеждани на формировките Стъблен Гюйо и Видоизменен Мозер.

4 часа

4. Усъвършенстване резитбата за плододаване на лози отглеждани на формировките Омбрела, ЖДЗ и Единична завеса. Асмовидно отглеждане на лозите

4 часа

5. Създаване на ново лозе. Присаждане на разцеп.

2 часа

6. Вкореняване на облагородените и стратифицирани лози

2 часа

7. Зелени резитбени операции в маточници. Присаждане на зелено.

4 часа

8. Зелени резитбени операции в плододаващи и млади лозови насаждения/ 1ва- 4та година/.

4 часа

9. Окачествяване на червени и десертни вина

2 часа

III. 2. ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ - 65 часа

III. 2. 1. УЧЕБНА ПРАКТИКА - 10 часа

1. Усъвършенстване знанията по резитба на зряло

4 часа

2. Резитба на зелено в плододаващи лозя

3 часа

3. Резитба на зелено в маточници

3 часа
ІІІ. 2. 2. РАЗРАБОТКА НА КУРСОВ ПРОЕКТ И КОНСУЛТАЦИИ

25 часа


III. 2. 3. ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТ 30 часа
IV. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Лекциите се извеждат в аудитория с възможност за използване на помощни нагледни материали: табла, диапозитиви, мултимедия.

Упражненията се извеждат в учебно-опитната база на катедра Лозарство в с. Брестник и в лабораториите на катедрата.

Семестъра се заверява в съответствие със Закона за висшето образование и правилника на АУ, при условие, че студентът е посещавал редовно лекциите и упражненията, и е показал добра степен на усвояване на преподавания материал.

Изпита е писмен или тест, като оценката се уточнява след провеждане на събеседване.

Оценяването е по шестобалната система.

V. Изпитна ПРОГРАМАИзпитна програма по дисциплината

за студентите от специалност АГРОНОМСТВО тропично и субтропично земеделиепри Аграрен Университет - Пловдив,

окс “Бакалавър”, редовна форма на обучение, 2007/2008 учебна година

1. Производство на присадени вкоренени лози. Производство на подложкови резници. Създаване и отглеждане на подложкови маточници. Събиране и съхраняване на резниците. Производство на резници за калеми от сортове на Европейската лоза. Създаване и отглеждане на маточни лозя. Събиране и съхраняване на резниците за калеми.

2. Присаждане на маса. Срокове за извършване на присаждането. Подготовката на подложките и присадниците за присаждане. Присаждане на маса. Условия за образуване и диференциране на калуса. Стратификация и закаляване на присадените резници.

3. Вкореняване на присадените и стратифицирани резници. Създаване на лозово вкоренилище. Вкореняване в тирове и лехово-ленточно. Грижи за лозите във вкоренилището. Изваждане, сортиране и съхраняване на присадените, вкоренени лози. Други технологии за производство на присадени вкоренени лози.

4. Създаване на нови лозови насаждения. Разработване на технически проект за създаване на ново лозе. Избор на място. Организация на територията. Подготовка на площта. Форми и гъстота на засаждане. Маркиране, засаждане и грижи за младите насаждения.

5. Резитба и формиране на лозата. Биологични основи на резитбата. Същност и задачи на резитбата. Борба с полярността при лозата. Регулиране на оптималното съотношение между силата на растежа, добива и качеството на гроздето, както и поддържане на взаимната връзка между тях. Родовитост на пъпките. Правилно пространствено разположение на надземните части на лозата. Методи за определяне на оптималния брой на очите/натоварването/ при резитбата.Прогнозиране на добивите от лозовите насаждения. Време за извършване на резитбата. Правила и техники за извършване на резитбата. Правила и техники за извършване на резитбата.

6. Системи и формировки при резитбата на лозата. Къси резитби: Чашовидна формировка, Кордон Роая, Кордон Вертико; Дълги резитби: Формировка Силвоз; Смесени резитби: Формировка Подобрен Гюйо, Стъблен двураменен Гюйо, Казнав, Мозер и Омбрела. Женевска двойна завеса. Асмовидна формировка. Резитба за формиране и плододаване.

7. Специални резитби. Резитби на лозя повредени от ниски зимни температури и пролетни мразове. Резитба на лози повредени от градушка.

8. Резитбени операции със зелени части: филизене, прищипване, кършене, колтучене, колцуване, прореждане на гроздове, листа и зърна. Приложение на растежните регулатори при десертните сортове.

9. Поддържане на почвената повърхност в лозята. Поддържане на почвената повърхност в лозята чрез обработка. Видове обработки. Поддържане на почвената повърхност чиста от плевели чрез хербициди, мулчиране и затревяване.

10. Торене на лозята. Теоретични основи на торенето на лозата. Методи за определяне торопотребността на лозата. Запасяващо торене и торене на плододаващи лозя.

11. Воден режим и напояване на лозата. Потребност на лозата от вода. Определяне сроковете за напояване. Поливни норми и начини на напояване.

12. Беритба на винено и десертно грозде. Предварително определяне на добива. Установяване на датата за започване на гроздобера. Технология на беритбата на гроздето за преработка. Особености на беритбата на десертното грозде. Манипулация и окачествяване на гроздето за консумация в прясно състояние.

13. Агробиологична и технологична характеристика на лозовите подложки: Рупестрис дю Ло /Монтикола/, Шасла х Берландиери 41Б, Берландиери х Рипария Телеки селекция Кобер 5ББ, Берландиери х Рипария SO4 110 Рихтер, 140 Руджери, Феркал. Директни сортове лози. Обща характеристика. Отело, Сейбел 4986.

14. Агробиологична и технологична характеристика на десертните сортове лози: Десертни сортове лози: Супер ран Болгар, Кардинал, Царица на лозята, Чауш, Брестовица, Виктория, Болгар, Мискет Хамбургски, Италия, Палиери, Серван бял, Алмерия, Мискет александрийски, Фраула, Фурма, Балади, Хелуани. Безсеменни сортове лози: Русалка, Русалка 3, Русалка 1, Хибрид VI-4, Султанина, Перлет, Атики, Супериор сидлес, Кралски рубин, Коринтско черно.

15. Агробиологична и технологична характеристика на сортовете за червени вина: Памид, Гъмза, Мавруд, Широка мелнишка лоза, Тракийски мавруд, Каберне совиньон, Мерло, Пино ноар, Аликант буше, Гран ноар, Саперави, Пловдивска малага.

16. Агробиологична и технологична характеристика на сортовете за бели, пенливи вина и конячни виноматериалии: Димят, Мискет червен, Шардоне, Совиньон, Орфей, Ркацители, Ризлинг Италиански, Алиготе, Юни блан. Сортове за десертни вина: Тамянка, Мискет врачански, Мискет отонел, Пино гри.

17. Агробиологична и технологична характеристика на сортовете с повишена устойчивост на гъбни болести и ниски зимни температури: Кондарев, Наслада, Дружба - десертни; Сторгозия, Дунавска Гъмза, Поморийски бисер- винени.

VI. ЛИТЕРАТУРА

А. Основна


1. Лозарство - Д. Брайков, С. Панделиев, Л. Машева, Ц. Миевска, А. Иванов, В. Ройчев, П. Ботянски, Академично издателство – Аграрен Университет, Пловдив, 2005

2. Лозарство с ампелография – Д. Бабриков, Д. Брайков, С. Панделиев, София , 2000.

3. Ръководство за упражнения по лозарство - Л. Машева, Ц. Миевска, А. Иванов, В. Ройчев, П. Ботянски, П. Кировски - Академично издателство – Аграрен Университет, Пловдив, 2004
Б. Допълнителна

1. Бабриков Д., Л. Радулов, Д. Брайков, Сл. Йонев, Сл. Панделиев - Резитба на лозата и прогнозиране на добивите, Пловдив, 1989.

2. Ни­ков М.- 150 съ­ве­та за ло­за­ря, Зе­миз­дат, Со­фия, 1992.

3. Ни­ков М., З.Зан­ков, Л.Ра­ду­лов, Б.Ка­ра­дим­чев. Про­из­вод­с­т­во на де­сер­т­но гроз­де. Зе­миз­дат, Со­фия, 1990.

4. Спи­са­ние "Ло­зар­с­т­во и ви­нар­с­т­во".

5. Спи­са­ние “Рас­те­ни­евъд­ни на­уки”.

2008, Пловдив СЪСТАВИЛ:

Доц. д-р А. Иванов


Ръководител катедра:

Доц. Д-р В. РОЙЧЕВ
Декан на ЛГФ:

Доц. д-р А. Иванов

Каталог: cntnr -> uchebni programi -> lozarstvo
uchebni programi -> Лекции Упражнения, семинари
lozarstvo -> Програма за дисциплината ампелография включена като задължителна в учебния план на
lozarstvo -> Програма за дисциплината лозарство I част включена като задължителна в учебния план на
lozarstvo -> Програма за дисциплината лозарство включена като задължителна в учебния план на
lozarstvo -> Утвърждавам: ректор: /доц д-р Димитър Греков
lozarstvo -> Програма за дисциплината ампелография включена като задължителна в учебния план на
lozarstvo -> Програма за дисциплината селекция на трайните култури включена като задължителна в учебния план на
lozarstvo -> Програма за дисциплината: лозарство включена като задължителна в учебния план
lozarstvo -> Програма за дисциплината: лозарство І ва част включена като задължителна в учебния план
lozarstvo -> Програма за дисциплината лозарство II част включена като задължителна в учебния план на


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница