Програма за изготвяне на индивидуални образователни програми за културно-образователна област „бит и технологии по домашен бит и техникаДата28.10.2018
Размер176 Kb.
#103183
ТипПрограма
РАМКОВА УЧЕБНА ПРОГРАМА

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ

ЗА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ „БИТ И ТЕХНОЛОГИИ”

ПО ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНИКА

за ученици с умствена изостаналост и с множество увреждания

V – VІІІ клас

 1. Общо представяне на учебната програма по домашен бит и техншка

Учебната програма е предназначена за ученици със специални образователни потребности – с умствена изостаналост (умерена, тежка и дълбока) и с множество увреждания от V до VІІІ клас Учебната програма по домашен бит и техника в V – VІІІ клас надгражда съдържанието на обучението по домашен бит и техника в I – IV клас. Приемствеността в съдържанието се подпомага от повторение на основни теми, като същевременно се въвеждат и нови теми, с които се доразвиват и надграждат придобитите знания, умения и отношения, обособени в ядра, а именно: „Проектиране на обекти”; „Обработване, сглобяване и комбиниране на детайли и модули”; „Комуникация и контрол в бита и трудовите процеси”; „Организация и икономика”; „Отглеждане на растения и животни, грижи за себе си и другите” и „Общество и професии”, които дават възможности за равиване на обща култура, образователна и практическа подготовка.

Предвижда се ученикът да усвоява знания, умения, да формира позитивно отношение към труда и опазването на околната среда и да бъде полезен на себе си и околните.

Урочната дейност се организира като практически упражнения, трудови дейности с предимно манипулативен характер.

Обучението в V – VІІІ клас е до 3 часа седмично.
 1. Цели на обучението/очаквани резултати на равнище учебна програма:

Чрез практически дейности да се:

 • формират умения за самостоятелен и независим живот;

 • формират знания и умения, които да са полезни и приложими за ученика в ежедневието му и бита;

 • формират умения за използване на информация за проектиране, представяне на идеи чрез прости схеми и рисунки;

 • усвоят знания и умения за обработване на разнообразни материали;

 • формират умения за работа по инструкция и образец, конструиране, моделиране, чрез комбиниране на механизми;

 • формират умения за работа с достъпни материали и инструменти;

 • формират умения за конструиране, моделиране и оценяване на изделията и моделите;

 • формират умения за работа с комуникационни техники;

 • развият умения и компетентности за работа в екип.


ІІІ Очаквани резултати от обучението

Ядра на учебното съдържание

Очаквани резултати на равнище учебна програма

Елементарни знания (представи)

Умения, включително социални умения

Компетентности

Контекст и дейности

 1. Ядро:

Проектиране на обекти

Мадул 1

Предлага, дискутира идеи и възможни решения.Очаквани резултати:

Разсъждава върху задачата и дава предложения за решения.

Изяснява идеите си чрез дискусия, рисунки, скици, чертежи.


Разбира, че хората използват много идеи от природата за своите строежи, изделия и машини.

Тема: Проектиране в дома.

Очаквани резултати:

Обмисля и дава предложения при решявяне на различни задачи, проблемни ситуации и проучвания.

Представя идеи в различна форма.


Може да оформи работна документация на проекта – чертожен лист, скица.

Различава няколко изгледа ­ “отпред”, “отгоре” и “отстрани” на изделие в опростен чертеж.


Различава смисъла и значението на “обзавеждане” и “оборудване”.

Използва различни видове линии - прекъснати и непрекъснати.Чертеж, схема, скица.

Изглед, макет, разгъвка, част, елемент, устойчивост.Сравнява различни видове модели.

Дискутира.

Събеседва, обяснява, демонстрира.

Предлага, аргументира различни идеи.

Изобразява формата на изделието, пространственото разпределение на детайлите, размер, сглобяване, външен вид.


Модул 2

Проектира изделия, като работи по инструкции и образец.Очаквани резултати:

Представя отделни идеи, като рисува, скицира и моделира. Определя материали и основните етапи, необходими в работата.

Описва предназначението на основни конструктивни елементи на сградата - покрив, прозорец, врата


Различава сгради и видове жилища.

Познава жилища за хора и животни.

Знае основните материали, инструменти и етапи на работа.

Има представа за скица, изглед, чертеж, макет.Тема: Проектиране в дома.

Очаквани резултати:

Познава изгледа като вид проекция на чертеж.

Изработва изделия чрез разгъвки на отворени кутии.


Изработва силуети на сгради от хартия по готова разгъвка.

Моделира с елементи от хартия.

Сравнява и скицира различни варианти за обзавеждане на стая.
Проектира и изработва опростени модели и макети на сгради, превозни средства, съоръжения и др.

Изработва изделия, свързани с различни празници и обичаи.

Сравнява различната дълготрайност на материалите.


Дом, сграда, работно място, линии /за означаване, прегъване или прерязване/.

Инструменти, материали, завършеност и външен вид на модела.

Рециклиране, пластмаса, дълготрайност, замърсяване.


Сравнява рисунки и снимки на сгради и жилища.

Проектира, измерва, очертава, изчислява, скицира, моделира изделия от различен материал.

Външна декорация и оцветяване.

Рисува и моделира различни по предназначение сгради.

Изработва мартеници, картички, маски, украса за различни празници.


Модул 3

Работи самостоятелно и в група.Очаквани резултати:

Изпълнява самостоятелно задачи, като се консултира с учителя.Приема и следва инструкции при изпълнение на самостоятелна практическа задача.

Тема: Проектиране в дома.

Очаквани резултати:

Извършва самостоятелно своята дейност.

Реализира собствени идеи.


Разпределя задачи и организира изпълнението им при работа в група.

Скицира, чертае, моделира своите предложения при работа по тема.

Аргументира избора на едно или друго изделие.


Умение за работа в екип.

Проявява творчество.С удоволствие партнира на деца и възрастни при участие в трудова дейност.

Модул 4

Оценява своята работа и работата на другите по зададени критерии.Очаквани резултати:

Оценява и коригира изработените изделия и модели с помощта на учителя.Оценява работата и изработените от учениците изделия и модели.

Тема: Проектиране в дома.

Очаквани резултати:

Оценява изделия от различни материали - хартия, текстил, дървесина, метал, хранителни продукти и тяхната специфика.Оценява изделия и модели според критерии за функционалност, устойчивост и издръжливост, качество и естетическо оформление.

Тества изделия и модели.

Натрупва опит като сравнява данни от наблюдения, проучвания и др.

Оценява своята работа и работата на другите.

Тества изделия и модели от хартия, текстил, дървесина и матал.


 1. Ядро:

Обработване, сглобяване и комбиниране на детайли и модули

Модул 1

Назовава материали и основните им технологични свойства.Очаквани резултати:

Различава и тества пластични и еластични материали и тяхното специфично предназначение.Разпознава различни материали за конструиране, от които са изработени изделията и основните им технологични свойства.

Тема: Работа с материали и модули.

Очаквани резултати:

Разпознава различни материали за конструиране, от които са изработени изделията.

Знае тяхната дълготрайност и възможност за преработка.


Тества материали с разнообразен произход - хартия, картон,текстил, дървесина, метални и отпадъчни материали, природни материали.

Посочва възможности за повторно използване на хартията, металите и пластмасата.Знае обработката на хартията, текстила и дървесината.

Дълготрайност. Рециклиране.

/Усвояване на практическа основа/.


Описва свойства и предназначение на материалите.

Подрежда сбирка от образци или илюстрации.Модул 2

Познава различни начини за измерване и чертане.Очаквани резултати:

Скицира и оразмерява части на изделия от листов материал.Познава опростени чертежи на познати изделия.

Тема: Работа с материали и модули.

Очаквани резултати:

Има изградени представи за скициране и оразмеряване на части на изделията.Разчита опростени чертежи.

Умее да измерва изминато разстояние при движение на модели и др.

Умее да реже с ножица по права, крива и начупена линия, като изрязва фигури.


Умения за измерване и чертане.

Измерва с линия, педя, шаблон, сламки, конец и др.

Изрязва различни по форма фигури от хартия, текстил, фолио и найлон.Модул 3

Обработва разнообразни материали, включително и пластмаса.

Обработва хранителни продукти.

Очаквани резултати:

Обработва пластични и еластични материали.

Хранителни продукти.


Обработва хартия, текстил и пластмаса като реже, огъва, пробива, лепи, рисува.

Комбинира хранителни продукти за получаването на нов продукт.Тема: Работа с материали и модули.

Очаквани резултати:

Обработва разнообразни материали и хранителни продукти.Умее да сгъва три и повече пъти по инструкция и еталон.

Умее да изрязва, пробива, лепи, украсява, прикопчава и оформя изделия от хартия, картон, текстил, найлон, пластмаса.

Умее да сглобява и свързва неподвижно две и повече части от хартия, природни материали, текстил и пластмаса.


Усвоени умения за обработване на различните видове материали.

Събира и изпълнява рецепти за студено обработване на продуктите.Изработва прости оригами.

Изработва изделия от хартия, картон, фолио, пластмаса.

Обработва два или повече хранителни продукта, подрежда, почиства и измива.


Модул 4

Използва различни начини за комбиниране и сглобяване.Очаквани резултати:

Свързва неподвижно различни обемни модули.

Сглобява и разглобява части от изделие.

Различава основни процеси при обработка на продукти.Свързва неподвижно елементи, модули.

Има изградена представа за обработване, комбиниране и смесване на продукти.Тема: Работа с материали и модули.

Очаквани резултати:

Използва различни начини за комбиниране и сглобаване.

Има представа за комбиниране и смесване на два и повече хранителни продукта.


Знае как се получават основните видове хранителни продукти, както и прости правила за тяхното обработване комбиниране и смесване.

Различава процесите на печене, варене и пържене на хранителни продукти.Неподвижно свързва,

преплита, сглобява, моделира, изработва, оформя.

Различава основни процеси при обработка на продукти.


Свързва различни елементи и модули /кутии и природни материали/, залепва, преплита и зашива елементи от хартия, текстил и др.

Създава екологични проекти. 1. Ядро:

Комуникация и контрол в бита и трудовите процеси.

Модул 1

Има знания за оборудване и поддържане на оборудването.Очаквани резултати:

Знае как се използват основни уреди и апарати, тяхното предназначение.Познава работата с основни уреди и апарати - електрическо фенерче, касетофон, компютър, телефон, мобилен телефон и др.

Познава основните видове превозни средства.

Знае предредназначението им.

Тема: Техника

Очаквани резултати:

Използва популярни технически устройства.Използва уреди и апарати по предназначение.

Използва уреди и апарати с батерии.

Различава видове транспорт /моторни и безмоторни/ и начините за тяхното задвижване.


Апарат, уред, механизъм, батерия, мобилен телефон, компютър.

Събира отпадъчни и опаковъчни материали за конструиране и моделиране.

Сравнява батерии по различна големина, форма и предназначение.

Разглежда картини, снимки, макети на различни превозни средства, уреди и апарати.


Модул 2

Моделира, като използва аналози на някои прости механизми.Очаквани резултати:

Моделира, като използва механизми, вкл. макари и наклонени равнини.Познава различни по предназначение батерии и механизми за задвижване.

Тема: Техника

Очаквани резултати:

Моделира, като използва някои механизми, като лост, макара, ос и колело.Моделира по указания играчки, като използва колела и лостове.

Моделира, като използва и комбинира механизми.

Изработва модел на транспортно средство с достъпно задвижване.


Придобити компетенции за ос, колело, лост, макара, крушка, диск, задвижване.

Изработва различни по вид уреди с механизъм за задвижване – лодка, кола и др.

Модул 3

Прави елементарни ремонти на собственото си имущество и играчки.Очаквани резултати:

Поправя своето имущество, като залепва, зашива, завива, подменя.

Знае начините за пестене на енергия на сгради и жилища.


Знае основните правила и стъпки при извършване на елементарни ремонти и необходимото оборудване.

Тема: Техника

Очаквани резултати:

Подменя батерии, колела и др. части на играчки.

Моделира изделия като използва различни механизми за комбиниране.


Познава и моделира с готови елементи по инструкции различни видове механизми, в които се използват колела и оси.

Изработва играчки за упражнения, игра и различни празници, като използва различни механизми.

Работи икономично, поддържа ред на работното си място.


Моделира изделия като използва механизми.

Упражнява се работа за подменяне на батерии /на електрическо фенерче, фотоапарат, касетофон/, събира и използва колела и др. части от стари играчки.

Дискутира идеи за енергоспестяване.
Модул 4

Ползва различни информационни източници.Очаквани резултати:

Ползва повече от един източник на информация, като работи по тема.Познава различни начини и устройства за предаване, приемане и съхранение на информация.

Тема:.Аз общувам

Очаквани резултати:

Приема, сравнява и съхранява информация.

Знае различни начини за комуникация, включително и Интернет.


Може да предава, приема и съхранява информация.

Ползва аудиокасети, компактдискове, дискети, видеокасети .

Умее да сравнява технически средства.


Познава начини за пестене на енергия за осветление и отопление.

Информация, интернет, реклама, общуванеПрави и прослушва записи на касетофон, диск или компютър.

Събира и сравнява информация получена от медии, интернет и др.

Разглежда аудиокасети, дискети, компактдискове и др.


Модул 5

Назовава различни начини за комуникация и контрол.Очаквани резултати:

Познава няколко основни начина за предаване и пренасяне на информация.Разпознава начините за предаване на информация чрез медиите и интернет.

Тема:.Комуникация

Очаквани резултати:

Знае начините за предаване на информация и ги използваЗнае как се получава информация и комуникира чрез интернет.

Формиране на умения за проектиране на уебстраница- информация за училището, класа или за самия себе си.Уебстраница, мултимедийни страници, електронен адрес.

Участва в получаване и изпращане на електронна поща; пише и получава текст; слуша музика; гледа филм и др.

 1. Ядро:

Организация и икономика

Модул 1

Различава продукт и средства за неговото получаване.Очаквани резултати:

Знае различни начини за получаване на основни хранителни продукти.Знае произхода на основните хранителни продукти - растителен и животински.

Познава различни начини за обработка - студена и топлинна обработка.Тема: Добър кулинар

Очаквани резултати:

Приготвя кулинарни изделия, като сам или с помощ подбира хранителни продукти и начина за тяхната обработка.Проектира и моделира средство за естетическо сервиране на хранителен продукт.

Познава основните правила при сервиране на ястия- прибори за хранене, подходящи съдове.

Сравнява различни

топлинни обработки- пържене, задушаване, паниране,варене.Предварителна и топлинна обработка.

Рационално хранене.

Култура на сервиране.


Участва в подготовка за представяне на продукт.

Сравнява хранителни продукти според начина на получаването им.

Подрежда маса за закуска, обяд, вечеря.


Модул 2

Различава стока и услуга.

Формира икономически понятия.

Очаквани резултати:

Описва и групира по определени критерии различни видове стоки и услуги.

Осмисля икономическите понятия на практическа основа.


Посочва основни видове стоки.

Разбира ролята на парите в живота на човека.Тема: В супермаркета

Очаквани резултати:

Описва етикета на дадена стока, знае нейното място в магазина.Сравнява качествата на изделия от един и същи вид.

Познава парите и борави с тях.

Пазарува икономично.

Класифицира стоки по различни критерии.

Спазва етикети на поведение, вежливост.


Стока, услуга.

Пазар, пари, цена.

/Усвояват се на практическа основа./


Рисува различни видове стоки и услуги.

Организира сюжетна игра, свързана със сектора на услугите. Осигурява материали и инструменти.Модул 3

Познава основните видове битови, пощенски и транспортни услуги.Очаквани резултати:

Описва основните видове битови услуги и знае тяхното предназначение.Има елементарна представа за основни видове битови услуги.

Знае пощенски и транспортни услуги.Тема: В ателието

Очаквани резултати:

Знае основните битови услуги и ги използва по предназначение.Ползва по предназначение – химическо чистене; шивашки, обущарски, дърводелски, стъкларски и др. видове услуги.

Ползва пощенски и транспортни услуги.Битова услуга.

Ателие.


Пощенски и транспортни услуги.

Проектира и моделира изделия, свързани с професии, които познава.

Модул 4

Демонстрира умения за реклама на своя продукт.Очаквани резултати:

Представя изработено от него изделие, като акцентира на предимствата му.Знае как се представя продукт, изделие, като акцентира на предимствата му.

Тема: Реклама

Очаквани резултати:

Умее да представя продукт, изделие, като акцентира на предимствата му. /Предназначение, предимства, разпространение, цена/.Описва типични дейности и организация за реклама.

Използва различни начини за реклама на своя продукт- привличане на внимание, кратко описание, предимства, разпространение, информационни технолотии, адрес за контакти.

Знае прости правила за делово общуване.


Продукт.

Реклама.


Провежда игри за реклама, делово общуване и услуги в училище.

Изработва реклама на продукт. 1. Ядро:

Отглеждане на растения и животни, грижи за себе си и другите.

Модул 1

Прилага различни способи за отглеждане на растения.

Познава основните правила за отглеждане на домашни животни.

Очаквани резултати:

Систематизира ежедневните грижи за цветя, растения и домашни животни, като разпределя задачите сиЗнае начини за засаждане на стайни цветя и растения, грижите за тях.

Познава интрументи за работа.Тема: Отглеждане на растения.

Очаквани резултати:

Осмисля значението от системно полагане на грижи и борба с болести и вредители по растенията.Тема: Грижи за домашни животни.

Очаквани резултати:

Познава и назовава домашни животни, знае особеностите им и начина им на живот, грижите и ползата от тях.

Познава необходимите инструменти и пособия за поддържане на хигиена и безопасност.


Умее да засажда, засява, почиства и полива цветя.

Прилага основни правила и грижи за отглеждане на разсад и ранни зеленчуци – поддържане на топлина, проветряване, поливане, плевене, пикиране.

Използва инструменти за работа и съоръжения по предназначение.

Полага грижи за домашни любимци - разходки, хранене, отглеждане, размножаване.

Емоционално преживява приятни чувства.

Използва инструменти и пособия за поддържане на хигиена и безопасност при разходки и игри.Комбинира и подрежда цветя.

Декоративни растения.

Парник. Оранжерия.

Полага грижи за домашен любимец.Събира, сортира семена за засяване.

Рисува и моделира цветя и билки.

Почиства от прах и изсъхнали листа, полива и освежава, плеви, пикира.

Моделира от хартия, пластелин, природни и подръчни материали различни видове цветя.

Изработва проект за озеленяване на прозорци и балкони.

Разхожда, почиства, храни домашен любимец.

Използва гребени, чесалки, ножички, пинсети, четки, каишки, намордници, ремъци; аквариум, клетка, хранилка, осветително тяло и др.

Моделира любими животни.Модул 2

Правилно събира и съхранява билки и природни материали.Очаквани резултати:

Може да сортира и подрежда билки, листа, клонки и семена по определени качества.Има представа за природни материали - различни семена, листа, кестени, шишарки и др.

Тема: Събирам интересни неща.

Очаквани резултати:

Осмисля необходимостта от събирателна дейност.Събира и съхранява правилно билки и природни материали.

Може да изпълнява указания на учителя за сортиране и подреждане на природни материали по цвят, големина, форма.Усвоява икебана.

Правилно събира и съхранява билки.

Събира без да къса шишарки, листа, клони, кестени и др.Модул 3

Опазване на околната и природна среда.

Познава основни правила за природосъобразен начин на поведение.

Очаквани резултати:

Поддържа ред и грижи за околната и природна среда.

Изброява основни правила за здравословно поведение.


Има изградена представа за замърсяване на околната среда и нейното опазване.

Знае за преработка на отделни отпадъци.

Знае основни правила за рационално хранене, редуване на дейности, предпазване от болести и наранявания.

Тема: Добър еколог

Очаквани резултати:

Сортира разделно видове отпадъци.

Използва правила за здравословно поведение.


Планира природолюбителски и природозащитни дейности.

Разбира необходимостта от лично участие при опазване и поддържане на обществената собственост.

Знае как да поддържа ред и да опазва природната и околната среда от различни видове замърсяване.


Отровни вещества.

Замърсяващи вещества.

Залесяване.

Рециклиране.

Подражава на еталони за поведение.


На ученика се дава възможност да организира и участва в засаждане на дървета, цветя, растения.

Сортира разделно видове отпадъци.

Сравнява различни начини на хранене, редуване на дейности и поведение на учениците.


Грижи за себе си и другите

Модул 1

Формиране на конкретни представи за здравно- хигиенни умения и навици.Очаквани резултати:

Има изградени умения за самообслужване, лична хигиена и битови дейности.Има изградена представа за здравно-хигиенни умения и навици.

Тема: Грижи за себе си.

Очаквани резултати:

Поддържа личната си хигиена.

Има представи за основни правила за подреждане и поддържане на битовата и работна среда, както и за поддържане на ред, чистота и уют.


Самостоятелни грижи за лична хигиена. Придобиване на социален опит.

Самостоятелно ползване на тоалетна.

Измиване на ръце, лице, зъби избърсване, сресване на косата.

Ползване на салфетка.

Облича се, съблича се, обува се, събува се, сгъва, подрежда самостоятелно дрехите и обувките.


Демонстрира култура на бита.

Приготвя самостоятелно закуска.На ученика се дава възможност да организира, участва и предава социален опит по време на съвместна битова дейност.

Използва домакински съдове, прибори, хранителни продукти, покривка, салфетка.Модул 2

Натрупване на индивидуален опит за усет към красивото и естетично, красота и хармония. Изграждане на умение за избор на облекло.Очаквани резултати:

Демонстрира опит за поддържане на чистота на работната среда по време на дейност.

Изпитва удовлетвореност от извършената дейност.


Има представа за ежедневно облекло и частите му според сезона.

Знае основните правила за поддържане на чистота, ред и уют в заобикалящата битова среда.Тема: Обичам реда и чистотата.

Очаквани резултати:

Опитва се да създава ред и да го поддържа.Умение да подрежда стаята си, да почиства вещите си.

Осъзнава необходимостта и ползата от извършване на самостоятелна обслужваща битова дейност.

Избира и сравнява частите на облеклото според сезона.

Прибира пособия, с които си служи по време на битов труд.

Подражава при упражняване на етикетни норми.


Има изграден усет към красивото в бита и взаимоотношенията.

Натрупва опит за подбор на средства за създаване на уют в битовата среда.

Модул 3

Оказване на помощ на връстници и възрастни.Очаквани резултати:

Прилага придобитите навици при оказване на помощ на съученици и възрастни, изпитващи затруднение.Има изградена представа за преодоляване на трудности.

Тема: Помагаме заедно.

Очаквани резултати:

Показва и възпроизвежда действия по определен модел за подражаниеПрилага формираните навици и умения за оказване на помощ, подкрепа или съдействие.

Помощ.

Подкрепа.

Съдействие.


С удоволствие партнира на деца и възрастни при участие в битова дейност.

6. Ядро:

Общество и професии

Модул 1

Използва определен кръг достъпни професии, близки до личния опит.Очаквани резултати:

Познава и посочва определен брой /няколко/ професии.

Познава видове инструменти за работа и среда за тяхното използване.


Има представа за достъпни професии, инструменти и работна среда.
Тема:.Професии

Очаквани резултати:

Познава и описва дейности от познати професии.Описва, посочва, съотнася и групира различни професии.

Технология.

Дейност.


Професия.

Рисува, изрязва, показва, представя различни изображения от познати професии.

Модул 2

Познава и извършва професионални дейности в училищна среда.Очаквани резултати:

Познава определени дейности за дадена професия.

Извършва определени дейности, като спазва последователност в училищна среда.


Има изградена представа за технологични дейности, които са му познати и тяхната последователност.

Тема:.Професии

Очаквани резултати:

Има представа за технологична последователност от дейности.Описва технологични дейности в познати професии - в заведение за обществено хранене, хлебопроизводство, зидарство, градинарство, дърводелство и др.

Практически извършва определени дейности с помощ.Прилага професионални дейности в училищна среда.

Сортира и подрежда прибори и инструменти, свързани с любима професия.

Модул 3

Познава достъпни професионални дейности.Очаквани резултати:

Спазва технологична последователност при извършване на дадена дейност и практически я прилага в нова среда.Има представа за практически прилагане на дейността.

Тема:.Професии

Очаквани резултати:

Прилага овладените дейности в нова среда.Прилага технологична последователност при извършване на определена дейност самостоятелно.

Прилага дейности в нова среда.

Има желание и участва в познати дейности, свързани с различни професии.ІV. Оценяването на резултатите от обучението на учениците

Оценяването на резултатите от обучението на ученика се извършва на четири нива: 1. Разбира и има сръчности за точно възпроизвеждане на подадената задача с помощ.

 2. Има сръчности за точно възпроизвеждане на подадената задача без помощ.

 3. Справя се с поставената задача в променени условия.

 4. Справя се с поставената задача като проявява усет и личен вкус, творчество.


V. Общи методически указания по прилагането на програмата, предназначени за учителите

Чрез обучението по домашен бит и техника в V – VIII клас се развива технологичната грамотност на учениците по посока на затвърдяване на знанията за култура на бита - техника и технологии, и на начално разбиране на връзките - научни открития и икономика.

Учебната програма по домашен бит и техника е предназначена за ученици с различна степен на умствена изостаналост и с множество увреждания.

Предложените основни ядра на учебно съдържание са съобразени с индивидуалните особености на учениците и с техните потребности. Чрез практическото реализиране на обучението са създадени условия за отчитане темповете на индивидуалното развитие на ученика и за разгръщане на творческите предпочитания на всеки педагог.

Започва се от най-ниското ниво (Модул 1), което служи за база за надграждане, развиване и усъвършенстване на придобитите знания, умения и отношения. В зависимост от потенциалните способности и възможности на всеки ученик се определя времето и усвояването на подходящите знания и умения, определени със съответния модул.

Учебната програма дава възможност на учениците да опознаят свойствата и качествата на различните материали /естествени и изкуствени/, които се използват в различните трудови технологии, да боравят с инструменти и прибори, да се ориентират в елементарна техническа документация и да прилагат определени дейности към познати и близки до личния опит професии.

Във всеки учебен час се предвижда изработване на изделие или практически упражнения, свързани с овладяване на работа с инструменти и технологии на измерване, очертаване и обработване, решават се професионално-трудови и корекционно- възпитателни задачи.

В процеса на обучение учителят стимулира не само възпроизвеждащата дейност, но и самостоятелната проучвателна работа на учениците и „ученето чрез откриване”. В тези уроци учителят насочва, консултира и работи съвместно с ученика, като му помага сам да предлага идеи, изработва и тества модели, усвоява технологични дейности на познати професии.

Не е задължително темите и подтемите към основните ядра да се реализират в тази последователност, както са представени в учебната програма. Учителят ги разполага във времето съобразно годишните времена, празничния календар и степента на усвоените умения за работа с предвидените материали и инструменти, готовността на учениците за различни дейности. Освен по предложените разнообразни модели в часовете могат да се конструират, обработват и прилагат и други по предложение на учениците, основното е да се даде право за избор на модел и материали за изработването му в зависимост от желанията и възможностите им.

Някои от задачите в преподаването и ученето могат да изискват предварително проучване, което учениците правят извън училище.

Определени дейности могат да се осъществяват извън класната стая, сред природата, по време на посещение, наблюдение, екскурзия и др.

Главна насока при осъществяването на конструктивно-техническата дейност е предоставянето на възможност за усвояването на елементарни знания за труда и извършваните конкретни практически дейности.

В конструктивната дейност участват както сензорни и моторни, така и умствени процеси, като целите, задачите и насоката за работа са свързани с постигане на единство и взаимодействие по посока на личния опит. Имайки предвид индивидуалните особености на учениците, техните увреждания усложняването на познавателната ситуация трябва да се извършва постепенно, на различни нива.

Много важен момент при реализиране на трудовата дейност е подходящата положителна мотивация за извършване на определен труд. Смисленото и мотивирано изпълнение на определени трудови действия води до успешно усвояване на трудови и житейски умения.

Методите, които могат да се използват в занятията са общодидактическите методи за обучение – словесни, нагледни, практически.

Като специфични методи в тази област могат да се използват инструктаж и упражнение, насърчаване и игра, практическа дейност.

Упражненията трабва да бъдат целенасочени и достъпни, инструктажът – последователен, а насърчаването да се използва главно в мотивировката на учениците.

Практическата дейност се използва при реализирането на различни учебни и трудови задачи, както и в процеса на трудово-практическата дейност.

Използването на разнообразни конструктивни, природни и подръчни материали има за цел да развие двигателните и познавателни способности и умения – пространствено ориентиране, развитие на фината моторика, разкриване на материалните взаимозависимости, търсене на самостоятелно решение, установяване на симетрия и асиметрия по практически път, разкриване на отношения, пресъздаване на реална ситуация от действителността, социално общуване. Всичко това дава възможност на ученика да материализира своите идеи, като моделира образно и функционално обектите от заобикалящия го свят; конструира и реконструира в определено пространство; изразява замисъл и може да прилага на практика усвоените умения и компетенции.

Концепцията на учебната програма адаптира образователното съдържание по конструктивно-технически и битови дейности, комуникация, икономика и професии в шест ядра.

В „Проектиране на обекти” учениците усвояват и формират умения да прилагат и дискутират идеи; да проектират и изработват опростени модели на сгради, превозни средства и съоръжения. Да могат да оформят работна документация – чертожен лист, скица, схема. Умение да чертаят, скицират, сглобяват и декорират различни модели на обекти.

При „Обработване, сглобяване и комбиниране на детайли и модули” учениците тестват различни видове материали, тяхната обработка, комбиниране, съединяване и развиват въображение. Разчитат опростени чертежи, измерват растояние, изрязват, сгъват, пробиват, лепят, украсяват и оформят изделия от различен материал; формират умения да комбинират различни хранителни продукти.

Знанията в раздел „Комуникация и контрол в бита и трудовите процеси” учениците формират умения да използват уреди и апарати по предназначение – електрическо фенерче, домашен телефон, мобилен телефон, касетофон, компютър и др. Моделират различни играчки с колела, лостове и ос. Формират умения да приемат, съхраняват и предават информация.

В раздел „Организация и икономика” учениците да могат да различават продукти, начина и средствата за тяхното получаване; да различават стока от услуга; да разпознават основните битови, пощенски и транспорти услуги; да демонстрират умения за реклама на свой продукт.

При „Отглеждане на растения, животни, грижи за себе си и другите” децата се приучават да усвояват умения за прилагане на различни способи за отглеждане на растения, животни; да извършват събирателска дейност; да усвояват основните правила за природосъобразен начин на поведение и поддържане на ред и чистота в природната и околната среда; да имат изградени здравно-хигиенни умения и навици; да оказват помощ и подкрепа на съученици и възрастни.

В раздел „Общество и професии” се формират умения за безопасно и правилно използване на инструменти и прибори за работа; дават се знания за професии, близки до личния опит; ученикът опознава и описва дейности, свързани с достъпни професии, които да прилага самостоятелно на по-късен етап.

В своята самостойност и единство всички те изграждат система, позволяваща прилагане на съвременна учебно-методическа технология за учене и действие в V – VIII клас.

Обучението по домашен бит и техника в V – VIII клас дава възможност на ученика за преминаване към по-високо ниво на професионално ориентиране и професионална подготовка, чиято крайна цел е социално-трудовата му реализация.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница