Програма за дисциплината: "растениевъдство I част" включена като задължителна в учебния планДата11.04.2018
Размер154.7 Kb.
ТипПрограма
АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

ФАКУЛТЕТ ПО ЛОЗАРО - ГРАДИНАРСТВО

утвърждавам:
ректор:

/ДОЦ. Д-Р д. гРЕКОВ/учебна програма


за дисциплината: РАСТЕНИЕВЪДСТВО I ЧАСТ

включена като задължителна в учебния план

НА специалността: АГРОНОМСТВО (ЛОЗАРО-ГРАДИНАРСТВО)

област: 6. АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

професионално направление: 6. 1. РАСТЕНИЕВЪДСТВО

за образователно - квалификационна степен “БАКАЛАВЪР


ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА

kатедра РАСТЕНИЕВЪДСТВО

Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на КС на катедра Растениевъдство, с протокол № 4 от 11. 02. 2008 г.


Пловдив, 2008 г.


УЧЕБНА ПРОГРАМА


I. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН


Код

Водещ

преподавателОсновна

форма на


контрол

Хорариум

Кре-

дитиАудиторна

заетост


Извънаудиторна

заетост


Всичко

Лекции

Упраж-нения

Учебни

практики


Други форми01.01.04.

Доц. Иванова

Писмен изпит

30

30

10

55

125

5.0II. АНОТАЦИЯ

Дисциплината Растениевъдство - I част в курса по / Лозаро-градинарство/ има за цел да запознае студентите с по- основните зърнено житни / пшеница, ръж, тритикале, ечемик, овес, царевица, сорго, ориз, просо/ и бобови култути / фасул, соя, грах, нахут и леща/, които се отглеждат в България и са включени в полските сеитбообръщения с различно направление на произвежданата растителна продукция.

От обемът и важността на разглежданите в курса биологични изисквания, растежни и морфологични особенности,систематиката и стопанските качества на районираните сортове произтича и значимостта на знанията за тях. Растениевъдството оформя физиономията на специалиста агроном. В курса се дават познания върху разглежданите култури в много широк диапазон. На първо място се прави цялостна характеристика на основният продукт , заради които се отглеждат растенията и различните начини на неговото използуване. Заедно с това се дават сведения и за съпътстващите основния продукт растителни части. Отделя се внимание за разпространението и използуването на културите в географски и исторически аспекти. На тази основа се правят прогнози за перспективите в различни региони в света и България.

Специално място е отделено за произведената в света и в България продукция и нейното потребление в миналото, сега и в перспектива.

В лекции и особено в практическите занятия студентите имат възможност да се запознаят с ботаническите особености, систематиката и сортоврте на отделните култури.

Културите се разглеждат в тясна връзка с абиотичните и екологични фактори.

В курсът се разглежда развитието не само на отделното растение с изискванията му към околната среда, но и на посева като динамична оптико-биологична система.

В агротехническата част за всяка култура се сочат най-добрите условия за получаване на биологично чист продукт.

Грижите за посевите обхващат всички въздействия върху почвата и растенията, които осигуряват оптимални условия за формиращия се добив.

Така построеният курс по Растениевъдство I част осигурява запознаване с особеностите на всяка от разглежданите култури и възможностите им за производство на растителна продукция с висока биологична стойност.
III. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

III.1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ –60 часа

III. 1.1. ЛЕКЦИИ – 30 часа
ТемаI. Растениевъдството като наука - същност, значение, предмет, възникване, особености, постижения, проблеми, задачи и методи. Групиране на полските култури.
ТемаII. Зърнено- житни култури – 18 часа

1. Обща характеристика - значение, произход, разпространение, тенденции на развитие. Морфологични особености на: коренова система, стъбло, листа, съцветие, зърно. Биологични особености: фази и стадии на развитие, етапи на органогенеза, продължителност на вегетационния период.

2. Пшеница - значение, произход, разпространение, площи, добиви и производство, тенденции на развитие и прогнози. Морфологични особености. Класификация и изисквания към сорта. Биологични особености.

Технология на отглеждане – предшественици, сеитбообращения, обработка на почвата, торене, избор и подготовка на посевния материал и сеитба , грижи през вегетацията, прибиране и съхранение .3. Ечемик - значение, произход, разпространение, площи, добиви и производство, тенденции на развитие и прогнози. Морфологични особености. Класификация и изисквания към сорта. Биологични особености.

Технология на отглеждане при различни направления на използване – предшественици, сеитбообращения, обработка на почвата, торене, избор и подготовка на посевния материал и сеитба , грижи през вегетацията, прибиране и съхранение.4.Ръж. Значение, произход, разпространение, добиви и производство. Тенденции на развитии и прогнози. Морфологична характеристика, класификация и изисквания към сорта. Биологични особености.

Агротехника - място в сеитбообращението, подготовка на почвата, торене, подготовка на посевния материал и сеитба. Грижи през вегетацията, прибиране и съхранение.5.Тритикале. Значение, произход, разпространение, добиви и производство. Тенденции на развитии и прогнози. Морфологична характеристика, класификация и изисквания към сорта. Биологични особености.

Агротехника - място в сеитбообращението, подготовка на почвата, торене, подготовка на посевния материал и сеитба. Грижи през вегетацията, прибиране и съхранение.6.Овес. Значение, произход, разпространение, добиви и производство. Тенденции на развитии и прогнози. Морфологична характеристика, класификация и изисквания към сорта. Биологични особености.

Агротехника - място в сеитбообращението, подготовка на почвата, торене, подготовка на посевния материал и сеитба. Грижи през вегетацията, прибиране и съхранение.7. Царевица - значение, произход, разпространение, площи, добиви и производство, тенденции на развитие и прогнози. Морфологични особености. Класификация и изисквания към сорта. Биологични особености.

Технология на отглеждане – предшественици, сеитбообращения, обработка на почвата, торене, избор и подготовка на посевния материал и сеитба , грижи през вегетацията, прибиране и съхранение .8. Ориз - значение, произход, разпространение, площи, добиви и производство, тенденции на развитие и прогнози. Морфологични особености. Класификация и изисквания към сорта. Биологични особености.

Технология на отглеждане – предшественици, сеитбообращения, обработка на почвата, торене, избор и подготовка на посевния материал и сеитба , грижи през вегетацията, прибиране и съхранение.9. Сорго -Значение, произход, разпространение, добиви и производство. Тенденции на развитии и прогнози. Морфологична характеристика, класификация и изисквания към сорта. Биологични особености.

Агротехника - място в сеитбообращението, подготовка на почвата, торене, подготовка на посевния материал и сеитба. Грижи през вегетацията, прибиране и съхранение.


Тема III. Зърнено- бобови култури – 12 часа

1.Зърнено- бобови култури. Обща характеристика - значение, произход, разпространение, тенденции на развитие. Морфологични особености на: коренова система, стъбло, листа, цветове, плодове, семена. Фази на развитие.

2.Соя - значение, произход, разпространение, добиви и производство. Тенденции на развитие и прогнози. Морфологична характеристика, класификация и изисквания към сорта. Биологични особености.

Агротехника - място в сеитбообращението, подготовка на почвата, торене, подготовка на посевния материал и сеитба. Грижи през вегетацията, прибиране и съхранение.3. Фасул - значение, произход, разпространение, добиви и производство. Тенденция на развитие и прогнози. Морфологична характеристика, класификация и изисквания към сорта.Биологични особености.

Агротехника - място в сеитбообращението, подготовка на почвата, особености на минералното хранене и торене, подготовка на посевния материал и сеитба, грижи през вегетацията, прибиране и съхранение.2 Грах - значение, произход, разпространение, площи, добиви и производство. Морфологична характеристика, класификация и изисквания към сорта. Биологични особености.

Агротехника - място в сеитбообращението, подготовка на почвата, особености на минералното хранене и торене, подготовка на посевния материал и сеитба, грижи през вегетацията, прибиране и съхранение.5. Леща - значение, произход, разпространение, площи, добиви и производство. Морфологична характеристика, класификация и изисквания към сорта. Биологични особености.

Агротехника - място в сеитбообращението, подготовка на почвата, особености на минералното хранене и торене, подготовка на посевния материал и сеитба, грижи през вегетацията, прибиране и съхранение.6. Нахут - значение, произход, разпространение, площи, добиви и производство. Морфологична характеристика, класификация и изисквания към сорта. Биологични особености.

Агротехника - място в сеитбообращението, подготовка на почвата, особености на минералното хранене и торене, подготовка на посевния материал и сеитба, грижи през вегетацията, прибиране и съхранение.III.1.2. ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ – 30 часа

1.Обща морфологична характеристика на зърнените житник ултури. - 2 часа

2.Пшеница. Морфологични особености. Определяне на по-разпостранените видове пшеници- 2 часа

3. Пшеница. Определяне на основните вариетети и сортове мека и твърда пшеница- 2 часа

4. Ечемик. Морфологични особености. Разпознаване на подвидовете, групите и вариететите. 2 часа

5. Ръж, тритикале, овес. Морфологични особености. Систематика и сортове - 2 часа.

6. Царевица- морфологични особености свързани с агротехниката. Систематика.Районирани хибриди и сортове- 2 часа.

7. Ориз, просо, сорго. Морфология,систематика и сортове - 2 часа.

8. Обсъждане на агротехническата част на технологична карта за отглеждане на зърнено-житни култури - 2 часа.

9. Определяне на биологичния добив при пшеница, ръж, ечемик. Определяне процентното участие на двуреден ечемик в смес с многореден - 2 часа.

10.Зърнено-бобови култури. Обща морфологична характеристика - 2 часа.

11. Фасул,соя грах. Морфология,систематика и сортове - 2 часа.

12. Нахут, леща, бакла. Морфология,систематика и сортове -.2 часа.

13.Определяне биологичния добив от зърнено-бобови култури - 2 часа

14. Обсъждане на технологична карта за отглеждане на фасул - 2 часа.

15. Разпознаване на зърнено-житните и зърнено-бобовите култури по хербарии, цели растения, части от тях, съцветия, семена – Подготовка за практически изпит – 2 часа


III.2. ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ – 65 часа
III.2.1. УЧЕБНА ПРАКТИКА - 10 часа

1.Окачествяване на предсеитбената подготовка на почвата, сеитба на зимно-житни култури след различни предшественици.

2.Оценка на посева от зимни житни култури след презимуване
III.2.2. ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА – 30 часа

Разработване на агротехническата част на технологична карта за производство на основните зимни житни , пролетни житни и зърнено - бобови култури с цел придобиване на познания относно последователността при извършване на технологичните процеси, при конкретно зададени условия /различни предшественици, различни почвени типове, различна запасеност на почвата с N,P,K и др., което ще даде възможност за варианти/.

Разработките могат да са и колективна работа на 2-3 студенти. Всяка технологична карта да е с обем 4-5 страници.

Схематично технологичната карта има следния вид:


Т Е Х Н О Л О Г И Ч Н А К А Р Т А /агротехническа част/
Име ,Презиме,Фамилия..................................................................................................................

Специалност,курс,подгрупа,Фак.N..............................................................................................

За производство на ........................................................................................................................

При планиран добив kg/da.............................................................................................................

Сорт.................................................................................................................................................

Предшественик...............................................................................................................................

Характеристика на почвата............................................................................................................

Поливни и неполивни условия......................................................................................................

Съдържание на хранителни елементи /в mg/ на N, P2О, К2О

N

по

редАгротехнически мероприятия

Мярка

Календарен срок

Изисквания /качествени показатели/

1

2

3

4

6

гр. Пловдив Студент………………

Дата……….. Преподавател………………….


III.2.3. САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА – 25 часа.
IV. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО
1.Лекции - обръща се внимание на основните и специфични моменти от биологията и агротехниката на културите; онагледяване на учебния материал с диапозитиви, транспаранти, мултимедия и видеофилми
2.Практическите упражнения - изучаване на морфологичните особености на основните и най-разпространени зърнено-житни и бобови култури, самостоятелна работа с хербарии, семена, живи растения и определители.

3.Учебните практики се провеждат в учебно- експерименталната база на катедрата и сортимента в двора на университета, използват се и базите на различните научните институти. За максимална усвояване на материала, предвиден като практически упражнения и учебни практики, студентите работят самостоятелно под методичното ръководство на преподавателите.

За извеждане на упражненията се използват и 5 лаборатории (2 полски), снабдени с необходимите нагледни материали и апаратура.3.Текущият контрол се извършва усно върху материала от практическите упражнения и писмено, като се проверяват усвоените от студентите знания придобити за отделните групи растения по време на лекционния курс и при оценки от всеки отделен раздел над много добър /5/ студентите могат да се освободят от изпит .
4. Присъствие на лекции и упажнения. Заверка се получава при 100% прослушани лекции и отработени упражнения от студентите.Изключения се допускат само при случаите, регламентирани с решения на АС и Правилника за УД на АУ-Пловдив.
5. Изпитът се провежда на два етапа - практически/оценката от практическите знания придобити от лабораторните упражнения и учебните практики ще влияят върху общата оценка с коефициент 0.3, и теоритичен - писмен изпит, върху знанията придобити от лекционния курс и от допълнителна литература с тежест 70%. Разработване на 2 въпроса с продължителност - 2 часа.

Оценяването е по шестобалната система.V. ИЗПИТНА ПРОГРАМА

Изпитна програма по дисциплината РАСТЕНИЕВЪДСТВО I част

за студентите от специалност АГРОНОМСТВО ЛОЗАРО ГРАДИНАРСТВО

при АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ –Пловдив,

ОКС “БАКАЛАВЪР”, РЕДОВНА форма на обучение, 2007/2008 учебна година

1.Растениевъдството като наука, предмет и методи. Групиране на полските култури.

2. Зърнено-житни култури – Обща характеристика-стопанско значение, особености в растежа и развитието-фенофази, етапи на органогенезис, температурен и светлинен стадий.

3.Пшеница.Стопанско значение, произход, разпространение, продуктивни възможности. Ботанически особености. Систематика и сортове. Биологични изисквания (изисквания към топлина, дължина на деня, влага и почва).

4.Пшеница. Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба.

5.Пшеница. Агротехника. Грижи през вегетацията. Прибиране.

6.Ечемик. Стопанско значение,произход, разпространение и добиви. Ботанически особености. Систематика и сортове. Биологични изисквания.

7.Ечемик. Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба (подготовка на посевния материал, срокове, схема на засяване, сеитбена норма. Грижи през вегетацията. Прибиране и съхраняване на продукцията.

8. Ръж. Стопанско значение,произход, разпространение и добиви. Ботанически особености. Систематика и сортове. Биологични изисквания. Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба (подготовка на посевния материал, срокове, схема на засяване, сеитбена норма. Грижи през вегетацията. Прибиране и съхраняване на продукцията.

9.Тритикале. Стопанско значение,произход, разпространение и добиви. Ботанически особености. Систематика и сортове. Биологични изисквания. Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба (подготовка на посевния материал, срокове, схема на засяване, сеитбена норма. Грижи през вегетацията. Прибиране и съхраняване на продукцията.

10.Овес. Стопанско значение,произход, разпространение и добиви. Ботанически особености. Систематика и сортове. Биологични изисквания. Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба (подготовка на посевния материал, срокове, схема на засяване, сеитбена норма. Грижи през вегетацията. Прибиране и съхраняване на продукцията.

11.Царевица. Стопанско значение,произход, разпространение и добиви. Ботанически особености. Систематика и сортове. Биологични изисквания.

12.Царевица. Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба (подготовка на посевния материал, срокове, схема на засяване, сеитбена норма. Грижи през вегетацията. Прибиране и съхраняване на продукцията.

13.Сорго. Стопанско значение,произход, разпространение и добиви. Ботанически особености. Систематика и сортове. Биологични изисквания. Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба (подготовка на посевния материал, срокове, схема на засяване, сеитбена норма. Грижи през вегетацията. Прибиране и съхраняване на продукцията.

14.Ориз. Стопанско значение,произход, разпространение и добиви. Ботанически особености. Систематика и сортове. Биологични изисквания.

15.Ориз.Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба.

16.Ориз. Агротехника (Грижи през вегетацията. Прибиране.

17.Зърнено-бобови култури.Обща морфологина характеристика, стопанско значение, особености в растежа и развитието, фенофази,

18.Фасул. Стопанско значение, произход, разпространение и добиви. Ботанически особености. Систематика и сортове. Биологични изисквания.

19.Фасул. Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба, грижи през вeгетацията). Прибиране.

20. Соя. Стопанско значение, произход, разпространение и добиви. Ботанически особености. Систематика и сортове. Биологични изисквания

21.Соя. Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба, грижи през вeгетацията). Прибиране.

22.Грах. Стопанско значение, произход, разпространение и добиви. Ботанически особености. Систематика и сортове. Биологични изисквания

23.Грах. Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба, грижи през вeгетацията). Прибиране.

24.Нахут. Стопанско значение,произход, разпространение и добиви. Ботанически особености. Систематика и сортове. Биологични изисквания. Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба (подготовка на посевния материал, срокове, схема на засяване, сеитбена норма. Грижи през вегетацията. Прибиране и съхраняване на продукцията.

25.Леща. Стопанско значение,произход, разпространение и добиви. Ботанически особености. Систематика и сортове. Биологични изисквания. Агротехника (място в сеитбообръщението, обработка на почвата, торене, сеитба (подготовка на посевния материал, срокове, схема на засяване, сеитбена норма. Грижи през вегетацията. Прибиране и съхраняване на продукцията.VI. ЛИТЕРАТУРА

А. ОСНОВНА

1. Растениевъдство - учебник за студентите от ВСИ - Пловдив, Земиздат, София,2002.

2. Растениевъдство - ръководство за лабораторни упражнения, Издателство " Виденов & син", София.1999.

3. Растениевъдство - учебник за студентите от АУ - Пловдив, Академично издателство на АУ, Пловдив,2007.Б. ДОПЪЛНИТЕЛНА

1. Царевицата в България, Земиздат, София, 1984.

2. Ечемикът в България, Земиздат, София, 1986.

3. Технологии за производство на зърнени култури НАПС, София, 1988.

4. Агроекологични условия и продуктивност на зърнените култури, Земиздат, София, 1988.

5. Повишаване качеството на зърното от пшеницата, ечемика и царевицата, Земиздат, София, 1989.

6. Тритикале, Земиздат, София, 1989.

7. Оценка качеството на пшеницата по външен вид на зърното, Академично издателство на ВСИ –Пловдив 2004.

8.Технология на отглеждане на ечемик, Пъблиш СайСет – Еко, София , 2004

9.Издания на списание “Растениевъдни науки” - специализирано научно списание на “Национален център за аграрни науки” - София

10.Издания на списание “Селскостопанска наука” - специализирано научно списание на Национален център за аграрни науки – София

11.Списък на разрешените за употреба в република България

фитофармацевтични препарати и микроторове, Издателство Виденов и син 2008.
07.02. 2008, ПЛОВДИВ СЪСТАВИЛ:

/ДОЦ. Д-Р Р.ИВАНОВА/


РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА:/ДОЦ. Д-Р ИВ. ЯНЧЕВ/
ДЕКАН НА ЛФГ:

/ДОЦ. Д-Р А.ИВАНОВ/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница