Програма за държавен изпит за специалност „социален мениджмънт" окс „ бакалавър"Дата04.07.2017
Размер73.64 Kb.
ТипПрограма
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТУ Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

РЕКТОР:…………………

/проф. д-р инж. Р. Василев/

ПРОГРАМА ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ"ОКС „ БАКАЛАВЪР"
 1. Социално предназначение и функции на държавата. Социалната функция на съвременната държава. Понятието „социална държава“ според Конституцията на РБ.

 2. Мястото на правото сред останалите социални регулатори. Морал и право.

 3. Субекти на правото. Правоспособност, дееспособност, деликтоспособност.

 4. Същност и принципи, цели и задачи на социалната работа. Исторически аспекти
  на социалната работа: институционализация, европейски стандарти, възприети
  от българската практика. Връзки с други сфери на науката и практиката.

 5. Подходи в социалната работа. Профил на личностите, нуждаещи се от подкрепа.
  Рискови групи, обект на социалната работа - характеристика на групите.

 6. Социалната работа като професия:професионален профил на социалния работник, компетенции и личности качества на социалния работник.

 7. Същност и характеристика на социалната индивидуална работа. Методи, подходи на индивидуалната социална работа. Управление на трудните взаимоотношения, бариери в общуването, форми на общуване.

 8. Интервюто като метод в индивидуалната социална работа. Видове и форми на
  интервютата. Начини на приложение. Формиране на въпроси, поставяне на цели
  в интервюто.

 9. Същност и характеристика на груповата социална работа. Видове групи, обект
  на социална работа. Видове групова социална работа. Групова динамика в
  социалната работа. Роли на социалния работник.

 10. Европейска социална харта и Харта за основните права на ЕС. Компетентност на Европейския съюз в социалната сфера.

 11. Идентификация на насилието в семейна среда. Ранно разпознаване, физически и поведенчески индикатори. Същност на "Въпросник за оценка на риска от насилие в семейна среда", съдържание, начини на приложение.

 12. Формулировка на правото на детето за защита и рехабилитация при преживяно насилие. Органи по закрила и мерки за закрила, приложение на мерки за закрила "полицейска закрила".

 13. Влияние на статуса на родителите при оценка на риска от насилие. Елементи на статуса и регламент за оценка. Приложение на Въпросник за оценка на риска от насилие над дете.

 14. Влияние на статуса на детето при оценка риска от насилие. Елементи на статуса и регламент за оценка. Приложение на Въпросник за оценка на риска от насилие над дете.

 15. Социализиращото възпитание в  детска възраст. Формиращо влияние на семейството. Фактори за развитие на агресивното поведение и насилието. Индивидуални фактори.

 16. Оценъчна методика за работа с деца в конфликт със закона - същност, съдържание и приложение. Групова работа с деца и младежи с отклоняващо се поведение.

 17.  Трудово правоотношение – Понятие. Правна характеристика на трудовото правоотношение Страни на индивидуалното  трудово правоотношение. Съдържание, основания за възникване на трудовото правоотношение

 18. Трудова дисциплина и дисциплинарна отговорност. Дисциплинарни наказания-понятие и видове. Ред за налагане.

 19. Социално подпомагане. Същност, основни принципи, правна уредба. Социални помощи. Ред за отпускане.

 20. Здравно осигуряване – същност, видове, принципи и обхват. Модели на здравноосигурителни системи.

 21. Социална политика. Същност, субект и обект, основни методи. Секторни социални политики.

 22. Същност на системата за социално осигуряване. Осигурен социален риск – видове. Осигурителен случай. Осигурени лица и осигурители. Органи по социалното осигуряване.

 23. Субекти на търговското право. Общо учение за търговеца. Видове търговци. Същност и елементи на търговско предприятие. 

 24. Търговско представителство. Видове. Съпоставка с гражданското представителство. 

 25. Търговски дружества. Обща характеристика. Видове членствени права. Учредяване преобразуване и прекратяване.

 26. Понятие за сделка и договор. Видове търговски сделки. Същност и видове. Сключване, изпълнение и отговорност при неизпълнение.

 27. Брак.  Ред за сключване на брака. Фамилно име на съпрузите. Възраст за встъпване в брак. Пречки за сключване на брак.  

 28. Прекратяване на брака. Основание. Унищожаване на брака. Развод. Развод по исков ред. Вина. Развод по взаимно съгласие. Правни последици от развода. 

 29. Отношения между съпрузите. Лични отношения. Имуществени отношения, Видове режими.  

 30. Произход. Произход от майката. Произход от бащата.Оспорване на бащинство. Припознаване. Форма на припознаването. Оспорване на припознаването. Родство по право и съребрена линия. Степени на родство. Сватовство.

 31. Осиновяване. Възраст на осиновявания и осиновяващия. Забрана за осиновяване.. Предпоставки. Съгласие за осиновяване. Мнение за осиновяване. Осиновяване без съгласие на родителя. Пълно и непълно  осиновяване. Прекратяване на осиновяването. Основание.

 32. Наследство, наследодател, наследник. Недостойнство за наследяване.Наследяване по закон. Кръг и ред на лицата, които могат  да наследяват. Наследствени дялове. Заместване в наследяването. Наследяване по завещание. Видове завещателни разпореждания.

 33. Съвременни възгледи, влияещи върху индивидуалното развитие на човека. Екологически модел  за развитието на детето. Основни структурни компоненти и анализ на жизнения път на човека.

 34. Особености на физическото, емоционалното, познавателното и социално развитие на детето след неговото раждане. Индивидуални различия в развитието на децата.

 35. Психология на човешкото развитие: развитие в юношеска възраст. Пуберитет и съзряване. Особености във физическото, когнитивното, моралното и  личностното развитие на индивидуума.

 36.  Какво представлява процесът на стареене? Особености на средната зрялост – конфликти, стрес, брак, работа. Радости и тревоги на средната възраст. Старост – пенсиониране, брак, здраве, когнитивни промени.

 37. Обучение и социализация на сътрудниците в организацията. Ситуации и области, изискващи планиране и провеждане на програми за обучение, модели за обучение на сътрудниците и методи за оценка на програмите.

 38.  Мотивация и удовлетвореност от извършваната работа. Дефиниции и теории за мотивацията. Сравнителен анализ на отделните теории за мотивацията, силни страни и ограничения.

 39. Особености на PR-а в държавния сектор и неправителствените организации: здравеопазване, социално осигуряване  и образование.

 40.  Психични разстройства в детството и юношеството. Диагностика и лечение.  1)Опозиционно разстройство на неподчинение, 2) разстройства на поведението, свързано с храненето, 3) синдром на Турет, 4)аутизъм и синдром на Аспергер, 5)хиперактивност и дефицит на внимание.

ЛИТЕРАТУРА:


ОСНОВНА:


 1. Консолидирани текстове на Договора за Европейския съюз и Договора за

функциониране на Европейския съюз. – В: Официален вестник на ЕС, С115, 9 май

 1. .

 1. Европейска социална харта (ревизирана), 1996.

 2. Дачев, Л. Учение за държавата. Свида, Русе, 2008

 3. Желева, М. Държавната власт и общественият интерес. Стено, Варна, 2009

 4. Радев, Д. Обща теория на правото. Лик, С., 2010

 5. Джонев, С. Социална психология т. 1-5. Софи-Р, 2006.

 6. Мръчков В., Средкова К., Коментар Кодекс на труда,

 7. Бъчварова М., Търговско право, ИУ 2010.

 8. Ригио Р. Въведение в индустриалната / организационната психология. С.
  Изд. ИК "Дилок",2006.

 9. Схеми и определения по осигурително право. Ръководство за студенти, А.Аговска, 2015

 10. Социална политика, Душка Димова, Богдана Георгиева, Надежда Янева, Тракия-М, 2000

 11. Врачовски, Д. Будева, С. Кръстителски, И. Здравно осигурителни системи и финансиране на здравеопазването. УИ “Д. Ценов”, Свищов, 2003

 12. Колев, К, Попов, М. Организация на здравеопазването в България, УИ “Д. Ценов”, Свищов, 2002

 13. Попов, М. Организация и управление на здравноосигурителни фондове и каси, ИК „Стено”, Варна, 2005

 14. Христова, Хр. и др. Социално подпомагане и социални услуги. ИК „Труд и право”, С., 2005

 15. Стоянова, К. Социална защита на основните рискови групи от населението. С,
  "Проф. М. Дринов", 1995.

 16. С т о я н о в, В. Човекът в организацията (Психологичен анализ) Изд. „Псидо”,

2008.

18. М о с к о в и ч и, С. и ко.Социална психология, Изд. „Дамян Яков”, 2006.

19. Аспарухова, К., Наследяването по закон, С. 2012 г.

20. Бешков,П.,Осиновяването по българското семейно право,1996г.;

21. Василев,Л., редакция Ч.Големинов, Юридически изследвания върху

търговското предприятие, 1994г.; ДОП

22. Герджиков, О./в съавторство/, Новите положения в търговското

право.Промените в Търговския закон,2000г.;

23. Голева, П., Търговски сделки, ІV изд. С., 2012 г.

24. Ланджев, Б., Търговското предприятие, 2003г.;

25. Станева, А., Брачният договор по новия Семеен Кодекс, ІІ изд. С. 2012 г.

26. Цанкова, Ц., Марков, М., Станева, А., Тодорова В., Коментар на новия Семеен

кодекс, С., 2009 г.

27. Сиймън Дж., Кенрик Д.(1998) Психология, Изд. къща “Планета – 3”.

28. Ригио Р.(2006) Въведение в индустриалната / организационната психология.

Изд.ДИЛОК, София.

29. Кътлип Скот. М., Център Ален М., Бруум Глен М.(1999, 2007) Ефективен

Пъблик Рилейшънс, “Рой Комюникейшънс”, София.

ДОПЪЛНИТЕЛНА:


 1. Шулман, Л. Изкуството да се помага. София, 1994.

 2. Йосифов, Н., Трудово и осигурително право, ВСУ „Черноризец Храбър", 2007.

 3. Сарафов, П., Физическото лице търговец, С., 2012 г.

 4. Мръчков, В.,Международно трудово право. изд. "Сиби".С, 2000.

Приет на КС на катедра „СПН”, протокол № 8 / 08.02. 2017 г.
Ръководител катедра „СПН":…………………

/доц. д-р Л. Аврамов/
Приет на ФС на ЕФ, протокол №…… / ……………. 2017 г.


Декан:…………………...

/доц. д-р инж. М. Йорданова/ЛА/НВКаталог: tu-varnandpspd -> images -> stories -> diplomanti
diplomanti -> Програма за държавен изпит за специалност „социален мениджмънт" окс „ бакалавър" за учебната 2015/2016 година
stories -> Лични данни: Име: Юлиана Младенова Матеева Дата на раждане
stories -> І. учебници и учебно-методически материали
diplomanti -> Дипломни защити и Държавен изпит за специалности към катедра спн във фе за календарната 2015 година
diplomanti -> Дипломни защити и Държавен изпит във фе за календарната 2012 година
diplomanti -> Дипломни работи за специалност „Социален мениджмънт", окс „Магистър"


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница