Програма за държавен изпит за специалностДата06.09.2016
Размер145.99 Kb.
#8385
ТипПрограма
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

С Т О П А Н С К И Ф А КУ Л Т Е ТПРОГРАМА

ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ИКОНОМИКА
РАЗДЕЛ 1 МИКРОИКОНОМИКА

 1. Пазарен механизъм: търсене и предлагане. Еластичност на търсенето и предлагането. Пазарно равновесие - моментно, краткосрочно и дългосрочно.

 2. Производство. Производствена функция. Видове и структура на производствените разходи в краткосрочен и дългосрочен времеви период. Възвращаемост. Печалба.

 3. Потребителско поведение. Начини за изучаване - кардинален и ординален подход. Криви на безразличие. Пределна норма на заместване. Бюджетни ограничения. Влияние на изменението на доходите и цените върху потребителското поведение. Потребителски излишък (рента за потребителя)

 4. Полезност. Пряка и непряка функция на полезност. Разходна функция. Функции на търсенето на Маршал и Хикс. Основни тъждества. Тъждество на Рой.

 5. Избор в условията на неопределеност. Риск и поведение към риска. Мерки и способи за намаляване на риска, застраховане и диверсификация на портфейл от активи.

 6. Моделът на съвършената конкуренция. Конкуренция и ефективност.

 7. Монопол. Механизъм на възникване. Пазарно поведение, икономическа и социална цена на монопола. Естествен монопол. Регулиране на монопола. Ценова дискриминация.

 8. Олигопол – обща характеристика, стратегии на поведение. Модели на Cournot, Bertrand и Stackelberg. Лидерство в цените. Анализ на картелното ценообразуване.

 9. Монополистична конкуренция. Механизъм. Краткосрочно и дългосрочно равновесие. Монополистична конкуренция и икономическа ефективност.

 10. Общо равновесие и икономическа ефективност. Общо равновесие при чиста размяна. Ефективност при размяна и изгоди от търговията. Кутия на Еджуърт. Крива на договорите. Равновесие на Валрас и Парето-ефективност. Първа и втора теорема на икономиката на благосъстоянието.


ЛИТЕРАТУРА:

 1. Pindyck and Rubinfeld (1989), Microeconomics

 2. Varian, H. (1990), Intermediate Microeconomics

 3. Varian, H. (1992), Microeconomic Analysis (New York: W. W. Norton & Company.

РАЗДЕЛ 2 МАКРОИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА 1. Съвкупно търсене и съвкупно предлагане. Съвкупно търсене. Съвкупно предлагане. Потенциален брутен продукт. Съвкупно предлагане – класически подход. Съвкупно предлагане – кейнсиански подход.

 2. Парична политика. Търсене на пари. Предлагане на пари. Паричен пазар – аналитичен и графичен модел. Регулиране на паричното предлагане и инструменти на паричнатаполитика при система, основана на Централна банка. Валутен борд – основни принципи. Валутен борд – реализация в България.

 3. Равновесие на реалния и финансовия сектори. Фунция IS – дефиниция, аналитична и графична интерпретация. Функция LM – дефиниция, аналитична и графична интерпретация. Кейнсиански IS- LM модел – аналитична и графична интерпретация. Принцип на кореспонденция на Самуелсън. Мултипликатори на макроикономическата политика.

 4. Фискална политика и държавен дълг. Фискална политика - осигуряване на публични блага и услуги, преразпределение. Автоматични стабилизатори. Бюджетен дефицит – видове и начини на финансиране. Публичен дълг. Стабилизация на бюджетния дефицит и публичния дълг.

 5. Икономически растеж. Макроикономическа производствена функция. Източници на икономически растеж. Декомпозиция на Солоу. Обща факторна производителност. Модел на Солоу.ЛИТЕРАТУРА:

 1. Вurda, M.: Wyplosz, Ch.; Macroeconomics: A European Textbook; Oxford University Press.

 2. Samuelson, P; Nordhaus, W; Macroeconomics, McGraw-Hill Book Company.

РАЗДЕЛ 3 ИКОНОМИКА НА ТРУДА

16. Индивидуално предлагане на труд: базисен модел. Трудово поведение при увеличено почасово заплащане. Крива на индивидуално предлагане на труд.

17. Реални трудови пазари: сегментация. Вътрешен и външен трудов пазар.

18.Роля на синдикатите на трудовия пазар. Етапи в тяхното развитие. Монопсон и двустранен монопол.

19.Образованието като инвестиция. Инвестиране във висше образование. Общ и специфичен производствен опит.

20.Безработицата в България: характер, равнище, динамика и структура.
ЛИТЕРАТУРА:


 1. Ehrenberg, R.G. Smith, R.S. Modern Labor Economics: theory and public policy, 1991

 2. Sapsford, D. Tzannatos Z. The Economics of the Labour Market, 1993.

 3. В. Франц Пазарът на труда, 1996

 4. Шопов Д. и колектив, Икономика на труда, 2002.

РАЗДЕЛ 4 УПРАВЛЕНИЕ

21. Целеполагане, организационни цели, стратегии, планове.

22.Организационна диагностика.

23.Мотивационни теории.

24.Ръководство, лидерство и ръководни стилове.

25.Организационни структури.

26.Същност и обхват на маркетинга

27.Потребителско поведение.

28.Маркетинговата обкръжаваща среда

29.Стоковата политика като елемент на маркетинг микса

30.Комуникационен микс

31.Пласментна политика

32.Цени и ценообразуване / ценова политика

33.Иновационна политика

34.Маркетинговата информационна система.

35.Сегментиране на пазара.
ЛИТЕРАТУРА:


 1. Бънкова, А., Мениджмънт, АМАТ, С.,1993

 2. Бънкова А., “Основи на управлението”, в сборника “Усъвършенстване на управлението на общините”, Парадигма, 2002, стр. 13 – 130.

 3. Бънкова, А., Организационната теория и проектирането на организацията, Пловдив, 2004

 4. Записки на доц.А.Бънкова

 5. Ф. Котлър, Управление на маркетинга, Класика и стил, София 2002г.

 6. Кръстева, Н., Маркетинг и мърчъндайзинг на търговия на дребно, София , 2002г.

 7. Кръстева Н., Рекламата-езикът на мисълта и душата, С. 2001

 8. Кръстева Н., Ива Петрова, Стратегически маркетинг, парадигма, С., 2005, 2007

 9. Кръстева, Н., Маркетинг – теории, термини, тестове, С., 2007

 10. Кръстева, Н., В2В маркетинг и продажби, София, 2008При изтегляне на въпрос от Раздел УПРАВЛЕНИЕ, студентите решават тест!

РАЗДЕЛ 5 ФИНАНСИ

36.Парите в условията на съвременното пазарно стопанство. Покупателна сила и обезпечение на парите. Парична маса. Търсене и предлагане на пари в икономиката. Парични ориентири, измерване и регулиране на паричната маса.

37.Финансово посредничество. Банки и небанкови финансови институции. Финансови пазари. Структура на финансовите пазари. Инструменти на финансовите и капиталовите пазари. Кредит. Лихва и лихвен процент. Лихвена политика.

38.Централна банка. Функции и автономност. Парична политика на Централната банка. Регулиране на валутния пазар. Банков надзор. Търговски банки - видове, структура, функции.

39.Данъци и данъчна система - видове, функции, структура. Ефекти и принципи на данъчното облагане. Начини на събиране на данъчните задължения. Единство на данъчната система.40 (Френска група) Данъци и данъчна система – Видове, функции и принципи на данъчно облагане - Imposition et système fiscal, Formes dimpôts.

41.Държавни разходи. Понятие и икономическа характеристика.Държавен бюджет. Бюджетът като основна икономическа платформа на правителството. Състав и структура на държавния бюджет. Видове бюджети. Принципи и изисквания за изграждане на бюджета.Държавен дълг. Държавен дълг и бюджетен дефицит. Видове бюджетен дефицит - първичен, вътрешен, касов, общ.42. (Френска група) Обществени блага – търсене, предлагане и производство. Biens publics : offre, demande et production

43.Измерване на стойността на парите във времето. Бъдеща и настояща стойност. Нетна настояща стойност и норма на възвръщаемост. Определяне на настоящата стойност на облигации и анюитети. Определяне на настоящата стойност и цената на активи с неограничено дълъг срок на съществуване /вечни ренти, акции с постоянен и нарастващ доход/.44. (Френска група). Бъдеща и настояща стойност. Нетна настояща стойност и норма на възвръщаемост. Определяне настоящата стойност на облигации и анюитети. Определяне на настоящата стойност и цената на активи с неограничено дълъг срок на съществуване - Notion de valeur actuelle nette : Valeur acquise à intérêts composés, Evaluation des actifs de longue durée, Evaluation de rentes perpétuelles et annuités constantes, Evaluation des obligations par la méthodes de lactualisation, l’évaluation des actions, lien entre le cours de laction et le bénéfice par action.

45.Капиталово бюджетиране. Измерване на Бета-коефициента. Финансов и бизнес риск. Изчисляване на настоящата стойност при променящ се дисконтов процент. Анализ на чувствителността и на критичните съотношения. Брейк-ивън анализ. Определяне на минимално необходимото количество на продажбите.46. (Френска група) Оценка на риска, възвръщаемостта и алтернативната цена на капитала - Измерване на риска, чрез дисперсията и стандартното отклонение, Възвръщаемост на портфейлни инвестиции, Влияние на диферсификацията върху риска и възвръщаемостта. Rentabilité, risque et coût du capital - Notion de risque, Mesure et calcul du risque d’un portefeuille, Contribution d’une action au risque d’un portefeuille

47.Емисия на ценни книжа от фирмата - начини и процедури. Собствено финансиране на фирмата. Кредитно финансиране във фирмата. Средно претеглена и пределна цена на капитала. Дивиденти и дивидентна политика. Финансово планиране. Финансово съотношение.48. (Френска група) Риск и възвръщаемост - Модел на Хари Марковиц за намиране на множеството на ефективните портфейли, Традиционен модел за оценка на калиталовите активи (МОКА) –недостатъци, Други теории за оценка на връзката "риск-възвръщаемост": Фактории модели. Арбитражна ценова теория и др. Risque et rentabilité, Harry Markowitz et la naissance de la théorie du portefeuille, Relation entre le risque et la rentabilité, Validité et Importance du Medaf (Modèle d’évaluation des actifs financiers, Modèles concurrents – le modèles à trois facteurs, la théorie de l’arbitrage.

49.Специфични източници на финансиране: Лизинг, гаранции и конвертируеми облигации. Финансова и капиталова структура на фирмата. Избор на финансиращ вариант. Колко трябва да заема фирмата?50. (Френска група) Теория за ефективните пазари, Шестте урока за пазарна ефективност, Практически въможности за финансиране на бизнеса - Financement des entreprises, théorie des marchés efficients, six leçons de lefficience des marchés, modalités de financement des entreprises (financement par l’émission dactions ou dobligations)
ЛИТЕРАТУРА:

 1. Александров Ст. и авторски колектив, Ценни книги, С., 1995

 2. Акцизи /Закон и прилагане/, С., 1995г.

 3. Брусарски Р., Основи на данъчното облагане, С., 1993г

 4. Динев Д. и Ненков Д., Финанси на съвременната фирма,С.,1992

 5. Младенов М., Пари, банки, кредит, В., 1995

 6. Николов Н., Финансов анализ, М., 1995г

 7. Петров Г., Основи на финансите на фирмата, С., 1996 г.

 8. Петров Г., Основи на финансите на фирмата, Шесто Издание, Тракия-М, С., 2000 г.*

 9. Стиглиц Дж. Икономика на държавния сектор, УИ “Стопанство”, С., 1996г.

 10. Мъсгрейв, Р. и Мъсгрейв П., Държавни Финанси – Теория и практика – Изд. «Отворено общество», С., 1998 г.*

 11. Стоянов Велчо, Основи на финансите, Том I, издателство, Галик, С., 2002 г.*

 12. Стоянов Велчо, Основи на финансите, Том II, Издателство, Галик, С., 2003 г.*

 13. Трифонов Т. и Кол., Корпоративни финанси, Издателство « Тракия - М», С., 1999 г *

 14. Brown C. V., Jackson P. M., Икономика на публичния сектор, Изд. PSSA, С., 1998 г.*  

 15. Хубенова-Делисивкова Т. Пари, банки, капиталови пазари, НБУ, 1997

 16. Торнтън Ул. Корпоративни финанси, С., 1993

 17. Mishkin, F.C The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Third Ed.

 18. Keown, J. A., Martin, J. D., Petty, J. W., Scott, D. F., Financial management : Principles and applications, Tenth Edition, Pearson Prentice Hall, International Edition, 2005*,

 19. Вгеаlеу, R. апd Муегs S., Ргinciples оf Согрогаtе Finапсе, МсGraw-Hill, 2002.*

 20. Brealey R. et Myers S., Principes de gestion financière, Edition, Pearson Education, Paris, 2003**.

 21. Vernimmen Pierre, Finance d'entreprise, Dalloz, Paris 2002**.* Тези материали биха били достатъчни за подгоговка по въпросите по държавни и корпоративни финанси, но студентите се съветват да използуват всички материали, които ще им бъдат полезни.

** Студентите от френска група могат да намерят тези и други учебни материали в библиотеката на франкофонската програма в 521 стая.

РАЗДЕЛ 7 СЧЕТОВОДСТВО


51.Същност, място, функции и значение на отчетната и в частност на счетоводната информация. Счетоводно-отчетна единица. Видове счетоводства и счетоводни системи.Счетоводен баланс - елемент на счетоводния метод и система от данни и показатели. Видове баланси. Балансът в годишния счетоводен отчет. Процедурни техники на съставянето му. Извличане на информация за финансова балансираност. Извличане на информация за ликвидност.Счетоводно законодателство.

52.Предмет на счетоводството. Капиталът и капиталовият оборот - обекти на счетоводно отразяване и опознаване. Счетоводно-икономически показатели на функционалната и финансово-организационна същност на капитала. Основни видове стопански операции на капиталовия оборот. Определение за приходи и разходи. Организация на счетоводното отчитане на приходите и разходите. Характеристика на използваните счетоводни сметки. Установяване на крайния финансов резултат. Съставяне на годишния отчет за приходите и разходите. Основни счетоводни принципи. Документирането като елемент на счетоводния метод. Счетоводни документи.

53.Счетоводен метод. Обща характеристика на съставните му елементи. Счетоводни сметки и системи от сметки. Сметкоплани - национален и индивидуални. Текущо счетоводно отчитане. /хронологично и систематично/ и периодично извличане на информация за вътрешните и външните и потребители. Операционни сметки. Създаване на счетоводна информация за финансовата и за извънредната дейност. Отчет за приходите и разходите. Строеж. Структура. Информационно съдържание. Оценка на активите и пасивите. Извличане на счетоводна информация за възвращаемостта на активите и на собствения капитал.

54.Проблеми на създаването и използването на счетоводната информация за основна дейност. Видове основна дейност. Установяване на незавършеното производство и осчетоводяване на произведената продукция. Национални счетоводни стандарти. Същност. Необходимост. Принципи на изграждането им. Разработване на счетоводна политика и нейното оповестяване в годишния счетоводен отчет. Инвентаризирането като елемент на счетоводния метод. Инвентаризация - видове, ред за извършване. Установяване и осчетоводяване на резултатите от инвентаризацията. Извличане на показател за обща ликвидност.

55.Амортизация на дълготрайните материални активи. Методи на амортизиране. Създаване и използване на счетоводна информация. Същност на сметка амортизация. Счетоводен баланс. Процедурни техники за съставянето му. Видове баланси. Основни балансови връзки и показатели. Информационно съдържание. Извличане на информация за чистия оборотен капитал. Анализ на структурата на активите и на пасивите. Същност на счетоводството. Счетоводна и одиторска професия. Същност. Роля и професионална независимост.

Към всеки въпрос по счетоводство ще има конкретен казус, улесняващ отговора в рамките на определеното изпитно време.

РАЗДЕЛ 8 СТАТИСТИКА, ИКОНОМЕТРИЯ, ИКОНОМЕТРИЯ, КОЛИЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ, ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ,ИКОНОМИЧЕСКА СТАТИСТИКА


56.Точкови оценки на параметри. Свойства на оценките.. Метод на моментите. Метод на максималното правдоподобие.

57. (за френската група) Статистическо разпределение с един или два признака. Параметри за разположение и разсейване. Таблица на спрегнатост. Линейна корелация.

Distribution statistique à un ou deux caractères. Parametres de position et de dispersion. Tableaux de contingence. Correlation lineaire

58.Доверителни интервали. Проверка на статистически хипотези. Проста хипотеза срещу проста алтернатива.(за френската група) Извадки. Урнови схеми. Извадкови оценки за параметрите на генералната популация. Доверителни нтервали.

Echantillons. Schéma d’urnes. Estimations échantillonnales pour les paramètres de la population mere. Intervalles de confiance

Проверка на хипотеза. Проверка за средноаритметично. Проста хипотеза., сложна хипотеза. Основни понятия.

Tests d’hypotheses. Tests relatifs a une moyenne. Hypothese simple, hypothese multiple. Notions fondamentales.

59.Класически линеен регресионен модел с две и с три променливи. Метод на най-малките квадрати. Теорема на Гаус-Марков.

60.Алтернативни функционални форми на линейния регресионен модел.

61.Емпирични методи за прогнозиране. Пълзяща средна и експоненциални изглаждания.

62.ARIMA модели. Подход на Бокс-Дженкинс.

63.Основна задача на линейното оптимиране. Канонична задача. Симплекс метод.

64.Двойнственост в линейното оптимиране. Двойнствени задачи. Следоптимален анализ. Специални случаи.

65.Задачи за екстремум. Функция на Лагранж. Условия от първи и втори ред. Икономическа интерпретация. Примери.

66.Елементи на стопанския процес и основни макроикономически показатели.

67.Представяне на стопанския кръговрат чрез сметки. Сметководство на националния доход в отвореното стопанство.СТУДЕНТИТЕ ОТ ФРЕНСКИЯ ПОТОК НЕ СА ИЗУЧАВАЛИ ИКОНОМЕТРИЯ И ИКОНОМИЧЕСКА СТАТИСТИКА, което означава, че за тях не се отнасят въпроси 59, 60, 61, 62 и 67.


ЛИТЕРАТУРА:

  1. David R.Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams -Statistics for Business and Economics, West Publishing Company. Mineapolis St.Paul, 1993

  2. Хауърд Тъкер - Увод в теорията на вероятностите и математическата статистика, Наука и изкуство, София, 1968

  3. Б. Димитров, Н. Янев. Вероятности и статистика “Св. Кл. Охридски” 1998

  4. A. Vessereau. La Statistique. PUF. Que sais – je ? N 281

  5. Droesbeke. Les methode de prevision. PUF. Que sais – je ? N 2157

  6. B. Delmas. Statistique descriptive. Paris. 1996 – NATHAN

  7. D. Bouget, A. Vienot – Traitement de l’information: statistiques et probabilites, Paris, Vuibert 1995

  8. B.Escofier, J.Pages – Initiation aux traitements statistiques, PUR, 2000

  9. Г. Чобанов Лекционен курс по икономическа статистика.

  10. Gujarati, D. Essentials of econometrics, McGraww-Hill, Inc., 1992

  11. Paul Newbold, Theodore Boss, Introductory Business and Economic Forecasting. South-Western Publishing Co., Cincinati, Ohio, 1994.

  12. C.W.J. Granger. Forescasting in Business and Economics, Academic Press, N.Y., 1980.

  13. H. Varian, Microeconomic Analysis, Third Edition, WW Norton Company, 1992.

  14. A. C. Chiang, Fundamental Methods of Mathematical Economics, Third Edition, McGraw-Hill Book Company.

  15. И.Иванов, Двойнственост в линейното оптимиране, Университетско издателство”Кл.Охридски”, София 2004ЗАБЕЛЕЖКА:

 • До държавен изпит се допускат студентите, които успешно са положили всички изпити от следването и оценките им са нанесени в Главната книга.

 • В студентската книжка да бъдат отбелязани данните за проведения стаж.

 • Сесиите за държавен изпит са две: юлска и септемврийска.

 • Студентът, който желае да се яви на съответната сесия подава писмена молба до Учебния отдел на факултета.

 • Към молбата да бъдат приложени шест бели листа и две снимки.

 • В първата част на държавния изпит студентът тегли билет, който съдържа един въпрос от някой от разделите. През втората част от изпита се тегли втория въпрос.

 • Изпитът е писмен като времетраенето е два пъти по два часа с 15 мин почивка между тях.

 • Всеки студент да си носи студентската книжка.


Катедра „Икономика”, 2008

стр. от

Каталог: var -> ezwebin site -> storage -> original -> application
application -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
application -> Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., Дв, бр. 102 от 22. 12. 2009 г., в сила от 01. 2010 г
application -> Програма за Климентови дни 21 ноември – 02 декември 21 ноември Час: 08: 00
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Конспект по Латински език Употреба и значение на винителен падеж Употреба и значение на аблатив


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница