Програма за енергийна ефективност 2005 2007 година с ъ д ъ р ж а н и е общинска политика за енергийна ефективностДата22.10.2018
Размер271.51 Kb.
#92268
ТипПрограмаОбщина Велико Търново


ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
2005 – 2007 година

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
1. Общинска политика за енергийна ефективност

1.1.Цел

1.2.Текущо състояние. Бариери.

1.3.Потенциал

1.4.Количествени цели в приоритетните направления

1.5. Преглед на дейностите за подобряване на енергийната ефективност

1.5.1. Доизграждане на институционалната рамка

1.5.2. Обучение и информиране

1.5.3. Нормативни и регулаторни средства
2. Стратегии за енергийна ефективност в приоритетните направления

2.1.Сграден фонд

2.2.Централизирано топлоснабдяване и газоснабдяване

2.3.Транспорт

2.4. Селско стопанство
3.Финансиране на проекти за енергийна ефективност

3.1.Фонд "Енергийна ефективност"

3.2. Банкови заеми

3.3 Лизингови договори

3.4.Програми, фондове

3.5. Използване на компаниите за енергийни услуги за осъществяване на проекти за енергийна ефективност в общините

3.6.Бюджетни средства

3.7. Средства от Специален фонд за инвестиции към общините

3.8. Целева субсидия за капиталови разходи от Централния бюджет

3.9.Съвременни икономически механизми
4. Наблюдение и оценка на провежданата политика за подобряване енергийната ефективност в общината
5.Заключение

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

2005 – 2007 година


1. Общинска политика за енергийна ефективност
1.1.Цел
В съответствие с чл.10 от ЗЕЕ, държавната политика по ЕЕ се осъществява въз основа на национални дългосрочни и краткосрочни програми, които са съобразени със специфичната ситуация във всяка община.

Липсата на приложение на мерки за енергийна ефективност през последните години, амортизацията на малкото приложени такива, води до нарастващи и ненужно големи разходи за енергопотребление. Това в днешни времена прави задължително прилагането на енергоефективни мерки не само за намаляване на разходите, но и за повишаването на жизненото равнище и комфорта на потребителите на енергия. В синхрон със световната политика мерките водят и до екологични подобрения не на последно място.

В тази насока могат да бъдат определени и действията на Община Велико Търново, съобразени със задачите, поставени в стратегията за развитие на общината, обхващаща периода от 2001-2006 г.

Основните мерки, свързани с енергийната ефективност, с реализацията на които биха се постигнали основните стратегически цели, могат да се обобщят със следното:

- изграждане на енергоикономични и енергоефективни системи на територията на общината;

- чрез методите на енергийната ефективност подобряване на екологичната обстановка в общината;

- оптимизиране на средата за отдих и туризъм;

- намаляване на разходите и разхищението на енергийни ресурси.


1.2.Текущо състояние. Бариери.
За община от ранга на Великотърновската, дефиницията за "Енергийна ефективност" е доста сложно, обемно и комплексно понятие, което накратко може да се представи като измерител на разумното използване на енергията. В основни линии включва повишаване на ефекта от дейностите, свързани с потребление на енергия, при същевременно намаляване на разходите за това, естествено без загубата на комфорт.

Община Велико Търново се изявява единствено като производител и доставчик на енергия, като се ограничава до единичните /локални/ отопления на обектите общинска собственост. При разширение на правомощията на общината, при предоставяне на по-големи възможности за вземане на самостоятелни и независими отговорни решения във финансов аспект би могло да се засили участието на общината като "чист" производител на енергия, а не само като моментната роля на претрансформиране на енергията от един вид в друг. Възможно е реализиране на проекти за използване на възобновяеми енергийни източници – слънчева и водна енергия и др. екологично съобразни методи за енергопроизводство.

"Потребител" е най-широко застъпената в общината функция. Основното перо в консумацията на енергия е обслужването на общинските сгради: административни сгради, сгради на образованието, културни и културно-исторически сгради, здравни и спортни обекти; също и улично осветление и др. енергоконсумиращи услуги, изпълнявани от общината – транспорт, културни мероприятия /осветление на паметници, "вечен огън", "Звук и светлина" и др./.

Основни проблеми:

- морално и физическо остаряване на инсталациите;

- строителство, несъобразено с икономия на енергия;

- липса на разбиране на проблемите на енергопотреблението;

- невъзможност на дългосрочно планиране;

- тежко финансово състояние.

Общината е в състояние да упражнява контрол върху редица дейности, водещи до повишаване на енергийната ефективност.

- одобряване на устройствени планове;

- оптимизиране на транспортни схеми;

- насърчаване на частната инициатива, свързана с реализиране на енергоефективни мероприятия;

- екологично съобразени технологии.

- приоритезиране на дела на своите инвестиции в мероприятия, водещи до понижаване на разхода на енергия.

В момента няма реално изразена роля на общината като източник на мотивация. При разширяване на правомощията на местната законодателна власт и при ясно очертани линии на развитие на общината в насока за прилагане на енергийна ефективност, е възможно реално завземане на ролята на източник на мотивация.


1.3.Потенциал
На територията на общината няма природни ресурси за производство на енергия. Потенциално възможни са използване на алтернативни източници за производство – слънчеви колектори, отчасти водна енергия, използване на отпадъци.

При използване на енергийната ефективност като мярка за постигане на положителни резултати е изключително необходимо извършване на енергийни обследвания от специалисти за общинските обекти.

Реализирането на мерки за енергийна ефективност е в интерес не само на общините, а и на държавата и обществото като цяло. Това е невъзможно без координация и взаимодействие между всички слоеве. Основен фактор при координацията, както и водеща роля за тези процеси е необходимо да изпълняват общините. Общинските обекти са една значителна част от консумацията на енергия в общината, така че повишаването на тяхната енергийна ефективност може да доведе до сериозни икономии и е пример за подражание в останалите сектори. Поради това общините пряко са заинтересувани от повишаване на своята енергийна ефективност, както и налагането на това върху всички в сферата им на влияние.

Трябва да се отбележи добрата екологична страна на енергоефективната политика. Комбинацията между екологични и енергоикономични действия може да е сериозен аргумент при кандидатстване за финансиране от специализирани фондове.

Поради недостатъчните средства в община Велико Търново се приема начина на действие за подобряване на не толкова "лоши" обекти. Положителна страна е малката, но реално изпълнима инвестиция, а значителни подобрения в качеството на услугите. Чрез разумни и реални инвестиции е възможно постигане на оптимален ефект.
1.4.Количествени цели в приоритетните направления
Съобразно възможностите на Община Велико Търново се приема да се работи по следните два начина:

Метод на приоритетните целеви групи – разделянето на консуматорите по целеви групи дава възможност за по-нататъшно определяне на тези от тях, при които провеждане на мерки за енергийна ефективност ще доведат до най-голяма икономия на енергия и средства, като същевременно ще се подобри значително качеството на извършваните услуги. Основно предимство на метода е постепенното "класиране" по приоритети. Слаба страна е, че за да се постигнат качествени резултати е необходим значителен период от време, количество информация, натрупана за по-дълъг период и набор от добри специалисти, работили конкретно в тази област. "Целева група" е условно обединение на потребители на енергия по сходни признаци. Създадените към настоящия момент такива за Община Велико Търново отговарят на това определение и засега са удобни и надеждни за анализ и обобщение на резултатите като последваща основа за предприемане на конкретни енергоефективни действия.

Метод на експертните оценки – разчита на компетентни мнения, оценки и препоръки на специалисти както от общинската администрация, така и на външно привлечени такива. Метода е приложим и тогава, когато не е налице информационна основа, но е свързан с правенето на допълнителни разходи. В общината е използваем при липса на точни данни, при явна неточност на събраната информация, конкретно за даден обект и при всички случаи, при които се налага бързо прилагане на мерки за енергийна ефективност.

По комплексен път се поставят оценки на целевите групи, след което да се подредят по приоритети в настоящата ОПЕЕ. Оценяването е в предвид потенциала за енергийна ефективност при производството и консумация на енергия, възможностите за влияние на общината върху целевите групи и тяхното желание за участие. Изборът на целеви групи е направен чрез комплексна балова оценка на целевите групи, като се използва готово разработена методика:

1. Определяне нивото на общото енергопотребление на всяка целева група в общината, чрез използване на 3 степени: високо (3); средно (2) и ниско (1). В оценката се включват следните показатели:


 • общо енергопотребление в условно гориво;

 • стойност на общото енергопотребление;

 • дял от общото потребление на общината;

 • специфично енергопотребление, сравнено с приемливи нива или нива в други сродни общини;

 • тенденции за изменение на общото енергопотребление.

Данните за общо енергопотребление, стойност на общото енергопотребление, дял от общото енергопотребление и специфично енергопотребление се взимат от Информационната система за енергийна ефективност ако има такава или от други налични източници. Цифрата за определеното ниво се умножава с коефициент К=3 и се записват в таблицата.

2. Определяне възможностите за въздействие на общината върху всяка целева група. Използват се 3 степени: големи (3); средни (2) и малки (1).

3. Определяне очакваното ниво на подкрепа за дейности за повишаване на енергийната ефективност и активно участие от страна на представителите на различните целеви групи. Използват се 3 степени: високо (3), средно (2), ниско (1).

Горните три показателя се обединяват в една обща таблица и се определят приоритетните целеви групи, които трябва да бъдат включени в ОПЕЕ. Общият бал се получава като сума от баловата оценка по различните показатели.

Вземайки предвид енергопотреблението по целеви групи в Общината, за 2002 и 2003 г. и критериите за оценка, се получават резултати, онагледени чрез следната таблица:
Целеви групи

Енергопо-требление

Влияние

на общината

Желание за

участие

Обща оценка

Административни сгради

3

3

3

9

Училища

9

3

2

14

Детски градини и ОДЗ

9

3

2

14

Детски ясли

6

3

3

12

Болници

9

1

3

13

Улично осветление

6

2

1

9

Видно е, че първото място в класацията си "делят" "Училища " и "Детски градини и ОДЗ" с максимален брой точки. Непосредствено след тях се нарежда уличното осветление, където към настоящия момент е извършена цялостна реконструкция и не се взема предвид. Следва целева група "Детски ясли". По този начин като крайна се получава следната класация:

І-во място: "Училища и полувисши институти"

Делът на целевата група по консумирана енергия е в порядъка на 4100 МWh/r, което е около 35 % от общата консумация и представляват 14 обекта на територията на гр.Велико Търново, гр.Дебелец и гр.Килифарево.

ІІ-ро място: "Детски градини, ОДЗ"

С 18 обекта с обща консумация 29 963 МWh/r /25 %/ се нарежда целевата група "Детски градини, ОДЗ". Второто място на групата се определя и от режима на ползване на включените сгради – целодневни, както и възрастовата граница на масата обитатели на подобен род заведения – деца до 6-годишна възраст. Приоритета на групата се определя и от възможността за прилагане на еднакви мероприятия за енергийна ефективност поради сходните параметри на сградите в групата.

ІІІ-то място" Детски ясли"

При тази целева група с 555 МWh/r /5 %/ се набляга на подобряване на жизнената среда на заведенията


След направена оценка и съпоставка на параметрите на отделните единици разгледани като отношение в различните целеви групи, приоритетно бяха избрани следните обекти и съответните енергоспестяващи мероприятия:
За 2005 година:

 • ЦДГ “Иванка Ботева” - ремонт на сградна обвивка - подмяна и ремонт на дограма, топлоизолация на тавани, ремонт и подобряване на отоплителната инсталация – монтаж на термостатични вентили и отражатели зад радиатори;

 • Областен диспансер за пневмо-физиатрични заболявания със стационар “Д-р Трейман” ЕООД - подмяна на котел, ремонт на отоплителната инсталация, монтаж на отражатели зад радиатори, монтаж на термостатични вентили.

Предвижданите икономии и необходимите инвестиции за реализирането на енергоспестяващи мероприятия за реализирането им е:

Подробно представяне на предвижданите икономии и енергоспостяващи мероприятия, както и определяне на необходимите инвестиции е посочено в приложенията към настоящата.
До 2007 година:

 • ЦДГ “ Иванка Ботева ” - ремонт на сградна обвивка - подмяна и ремонт на дограма, топлоизолация на тавани, ремонт и подобряване на отоплителната инсталация – монтаж на термостатични вентили и отражатели зад радиатори;

 • Областен диспансер за пневмо-физиатрични заболявания със стационар “Д-р Трейман” ЕООД - подмяна на котел, ремонт на отоплителната инсталация, монтаж на отражатели зад радиатори, монтаж на термостатични вентили;

 • СОУ “ Емилиян Станев ” – ремонт на сградна обвивка - подмяна и ремонт на дограма, топлоизолация на тавани, ремонт и подобряване на отоплителната инсталация – монтаж на термостатични вентили и отражатели зад радиатори;

 • ЦДГ “ Райна княгиня ” – ремонт на сградна обвивка - подмяна и ремонт на дограма, топлоизолация на тавани, ремонт и подобряване на отоплителната инсталация – монтаж на термостатични вентили и отражатели зад радиатори;

 • Детска ясла “ Пролет ” – ремонт на сградна обвивка - подмяна и ремонт на дограма, топлоизолация на тавани, ремонт и подобряване на отоплителната инсталация – монтаж на термостатични вентили и отражатели зад радиатори;

 • ОУ “ Д-р Петър Берон ” – гр. Дебелец - ремонт на сградна обвивка - подмяна и ремонт на дограма, топлоизолация на тавани, ремонт и подобряване на отоплителната инсталация – монтаж на термостатични вентили и отражатели зад радиатори, подмяна на котел с нов, с автоматично управление;

 • ОУ “ Неофит Рилски” – гр. Килифарево - ремонт на сградна обвивка - подмяна и ремонт на дограма, топлоизолация на тавани, ремонт и подобряване на отоплителната инсталация – монтаж на термостатични вентили и отражатели зад радиатори, подмяна на котел с нов, с автоматично управление;

Предвижданите икономии и необходимите инвестиции за реализирането на енергоспестяващи мероприятия за реализирането им е:
Графично представени резултатите изглеждат по следния начин:
Приетите за изчисленията мерки за постигане на енергийна ефективност са с презумпцията, че при топлофицираните училищни сгради и сгради на детски градини се наблюдава по-висока консумация на топлина в сравнение с другите сгради. Това прави тези обекти привлекателни за осъществяване на мерки за повишаване на енергийната ефективност при сградната обвивка и отоплителните инсталации, както и при реализацията им очаквания резултат е най-добър.

Подробно очакваните енергоспестяващи мероприятия, необходимите инвестиции и предвижданите икономии от тях са представени в приложения към настоящата програма.

След изграждането на газоразпределителна мрежа в гр. Велико Търново, се открива много добра възможност за постигане на енергоспестяващ ефект в обекти от приоритетните целеви групи, след преустройство на горивните системи към използване на природен газ, като очакваните икономии в различните случаи ще е значителен.Съобразени с плана и етапите на изграждане на мрежата за газоразпределение, се предвижда подмяна на съществуващите горивни системи (предимно нафтени котли) с такива на природен газ, както следва:

Обект

Приет
% икономия


Годишна
консумация
(MWh)


Икономия
(MWh)


Икономия
(лв.)


Необходима инвестиция*

Прост срок на отлкупуване

1

ЕГ "Проф. Асен Златаров"

35

484.80

169.68

20 022.24

15 000.00

0.75

2

ОУ "Патриарх Евтимий"

35

488.40

170.94

20 170.92

35 000.00

1.74

3

ПМГ "Васил Друмев"

35

548.80

192.08

22 665.44

36 300.00

1.60

4

ОУ "Димитър Благоев"

35

304.68

106.638

12 583.28

26 000.00

2.07

5

ЦДГ "Слънце"

35

229.70

80.395

9 486.61

23 400.00

2.47

6

ЦДГ "Соня"

35

348.10

121.835

14 376.53

27 400.00

1.91

7

ЦДГ "Здравец"

35

167.50

58.625

6 917.75

22 000.00

3.18

8

ДЯ "Слънце"

35

229.20

80.22

9 465.96

22 800.00

2.41

9

ДЯ "Митко Палаузов"

35

162.90

57.015

6 727.77

25 600.00

3.81

10

ДЯ "Щастливо детство"

35

172.77

60.4695

7 135.40

22 000.00

3.08

11

ЦДГ "Евгения Кисимова"

35

191.70

67.095

7 917.21

22 000.00

2.78

* цените на доставката и монтажа на съоръженията са ориентировъчни

Графично представяне на очакваните икономии и необходимите инвестиции за преминаване на отопление от нафта към природен газ.


Необходимо е да се отбележи, че изчисленията са направени по приети коефициенти, получени от опита на организации работещи в сферата на енергийната ефективност в страната и са приблизителни с достатъчна за нуждите точност. За напълно конкретизиране и точно изчисляване на необходимите енергоспестяващи мероприятия, както и средствата за това може да стане само след изготвяне от специализирана организации на енергийно обследване и последващите от това доклади и предложения, като ориентировъчно за предложените обекти стойността на експертизата възлиза на 90 000 лв.


Реконструкция и модернизация на системата за улично осветление на територията на Община Велико Търново – кметства и кметски наместничества без самостоятелен бюджет.

Правейки анализ на добрите резултати след реализацията на проект за енергийна ефективност на уличното осветление в гр. Велико Търново, се предвижда прилагане на сходни мероприятия и в другите населени места в общината, като една добра възможност за подобряване на жизнения стандарт там, както и реализация на допълнителни икономии в този сектор.

В кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново уличното осветление работи изцяло с амортизирани живачни лампи с нисък КПД. Над 50% от консумираната електроенергия за улично осветление се отчита по еднотарифни електромери. Енергийните разходи са високи без да са достигнати нормативните изисквания за осветеност. Съществуващите осветителни тела са с живачни лампи от 400 W и 250 W.

Предвижда се същите да бъдат подменени с натриеви лампи с високо налягане с мощност 150 W, 110 W, и 70 W.

От подмяната се получава благоприятен ефект: подобряване комфорта и безопасността на жителите в населените места, намаляване на разходите за улично осветление и ограничаване на емисиите на парникови газове в околната среда.

Икономия от реконструкцията на уличното осветление
Използването на алтернативни източници за енергия – биомаса, водна енергия, вятърна енергия, слънчеви термични инсталации, слънчеви батерии, геотермална енергия и др. не са проучени до достатъчна степен на територията на Общината, и трябва да бъдат предмет на отделна разработка с участието на външни за общината специалисти и организации.
1.5. Преглед на дейностите за подобряване на енергийната ефективност
1.5.1. Доизграждане на институционалната рамка
Предварителният анализ показа, че е необходимо да се организират структури, отговорни за политиката за ЕЕ на общинско ниво. Такива структури, във връзка със задълженията на общински администрации са общинските съвети по ЕЕ (ОСЕЕ). За Община Велико Търново ОСЕЕ е назначен със Заповед № РД 22-1104/19.07.2004 г. на Кмета на Общината. ОСЕЕ работи в сътрудничество с експертите на временните комисии на областения ъвет за енергийна ефективност и изпълнява задълженията на Общината вменени със Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), като има основно координиращи функции. За ефективна работа на ОСЕЕ е необходимо предвиждане на средства в бюджета на Общината за привличане на външни експерти и обезпечаване на оперативната дейност на звеното.

За реализиране на политиката на Общината по отношение на енергийната ефективност е необходимо назначаване на щатен специалист/експерт на длъжност “Енергийна ефективност”.


1.5.2. Обучение и информиране
Основна пречка за ефикасното провеждане на политиката по ЕЕ е ниската степен на информиране. В тази сфера трябва да се организира:

- обучение по енергиен мениджмънт на служители от общинските администрации, работещи в областта на ЕЕ – възобновяване членството на общината в мрежата за енергийна ефективност Енефект и обезпечаване на съответния членски внос. Срок: януари 2005 г.; участие на експерти при провеждане на специализирани семинари, обучения и др. Срок: постоянен.

- изграждане и обезпечаване на общински информационни центрове, където да се разпространяват материали за енергийна ефективност за информиране на граждани и организации. Срок: януари 2005 г.;

- подготвяне и разпространение на материали за информиране за нуждата от мерки, водещи до икономия на енергия. Срок: текущо на шест месеца.


1.5.3. Нормативни и регулаторни средства
Разработването на общински програми за ЕЕ е задължителна част от държавната политика по ЕЕ. Съгласно чл. 16 ал. 2 от ЗЕЕ на задължителното сертифициране подлежат сгради – държавна или общинска собственост – в експлоатация, с обща полезна /разгъната/ площ над 1000 кв.м. Сертифицирането се извършва от оправомощени физически или юридически лица. В дългосрочен план всички сгради – държавна или общинска собственост следва да се сертифицират.

2. Стратегии за енергийна ефективност в приоритетните направления
2.1.Сграден фонд
Външните стени на повечето стари сгради имат до 5 пъти по-големи топлинни загуби в сравнение с нормите за ново строителство. В над 80% от съществуващия сграден фонд сутерените и таванските плочи са без топлоизолация. Топлинните загуби през прозорците и балконски врати достигат до 50% от общите топлинни загуби на сградите. Този сграден фонд ще съществува дълго и е необходимо да се вземат мерки за възстановяването му, ако за всеки конкретен случай това е икономически оправдано. На тази основа е разработена настоящата ОПЕЕ, като предимно са предложени мерки за енергийно ефективно подобряване на сградния фонд.
2.2.Централизирано топлоснабдяване и газоснабдяване

Поради доказаното по-ефективно централизирано топлоснабдяване в сравнение с индивидуалните отоплителни инсталации, с цел намаляване на разходите на енергия в Общината, да се използват механизмите на общината за насърчаване на мерки за намаляване на централнорапределената енергия – повишаване на събираемостта от фирмите с цел влагане на допълнителни средства за модернизация на мрежата; привличане на допълнителни абонати и повишаване на КПД на сградните инсталации и намаляване на топлинните загуби. Насърчаване на използването на природен газ за битови и промишлени нужди в общината, като алтернативни на отопление с твърдо гориво, ел. енергия и др. Това да става чрез обезпечаване на подготовка и разработване на материали и тяхното разпространение сред жителите на Общината. Срок: текущо веднъж годишно.


2.3.Транспорт

В този сектор ще се работи в следните направления:

- Подобряване на инфраструктурата, организацията и регулирането на трафика в населените места. Срок: постоянен.

- Стимулиране използването на обществения транспорт; сключване на дългосрочни договори за транспортни услуги между Община Велико Търново и лицензираните фирми – превозвачи с цел влагане на средства за модернизация на транспорта и съответно намаляване на енергопотреблението и екологичния ефект от начинанието.

- Създаване на оптимален ефект от използване на паркоместата в Община Велико Търново, съвместно с ОП “Организация на движението, паркинги и гаражи”.
2.4. Селско стопанство
- Организиране на обучение на специалисти и ръководители в селскостопанската сфера за предприемане на мерки за осъществяване на енергийна ефективност в селското стопанство. Това ще стане чрез включване на лектори от външни организации. Срок: март 2005 г.
3.Финансиране на проекти за енергийна ефективност
Проектите за енергийна ефективност се финансират както от съществуващите универсални източници за финансиране на инвестиционни проекти, така и от някои специализирани източници за финансиране, които са създадени за улесняване и развитие на процеса на енергоспестяване. В условията на България не съществуват стимули за използването на едната или на другата форма на финансиране на общински проекти. Те са равнопоставени и по отношение на ограниченията за тяхното използване. По решение на общинския съвет може да се поеме общински дълг с приемането на бюджета на общината или в процеса на изпълнението му. На основание чл.40, ал.2 от Закона за общинските бюджети, поемането на общинския дълг се извършва чрез емисия на общински ценни книжа, договори с банки и други финансови институции, а съгласно чл.40, ал.3 от ЗОБ дълг може да се поеме за финансиране на инвестиционни програми и проекти, каквато е Общинската програма за енергийна ефективност.

В момента Община Велико Търново не разполага със собствени финансови средства за инвестиции в проекти по ЕЕ. В интерес на община е да реализира подобни проекти, тъй като те изразходват значителни средства от бюджета си за енергийни ресурси. Реализирането на подобни проекти не само облекчават общинските бюджети, но и водят до повишаване на благосъстоянието на жителите на общината. Те са атрактивни и изгодни, тъй като генерират енергоспестяващи ефекти, а не разходи. При реализирането на проекти за подобряване на енергийната ефективност няма дълги периоди на строителство и средствата започват да се възстановяват веднага след влагането им. Инвестирането в енергийната ефективност не е самоцел, а средства за намаляване на разходите, подобряване националната конкурентноспособност, сигурността на енергоснабдяването и опазването на околната среда, както и средство за борба с бедността и създаване на допълнителна заетост.


3.1.Фонд "Енергийна ефективност"
По силата на Закона за енергийната ефективност се създава фонд "Енергийна ефективност" /глава ІV от ЗЕЕ/. Фондът управлява финансовите средства, предоставени за инвестиционни проекти за развитие на ЕЕ, съобразено с приоритетите, заложени в краткосрочните и дългосрочните програми по ЕЕ, приети от Министерския съвет. Фондът може да предоставя нисколихвени кредити за проекти да осигурява гаранции на инвестициите. Той ще се използва като основен източник за финансиране на проектите по настоящата програма.
3.2. Банкови заеми
Единичните проекти за енергийна ефективност не представляват особен интерес, тъй като размерът на инвестициите не е голям. Това налага обединяване на сходните проекти за енергийна ефективност в програми. В края на 2003 година Община Велико Търново е усвоила част от кредита от HVB Банк “Биохим” клон гр. В.Търново по проекта “Финансов план за управление на публичната инфраструктура” и според договора погасяването ще започне от януари 2006 година. Погасяването на кредита за реализацията на проект за енергийна ефективност ще завърши в средата на 2005 година.

При съставянето но бюджета за съответната година или в процеса на изпълнението му след Решение на Великотърновски общински съвет може да се вземе вътрешен безлихвен заем от извънбюджетния фонд “Разходи за приватизация” с приемливи срок и вноски за изплащането му.


3.3 Лизингови договори
Чрез лизинговите схеми по договорите може да се закупува оборудване за осъществяването на енергийния ефект. Лизинговите договори не биха се отразили на баланса на бюджета и този вид дълг ще се обслужва от реализираната икономия, вследствие инвестицията.
3.4.Програми, фондове
Цялостно или частично финансиране на инвестиционните програми може да бъде осигурено чрез национални или чужди фондове и международни програми. По-важните национални фондове и програми, които предлагат възможности за кредитно или безвъзмездно финансиране на проекти за ЕЕ са:

- Фонд "Енергийна ефективност";

- Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда;

- Държавен фонд "Земеделие";

- Национален доверителен екофонд и други.

Програми на Европейския съюз, чрез които може да се получи безвъзмездна финансова помощ или ко-финансиране за изпълнение на проекти за ЕЕ са:

- ИСПА /за транспорт и околната среда/;

- САПАРД;

- ФАР – "Трансгранично сътрудничество" и др.

Инвестиции за изпълнение на проекти могат да бъдат осигурени и чрез Програмата на правителството на Япония за отпускане на безвъзмездна помощ.3.5. Използване на компаниите за енергийни услуги за осъществяване на проекти за енергийна ефективност в общините

Компаниите за енергийни услуги Energy Service Company (ЕСКО) по своята същност представляват самостоятелна форма за реализиране на проекти за енергийна ефективност. В този смисъл те не представляват типичен източник за пряко финансиране на проектите, тъй като на практика те не предоставят финансови средства на собственика на проекта, в случая общината. Този вид финансиране също така се нарича още “Финансиране от трета страна”. Инвестирали свои (или заемни средства) компаниите за енергийни услуги предоставят безвъзмездно, след определен период от време предварително фиксиран в договора, остатъчната стойност на активите придобити в рамките на реализацията на проекта от самите тях. Предполага се, че през този период компанията за енергийни услуги е възстановила направената от нея инвестиция и е реализирала планираната печалба, т.е. за нея процесът на финансиране е приключил.3.6.Бюджетни средства
За осъществяване на общинската програма за енергийна ефективност в общинския бюджет се залагат собствени бюджетни средства за предвидените обекти. В разходната част на общинския бюджет се предвиждат бюджетни кредити за финансиране на разходите за предвидените обекти по пълна бюджетна класификация. Обектите ще бъдат включени и в Инвестиционната програма на Община велико Търново с източник на финансиране “Собствени бюджетни средства”. Тези средства ще бъдат осигурени от постъпленията от местни данъци и такси, предоставяните от общината услуги и права, управлението и разпореждането с общинско имущество, глоби, имуществени санкции, лихви и други неданъчни приходи.
3.7. Средства от Специален фонд за инвестиции към общините Обектите ще бъдат включени в Инвестиционната програма на Община Велико Търново с източник на финансиране “Специален фонд за инвестиции към общините”.
3.8. Целева субсидия за капиталови разходи от Централния бюджетизточник за финансиране на включените обекти в Инвестиционната програма, като се спазва съотношението на разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи, определено с Закона за държавния бюджет на Република България, съответно за местни и делегирани от държавата дейности.
3.9.Съвременни икономически механизми
Договори с гарантиран резултат:

- Финансиране от трета страна;

- Концесионна разновидност на финансирането от трета страна;

- Използване на фондове за рисков капитал;

- Използване на механизмите по Протокола от Киото – "съвместно изпълнение" или "търговия с емисии".
4. Наблюдение и оценка на провежданата политика за подобряване енергийната ефективност в общината
Много важна част от изпълнението на програмата е периодичната съпоставка с новопостъпилите данни и при необходимост е възможно включване или изключване на обекти съобразено с евентуална нова ситуация. За успешното реализиране на политиката по ЕЕ да се наблюдава изпълнението на инвестиционните програми и проекти и да се прави периодична оценка на постигнатите резултати – на всеки шест месеца, като доклад за това се представя на Кмета на Общината, относно:

- оптимизиране на обема и повишаване достоверността на набираната статическа информация;

- създаване и поддържане на информационна система за състоянието на ЕЕ в общината;

- резултати от изпълнението и ефектите от програмите по ЕЕ в общината.

Обективната оценка на изпълнението на програмите за ЕЕ изисква да се прави съпоставка между вложените финансови средства и постигнати резултати.

Показателите за контрол да се обвържат с критериите за устойчиво развитие на програмата.Като цяло настоящата Програма за енергийна ефективност е отворена и подлежи на промени.

5.Заключение
Изготвянето на набелязаните общински програми е задължителна част от политиката на общината по ЕЕ и налага участието на съответните регионални и местни структури. Разработването им и изпълнението на предвидените в тях проекти е част от регионалната политика за устойчиво развитие. Мерките по ЕЕ ускоряват икономическия растеж, подпомагат опазването на околната среда, повишават жизнения стандарт на населението в общината.

Август, 2004 г.КМЕТ НА ОБЩИНА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

/д-р Р. Рашев/


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница