Програма за държавен изпит за специалност "стопанско управление"Дата21.04.2017
Размер144.17 Kb.
#19662
ТипПрограма
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ” СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т
ПРОГРАМА

ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”

2017 година

РАЗДЕЛ 1 УПРАВЛЕНИЕ


 1. Организацията и подходите към изследването й.

 2. Управление на организациите. Основни подходи към определянето на управлението – предназначение, същност и разпознаваемо съдържание на управлението.

 3. Основни идеи в развитието на управленската мисъл.

 4. Цели и целеопределяне в организацията.

 5. Организационно-структурни идеи. Конфигуративни структурни идеи. Механизми за координация, интеграция и хармонизация в организациите.

 6. Основни идеи за организационно устройване: класически подход - тейлоризмът и бюрократичната организация, хуманизираната организация, системен подход към организационното устройване.

 7. Подход на Х. Минцбърг към организационното устройване.

 8. Същност на „стройната организация” и „корпоративния реинженеринг”. Основна идея на процесните структури.

 9. Учещата се организация.

 10. Същност на организационната диагностика. Обща схема на диагностиката на околната среда и организацията.

 11. Диагностика на макросредата на организацията. Методи за диагностика: PEST-анализ и метод на сценария.

 12. Диагностика на бранша. Модел на петте сили на конкурентната борба на М. Портър.

 13. Диагностика на актьорите от микросредата на организацията.

 14. Диагностика на организацията.

 15. Същност на метода на портфейла. Видове портфейли.

 16. Анализ на веригата на създаване на стойност на М. Портър.

 17. SWOT анализ (анализ на силните и слабите страни на организацията на фона на заплахите и благоприятните възможности за нея в околната среда и формулиране на стратегическите й проблеми).

 18. Балансирана карта на резултатите (балансирана система от показатели за ефективност) на Р. Каплан и Д. Нортън.

 19. Социалната отговорност на бизнеса.

 20. Бизнес-план – същност, структура, съдържание.

 21. Управленски решения – същност и видове. Процесът на вземане на решение. Методи за вземане на управленски решения.

 22. Организационна ефективност.

 23. Човекът в организацията. Човекът в групата.

 24. Културният контекст на организацията.

 25. Мотивационни теории и мотивация в управлението.

 26. Ръководство, лидерство и ръководен стил.

 27. Общуването в организацията. Деловото общуване.

 28. Комуникациите в организационен контекст. Комуникативни роли.

 29. Комуникативни модели. Функции на комуникацията.

 30. Организационните конфликти – същност и видове. Етапи в развитието на конфликта. Причини за организационните конфликти. Управление на организационните конфликти.

 31. Същност и характерни черти на концепцията „връзки с обществеността”.

 32. Управление на човешките ресурси и управление на персонала в организацията – същност и съдържание на понятията, основни функции.

 33. Планиране на персонала.

 34. Проектиране на длъжностите. Длъжностна характеристика.

 35. Набиране и подбор на персонал.

 36. Атестация на персонала в организацията.

 37. Обучение и квалификация на персонала на организацията.

 38. Кариера и планиране на кариерата на кадрите в организацията.

 39. Оценка на работните места – основа за формиране на системата за възнаграждение.

 40. Възнаграждение и стимулиране на персонала в организациите.

 41. Анализ на работните условия, оценка на потенциалните рискове и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

 42. Същност и развитие на маркетинговата концепция за фирмено управление. Сравнение между производствена, продуктова, продажбена и маркетингова концепция за фирмено управление. Социален маркетинг и демаркетинг.

 43. Обкръжаваща среда на фирмата. Елементи на макросредата. Микро-обкръжаваща среда и нейното влияние върху формирането и реализацията на фирмената стратегия.

 44. Процес на вземане на решения за покупка от потребителя. Видове потребителски решения за покупка. Модели на потребителско поведение. Фактори, които влияят върху поведението на потребителя. Вземане на решение от организациите.

 45. Маркетингови проучвания: същност и обхват. Видове информационни източници. Маркетингова информационна система. Етапи на маркетинговото проучване. Предимства и ограничения на методите за маркетингови проучвания.

 46. Продуктова политика на фирмата. Понятие за стока и услуга при маркетинговото управление на фирмата. Класификация на стоките. Равнища на продукта. Модели на равнищата на продукта. Продуктов микс на фирмата.

 47. Стратегии за развитие на продуктовия микс през жизнения цикъл. Управление на иновационния процес. Основни етапи. Фактори за успеха на иновациите.

 48. Същност и особености на управлението на веригата на доставките. Характеристика на веригата на доставките и участници. Интеграционен подход за управление на веригата на доставките.

 49. Продуктът като обект на управление във веригата на доставките. Логистични разходи. Обслужване на клиентите. Управление на запасите и транспортът във веригата на доставките. Модели за интеграция във веригата на доставките. Процесно ориентирани бизнес модели за интеграция.

 50. Ценова политика на фирмата. Вътрешни и външни фактори за ценообразуване. Взаимодействие на ценовите решения с другите елементи на маркетинг микса.

 51. Методи за ценообразуване. Ценови стратегии за нови продукти, стоки с различно качество, базисен продукт и допълнения и др. Ценови отстъпки.

 52. Интегрирани маркетингови комуникации. Комуникационен процес. Предимства и ограничения на маркетинговите комуникационни инструменти. Реклама. Насърчаване на продажбите.

 53. Управление на продажбите. Основни задачи през етапите на продажбите. Изграждане на трайни взаимоотношения с клиентите. Мотивиране и стимулиране на персонала по продажбите.

 54. Директен маркетинг. Основни концепции и медии на директния маркетинг. Творчески решения. Вземане на решения в директния маркетинг.

 55. Връзки с обществеността. Същност и място в маркетинговата стратегия на фирмата. Основни инструменти на връзките с обществеността.

 56. Дигитализация на съвременния бизнес и е-маркетинг (дигитален маркетинг). Същност и видове дигитален маркетинг: маркетинг в Интернет и различни от Интернет дигитални канали.


ЛИТЕРАТУРА:

 1. Бънкова А., Бизнес планиране и контрол, Учебник за дистанционно обучение, Регионален център за дистанционно обучение, С., 1999.

 2. Бънкова А., Мениджмънт, АМАТ, С., 1993.

 3. Бънкова А., Организационната теория и организационното проектиране, ТУ-филиал Пловдив, 2004.

 4. Бънкова А., Основи на управлението, Сб. Усъвършенстване на управлението на общините, Парадигма, 2002, стр. 13 – 130.

 5. Бънкова А., Управление на организациите и организационните мрежи, УИ „Св. Кл. Охридски“, С., 2013.

 6. Ведър, Й., О. Ведър, Бизнес реторика. Въведение в деловата комуникация. МВБУ, Ботевград, 2016.

 7. Ведър, О., Управление на човешките ресурси, Учебник, УИ „Св. Кл. Охридски“, С., 2014.

 8. Давидков, Ц., Бизнес комуникации, С., 2002.

 9. Давидков Ц., Управление на организациите. Човешкото поведение в организационен контекст, С., 2012.

 10. Данаилова Н., Маркетинг 30 успяващи български фирми, С., 2000.

 11. Каменов Б. Управление на възнагражденията. С., Сиела, 2011.

 12. Котлър Ф., Управление на маркетинга, Класика и стил, С., 2002.

 13. Кръстева Н., Мърчъндайзинг, Авангард прима, С., 2013.

 14. Кръстева Н., Нано маркетинг, Авангард прима, С., 2012.

 15. Кръстева Н., Подсилена реалност и маркетинг, Авангард прима, С., 2013.

 16. Кръстева Н., Съвременен маркетинг, том 1 и том 2, Авангард прима, С., 2013.

 17. Кръстева, Н., Търговски умения, Авангард прима, С., 2015.

 18. Кръстева Н., Успешни лични продажби, УИ „Св. Кл. Охридски“, С., 2013.

 19. Кръстева Н., Ива Петрова, Стратегически маркетинг, Парадигма, С., 2005, второ издание - 2007.

 20. Кръстева, Н. , Тодорова М., Енева Кр., Гаврилова Д., Дигитален маркетинг, С., 2016.

 21. Наръчник по управление на човешките ресурси. Авторски колектив с ръководител Димитър Шопов. С., 2002.

 22. Паунов М., М. Паунова, А. Паунов, Организационно поведение, изд. Сиела, С., 2013.

 23. Шопов Д., Управление на човешките ресурси, С., Тракия М, 1998 или част І от второто издание, С., 2003.

 24. Gibson, J., Ivancevich, J. M., Donnelly, Jr., J.H. and Konopaske, R. Organizations: Behavior, Structure, Processes, (14th ed.), New York: McGraw-Hill, 2012

 25. Mullins, L. Management and Organizational Behaviour. (9th ed.), FT: Prentice Hall, 2010

 26. Robbins, S. P. and Judge, T. A. Organizational Behavior. (15th ed.), New Jersey: Pearson Education, Inc., 2013.


РАЗДЕЛ 2 МИКРОИКОНОМИКА


 1. Пазарен механизъм: търсене и предлагане. Еластичност на търсенето и предлагането. Пазарно равновесие - моментно, краткосрочно и дългосрочно.

 2. Потребителско поведение. Начини за изучаване - кардинален и ординален подход. Криви на безразличие. Пределна норма на заместване. Бюджетни ограничения. Влияние на изменението на доходите и цените върху потребителското поведение. Потребителски излишък (рента за потребителя).

 3. Производство. Производствена функция. Видове и структура на производствените разходи в краткосрочен и дългосрочен времеви период. Възвращаемост. Печалба.

 4. Моделът на съвършената конкуренция. Максимизиране на печалбата. Конкуренция и ефективност.

 5. Несъвършена конкуренция – източници на несъвършената конкуренция, пазарно поведение в условията на чист монопол, олигопол и монополистична конкуренция. Икономически и социални ефекти от монополизацията на пазарите.


РАЗДЕЛ 3 МАКРОИКОНОМИКА


 1. Класически модел на макроикономическото равновесие: основни постулати. Макроикономически модел на Кейнс.

 2. Потребителска и инвестиционна функция. Мултипликатор на инвестициите. Акселератор.

 3. Пари. Парично обращение. Парична (монетарна) политика.

 4. Инфлация – същност, измерване, причини, видове, социално-икономически последици. Антиинфлационна политика.

 5. Безработица - измерване, видове. Естествена норма на безработицата. Законът на Оукън. Крива на Филипс.

 6. Класически теории за международната търговия: А.Смит и неговата теория за абсолютните предимства. Теорията на Рикардо за сравнителните предимства. Теорията на Хекшер – Олин. Парадоксът Леонтиев

 7. Мита, нетарифни ограничения: импортна квота, експортни ограничения, експортни субсидии, дъмпинг. СТО

 8. Организация на евровалутния пазар – евровалута. Еволюция и особености на евровалутния пазар – предимства. Еврокредити – особености.

 9. Валутен курс. Котировка на валутите – пряка, косвена, фиксинг котировка, курс купува и курс продава. Фиксиран курс – предимства и недостатъци. Флексибилен курс – видове. Предимства и недостатъци.


ЛИТЕРАТУРА:

 1. Микроикономика, авт. Колектив на катедра “Икономика”, Стопански факултет, изд. Парадигма, 2002

 2. Макроикономика, авт. Колектив на катедра “Икономика”, Стопански факултет, изд. Парадигма, 2002

 3. Samuelson P., W.D.Nordhaus - Macroeconomics

 4. Samuelson P., W.D. Nordhaus - Microeconomics


РАЗДЕЛ 4 ФИНАНСИ


 1. Финансовата система и финансовото управление на корпорацията.

 2. Парите в условията на съвременното пазарно стопанство. Покупателна сила и обезпечение на парите. Парична маса. Търсене и предлагане на пари в икономиката. Парични ориентири, измерване и регулиране на паричната маса.

 3. Измерване на стойността на парите във времето. Бъдеща и настояща стойност. Нетна настояща стойност и норма на възвръщаемост. Определяне настоящата стойност на облигации и анюитети. Определяне на настоящата стойност и цената на активи с неограничено дълъг срок на съществуване /вечни ренти, акции с постоянен и нарастващ доход/.

 4. Концепции за финансов анализ. Лихва, риск и ефективност. Оценка на корпоративни ценни книжа. Анализ на финансовото състояние на фирмата. Финансови показатели. Финансово планиране.

 5. Отчитане на риска при инвестиционните решения. Видове риск, измерване на риска чрез дисперсия, стандартно отклонение, бета коефициент. Теория на портфейла. Връзка между риск и възвръщаемост. Теории за оценка на връзката „Риск- възвръщаемост”. Модел за оценка на капиталовите активи. Анализ на чувствителността и на критичните съотношения. Брейк-ивън анализ. Определяне на минимално необходимото количество на продажбите.

 6. Финансово посредничество. Банки и небанкови финансови институции. Финансови пазари. Структура на финансовите пазари. Инструменти на финансовите и капиталовите пазари. Кредит. Лихва и лихвен процент. Лихвена политика.

 7. Централна банка. Функции и автономност. Парична политика на Централната банка. Регулиране на валутния пазар. Банков надзор. Търговски банки - видове, структура, функции.

 8. Капиталови изисквания за банките и инвестиционните посредници. Капиталова база. Капиталова адекватност. Рисков компонент на балансовите позиции. Регулиране на капиталовата адекватност. Капиталови и ликвидни буфери.

 9. Публични блага. Сравнение с частните блага. Смесени блага. Механизъм за предлагане на публични блага

 10. Теория за публичния избор – историческо развитие и основни положения. Правила за публичен избор. Критерии на Ароу. Варианти за публичен избор. Процедура на Линдал

 11. Външни ефекти. Същност. Анализ на външните ефекти. Решения на проблема с външните ефекти. Теорема на Коуз.

 12. Публични разходи. Подходи за измерване на публичните разходи. Модели за растежа на публичните разходи.

 13. Анализ „Разходи-ползи”. Критерии за оценка на публични инвестиционни проекти.

 14. Данъчно облагане. Разпределителна функция на данъците. Други източници на бюджетни приходи. Основни подходи и принципи в съвременната данъчна теория. Характеристики на данъците. Алтернативи на данъчното облагане


ЛИТЕРАТУРА:

 1. Вгеаlеу, R. апd Муегs S., Alen, F., Ргinciples оf Согрогаtе Finапсе, МсGraw-Hill, Twelfth Edition, 2016

 2. Ross, S., Westerfield, R. W., Jaffe, J., Jordan, B., Corporate finance, МсGraw-Hill, 2002, Eleventh Edition, 2015

 3. Keown, J. A., Martin, J. D., Titman, S., Financial management : Principles and applications, Twelfth Edition, Pearson Prentice Hall, International Edition, 2014,

 4. Ross, S., Westerfield, R. W., Jaffe, J., Corporate finance, МсGraw-Hill, 2002, Tenth Edition , 2012,

 5. DeMarzo, P., Berk, J. Corporate Finance, Third Edition, , Pearson Prentice Hall, International Edition, 2013  

 6. Brealey R. et Myers S., Principes de gestion financière, Edition, Pearson Education, Paris, 2003.

 7. Vernimmen Pierre, Finance d'entreprise, Dalloz, Paris 2002.

 8. Петров Г., Основи на финансите на фирмата, Шесто Издание, Тракия-М, С., 2000 г.

 9. Герунов, А., Публични финанси- Теория и практика, Изд. БГ Книга, 2016 г.

 10. Стиглиц Дж. Икономика на държавния сектор, УИ “Стопанство”, С., 1996г.

 11. Мъсгрейв, Р. и Мъсгрейв П., Държавни Финанси – Теория и практика – Изд. «Отворено общество», С., 1998 г.

 12. Стоянов Велчо, Основи на финансите, Том I, издателство, Галик, С., 2002 г.

 13. Стоянов Велчо, Основи на финансите, Том II, Издателство, Галик, С., 2003 г.

 14. Brown C. V., Jackson P. M., Икономика на публичния сектор, Изд. PSSA, С., 1998 г.  

 15. Hyman, D. N., Public Finance. Thomson, 2008.

 16. Mishkin, F.C The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Third Ed.

РАЗДЕЛ 5 СЧЕТОВОДСТВО


 1. Компоненти на финансовите отчети. Счетоводно отчитане на приходите от продажба на продукция, стоки и услуги. Проблеми при интегриране на общопроизводствените разходи в себестойността на продукта. Коефициент за разпределение.

 2. Структура и съдържание на отчета за всеобхватния доход. Признаване и оценяване на материалните запаси. Поведение на разходите спрямо обема на дейността. Основни допускания. Уместен диапазон.

 3. Структура и съдържание на отчета за финансово състояние (счетоводен баланс). Признаване и оценяване на пасивите. Взаимовръзка „разходи-обем-печалба“. Марж на приноса. Критичен обем на продажбите.

 4. Структура и съдържание на отчета за паричните потоци. Методи за изготвяне на отчета. Счетоводно отчитане на вземанията. Провизии. Бюджетиране. Етапи на бюджетния процес. Видове бюджети.

 5. Структура и съдържание на отчета за промените в собствения капитал. Приложения към финансовите отчети. Признаване и оценяване на имоти, машини и съоръжения. Основи на анализа на отклоненията. Отклонения от статичния и от гъвкавия бюджет.


Литература

 1. Божков В. и др., Финансово счетоводство, Акад. изд. „Ценов“, 2009.

 2. Дочев М., Финансово счетоводство, Фабер, 2012.

 3. Дурин Ст. и Д. Дурина, Счетоводство на предприятието, ФорКом, 2011.

 4. Душанов И. и М. Димитров, Курс по счетоводство на предприятието, Ромина, 2011.

 5. Йонкова Б., Управленско счетоводство, Ромина, 2 изд.

 6. Станчева-Тодорова Е., Въведение във финансовото счетоводство, УИ „Св. Климент Охридски“, 2015.

 7. Garrison, R., E. Noreen, 2011. Managerial Accounting, Irwin McGraw- Hill, 14 edn.

 8. Horngren, Ch., S. M. Datar, M. Rajan, Cost Accounting: A Managerial Emphasis, Prentice Hall, 14 еdn.

 9. Kieso, Donald, Jerry J. Weygandt and Terry D. Warfield. Intermediate Accounting. John Wiley&Sons, Inc., 14 edn.

 10. Kimmel, Paul, Jerry J. Weygandt and Donald E. Kieso. 201.1Financial Accounting: Tools for Business Decision Making. Wiley, 6 edition,

 11. Libby, Robert, Patricia Libby and Daniel Short. 2010 .Financial Accounting, McGraw-Hill; 7 edn.

 12. Закон за счетоводството

 13. Национални счетоводни стандарти


РАЗДЕЛ 6 СТАТИСТИКА


 1. Вероятностни разпределения: случайна величина, независими случайни величини, прекъснати и непрекъснати разпределения, основни видове разпределения (нормално, биномно, Поасоново, t разпределение, F разпределение, разпределение)

 2. Описателни статистики (математическо очакване, дисперсия, медиана), ковариация и коефициент на корелация

 3. Закон за големите числа и централна гранична теорема

 4. Случайни извадки, основни видове случайни извадки, извадъчни статистики, теория за големите извадки

 5. Проверка на хипотези: нулева и алтернативна хипотеза, грешка от първи и втори род, доверителни интервали, ниво на значимост, p-value


ЛИТЕРАТУРА:

 1. A. Vessereau. La Statistique. PUF. Que sais – je ? N 281

 2. Anthony, D. (2011) Statistics for Health, Life and Social Sciences, Ventus Publishing ApS [http://bookboon.com/en/statistics-for-health-life-and-social-sciences-ebook ]

 3. B. Delmas. Statistique descriptive. Paris. 1996 – NATHAN

 4. B.Escofier, J.Pages – Initiation aux traitements statistiques, PUR, 2000

 5. Brink, D. (2010) Essentials of Statistics, David Brink & Ventus Publishing ApS [http://bookboon.com/en/textbooks/statistics/statistics-compendium ]

 6. D. Bouget, A. Vienot – Traitement de l’information: statistiques et probabilites, Paris, Vuibert 1995

 7. David R.Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams -Statistics for Business and Economics, West Publishing Company. Mineapolis St.Paul, 1993

 8. Droesbeke. Les methode de prevision. PUF. Que sais – je ? N 2157

 9. Hogg, R and A. Craig (2012): Introduction to Mathematical Statistics, Pearson, 7th ed.

 10. Ross, S. (2013): A First Course in Probability, Pearson, 9th ed.

 11. Shayib, M. A. (2013) Applied Statistics, Bookboon.com [http://bookboon.com/en/applied-statistics-ebook ]

 12. Singpurwalla, D. (2013) A Handbook of Statistics: An Overview of Statistical Methods, Bookboon.com [http://bookboon.com/en/a-handbook-of-statistics-ebook ]

 13. Tabachnick, B. and L. Fidell (2013): Using Multivariate Statistics, Pearson, 6th ed.

 14. Tiemann, Thomas K. (2010) Introductory Business Statistics, The Global Text Project funded by the Jacobs Foundation, Zurich, Switzerland. [http://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2012/03/Introductory-Business-Statistics.pdf ]

 15. Б. Димитров, Н. Янев. Вероятности и статистика. “Св. Кл. Охридски” 1998

 16. Хауърд Тъкер - Увод в теорията на вероятностите и математическата статистика, Наука и изкуство, София, 1968


РАЗДЕЛ 7 ИКОНОМИЧЕСКА СТАТИСТИКА


 1. Възникване на макроикономическото счетоводство. Системата от национални сметки (концептуална рамка, приложения, ограничения) институционални сектори, сметка Производство, междуотраслова рамка.

 2. Основни макроикономически показатели: подходи за пресмятане на БВП, индекси на цени и обеми, ИПЦ и БВП дефлатор, статистика на пазара на труда, Наблюдението на работната сила.

 3. Платежен баланс и парична статистика.

 4. Икономическото представяне и социален прогрес, измерване на бедността и неравенството, демографска и социална статистика, Наблюдението на домакинските бюджети.

 5. Измерване на ключови фактори за икономически растеж и конкурентоспособност (обща факторна производителност и счетоводство на растежа, човешки капитал, конкурентоспособност на МСП).


ЛИТЕРАТУРА:

 1. Balance of Payments and International Investment Position Manual, BPM6 (2009) International Monetary Fund. [http://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/pdf/bpm6.pdf ]

 2. Barro, R., “Notes on Growth Accounting”, Working Paper No. 6654, National Bureau of Economic Research, 1998. [http://scholar.harvard.edu/barro/publications/notes-growth-accounting ]

 3. Barry C. Arnold, Pareto Distributions, International Co-operative Publishing House, Fiarland, Maryland, USA, 1983.

 4. Horowitz, K. J. and Mark A. Planting (2009) Concepts and Methods of the Input-Output Accounts, U.S. Bureau of Economic Analysis of the U.S. Department of Commerce. [http://www.bea.gov/papers/pdf/IOmanual_092906.pdf ]

 5. Michael Frenkel, Klaus Dieter John, Volkswirtshaftliche Gesamtrechnung, Verlag Franz Vahlen, Muenchen, 2002.

 6. Stiglitz, J., Sen, A. and J.P. Fitoussi (2008) Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, EC. [http://library.bsl.org.au/jspui/bitstream/1/1267/1/Measurement_of_economic_performance_and_social_progress.pdf ]

 7. System of National Accounts, 2008 (2009) United Nations, European commission, IMF, OECD, World Bank. [http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf ]

 8. World Economic Forum (2015) The Global Competitiveness Report 2015 – 2016. [http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf ]РАЗДЕЛ 8 КОЛИЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ В УПРАВЛЕНИЕТО


 1. Основна задача на линейното оптимиране. Канонична задача. Симплекс метод.

 2. Двойнственост в линейното оптимиране. Двойнствени задачи. Свойства. Следоптимален анализ.

 3. Транспортна задача. Методи за намиране на начален опорен план. Разпределителен метод.

 4. Задача на целочисленото оптимиране.


ЛИТЕРАТУРА:

 1. F. Hillier, G. Lieberman: Introduction to operations research, 1986

 2. E.Turban, J.Meredith: Fundamentals of management science, 1991

 3. Г.Христов, Р.Калтинска:Линейно оптимиране, 1974


РАЗДЕЛ 9 ПРАВО


 1. Гражданскоправни сделки – понятия, видове недействителност.

 2. Облигационно право и облигационни отношения. Договорът като източник на облигационни задължения. Отговорност при неизпълнение на облигационни задължения.

 3. Търговски дружества. Понятие, класификации и общи правила (учредяване, недействителност, непарични вноски, контрол върху актовете).

 4. Персонални дружества – събирателно дружество и командитно дружество. Понятие и правен режим – учредяване, съдружническо правоотношение, управление и прекратяване.

 5. Капиталови дружества – дружество с ограничена отговорност; акционерно дружество и командитно дружество с акции. Понятие и правен режим – учредяване, съдружническо /акционерно/ правоотношение, управление и прекратяване.

 6. Търговски сделки. Понятие, класификации и общи правила (сключване недействителност, форма, изпълнение, неизпълнение, търговски обезпечения).

 7. Имуществена отчетническа отговорност – предпоставки за възникване, изпълнение, погасяване на отговорността.


ЛИТЕРАТУРА:

 1. Таджер В., Гражданско право, обща част дял I, 1972, дял II,1973.

 2. Василев Л. ,Гражданско право, обща част, нова редакция Ч. Големинов, 1992.

 3. Боянов Г., Вещно право, 1995.

 4. Кожухаров Ал., Облигационно право, общо учение, нова редакция от Огнян Герджиков, 1992.

 5. Неделчева Б., Интелектуална собственост, 1991.

 6. Нормативни актове: ЗЗД, ЗС, ЗАПСП, ЗП

 7. Герджиков О., Коментар на търговския закон, кн.1 и 2.

 8. Таджер Витали, Капиталови търговски дружества.

 9. Практически помагала - Данък общ доход, Коментар по ДДС.

 10. Кучев Ст., Изпълнение на държавните вземания.

 11. Михайлова С., Ив. Димитрова, Финансово право, учебно помагало.


ЗабележкИ:

 • Сесиите за държавен изпит са две: юлска и септемврийска.

 • Студентът, който желае да се яви на съответната сесия подава писмена молба до Учебния отдел на факултета, като към молбата трябва да бъдат приложени две снимки (паспортен формат), надписани на гърба с трите имена на студента и факултетния му номер.

 • До държавен изпит се допускат студентите, които успешно са положили всички изпити от следването и оценките им са нанесени в Главната книга. В студентската книжка трябва да бъдат отбелязани и данните за проведения стаж.

 • Изпитът е писмен и се провежда в две части с 15 мин. почивка между тях. Не се допуска излизането от залата по време на изпита.

 • В първата част на държавния изпит студентите отговарят на въпроси от учебния материал или разработват казус. Втората част от изпита е тест (затворени въпроси) по раздел 1 Управление.

 • На изпита всеки студент трябва задължително да си носи студентската книжка.

 • Забранено е носенето и използването на телефони и други мобилни устройства. По време на изпита те трябва да бъдат изключени и прибрани.


КАТЕДРА „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”
Програмата за Държавен изпит е утвърдена от Факултетния съвет на Стопанския факултет на 07.03.2017 (Протокол № 3).
Каталог: index.php -> bul -> layout -> set -> print -> content -> download
download -> Рецензия за труда на Ирена Любчова Димова
download -> СВ. Климент охридски българия; 1504 софия
download -> Рецензия относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование
download -> На дисертационния труд
download -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент По професионално направление Филология
download -> Конспект по морфология на съвременния български книжовен език особености на българската морфологична система в контекста на славянските и балканските езици. Основни тенденции в нейния развой в историко-типологически план
download -> Аналитично охарактеризиране и фармакологична оценка на наноразмерни системи за пренос на цисплатин


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница