Програма за допълнителна квалификация на специалистите които ще бъдат ориентирани да работят по тези проектистраница1/4
Дата24.07.2016
Размер0.5 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4
Уважаеми колеги!

Отново е лято и ние с нетърпение очакваме Дните на безразрушителния контрол, които вече повече от 20 години ни събират в Созопол в БЧК. През 2014 г. широката програма на научни прояви се обогати и със семинар на участниците в европейски проект „INNОPIPES”, свързан с гарантиране на безопасността на газо и нефтопроводи в условията на експлоатация. Въпросите за създаване на нова газопреносна мрежа в България (Южен поток и връзки с Турция, Гърция и Румъния) е от особено значение за страната, от една страна, а от друга страна ние очакваме и активен безразрушитилин контрол с участието на български дефектоскописти. В ННТДД и в Клъстера „БК в Република България” вече започна работа по осигуряване на безразрушителния контрол със специфични нормативни документи. В процес на подготовка в Учебния център към ИМех – БАН е и програма за допълнителна квалификация на специалистите които ще бъдат ориентирани да работят по тези проекти.

В работата на Дните се очаква участието на значителен брой специалисти, свързани както с безразрушителния контрол, така също и с проектирането, пресмятането на механичните характеристики и изследване на материалите за газопроводите.

За участие в младежката школа по време на Дните очакваме нови млади специалисти да представят своите научно-практически резултати.

Българо-руския семинар по диагностика на енергетичните съоръжения ще бъде осигурен с участието на висококвалифицирани специалисти от Русия, Украйна и България.

В работата на Дните ще участва със свой екип и акад. Е. Горкунов, новоизбран президент на Руското дружество по БК и техническа диагностика.

Желая Ви ползотворно участие.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ННТДД:


/проф. дтн М. Миховски/

БЮЛЕТИН N 47
1. ВЕСТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕФЕКТОСКОПИЯ

1.1. Заседания на Управителния съвет на ННТДД

На 11.04.2014 г. се състоя заседание на УС на ННТДД на което бяха обсъдени следните въпроси: подготовка на Дните по безразрушителен контрол 2014, приемане на нови нормативни устройствени документи за работата на Дружеството, финансов отчет за 2013 г., участие на ННТТДД в 11 EC NDT в Прага, номиниране на носител на наградата на

ННТДД, работата на СЦП по КБР, дейността на клъстер „БК в Р. България”, състоянието на сайтовете на ННТДД и СЦП по КБР, 20 годишната конференция на РОНКТД, подготовка на семинари по време на Дните на БК.На 10.05.2014 г. се състоя заседание на УС на ННТДД при следния дневен ред: подготовка на Дните по безразрушителен контрол 2014, обсъждане на становище на ННТДД по отношение на проблемите с акредитацията на лаборатории, органи за контрол и сертификация на персонала; изработване на становище на ННТДД относно проекта за нов Устав по НТСМ; Приемане на критерии за номиниране на експерти по безразрушителен контрол; стратегия на ННТДД по проблемите на контрола на тръбопровода „Южен поток”.
1.2. Общо събрание на ТК 24 „Безразрушителен контрол” към БИС.

На 27.03.2014 г. се проведе общо събрание на ТК 24 „БК” където бяха взети следните решения:

- за председател на ТК 24 единодушно бе избран М. Миховски,

- приета бе работна програма на ТК за превод от английски на български на стандарти,

- избрани бяха целеви работни групи за работа по преводите и последващото им реализиране,

- приет бе отчета за работата и финансовия отчет на ТК 24 за 2013 г.,

- актуализиран бе списъка на специалисти които са ангажирани с превод и редакция на стандартите,

- прието бе следващото ТК да се състои в Созопол по време на Дните на БК.

ТК предложи инж. Л. Димитрова да бъде включена в Схемния комитет на СЦП по КБР.
1.3 Съвместен семинар на БИС и ННТДД

На 27.03.2014 г. се проведе семинар на тема „Стандарти и изисквания в областта на безразрушителния контрол. Презентация за работата на БИС по подготовка на стандарти представи изпълнителния директор на БИС инж. Ирен Дабижева. Инж. Л. Димитрова представи работата на ТК 24 „Безразрушителен контрол” в областта на съгласуване, приемане и превеждане на нови европейски стандарти.

Бяха представени следните доклади:

- А. Скордев, Валидиран контрол без разрушаване на метали и заварени съединения.

- М. Миховски, Осигуреност със стандарти на новите методи на безразрушителния контрол – акустична емисия и термовизия.

- М. Миховски, Контрол на дебелината на покрития.

Бяха представени разработките на фирма Flir по термовизия от представителите на фирмата за България Н. Костов.

В работата на семинара взеха участие повече от 50 специалисти.


1.4. Семинар на фирма „ІNNOVIA”

На 10 и 11.04.2014 г. в хотел „Вега” се състоя семинар на фирмата „NDT в авиацията”. Фирма „INNOVIA” бе подготвила изключително впечатляваща презентация на фирмите които представя на българския NDT пазар – Olympys, Flir, Nortec и др.

Презентациите бяха подготвени от водещи специалисти от Румъния, България и Чехия. Участваха и специалисти от лаборатория по БК на летището в Букурещ. Бяха представени следните обзорни доклади:

- Въведение в NDT в авиацията, подготвен от ръководителя на фирма Октав Теодореску

- Представяне на дейността на фирма „INNOVIA”, подготвена от ръководителя на офиса в София Николай Костов

- Bondtesting – нов метод и реализация на уреди в авиацията.

- Термовизия в авиацията

- Влияние на човешкия фактор при NDT в авиацията

- Визуален контрол

- Ултразвуков метод с фазова решетка

- Вихротокови уреди с приложение в авиацията

Като поканен лектор участва проф. дтн М. Миховски който представи информация за работата на ННТД по дефектоскопия и състоянието на стандартизационната база по NDT в авиацията, съгласно стандарти ISO, ASNT и EN.

В изложбата бяха представени повече от 70 съвременни уреда за ултразвуков, визуален, термовизионен, вихротоков контрол. На всяка работна маса бяха осигурени компетентни специалисти за консултации и обучение.

Проведена бе и тестов изпит за степента на познаване на методите и уредите от представените фирми.

В семинара взеха участие около 45 специалисти в областта на БК в авиацията. На успешно решилите теста в семинара бяха подготвени и съответни сертификати.

Фирмата ще бъде представена с доклади и изложба и по време на Дните на БК в Созопол.

Необходимо е да се отбележи, че фирмата разполага и с подбрани материали за обучение на специалисти – дефектоскописти.

Повече за фирмата и дейността и може да се види на сайта:

www.innovia.bg.
1.5. Семинар на клон „Козлодуй”

На 06.03.2014 г. се състоя заседание на членовете на клона на ННТДД в Козлодуй. В заседанието взеха участие М. Миховски и Ал. Скордев. Заседанието протече при следния дневе ред:

1. Информация за предстоящи семинари, конференции в областта на БК – (семинар на ТК 24 на 27.03.2014 г., Дни на БК в Созопол, 11 ECNDT).

2. Информация за подготвени изменения в Закона за акредитация.

3. Информация за работата на Клъстер „БК в РБългария”.

4. Номиниране на инж. Атанас Атанасов за носител на наградата на името на Сл. Попов за 2014 г.

5. Информация за проект INNOPIPES по 7 рамкова програма на ЕС.

6. Какво да се направи за участие в Дните на БК на членовете на клона.

7. Необходимост от повишаване на квалификациите на членове на клона по нови методи за БК.

Информацията бе представена от М. Миховски. В дискусията взеха участие Ал. Скордев, П. Цоков, В. Караджова, Г. Георгиев, С. Ангелов.


2. НИЕ ДЕФЕКТОСКОПИСТИТЕ

2.1. Носител на наградата на името на Славчо Попов за 2014 г. инж. Атанас Атанасов

Роден е на 18.02.1966 г. в гр. Казанлък. Завършва средно образование в Техникум по механотехника в гр. Сопот със специалност „Автоматизация на производството". През 1993 г. завършва VUT-Бърно-Чехия (Политехнически университет) със специалност „Техническа кибернетика”.

От 1993 до 1996 г. работи във фирма Арсенал. От 1996 г. работи в Изпитвателен център ”Диагностика и контрол” към АЕЦ Козлодуй, като последователно заема длъжности дефектоскопист, технолог, ръководител група ултразвуков контрол и ръководител сектор автоматизиран безразрушителен контрол.


2.2. Интервю с носителя на наградата на името на Славчо Попов за 2014 г.

  1. Г-н Атанасов какъв е вашият път към професията дефектоскопист?

Често пъти добрите неща се получават случайно. Трябва да си готов за това. Пътят ми в безразрушителния контрол започна като дефектоскопист в АЕЦ Козлодуй. Впечатлен бях от високата степен на автоматизация в областта на ултразвуковия контрол, която се запази и разви през годините.

  1. Кои са вашите учители и колеги от които сте се учили.

За да стане един специалист добър в областта на безразрушителния контрол се изисква натрупване на знания, умения и познаване на технологиите. Това е един процес наподобяващ овладяването на занаят. И това е така, защото не всичко е написано в „дебелите” книги. В този ред на мисли се знае че занаят не се учи, занаят се краде. През годините около мен (винаги) е имало добри специалисти в занаята с голям опит, с които сме дискутирали и понякога спорили в търсенето на истината. От АЕЦ Козлодуй това е Петьо Цоков, а първи стъпки в автоматизирания ултразвуков контрол получих от Васил Ничев. Преминавайки през школата на ВУЦ „КВАЛИМА” не мога да не спомена Александър Скордев и Митко Миховски.

  1. Вие използвате нови методи за контрол. Разкажете за тях и тяхното бъдеще

Преди години ултразвуковото оборудване с използване на осезатели с фазови решетки беше доста скъпо. Това е едно финансово ограничение за прилагане на тези техники, в това число и TOFD метода. Сега, с развитието на дигитализацията, нещата са доста по-приемливи ценово. Бъдещето на тези нови техники зависи и от инвеститорите. Инвеститорите трябва да изискват такъв контрол за да може да има реализация на оборудване, знания и умения.

  1. Каква според вас е подготовката на младите дефектоскописти. Как може да се подобри.

Имам усещането, че нещо се чупи още в системата на образованието било то основно или висше. Фирмите в бранша също трябва да имат отношение към подготовката и квалификацията. Например, съвременните технологии в областта на ултразвука и цифровата радиография изискват нов подход в обучението и по-добри познания в областта на дигитализацията и обработката на изображения. На запад е възприето допълнително обучение за прилагане на TOFD метода за контрол и за Phased-Array техниката на ултразвуковия контрол.

А младите дефектоскописти трябва да знаят, че винаги може нещо да се научи и нека да бъдат по активни в търсенето на знания и умения.  1. Като дългогодишен член на НДДТ какво трябва да се промени в организацията и управлението.

Като браншова организация НДДТ защитава интересите на своите членове в областта на безразрушителния контрол. По мое мнение, трябва да има по-добри връзки с надзорни държавни органи с цел да се популяризира ролята на безразрушителния контрол и контрола, свързан с инвестиционния процес. Просто казано да има повече работа за нас. Пределно ми е ясно, че това не може да стане от днес за утре.

  1. Считате ли че е необходимо за АЕЦ подобряване на връзките с науката в областта на БК.

Определено подкрепям тезата. АЕЦ Козлодуй има нужда от логистика за решаване на задачи, свързани с безразрушителния контрол.

  1. Вие участвахте в екип по квалификация на контрола в АЕЦ Кудамкулан -Индия вашите впечатления.

Участвах в международен екип за предексплоатационен ултразвуков контрол на главни циркулационни тръбопроводи и контрол на корпуса на реактора. Проектът и изпълнението на централата е руски. Много добра е технологията при производството на корпуса на реактора от руска страна. Много чисти са заварени съединения, като се има предвид, че дебелината е 200mm и повече. Индия - това е екзотична дестинация, много интересна страна. Останах с много добри спомени и преживявания. Видях маймуни, които крадат храна от чантите, транспортния хаос и правото на клаксона, но някак в целият хаос може да се намери хармония. Хората са винаги усмихнати и може би щастливи.
2.3. Представяне на част от членовете на Управителния съвет на ННТДД

2.3.1. маг. инж. Васил Цветанов Ничев,

експерт ниво UT III, RT III, VT III, ET II, PT II


Роден е на 21 април 1955 г. в гр. Свищов. Завършва Физически факултет на СУ "Кл. Охридски", специалност "Атомна физика" през 1980 г. От октомври 1979 до март 1981 г. работи като физик в Централна физическа лаборатория на ОЗ "Фридрих Енгелс" (Арсенал) Казанлък. Занимавал се е с промишлена радиография, магнитно-прахов контрол, механични изпитвания и металография.

От 1981 до август 1984 г. работи като ръководител лаборатория в РМЗ на СК “Свилоза” Свищов. Дейността му е в областта на безразрушителни и разрушителни изпитвания, спектрален и химически анализ на стомани и чугуни. Внедрява първите системи за диагностика и динамично балансиране на въртящи механизми. В същия период завърши следдипломна квалификация по “Металознание и заваряване” във ВТУ”Ангел Кънчев” Русе. Темата на дипломната му работа е “Определяне на остатъчния ресурс на главни паропроводи на ТЕЦ “Свищов” след 100 000 часа експлоатация”.

В периода септември 1984 – май 1985 г. работи като ръководител лаборатория на ЕСМ “Белене”, като дейността му е в областта на безразрушителния контрол на заварени съединения. От юни 1985 г. до 31 декември 2008 г. работи в АЕЦ Козлодуй, като заема всички длъжности от организатор до ръководител Изпитвателен център. Дейността му е свързана, както с непосредствено провеждане и организация на безразрушителния контрол и диагностиката на съоръженията, така и с разработването на програми, методики и инструкции за контрол, участие в председателство на научни съвети и работни групи. Отговаря за приемане на оборудването и въвеждането в експлоатация на блокове 5 и 6. Участва в програмите за спектрален анализ на метала и вземане на темплети от блокове 1 и 2, както и в отгряването на корпусите на реакторите на блокове 1 – 3. Ръководи внедряването на автоматизирани и дистанционни системи за ултразвуков, вихровотоков и визуален контрол на съоръжения в АЕЦ. През този период са закупени първите автоматизирани системи за ултразвуков контрол на тръбопроводи, манипулатор за вътрешно корпусен ултразвуков и визуален контрол, манипулатор за ВТК на топлообменните тръби на парогенератори, телевизионни системи и видеоскопи.

От 2009 г. е пенсионер и създава собствена консултантска фирма «Квалификационен център АйКюСи ЕООД» с обект на дейност квалификация на безразрушителния контрол, разработване на системи и методики за контрол, дозиметрия и лъчезащита.

Участвал е в работни срещи и заседания на комисии към МААЕ и Европейската комисия в областта на контрола на съоръженията в атомната енергетика.

От 1996 до 1998 г. е представител за България в NDEF (Европейския форум по безразрушителен контрол), от 1999 г. е наблюдател в ENIQ (Европейската мрежа за квалификация на инспекции) в Петен. От 2004 г. е член на надзорния съвет на Квалификационните органи.

От 2001 г. работи непосредствено в областта на квалификация на контрола на системите, важни за безопасността на АЕЦ, като член на Квалификационния орган към АЕЦ „Козлодуй”.

От 2000 г. е член на Управителния съвет на ННТДД. Отговаря за образованието и сертификацията. През този период се изгради, акредитира и разви дейността Сертификационния център за персонала по безразрушителен контрол към Дружеството.

2.3.2. маг. инж. Петко Ангелов Янев,

експерт по UT III, РT III, VT III, МT ІII

Роден е на 11 април 1960 г. в гр. Лъки, област Пловдив. През 1986 година завършва висше техническо образование във „Висш машинно-електротехнически институт – Варна”, специалност "Технология на металите и металообработващите машини". От септември 1986 година до май 1989 година работи като научен сътрудник в Изследователския институт към „Завод за дизелови двигатели – ВАМО”, гр. Варна. Основната дейност на работата е разработване на технологии за местно напластяване, прилагането им в практиката и получаване на износоустойчиви покрития в двигателостроенето, разработване на поточна линия и технология за термична обработка на разпределителни валове на двигатели „Перкинс”.

В периода 1986 – 1989 г. завършва задочна специализация след висше образование по специалност: „Переспективни методи за напластяване в двигателостроенето”.

От 1989 г. до 1991 г. работи като научен сътрудник по термообработка към Научно изследователския сектор при „Висш машинно-електротехнически институт – Варна”. Основното направление на работата му е разработване на технологии за термична обработка на стомани и чугуни с високо концентрирани източници на енергия и прилагането им в практиката.

В периода 1993 ÷ 1994 г. работи като технолог по заваряване в „ТЕЦ Варна” ЕАД. Дейността в областта на разработване и контрол на технологиите по заваряване на съоръжения под налягане или отделни техни елементи - парогенератори, парни турбини, съдове под налягане, подгреватели, паропрегреватели, економайзери и други, тръбопроводни системи за течности и газове.

В периода 1995 - 2008 г. работи като ръководител „Лаборатория по безразрушителен контрол” при „ТЕЦ Варна” ЕАД. Дейността ми е свързана, както с непосредствено провеждане и организация на безразрушителния контрол и диагностиката на съоръженията в централата, така и с разработването на програми, методики и инструкции за контрол, участие на научни съвети и работни групи, обсъждащи необходимостта от контрол на съоръженията и определяне на остатъчния им ресурс на експлоатация.

От април 2008 година работи като ръководител отдел „Планови ремонти” при „ТЕЦ Варна” ЕАД. Основната дейност, с която се занимава е планиране на ремонтните дейности, превантивен и задължителен контрол на съоръженията под налягане или отделни техни елементи, тръбопроводни системи за течности и газове и спомагателното оборудване на централата.

От 2002 г. е член на Управителния съвет на ННТДД и председател на клон Варна.
2.3.3. Маг. инж. Дияна Иванова Димитрова

Маг. инж. Дияна Иванова Димитрова е завършила Технически университет „Ангел Кънчев” гр. Русе специалност „Комплексна механизация и поточни линии в машиностроенето”. Има 12 годишен трудов стаж в областта на безразрушителния контрол на металите, металните изделия и съоръжения по използване на радиационен, ултразвуков, магнито-прахов, капилярен и визуален метод. Преминала е специализирано обучение към Института по механика – БАН и немския център за обучение и сертифициране на персонала – SECTOR Cert. Притежава сертификати за 2 ниво по методите: UT, РT, VT, МT, RT и LT по сертификационните схеми на БДС ISO EN 9712. Има правоспособност като одитор на органи за контрол и изпитвателни лаборатории и оценител при акредитация.

Работила е като дефектоскопист в ИЦИКМ – орган за контрол от вид С към „Атомененергоремонт” ЕОД гр. Козлодуй, като ръководител металографска лаборатория в ИЦИКМ – орган за контрол от вид С към „Атомененергоремонт” ЕОД гр. Козлодуй и в ОКЗСМИ – орган за контрол от вид А към „Контрол инженеринг ЕООД” гр. Русе, ръководител на ОКЗСМИ - орган за контрол от вид А към „Контрол инженеринг ЕООД” гр. Русе.

Член е на Националното научно-техническо дружество по дефектоскопия.

2.3.4. Инж. Димитър Николов Виденов

Роден е в гр. София на 29 юни 1947 г. Завършил е 29 гимназия през 1965 г. и ПЖИ „Тодор Каблешков” по специалност „Транспортно строителство” през 1968 г.

Основно е работил в системата на БДЖ, в това число в VІ-та ж.п. секция София и „ЦНИРД”, ж.п. войски, ж.п. управление в секция София. В областта на дефектоскопията работи от 1991 г. Има ІІ ниво по ултразвуков БК. Участвува активно в работата на клона по БК в ж.п. транспорта и в Дните на БК – Созопол. Председател е на клона на ННТДД на специалистите в ж.п. транспорта.


2.3.5. Маг. инж. Павел Христов Чукачев

Павел Христов Чукачев е роден на 30.10.1971 г. в гр. Варна. Дипломира се 1996 г. като лекар в Медицинския университет гр. Варна. От 1999 г. започва специализаця по хирургия в Клиника по обща и ендоскопска хирургия на Военно-морка болница гр. Варна. Работи кат хирург в Клиника по съдова хирургия на Военно-медицинска академия, гр. София. От 2008 г. започва работа в Мултитест ООД. завършва курсове като дефектоскопист ІІ и ІІІ ниво по БДС ISO EN 9712 по RT, PT, MT.

Има правоспособност като вътрешен одитор на системи по качеството и оценка на съответствието по БДС ISO EN 17020.

Преминал е обучение по ASME и ASTN стандарти. Дипломира се като машинен инженер в Технически университет – гр. София 2013 г. Ръководител е на Орган за контрол от вид А при Мултитест ООД. Интересите му са в областта на ултразвуковия метод „фазова решетка” и TOFD.

Член е на ННТДД от 2004 г.


2.3.6. Инж. Райчо Зафиров Димитров

Райчо Димитров е роден на 26.11.1961 г. През 1986 г. завършва ВМЕИ – Варна по специалност „Химическо машиностроене. В периода 1987 г. – 1989 г. в ОУЦ „КВАЛИМА” при „Централна лаборатория по ядрена дефектоскопия” (ЦЛЯД) гр. София се обучава за дефектоскопист ІІІ-та степен по следните методи: акустични, радиационни, и вихротокови.

От 1986 до 1996 г. работи в Комбинат за химическо машиностроене „ХИММАШ” АД и в Института за химическо машиностроене като технолог по БК, ръководител секция, научен сътрудник и ръководител на Централна Комбинатска лаборатория по БК.

От 1998 г. е Управител на фирма „Контрол” – ООД. Ръководи цялостната дейност на фирмата в областта на контрола на заварени съединения, изолационни покрития, въжени линии, ел. уредби и съоръжения, вентилационни системи, контрол на строителни продукти.

От 1987 г. е член на ННТДД. Работи като председател на комисии към УС, зам. ръководител на клон „Бизнес секция” към ННТДД, ръководител на клон „Югоизточен Енергиен регион (от 2005 г.), зам. председател на ННТДД (от 2002 г.).

През периода 2008 – 2010 г. е председател на ТК 24 към БИС. От 2011 г. е председател на ТК „Органи за контрол” към ИА БСА.

Има научни публикации в областта на ултразвуковия контрол, акустичната емисия, магнитни изследвания и статистична обработка на данни.

Носител е на наградата на името на „Сл. Попов” на ННТДД за 2005 г.Каталог: Aplication -> Docs -> Buletin
Buletin -> Организира, съвместно с Клъстр бк, международна конференция „бк в машиностроителното производство", организира успешно завършване на проекта „Клъстер бк в Република България"
Buletin -> Честита Нова 2011 година!
Buletin -> Честита Новата 2013 година!
Buletin -> Отчет за работата на ннтдд доклад на финансовата комисия Приемане на плана за работа и бюджета за 2016 г
Buletin -> Семинар на специалистите в областта на диагностиката на енергооборудването. Желая на всички участници добро здраве, творчески срещи и добро настроение
Buletin -> 1. вести от националното дружество по ефектоскопия
Buletin -> 2011 г е 49 от създаването на ннтдд. През 2012 г ще отбележим 50 годишния юбилей на Дружеството
Buletin -> Уважаеми колеги
Buletin -> Честита Нова 2010 година!
Buletin -> Бюлетин n 48 Честита Новата 2015 година!


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница