Програма за докторантски конкурс по Класическа археологияДата15.10.2018
Размер75.72 Kb.
#89076
ТипПрограмаСофийски университет “Св. Климент Охридски”

И с т о р и ч е с к и ф а к у л т е т

Катедра по Археология

Програма за докторантски конкурс по Класическа археология

(Древен Рим)

1. Римската култура: традиция и еклектизъм в мода и влияния. Проблемът “център и периферия” в провинциалната култура на тракийските земи.

2. Рим – организация на градския живот: градоустройство и архитектура; историческа топография. Строителни техники и инженерни съоръжения.

3. Рим и архитектурата на градския център: форумни комплекси, обществени сгради и ансамбли. Композиция и декоративни системи.

4. Римското жилище: пространствени решения и интериор, социална диференциация. Императорски дворцови комплекси.

5. Римските градове в тракийските провинции: процесът на урбанизация в тракийските земи, проблеми на континуитета. Организация на градския живот, архитектура на градския център.

6. Крепостно строителство в тракийските провинции: Долнодунавски укрепен лимес; пътна мрежа.

7. Вили и вилни комплекси, резиденции в тракийските провинции.

8. Римско изкуство в градска среда: исторически релеф и пропаганда; портретно изкуство – образ и култ, влияния и традиции. Художествена индустрия.

9. Римско изкуство в пространството на дома: живопис и мозайки – стилове и техника; изкуството като престиж.

10. Изкуството в тракийските провинции: мода и традиция в каменната пластика, мозайки, живопис, художествен бронз. Ателиета.

11. Религиозен живот в Рим: Римският пантеон – традиции и влияния; римският култ и жречески колегии. Храмове и светилища. Императорски култ и пропаганда.

12. Представи за смъртта и отвъдното в погребални практики и гробни конструкции в Рим и Римския свят.

13. Религиозен живот в Римска Тракия: организация на официалния култ в градските центрове, храмове и жреци; гръцки и източни култове.

14. Тракийски религиозни представи и култове – богът-конник: иконография, епитети, посветители, светилища. Религиозен синкретизъм.

15. Погребални практики и представи за смъртта в тракийските римски провинции: влияния и местни традиции. Гробни съоръжения, фунерално изкуство.
Препоръчителна литература:
Ботева, Д. Тракийският конник в системата на Тракийския пантеон. – Jubilaeus I (Юбил. сб. в памет на акад. Д. Дечев), С., 1998, 23–27.

Ботева, Д. (ред.). Образ и Култ в Древна Тракия. Аспекти на формирането на тракийския образен език. В. Търново, 2006.

Ботева, Д. Долна Мизия и Тракия в Римската имперска система (193-217/218 г. сл. Хр.). С., 1997.

Боянов, И. Римските ветерани в Долна Мизия и Тракия. (І-ІІІ в). С., 2008.

Вагалински, Л. Кръв и зрелища. Спортни и гладиаторски игри в елинистическа и римска Тракия. С., 2009.

Вальдгауер, О. Ф. Этюды по истории античного портрета. М., 1938 г.

Вачева, Кр. За терминологията на строителните техники през античността. – Археология 21 (1979), N 1, с. 1-10.

Всеобщая история архитектуры (ІІ-2 Архитектура Древнего Рима). М., 1949 г.Вълева, Ю. Римската живопис в Балканските провинции (предварителни бележки). –Проблеми на изкуството 1991 г., N 3, с. 39-46.

Генчева, Е. Първият военен лагер Novae, провинция Мизия (Северна България). София-Варшава, 2002.

Генчева, Е. Римските фибули от България. От края на І в. пр.н.е. до края на VІ в. на н.е. В. Търново, 2004.

Герасимова, В. Дислокация на римските помощни войски в провинция Мизия. –Археология 12 (1970), N 4.

Геров, Б. Земевладението в Римска Тракия и мизия (І-ІІІ в.). -ГСУ ФКНФ LXXII (1977), № 2.

Геров, Б. Проучвания върху Западнотракийските земи през римско време. Част 1 – ГСУ ФФ LIV (1961), № 3; част 2 – ГСУ ФЗФ LXI (1967), № 1; част 3 – ГСУ ФЗФ LXII (1968), № 2; част 4 – ГСУ ФЗФ LXIII (1969), № 1.

Геров, Б. Романизмът между Дунава и Балкана от Хадриан до Константин Велики. Част І – ГСУ ИФФ XLV (1948/49); част ІІ – ГСУ ФФ XLVII (1951), ГСУ ФФ XLVIII (1952).

Гетов, Л. За вноса на саркофази в Одесос през римската епоха. – Археология 20 (1978), N 2, с. 13-19.

Гетов, Л. Погребални обичаи и гробни съоръжения у траките през римската епоха (I-IV в.). – Археология 12 (1970), N 1, с. 1-11.

Гочева, Зл. Жреческите длъжности и тяхното място в културата на провинция Тракия. – В: България 1300, т. 2. С., 1982, 125–135.

Гочева, Зл. Култът на Силван в провинция Долна Мизия. – Археология 35 (1993), № 2, 13–21.

Гочева, Зл. Организация на религиозния живот в Одесос. – В: Боговете на Понта, Варна, 1998, 28–33.

Гочева, Зл. Религиозният живот във Филипопол през римската епоха. – НАМП, 2 (1985), 102–114.

Гочева, Зл. Религиозният живот на Никополис ад Иструм. – В: Сб. В памет на проф. Ст. Ваклинов, С., 1984, 87–93.

Гримал, П. Римската цивилизация. С., 1998.

Димитров, Д. П. Надгробни плочи от Северна България. С., 1942 г.

Димитров, Д. П. Портретът върху античните надгробни плочи от римско време в Североизточна Македония. -ИБАИ 18 (1939), с. 1-128.

Димитров, Д. П., М. Чичикова. Късноантичната гробница при Силистра. С., 1986.

Димитрова-Милчева, А. Антични геми и камеи от Националния Археологически музей в София. С., 1980 г.

Димитрова-Милчева, А. Луксозна керамика – импорт и местно производство от Тракия и Мизия (I-III в.). – Археология на българските земи 3 (2008), 119-161.

Динчев, В. Късноримската резиденция Scretisca и ранновизантийското селище ΚΡΑΤΙΣΚΑΡΑ. (Разкопки и проучвания. Кн. ХХХ). София: Анубис, 2003.

Динчев, В. Римските вили в днешата българска територия. С., 1997 г.

Дончева, И. Култът към Асклепий в Гърция и Рим. В. Търново, 2001.

Дремсизова-Нелчинова, Цв., Г. Тончева, Антични теракоти от България. С., 1971 г.

Етиен, Р. Всекидневният живот в Помпей. С., 1983 г.

Иванов, Д. Гробницата-мавзолей край с. Бабово и нейните древнотракийски паралели. – В: Terra Antiqua Balcanica III (1988), 99-105.

Иванов, Р. Долнодунавската отбранителна система между Дортикум и Дуросторум от Август до Маврикий. С., 1999.

Иванов, Т. Абритус, т. 1, С., 1980 г.

Иванов, Т. Римска мозайка от Улпия Ескус. С., 1954 г.

Иванов, Т., Р. Иванов. Ескус. т. І, С., 1998 г.

Иванов, Т., Р. Иванов. Никополис ад Иструм. т. I, С., 1994.

Иванова, М. Форма и композиция в античната архитектура – Рим. С., 1978 г.

Ивановр Р. (ред.). Римски и ранновизантийски селища в България: І (2002), ІІ (2003), ІІІ (2008).

Kабакчиева, Г. Керамика от римската вила Армира край Ивайловград. – РП 15, С., 1986 г.

Кабакчиева, Г. Oescus: Casta Oеscensia. Т. 1. – Ранноримски военен лагер при устието на Искър. С., 2000.

Кацарова, В. Пауталия и нейната територия през І-VІ век. В. Търново, 2005.

Кнабе, Г. С. Древний Рим - история и повседневность. М., 1986 г.

Колпинский, Ю. Д., Н.Н. Бритова. Искусство Этрусков и Древнего Рима. М., 1983 г.

Кузманов, Г. Антични лампи. Колекция от Националния археологически музей. С., 1992 г.

Любенова, В. Светилището при Перник. – В: Тракийски паметници. 2 (1980), 15–139.

Маджаров, М. Римски пътища в България. В. Търново, 2009.

Маразов, Ив. Пластическа характеристика на тракийския оброчен релеф. –Проблеми на изкуството, 1968, № 1,

Маразов, Ив. Човек, мит, култура. С., 1992.

Маяк, И. Л. Рим первых царей: генезис римского полиса. М., 1983.

Мирчев, М. Паметници на гробната архитектура в Одесос и неговата околност. – В: Сборник изследвания в чест на акад. Д. Дечев. С., 1958 г.

Младенова, Я. Античната вила Армира край Ивайловград. С., 1991 г.

Младенова, Я. Към култа на Зевс и Хера в нашите земи. – Археология 8 (1966) N 3, с. 34-38.

Монтана. т. І, С., 1987 г., т. ІІ, С., 1994 г.Мънзова, Л. Античната скулптура в България. С., 1978 г.

Найденова, В. Култове в Нове (Долна Мизия) І–ІІІ в. – В: България 1300, т. 2, С., 1982,

Николов, Д. Организация на градовете в Римска Тракия. – В: Поселищен живот в Тракия, Първи национален симпозиум – Ямбол, 1982, с. 90-100.

Оперман, М. Култът и паметници на тракийския Херос от България. Автореферат на дисертация, С., 1971.

Петров, Т., Ив. Венедиков, Б. Кузупов. Античната гробница край Поморие (Кухата могила). Бургас 1960 г.

Попова-Мороз, В. 24 древни мозайки от България. С., 1987 г.

Попова-Мороз, В. Римската портретна пластика и императорската пропаганда в Мизия и Тракия. – Проблеми на изкуството 1993, N 2, с. 14-22.

Рабаджиев, К. Херакъл (Херкулес) в Тракия. ІV в. пр. Хр. – ІV в. сл. Хр. Автореферат на дисертация. С., 1992.

Русева-Слокоска, Л. Пауталия. т. 1, С., 1989 г.

Сердика. т. 1, С., 1964 г., т. 2, С., 1989 г.Соколов, Г. И. Римский скульптурный портрет ІІІ в. М., 1983 г.

Стоянов, Т. За иконографията и семантиката на женските изображения в паметниците на Тракийския конник. –Векове 1987, № 1, 18–30.

Стоянов, Т. Култът към Артемида в Тракия. VI в. пр.н.е. – IV в. от н.е. Автореферат на дисертация, С., 1986.

Тачева, М. Власт и социум в Римска Тракия и Мизия. С., 2000; С., 2004.

Тачева, М. История на българските земи в древността. Т. 2, С., 1987 г.

Тачева, М. История на източните култове в Долна Мизия и Тракия. V в пр.н.е. – IV в. от н.е. С., 1982 г.

Тодоров, Я. Паганизмът в Долна Мизия в първите три века след Христа. С., 1928 г.

Тонев, Л. Градоустройството по българските земи през античността. С., 1995.

Торбатов, С. Пътна мрежа в Тракия и Мизия (І–ІІІ в.). – В: Иванов, Р. (ред.). Археология на българските земи . Т. І. С., 2004, 76–95.

Торбатов, С. Терминология за фортификационните съоръжения през римската и ранновизантийската епоха. – Иванов, Р. (ред.). Археология на българските земи . Т. І. С., 2004, 31–48.

Чолакова, А. Стъклото в римска Тракия и Мизия. – В: Археология на Българските земи 2 (2006), 209-244.

Чубова, А. П., А. П. Иванова. Античная живопись. М., 1966 г.

Штаерман, Е. М. Социальные основы религии Древнего Рима. М., 1987.

Шуази, О. История архитектуры. т. 1, М., 1937 г.
Adam, J.-P. La construction romaine. Materiaux et technique. Paris 1984.

Barbet, A. La peinture murale romaine. 1985.

Bernoulli, J. Römische Ikonographie. Stutgardt 1894.

Boëthius, A. Etruscan and Early Roman Architecture. Harmondsworth; Penguin Books, 1976.

Cornell, T.J. The Beginnings of Rome: Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c. 1000–264 BC). London & New York: Routledge, 1995.

Erdkamp, P. (ed.). A Companion to the Roman Army. Oxford: Blackwell, 2007.

Ferguson, J. The Religions of the Roman Empire. Cornell University Press, 1994.

Forsythe, G. A Critical History of Early Rome: from Prehistory to the First Punic War. London, Berkely & Los Angeles: Univ. of California Press, 2005.

Galvin, J.-Cl. L’amphithéatre romain. Essai sur la théorisation de sa forme et sas fonctions. I, II, Paris 1988.

Gočeva, Z., M. Oppermann. Corpus Cultus Equitis Thracii. I; II, 1–2, Leiden, 1979–1984.

Grant, M. The army of the Ceasars. New York, 1974.

Gros, P. & M. Torelli. Storia dell`urbanistica. Il mondo romano. Roma–Bari: Laterza & Figli, 2007.

Heintze, H. Römische Porträt. Darmstadt 1988.

Heinz, H. Römische Thermen. Münhen 1983.

Higgins, R. A. Greek and Roman Jewellery. Methuen & Co Ltd. 1961.

Ivanov, R., G. von Bülow. Thracia: eine römische Provinz auf der Balkanhalbinsel. Orbis Provinciarum. Römische Provinzen (Sonderbände der Antiken Welt). Mainz am Rhein: Philipp von Zabern, 2008.

Ivanov, T. The Roman cities of Moesia and Thrace (Modern Bulgaria). – In: Ancient Вulgaria, part 2, Nottingham 1983, p. 129-154.

Kazarow, G. Thrake (Religion). – RE VI A (1937).

Lander, J. Roman Stone Fortifications. Variation and Change from the First Century A.D. to the Fourth. BAR Intern. Ser. 206, 1984..

Maiuri, A. La peinture romaine. Geneve 1953.

Mckay, A.G. Hauses, villas and palaces in the Roman world. Thames & Hudson, 1975.

Milčeva, R. Antike Skulptur in Bulgarien. Römische Porträts im Archäologischen Nationalmuseum Sofia. 2005.

Najdenova, V. Mythraism in Lower Moesia and Thrace. – ANRW II (1989), No 18–2, 1397–1422.

Najdenova, V. The Cult of Jupiter Dolichenus in Lower Moesia and Thrace. – ANRW II (1989), No 18–2, 1362–1396.

Nenova-Merdjanova, R. The Roman Precious Bronze vessels from Moesia and Thracia. –ArchBulg., I (1997), ) 1, 30-37.

Ognenova-Marinova, L. Statuettes en bronze du Musee National archeologique a Sofia. S., 1975 г.

Poulsen, V. Les portraits romains. I - Republique et dynastie Julienne. Copenhague 1962.

Poulter, A. Town and country in Moesia Inferior. -In: Ancient Bulgaria, part 2, Nottingham 1983, p. 74-118.

Poulter, A. Nicopolis ad Istrum. Roman, Late Roman and Early Byzantine City. London, (Society for the Promotion of Roman Studies. JRS Monograph № 8), 1995.

Poulter, A., L. Slokoska (eds.). The City and Village in the Roman and Late Roman Empire: Nicopolis ad Istrum and Villages in its Territory. Sofia, 1997.

Ramage, N.H. & A. Ramage. Roman Art. 2008.

Richardson, L. A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore: John Hopkins Univ. Press, 1992.

Richter, G. M. A. Three critical periods in Greek Sculpture. Oxford 1951.

Robinson, O.F. Ancient Rome: City Planning and Administration. London & New York: Routledge, 1994.

Robinson, R.H. The armour of Imperial Rome. 1975.

Rodenvaldt, G. Die Kunst der Antike (Hellas und Rom). Propylaen Kunstgeschichte, Bd. 3. Berlin 1927.

Ruseva-Slokoska, L. Roman Jewellery. A Collection of the National Archaeological

Strong, D. Roman Art. The Pelican History of Art, 1982.

Sultov, B. Ceramic Production on the Territory of Nicopolis ad Istrum (II-nd - IV Cent.). – Terra Antiqua Balcanica, I, 1985.

Toynbee, J. Death and Burial in the Roman World. The John Hopkins University Press, 1971.

Ward-Perkins, J. Roman Imperial Architecture. Harmondsworth: Penguin Books, 2000.

Yegül, F. Baths and Bathing in Classical Antiquity. Cambridge, Massachusetts, and London: MIT Press, 1992.
Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница