Програма за държавен зрелостен изпит по български език и литератураДата02.06.2018
Размер141.84 Kb.
#71665
ТипПрограма
Учебно-изпитна програма

за държавен зрелостен изпит по български език и литература
I. Вид на изпита

Изпитът е писмен и анонимен.

II. Учебно съдържание

1. Български език

• Текстът и социокултурният контекст

• Текстът в публичното общуване. Сфери на научната, медийната,гражданската, институционалната и художествената комуникация

• Тематично и смислово членене на текста. Извличане на информация от текста

• Функции на езиковите средства за изграждане на текста

• Отношения между езиковите единици от различните езикови равнища

• Задължителност и избор на структура и композиция на текста съобразно предмета на общуване и предназначението на текста

• Задължителност и избор на езикови средства съобразно условията на общуване в различни комуникативни ситуации

• Лексикална и граматична норма. Системни езикови правила

• Правописна и пунктуационна норма. Конвенционални езикови правила

• Създаване на аргументативен текст.

2. Литература

2.1. Автори и произведения:

Христо Ботев

поезия: "Майце си", "Към брата си", "Елегия", "Борба", "До моето първо либе", "На прощаване", "Хаджи Димитър", "Моята молитва", "Обесването на Васил Левски"

Иван Вазов

поезия: "Българският език", "Отечество любезно", "При Рилския манастир", "Елате ни вижте", "Линее нашто поколение", "Епопея на забравените"-"Левски", "Паисий", "Кочо", "Опълченците на Шипка";

разказът "Дядо Йоцо гледа"; повестта "Чичовци"; романът "Под игото"

Алеко Константинов

фейлетонът "Разни хора, разни идеали"; книгата "Бай Ганьо"

Пенчо Славейков

поезия: "Cis moll", "Ни лъх не дъхва над полени", "Спи езерото; белостволи буки", "Самотен гроб в самотен кът"; поемата "Ралица"

Пейо Яворов

поезия: "Градушка", "Заточеници", "Ще бъдеш в бяло", "Две хубави очи", "Стон", "Две души", "Сенки", "Песента на човека", "Маска"

Елин Пелин

разкази: "Ветрената мелница", "Косачи", "Задушница", "Мечтатели", "На оня свят", "Андрешко", "Чорба от греховете на отец Никодим", "Занемелите камбани" повестта "Гераците"

Димчо Дебелянов

поезия: "Черна песен", "Пловдив", "Да се завърнеш...", "Помниш ли, помниш ли...", "Спи градът", "Миг", "Един убит", "Сиротна песен", "Тиха победа"

Христо Смирненски

поезия: "Да бъде ден!", "Ний", "Йохан", "Юноша", "Стария музикант", "Цветарка", "Зимни вечери"

Гео Милев

поемата "Септември"

Атанас Далчев

поезия: "Прозорец", "Болница", "Стаята", "Къщата", "Повест", "Книгите", "Камък", "Дяволско"

Елисавета Багряна

поезия: "Кукувица", "Стихии", "Потомка", "Вечната"

Йордан Йовков

разкази: "Песента на колелетата", "Последна радост", "Шибил", "През чумавото", "Индже", "Албена", "Другоселец", "Серафим"

Никола Вапцаров

поезия: "Вяра", "Писмо"("Ти помниш ли..."), "Песен за човека", "Сън", "История", "Завод", "Кино", "Прощално", "Борбата е безмилостно жестока..."

Димитър Димов

романът "Тютюн"

Димитър Талев

романът "Железният светилник".

2.2. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2008 г., в сила от 12.09.2008 г.) Знания за строежа и функционирането на художествената творба

• Художествена условност (фолклор, литература)

• Особености на условния изобразен свят (време и пространство, литературен герой, видове литературни герои, конфликт)

• Строеж на художествената творба (заглавие, мото, сюжет, фабула, композиция, елементи на композицията, основна идея)

• Комуникативен строеж на художествената творба (автор, читател, вествовател, лирически герой)

• Въздействие на художествената творба (типове отношения автор-герой и читател)

• Жанрова система на литературата (художествен жанр, епос, лирика, драма, роман, повест, разказ, фейлетон, сатира, ода, елегия, балада, сонет, лирическа миниатюра, поема, драма)

• Организация на художествената реч (проза, стих, стихова организация; тропи-метафора, метонимия, символ, алегория; фигури- сравнение, епитет, хипербола, литота, антитеза , оксиморон, парадокс, гротеска).

III. Оценявани компетентности

1. Езикови компетентности:

• Умее да възприема смисли от текстове с различни съдържателни, функционални и езикови особености и да обработва получената информация в съответствие с поставената задача

• Умее да изгражда цялостен и завършен текст, който отговаря на изискванията за нормативна правилност и комуникативна целесъобразност

• Умее да подбира и да съчетава езикови средства, като се съобразява с предмета на общуване и с конкретната комуникативна задача

• Умее да подбира и да съчетава езикови средства със стилов белег, предпочитани при общуване в различни функционални сфери

• Владее и умее да прилага лексикалната норма на съвременния български книжовен език

• Владее и умее да прилага граматичната норма на съвременния български книжовен език

• Владее и умее да прилага правописната норма на съвременния български книжовен език

• Владее и умее да прилага пунктуационната норма на съвременния български книжовен език.

2. Литературни компетентности:

• Разбира условния характер на художествената литература

• Познава посочените автори и творби и свързаните с тях процеси в българската литературна история

• Притежава знания за строежа и функционирането на художествената творба

• Интерпретира художествения смисъл от конкретен литературен текст.

IV. Формат на изпита

Държавният зрелостен изпит включва 41 задачи:

1. 40 тестови задачи с максимален брой точки 70.

• задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които

само един е верен

• задачи със свободен отговор.

2. Задача за създаване на аргументативен текст, свързан с

художествена творба или с откъс от нея, с максимален брой точки 30.

Общият максимален брой точки е 100.

V. Ввреметраене на изпита

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа."
Учебно-изпитна програма

за държавния зрелостен изпит по история и цивилизация
I. Вид на изпита

Изпитът е писмен и анонимен.

II. Учебно съдържание

Съвременната световна история

• Версайска система

• Политически системи в Европа между двете световни войни

• Международни отношения през 30-50-те г. на ХХ в.

• Процесите на евроинтеграция.

История на България

• Политическо развитие

• Власт и институции

• Общество и обществен живот

• Светът на българите: околна среда и манталитет

• Култура и духовен живот

• Религии и църква

• Българите и светът.

III. Оценявани компетентности

• Притежава знания за българската история и за съвременната световна история

• Умее да представя, анализира и интерпретира различни исторически източници (писмени исторически текстове, различни видове изображения, карти, схеми, статистически данни)

• Умее да попълва и да съставя хронологии за определени епохи, периоди и събития

• Умее да установява синхрон между отделни събития, личности и идеи в българската и в световната история

• Разпознава определени събития или периоди по исторически карти

• Умее да дефинира основни исторически понятия

• Посочва примери, които илюстрират съдържанието на дадено историческо понятие

• Използва исторически понятия в зададена конкретна ситуация

• Коментира исторически понятия, включени в писмен източник

• Умее да създава текст по зададен исторически въпрос или по исторически източник (или комбинация от източници).

IV. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2008 г., в сила от 12.09.2008 г.) Формат на изпита

Държавният зрелостен изпит се състои от две части:

1. 38 тестови задачи с максимален брой точки 65:

- тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;

- тестови задачи със свободен отговор.

2. Задача за създаване на текст по зададен исторически въпрос или по исторически източник (или комбинация от източници) с максимален брой точки 35.

Общият максимален брой точки е 100.

V. Времетраене на изпита

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.


Учебно-изпитна програма

за държавния зрелостен изпит по география и икономика
I. Вид на изпита:

Изпитът е писмен и анонимен.II. Учебно съдържание:

География на света

• Развитие и съвременна структура на географската наука

• Геосферен строеж на Земята

• Природни компоненти и комплекси на Земята

• Природни зони на Земята

• Природноресурсен потенциал на света

• Население в света

• Демографски проблем и демографска политика

• Демографски различия в света

• География на селищата

• Съвременна политическа карта на света. Политически системи

• География на световното стопанство

• География на световното стопанство - сектори и отрасли.

Първичен сектор

• Вторичен сектор

• Третичен сектор

• Полюси на световното стопанство

• Глобални проблеми на съвременността - суровинен, екологичен, демографски, продоволствен. Природни рискове

• Световни и регионални организации

• Регионална география

Географски региони в Европа, Азия и Америка

• Стопанско развитие на регионите и страните в тях

• Страни - типични представители на съответния регион

• Работа с информационни материали с географско и икономическо съдържание.

География на България

• Географско положение, територия и граници на България

• Природна среда

• Природногеографски области

• География на населението в България

• Държавно устройство и административно-териториално деление на България

• Национално стопанство: структура, фактори, показатели

• Първичен сектор

• Вторичен сектор

• Третичен сектор

• Териториална структура на стопанството

• Географски региони.

III. Оценявани компетентности:

• Характеризира отделните геосфери и процесите, протичащи в тях

• Разкрива закономерностите в географското разпространение на природните компоненти и връзките между тях

• Сравнява природните зони на Земята и оценява техния природноресурсен потенциал

• Изяснява глобалните проблеми, свързани с опазването и рационалното използване на природните ресурси и околната среда

• Идентифицира причините за различни природни рискове (земетресения, наводнения, свлачища и др.) и последиците от тях

• Обяснява геодемографските характеристики на населението в света

• Изразява отношение към демографския проблем и аргументира начините за неговото решаване

• Сравнява демографската ситуация в различните части на света

• Проследява възникването и развитието на селищата и промяната на функциите на градовете

• Представя развитието и териториалните особености на урбанизацията и проблемите, свързани с нея

• Представя съвременната политическа карта на света като резултат от глобалните политически процеси

• Разбира основните механизми на пазарната икономика; степенува по значимост факторите за развитие на световното стопанство

• Групира икономическите отрасли по сектори: първичен (добивен), вторичен (обработващ), третичен (обслужващ) и характеризира тяхната териториална структура

• Излага знания за глобалните проблеми на съвременността (суровинно-енергиен, екологичен, продоволствен и др.) и аргументира пътищата за тяхното решаване

• Обяснява принципите на международното сътрудничество и дейността на някои международни организации

• Обяснява ролята на историческите и географските фактори за различията в развитието на регионите

• Характеризира географските региони в света и прави изводи за техните специфични особености и проблеми

• Разкрива особеностите на стопанството на регионите на примера на избрани страни

• Характеризира избрани страни в регионите на основата на проблемно-страноведския подход

• Оценява ролята на географското положение и съвременните граници на България; проследява промените в териториалния є обхват

• Характеризира природните компоненти; разграничава природно- географските области в България и оценява техния природноресурсен потенциал

• Характеризира съвременната геодемографска ситуация и особеностите на урбанизацията в България

• Обяснява особеностите на прехода към пазарно стопанство; характеризира националното стопанство, стопанските сектори, отделните отрасли и дейности в тях

• Демонстрира знания за географските региони

• Анализира статистически таблици и графични материали с географско и икономическо съдържание и прави изводи

• Проучва и анализира различни видове документи и извлича информация от тях.

IV. Формат на изпита:

Държавният зрелостен изпит се състои от две части:1. 38 задачи с максимален брой точки 70:

• тридесет тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен;

• шест тестови задачи със свободен отговор;

• две практически задачи - по една върху учебното съдържание от География на света и от География на България.2. Писмена разработка върху учебното съдържание от География на България с максимален брой точки 30.

Общият максимален брой точки е 100.V. Времетраене на изпита:

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа


Учебно-изпитна програма

за държавен зрелостен изпит по биология и здравно образование
I. Вид на изпита

Изпитът е писмен и анонимен.

II. Учебно съдържание

• Равнища на организация на живата материя

• Екологични фактори на средата

• Популация

• Биоценоза

• Екосистема

• Поведение

• Биосфера

• Равнища на организация на микросистемата. Химични елементи и съединения.

• Надмолекулни комплекси. Структура на клетката

• Процеси в клетката. Генетични процеси. Метаболизъм. Делене на клетката

• Равнища на организация на многоклетъчния организъм

• Наследственост и изменчивост

• Индивидуално развитие при животните и човека

• Поява на живота върху Земята

• Еволюция на организмите. Теория на Дарвин за еволюция на организмите. Съвременна теория за еволюцията. Еволюция на човека. Доказателства за еволюцията.

III. Оценявани знания и умения

• Назовава равнища на организация на живата материя; структури и процеси в екосистемата

• Описва (или съставя текст по схема) екологични фактори на средата; популация; биоценоза; взаимоотношения и поведение на организмите

• Дефинира основните надорганизмови равнища

• Разграничава структурни елементи и процеси в отделните биосферни равнища

• Обяснява състоянието на околната среда чрез естествените екологични закономерности и влиянието на човека

• Назовава групи химични елементи, съединения, органели и клетки

• Описва (и означава върху схема или модел) основни структури и етапи от процеси в клетката

• Разпознава групи органични съединения, органели, клетки, процеси и етапи от процеси в клетката

• Сравнява по избрани признаци органели и процеси в клетката

• Назовава и илюстрира с примери основни структури, свойства и функции на мезосистемата

• Описва и посочва (върху схема или модел) взаимодействия между гените; етапи от индивидуалното развитие на организмите; свойства (наследственост и изменчивост)

• Разпознава (в текст или изображение) основни понятия, свързани с наследственост и изменчивост на организмите

• Назовава и илюстрира с примери хипотези за произхода на живота върху Земята; фактори на еволюцията; насоки и пътища на еволюционния процес

• Изброява критерии за вида и доказателства за еволюцията на организмите

• Описва: видообразуване, биологична и социална еволюция на човека

• Дефинира основни понятия, свързани с еволюцията на организмите

• Описва и представя резултати от наблюдения и експерименти

• Разчита: схеми, таблици, графики; систематизира данни и трансформира информация от описание в таблици (графики) и обратно

• Планира и изгражда описания на обекти и процеси при дадена тема и цел.

IV. Формат на изпита

Държавният зрелостен изпит се състои в решаването на 50 тестови задачи:

• тестови задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен

• тестови задачи със свободен отговор.

Общият максимален брой точки е 100.

V. Времетраене на изпита

Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.
Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит по химия и опазване на околната среда
I. Вид на изпита

Изпитът е писмен и анонимен.

II. Учебно съдържание

• Химични елементи

• Строеж на атома

• Строеж на атома и периодична система

• Химична връзка и строеж на веществото

• Азотна и въглеродна група

Структурна теория

• Въглеводороди

• Хидроксилни производни на въглеводородите

• Карбонилни производни на въглеводородите

• Карбоксилни производни на въглеводородите

• Мазнини. Сапуни и синтетични миещи вещества

• Въглехидрати

• Мастни амини. Аминокиселини. Белтъчни вещества

• Ароматни съединения

• Наркотични вещества

• Полимери, пластмаси и химични влакна

• Скорост на химичните процеси

• Топлинен ефект при химичните процеси

• Химично равновесие

• Разтвори

• Разтвори на електролити

• Метали от IV, V и VI период.

III. Оценявани знания и умения

• Различава: кристални и аморфни вещества; алотропни форми

• Обяснява връзката между химичния характер на елемента и свойствата на веществата

• Характеризира въглеводороди и производните им по функционални групи

• Използва примери за изомери и хомоложни редове

• Разпознава природни, изкуствени и синтетични полимери

• Прилага правила за наименование на органични и неорганични вещества

• Познава слоестия строеж на електронната обвивка на атомите

• Различава основните типове химични връзки

• Обяснява свойствата на веществата с природата на химичните връзки

Разграничава вещества с атомна, метална, молекулна и йонна кристална решетка

• Отчита ролята на междумолекулните взаимодействия при преходите от едно агрегатно състояние към друго

• Определя степента на окисление на химичните елементи

• Описва приложението на изучавани вещества

• Използва кръговрата на азота, кислорода и въглерода в природата при обясняване на проблемите с околната среда

• Предлага идеи за обезвреждането на вредни за човека и околната среда вещества и използване на безвредни вещества и материали

• Аргументира необходимостта от разумно използване на природните ресурси

• Познава закономерности, свързани с топлинните ефекти, скоростта на химичните процеси и химичното равновесие

• Изразява химични процеси чрез химични уравнения

• Описва видовете разтвори и техните свойства

• Използва генетични преходи за установяване връзката между веществата

• Провежда експерименти за откриване на йони и на елементи (по оцветяване на пламъка)

• Планира химичен експеримент и използва получените данни за изводи и заключения

• Познава основни физични величини и връзки между тях

• Прилага правилата за безопасна работа.

IV. Формат на изпита

Държавният зрелостен изпит се състои в решаването на 50 тестови задачи:

• от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен

• тестови задачи със свободен отговор.

Общият максимален брой точки е 100.

V. Времетраене на изпитаИзпитът е с продължителност четири астрономически часа


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница