Програма за дисциплината: Растителна защита (ФИтопатология) включена като задължителна в учебния планДата21.02.2018
Размер87.48 Kb.
ТипПрограма

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

ФАКУЛТЕТ ПО ЛОЗАРО - ГРАДИНАРСТВО

утвърждавам:

ректор:

/ДОЦ. Д-Р д. гРЕКОВ/учебна програма

за дисциплината: Растителна защита (ФИтопатология)


включена като задължителна в учебния план
НА специалността: АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО
област: 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
професионално направление: 5. 13. ОБЩО ИНЖЕНЕРСТВО
за образователно - квалификационна степен: “БАКАЛАВЪР”
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА

kатедра фитопатология


Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на КС на катедра Фитопатология, с протокол № 2 от 04.02. 2008 г.


Пловдив, 2008 г.

УЧЕБНА ПРОГРАМА

I. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАНКод

Водещ

преподавателОсновна

форма на


контрол

Хорариум

Кре-

ди-


ти


Аудиторна

заетост


Извънаудиторна

заетост


Всичко

Лекции

Упраж-нения

Учебни

практики


Други форми


03.05.04

доц. дсн Св.Бобев

Писмен изпит


15

15

5

25

60

2.5


II. АНОТАЦИЯ

Познаването на растителните болести и борбата с техните причинители са определящи предпоставки за ефективността на земеделието. Фитопатологията като наука се занимава с тези елементи на технологичния процес и те са обект на изучаване в двете основни части – обща и специална фитопатология.Общата част има превес в обучението и на студентите се представят фундаментални въпроси, свързани с развитието на фитопатологията като наука, основните понятия, класифицирането на болестите, методите за определяне на загубите от болести, взаимоотношенията растение-патоген, направленията и методите за борба.

В специалната част се разглеждат симптомите на болести по основни за страната култури, биологичните особености на техните причинители и методите за борба. Подборът на обектите предполага запознаване с неинфекциозни и инфекциозни болести от всички групи болести (вирози, фитоплазмози, бактериози, микози).

Лабораторните упражнения предоставят възможност за разширяване познанията върху етиологията на болестите.

Курсът е част от интердисциплинарното обучение в областта на растениевъдството на студентите от специалността Аграрно инженерство и допълва познанията им върху опазването на културните растения от болести.


III. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

III.1 АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ – 30 часа

III.1.1 ЛЕКЦИИ – 15 часа

1. Фитопатологията като наука за растителните болести

Предмет, задачи и периоди в развитието на фитопатологията. Основни понятия – болест, симптом, синдром. Класификации и групи растителни болести.

2. Патогенеза

Еволюция на паразитизма, паразити и групи паразити.

Същност на патологичния процес и основни фази - заразяване, инкубационен период и проявяване на симптомите. Възпроизводство, разсейване и запазване на патогените. Епифитотии - същност и видове; предпоставки за възникване и стратегия за предотвратяване.

3 часа

3. Вирусите и фитоплазмите като причинители на болести

Разпространение и икономическо значение на двете групи болести. Морфологични особености на фитопатогенните вируси и фитоплазми. Пренасяне и запазване.

4. Бактериите като причинители на болести

Разпространение и икономическо значение на бактериозите. Морфологични особености на фитопатогенните бактерии. Пренасяне и запазване.2 часа

5. Гъбите като причинители на болести

Разпространение и икономическо значение на микозите. Особености на фитопатогенните гъби, основни систематични единици. Пренасяне и запазване.

1 час

6. Икономическо значение на растителните болести.

Относителен дял на загубите от болести. Вредоносност и вреда. Видове загуби и начини за определянето им.

1 час

7. Направления и методи за борба с фитопатогените

Стратегически принципи. Основни направления (имунитет, профилактика, терапия) и методи за борба (селекционно-генетичен, организационно-законодателен, агротехнически, физичен, химичен, биологичен).

3 часа

8. Основни болести по пшеница и средства за борба с причинителите (брашнеста мана, главни, ръжди).1 час

9. Основни болести по доматите (тютюнева мозайка, бактериози, сечене на разсада, столбур, мана) и средства за борба с причинителите.1 час

10. Основни болести по ябълката (огнен пригор, брашнеста мана, струпясване) и средства за борба с причинителите.1 час

11. Основни болести по прасковата (бактериен рак, къдравост, ранно и късно кафяво гниене, брашнеста мана) и средства за борба с причинителите.1 час

12. Основни болести по лозата (бактериен рак, мана, сиво гниене, брашнеста мана) и средства за борба с причинителите.1 час
III.1.2 ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ – 15 часа
1. Типове признаци на растителните болести – основни синдроми, симптоми и образувания на фитопатогените. Неинфекциозни болести.

2 часа

2. Вирози, фитоплазмози и бактериози – типове признаци и основни бoлести2 часа
3. Микози – типове признаци и основни болести от групите на мани и брашнести мани

2 часа
4. Микози – типове признаци и основни болести от групите на главни и ръжди

2 часа
5. Микози – болести, причинени от несъвършенни гъби

2 часа

6. Прогноза на мана по лозата2 часа

7. Фунгицидни средства – основни свойства, групи, приложение3 часа

III.2 ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ -

III.2.1 УЧЕБНА ПРАКТИКА


Фитопатологични обследвания на производствени площи.

5 часа

III.2.2 САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА

(консултации, писмен изпит)

25 часа
IV ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

1. Лекциите условно са разделени на две части - обща и специална. Провеждат се по достъпен за студентите начин, като повечето възлови моменти са онагледени с принципни схеми и таблици (шрайбпрожектор) и цветни диапозитиви. По време на изложението студентите имат възможност да водят записки, задават въпроси и водят дискусия, в неговия край се прави кратко резюме на материала. При необходимост се посочват допълнителни източници на информация по темата.


2. Лабораторните упражнения включват общотеоретична част и запознаване със симптомите и причинителите на основните болести по културните растения. Ползват се хербаризирани материали, микроскопска техника и други пособия.

3. Заверка на лекциите и лабораторните упражнения се прави съгласно общоприетите изисквания – редовно присъствие и участие в учебния процес.


4. Писменният изпит по фитопатология се провежда в учебна зала или аудитория при пълна равнопоставеност на студентите. Материалът за подготовка включва всички лекционни единици, като студентите могат да разширяват подготовката си след ползване на информация от лабораторните занятия и други източници. На изпитваните се предлагат за изтегляне по два въпроса от общата и специалната част и по собствен избор те трябва да развият по един въпрос от двете групи. Оценката от писмения изпит се формира от резултатите по двата въпроса, като развиването само на един от въпросите не предполага вземането на изпита.

Окончателната оценка по дисциплината Растителна защита се оформя като средна аритметична на резултатите от писмените изпити по Фитопатология и Ентомология. При слаба оценка на един от двата писмени изпита, крайната оценка също е слаб.


V. ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО ДИСЦИПЛИНАТА ФИТОПАТОЛОГИЯ

за студентите от специалност АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО при Аграрен Университет - Пловдив, окс “Бакалавър”, редовна форма на обучение, 2007/2008 учебна година
 1. Фитопатологията като наука за растителните болести. Класификации на растителните болести. Относителен дял на растителните болести – видове загуби и тяхното определяне при различни групи болести.

 2. Паразитизъм, специализация и изменчивост на фитопатогените – еволюция на паразитизма, типове специализация и основни механизми за изменчивост

 3. Патогенеза - същност на процеса, основни фази, запазване и разсейване на фипатогените.

 4. Вирусите и фитоплазмите като причинители на болести - икономическо значение, характеристика, запазване и разсейване.

 5. Бактериите и гъбите като причинители на болести – икономическо значение, характеристика, запазване и разсейване.

 6. Направления и методи за борба с фитопатогените - стратегически принципи, основни направления и методи за борба. Селекционно-генетичен, организационно-законодателен и агротехнически метод.

 7. Направления и методи за борба с фитопатогените - стратегически принципи, основни направления и методи за борба. Физичен, химичен и биологичен метод.

 8. Основни болести по пшеница

 9. Основни болести по домати

 10. Основни болести по ябълка

 11. Основни болести по праскова

 12. Основни болести по лоза

VI. ЛИТЕРАТУРА


А. Основна

Бобев, Св. 2000. Справочник за болести по културните растения. PSSE, София

Димитров, К. и др. 2000. Ръководство за упражнения по фитопатология. Академично издателство, ВСИ, Пловдив

Каров, С. и др. 2006. Обща фитопатология. Академично издателство, АУ, Пловдив

Наков, Б. и съавтори. 1998. Специална фитопатология. PSSA, София
Б. Допълнителна

Harris, K. F. & Maramorosh, K. 1980. Vectors of plant pathogens. Academic Press

Isaac, S. 1992. Fungal-plant interactions. Chapman&Hall

Lyr, H. (editor). 1987. Modern selective fungicides. Longman Scientific & Technical

Strange, R. N. 1993. Plant disease control. Chapman & Hall

van den Ban, A. W. & Hawkins, H. S. 1985. Agricultural extension. Longman Scientific & Technical

Vyas, S. C. 1988. Nontarget effects of agricultural fungicides. CRC Press, Inc.

януари, 2008 ИЗГОТВИЛ:


ДОЦ. ДСН СВ. БОБЕВ

Ръководител катедра:

доц. д-р М. Накова

Декан на ЛГф:


Доц. д-р А. Иванов


Каталог: cntnr -> uchebni programi -> fitopatologia
uchebni programi -> Лекции Упражнения, семинари
fitopatologia -> Програма по дисциплината защита на декоративната растителност I. Извадка от учебния план на защита на декоративната растителност
fitopatologia -> Програма по дисциплината : Растителна защита
fitopatologia -> Програма за дисциплината: фитопатология включена като задължителна в учебния план
fitopatologia -> Факултет по растителна защита и агроекология утвърждавам: ректор: декан
fitopatologia -> Програма за дисциплината: специална фитопатология включена като задължителна в учебния план
fitopatologia -> Програма за дисциплината: специална фитопатология включена като задължителна в учебния план
fitopatologia -> Програма за дисциплината: обща фитопатология включена като задължителна в учебния план
fitopatologia -> Програма за дисциплината: фитопатология включена като задължителна в учебния план


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница