Програма за дисциплината: специална фитопатология включена като задължителна в учебния планДата21.02.2018
Размер110.87 Kb.
ТипПрограма

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

ФАКУЛТЕТ ПО ЛОЗАРО - ГРАДИНАРСТВО

утвърждавам:


ректор:

/ДОЦ. Д-Р д. гРЕКОВ/

учебна програма

за дисциплината: специална фитопатология


включена като задължителна в учебния план
НА специалността: АГРОНОМСТВО (тРОПИЧНО И СУБТРОПИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ)
област: 6. АГРАРНИ НАУКИ И ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
професионално направление: 6. 1. РАСТЕНИЕВЪДСТВО
за образователно - квалификационна степен БАКАЛАВЪР
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА

kатедра фитопотология


Учебната програма е обсъдена и приета на заседание на КС на катедра

фитопатология, с протокол № от 15.02. 2008 г.


Пловдив, 2008 г.

УЧЕБНА ПРОГРАМА


 1. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАНКод

Водещ

преподавателОсновна

форма на


контрол

Хорариум

Кре-

дитиАудиторна

заетост


Извънаудиторна

заетост


Всичко

Лекции

Упраж-нения

Учебни

практики


Други форми03.05.03.

Проф. Г.Нешев

Писмен изпит

30

30

7

48

100

5.0II. АНОТАЦИЯ

Учебната програма по специална фитопатология е предназначена за студентите от специалността Агрономство (тропично и субтропично земеделие) към Факултета по лозаро-градинарство. Включените в нея лекции и лабораторни упражнения ще дадат основни знания върху признаците на по-важните болести по селскостопанските култури, особеностите на причинителите им и борбата с тях. Системата на изучаване на болестите е подчинена на стопанската класификация, т.е. на ботанико-стопанското групиране на културите – болести по житните, зърнено-бобовите, зеленчуковите и овощните култури, цитрусовите култури, лозата, тютюна, картофите и др. В системата от мероприятия за борба с болестите по отделните култури се включват както общо агротехнически, така и специфични мерки в зависимост от биологичните особености на културата и на отделните патогени.По време на лабораторните занятия студентите ще се запазнават с признаците на отделните болести като прилагат микроскопския и макроскопски методи. Освен това, една част от упражненията и учебните практики ще се провеждат при полски условия.
III. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА


 1. 1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ – 60 часа
 1. 1. 1. ЛЕКЦИИ – 30 часа


1. Болести по зърненожитните култури – 3 часа – бактериен листен пригор по ориз, пригор (пирикулария) по ориз, твърда главня по пшеницата, праховита главня по пшеница, праховита и покрита главня по овес, покрита и черна праховита главня по ечемик,

2.Болести по зърненожитните култури- 3 часа- черна (стъблена) ръжда по пшеницата, жълта ръжда по пшеницата, кафява ръжда по пшеница, брашнеста мана по пшеница, ленточна болест по ечемика, мораво рогче, мана, северен и южен листен пригор и обикновена главня по царевица.

4. Болести по зърнено-бобовите култури- 2 часа - мана по соя, обикновена мозайка по фасула, бактериен и ореолов пригор по фасула, ръжда по фасула, антракноза по фасул.

5. Болести по техническите култури – 4 часа – мозайка, смолеста бактериоза и хелминтоспороза по захарна тръстика, черна сърцевина, обикновена мозайка, черна шарка и къдравост, листно завиване, прашеста краста, мана, сухо гниене и черен струпей по картофи, мозайка и бактерийно петносване и увяхване по маниока.

6. Болести по маслодайните култури – 2 часа – пъпково гниене по кокосовата палма, туберкулоза и кръгли листни петна по маслина, мана и склеротийно увяхване по слънчоглед.

7. Болести по влакнодайните култури – 1 час – бактериоза и вертицилийно увяхване по памук.

8.Болести по наркотичните и стумулиращи култури – 3 часа - обикновена мозайка, бронзовост, див огън, сечене на разсад, чернилка, мана и брашнеста мана по тютюн, антракноза, ръжда, и церкоспороза по кафе, подути клони и черно гниене по какао, сиви листни петна по чая.

9.Болести по зеленчуковите култури – 5 часа - обикновена (тютюнева) мозайка, краставично-мозаична вироза, бронзовост, столбур, бактериално изсъхване, бактериално петносване, картофена мана, брашнеста мана, кафяви и бели петна по домати, обикновена мозайка, бактериоза, мана и брашнеста мана по краставиците, мана и шийно гниене по лук, черно гниене и гуша по зеле, мана по салата.

10. Болести по цитрусовите култури – 1 час- бактериен рак, гомоза, пеницилийно гниене и засъхване на клоните (малсеко).

11. Болести по банан и папая – 1 час – мозайка, бактенрийно увяхване, церкоспороза, антракноза и панамска болест по банана, пръстеновидни петна и втрънчване по папая.

12. Болести по ананас, смокиня и манго – 1 час – сърцевинно гниене по ананаса, мозайка по смокиня, антракноза и черни бактерийни петна по манго.

13. Болести по костилковите овощни видове – 2 часа- къдравост и брашнеста мана по праскова, мехурки по слива, червени листни петна по слива, оранжеви петна по бадем, ранно и късно кафяво гниене и ръжда.

14. Болести по семковите овощни видове и лозата 2 часа – брашнеста мана и струпясване по ябълка, мана, браш неста мана и сиво гниене по лозата.


III. 1. 2. ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ - 30 часа

1. Болести по зърнено-житните култури- I част – 2 часа

2. Болести по зърнено-житните култури – II част – 2 часа

3. Болести по зърнено-бобовите култури -2 часа

4. Болести по царевицата и картофите – 2 часа

5. Болести по картофите – 2 часа

6. Болести по слънчоглед, памук – 2 часа

7. Болести по тютюн -2 часа

8. Болести по домати – 2 часа

9. Болести по тиквови, салата и зеле – 2 часа

10.Болести по маниока, маслина, кафе, чай и какао – 2 часа

11.Болести по цитрусовите и банана – 2 часа

12.Болести по костилковите овощни видове -2 часа

13. Болести по семкови овощни видове и лозата -2 часа.

14. Упражнение – преговор – 2 часа

15. Упражнение – практически изпит – 2 часа


III. 2. ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ - 65 часа

III. 2. 1. УЧЕБНА ПРАКТИКА - 7 часа

Учебните практики се извеждат при полски условия в края на летния семестър (май-юни)- и в началото на зимния семестър (септември-октомври). Тази организация на учебните практики дава възможност на студентите да се запознаят с болести, характерни за пролетно-летния сезон и за есента. Освен това под ръководството на преподаватели те събират болни листа, плодове и др., необходими за представяне на хербарий от 50 броя болни обекти.
III. 2. 8. самостоятелна работа – 28 часа

III. 2. 9. ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТ - 30 ЧАСА


IV. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

1. Лекциите се изнасят по класически начин, като се използуват съвременни технически средства (шрайбпрожектор, мултимедия, преносими компютри и др.)

2. В лабораторните упражнения студентите се запознават с конкретните болести от хербарийни материали, като ползуват определители, ръководства за упражнения, атласи и други материали.

3. Окончателното оценяване на знанията на студентите се извършва на базата на оценка от писмения изпит, проведен чрез теглене на билети, последван от устен ( при нужда от уточняване на оценката), от текущата оценка и пратктическия изпит от лабораторните упражнения и от качеството на представения хербаризиран материал. Студент, неположил успешно изпита от лабораторните упражнения не се допуска до теоритичен изпит.

4. Заверката на лекциите се извършва съгласно общопприетите изисквания – редовно присъствие на лекциите и участие в учебния процес в лабораторните упражнения.
V. Изпитна ПРОГРАМА по дисциплината специална фитопатология

за студентите от специалност АГРОНОМСТВО (тропично и субтропично земеделие)при Аграрен Университет - Пловдив,окс “Бакалавър”, редовна форма на обучение, 2007/2008 учебна година

 1. Бактериен листен пригор по ориз.

 2. Пригор (пирикулариоза) по ориз.

 3. Твърда и вджуджаваща главня по пшеницата.

 4. Покрита и черна праховита глявня по ечемика.

 5. Покрита и праховита главня по овеса

 6. Праховита главня по пшеницата. Кафява праховита главня по ечемика.

 7. Обикновена главня по царевицата.

 8. Кафява ръжда по пшеницата (ръжта, ечемика, овеса).

 9. Стъблена ръжда по житните култури.

 10. Жълта ръжда по житните култури.

 11. Брашнеста мана по житните култури

 12. Ленточна болест по ечемика.

 13. Мораво рогче.

 14. Мана по царевица.

 15. Северен листен пригор по царевица.

 16. Южен листен пригор по царевица.

 17. Мана по соя.

 18. Обикновена мозайка по фасула.

 19. Бактериен и ореолов пригор по фасула.

 20. Ръжда по фасула.

 21. Антракноза по фасула.

 22. Бактериоза по грах.

 23. Мозайка по захарна тръстика.

 24. Смолеста бактериоза по захарна тръстика.

 25. Хелминтоспороза по захарна тръстика.

 26. Черна сърцевина, измръзване и усладяване по картофите.

 27. Обикновена мозайка по картофите.

 28. Черна шарка и къдравост по картофите.

 29. Листно завиване по картофите

 30. Столбур по картофите, доматите и пипера.

 31. Прашеста краста по картофите.

 32. Мана по картофите и доматите.

 33. Кафяви петна по картофите и доматите.

 34. Сухо гниене по картофите.

 35. Черен струпей (ризоктониоза) по картофите.

 36. Мозайка по маниока.

 37. Бактерийно петносване и увяхване по маниока.

 38. Пъпково гниене по кокосовата палма.

 39. Туберкулоза по маслина.

 40. Кръгли листни петна по маслина.

 41. Мана по слълнчоглед.

 42. Склеротийно увяхване по слънчоглед.

 43. Бактериоза по памука.

 44. Вертицилийно увяхване по памук.

 45. Обикновена мозайка по тютюна.

 46. Бронзовост (пръстеновидна некроза) по тютюна.

 47. Див огън по тютюна.

 48. Сечене по тютюна.

 49. Чернилка по тютюн.

 50. Мана по тютюна.

 51. Брашнеста мана по тютюна.

 52. Антракноза по кафе.

 53. Ръжда по кафе.

 54. Церкоспороза по кафе.

 55. Подути клони по какао.

 56. Черно (фитофторно) гниене по какао.

 57. Сиви листни петна по чаените листа.

 58. Обикновена (тютюнева) мозайка по доматите.

 59. Нишковидни листа и жилкова некроза по доматите.

 60. Бронзовост по доматите.

 61. Бактерийно петносване по доматите.

 62. Бактерийно изсъхване по доматите.

 63. Мана по домати.

 64. Брашнеста мана по доматите и пипера.

 65. Обикновена мозайка по краставиците.

 66. Бактериоза (ъгловати петна) по краставиците.

 67. Мана по краставиците.

 68. Черно гниене по зелевите култури.

 69. Гуша по зелето.

 70. Мана по салатата.

 71. Тристеца по цитрусовите култури.

 72. Бактериен рак по цитрусовите култури.

 73. Гомоза по цитрусовите култури.

 74. Пеницилийно гниене по цитрусовите култури.

 75. Засъхване на клоните (малсеко) по цитрусовите култури.

 76. Мозайка по банана.

 77. Бактерийно увяхване по банана.

 78. Церкоспороза по банана.

 79. Антракноза по банана.

 80. Панамска болест по банана.

 81. Пръстеновидни петна и втрънчване по папая.

 82. Сърцевинно гниене по ананаса.

 83. Мозайка по смокиня.

 84. Антракноза по манго.

 85. Черни бактерийни петна по манго.

 86. Къдравост по прасковата и Мехурки по сливата.

 87. Червени листни петна по сливата и Оранжеви петна по бадем.

 88. Брашнеста мана по праскова.

 89. Ръжда по костилковите овощни видове.

 90. Струпясване по ябълката и крушата.

 91. Брашнеста мана по ябълката.

 92. Ранно и късно кафяво гниене по овощните култури.

 93. Мана по лозата.

 94. Брашнеста мана по лозата.

 95. Сиво гниене по гроздето.

VI. ЛИТЕРАТУРА

А. Основна


 1. Кръстев, Б., Л. Белева (1974). Фитопатология, Земиздат, С.

 2. Наков,Б., Ст.Каров, А. Попов, Г.Нешев (1994). Специална фитопатология, Academica Press, Пловдив

 3. Митов, Н. (1989). Фитопатология на тропика и субтропика. Земиздат, 287 с.

 4. Наков, Б., Ст.Каров, А. Попов, Г. Нешев (1999). Специална фитопатология, PSSA, C.

 5. Наков, Б. и др. (1993).Ръководство по специална фитопатология.

 6. Нешев, Г. (1993). Ръководство дза упражнения по фитопатология на тропика и субтроптика. Земиздат, С., 113 с.

 7. Тафраджийски, Иг. и др..(1991). Фитопатология. Земиздат, С.

Б. Допълнителна 1. Еленков, Е. и Екатерина Харистова (1978). Болести и неприятели по нзеленчуковите култури.Хр.Г.Данов,

 2. Бобев, Св. (2000). Справочник нза болести по ктултурлните растения. PSSE, София.

 3. Харизанов, А. и др. (1994). Защита на лозата от болести и неприятели.

 4. Списък на разрешените препарати по растителна защита, 2008 г.

12.02 2008, Пловдив СЪСТАВИЛ:

проф.дсн Г.Нешев

Ръководител катедра:

Доц. Д-р м. накова

Декан на ЛГФ:Доц. д-р А. ИвановКаталог: cntnr -> uchebni programi -> fitopatologia
uchebni programi -> Лекции Упражнения, семинари
fitopatologia -> Програма по дисциплината защита на декоративната растителност I. Извадка от учебния план на защита на декоративната растителност
fitopatologia -> Програма по дисциплината : Растителна защита
fitopatologia -> Програма за дисциплината: фитопатология включена като задължителна в учебния план
fitopatologia -> Факултет по растителна защита и агроекология утвърждавам: ректор: декан
fitopatologia -> Програма за дисциплината: Растителна защита (ФИтопатология) включена като задължителна в учебния план
fitopatologia -> Програма за дисциплината: специална фитопатология включена като задължителна в учебния план
fitopatologia -> Програма за дисциплината: обща фитопатология включена като задължителна в учебния план
fitopatologia -> Програма за дисциплината: фитопатология включена като задължителна в учебния план


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница