Програма за изготвяне на индивидуални образователни програми за културно-образователна област „физическа култура и спорт по физическо възпитание и спортДата27.10.2018
Размер124.5 Kb.
#102050
ТипПрограма
РАМКОВА УЧЕБНА ПРОГРАМА

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ

ЗА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ „ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ”
ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

за ученици с умствена изостаналост и с множество увреждания

І – ІV клас

І. Общо представяне на учебната програма

Учебната програма по физическо възпитание и спорт е предназначена да отговари на необходимостта от единна социално-педагогическа система на образование на учениците със специални образователни потребности – с умствена изостаналост (умерена, тежка и дълбока) и с множество увреждания, и да докаже значимостта на това обучение за бъдещата им социална интеграция и адаптация.

Образователните цели и съдържанието по ядрата са диференцирани в модули във възходящ ред в зависимост от индивидуалните потребности и възможности на учениците. Модулите са рамка за избирателно ориентиране на детето с помощта на учителя в усложняващата се система от представи, умения, отношения.

Учебната програма позволява изискванията за постигане на определеното равнище на знания, умения и компетентности да се прилагат гъвкаво в зависимост от потребностите и способностите на учениците и в съответствие с училищния учебен план или с индивидуалния учебен план на всеки ученик. Това дава възможност на учителя да определя интензивността на усвояване на учебното съдържание.

Обучението в І – ІV клас е до 3 часа седмично.

ІІ. Цели на обучението

Целите на обучението по физическо възпитание и спорт са насочени към формиране на двигателни умения и навици, развиване на физически качества и подобряване на координационните способности съобразно възрастовите специфики на развитието. Наблюдава се затвърдяване и усъвършенстване на придобитите двигателни умения и навици, осъзнаване важността на физическите упражнения за здравето на организма и формиране на потребност от системни занимания с физически упражнения и спорт.

Обучението по физическо възпитание и спорт трябва да доведе до укрепване здравето на учениците, развиване на двигателните им способности, предоставящи максимална възможност за самореализация в различни сфери /учебна, битова, трудова и др./, обогатяване на моториката им и формиране на по-висока двигателна култура, развиване на двигателните им качества и координационните им способности, стабилизиране на психиката им, закаляване на волята им и повишаване на увереността в собствените им сили и възможности.

Реализирането на тези цели се постига с решаването на различни задачи: оздравителни, образователни, корекционно-развиващи.Оздравителни задачи:

Осигуряване на оптимален двигателен режим;

Профилактика на здравето;

Повишаване устойчивостта на организма към неблагоприятните фактори на външната среда;

Развитие на физически качества;

Използване на средствата на физическото възпитание за активен отдих, понижаване умората от учебния процес, максимална активизация на познавателната дейност.Образователни задачи:

Формиране на достъпни физически знания и умения, насочени към организиране на двигателната активност, към самостоятелно използване на средствата на физическото възпитание;

Усложняване на запаса от прости движения; усъвършенстване на двигателните действия, явяващи се основа за овладяване на социално-битови и трудови умения;

Формиране на навици за лична и обществена хигиена.Възпителни задачи:

Формиране на положително отношение към физическо-оздравителни дейности;

Възпитаване на личностни качества;

Съдействие на процесите на социална адаптация и интеграция в обществото.Програмата предполага:

Корекционна насоченост на образователния процес.


Дългосрочно планиране на разучаването на елементарни двигателни дейности и тяхното повторение в следващите класове.

Регламентираност на физическото натоварване /обем, интензивност и сложност/, отчитайки индивидуалните възможности на учениците.

Разпределението на съдържанието е примерно. Преминаването към по-сложни упражнения и задачи се осъществява след усвояването на предишните.

Програмата за І – ІV клас е структурирана в 4 ядра:

Първото ядро включва:

Гимнастика, строеви умения, усвояване на различни команди.Второто ядро на програмата определя :

Двигателни умения и навици - развитие на грубата моторика: ходене, бягане, подскоци, равновесни упражнения и баланс, различни общоразвиващи упражнения с топка.Третото ядро на програмата включва:

Развитие на фината моторика.

Корекционноразвиващи упражнения за подвижността на ставите, пръстите на ръката и общоразвиващи упражнения за тялото.

Четвъртото ядро на програмата включва:

Подвижни и спортно-развлекателни игри.

Игрови упражнения в местност.

Корекционноразвиващите упражнения, упражненията за правилно дишане, профилактика на ОДН, плоскостъпие и др. се явяват неотменна част от образователния процес и се използват във всеки урок.

При организацията и провеждането на уроците, физическите и спортните дейности е необходимо да се съблюдават санитарно-хигиенните изисквания, правилата за безопастност и използването на спортното оборудване и инвентар. При определянето на двигателните задачи и физическите натоварвания да се прилага индивидуален подход, строго да се следят медицинските препоръки.

Основни знания:

1. Правила за придвижване към мястото на занятието; изисквания за безопасно поведение във физкултурния салон; изисквания към облеклото; основни положения на ръцете, краката, главата; изисквания за общото и личното пространство.

2. Повишаване на емоционално-двигателния тонус на учениците и желанието им за самостоятелно практикуване.

3. Формиране на морално-волеви качества, засилване на чувството за колективна отговорност и честна игра. Създаване на ориентация и приучаване към нормите на поведение между хората.


ІІІ. Очаквани резултати от обучението


Ядра на учебното съдържание

Очаквани резултати на равнище учебна програма

Елементарни знания (представи)

Умения, включително социални умения

Компетентности

Контекст и дейности

Ядро 1:

Гимнастика и строеви уменияМодул 1:

Престрояване по височина, в кръг, по нарисуван ориентир.

Предвижване в колона след учителя, направо, в кръг с промяна на посоката


1. Ходене

 • Обикновено ходене по земя.

 • Ритмично ходене – обикновено, на пръсти, на пети и с високо повдигнато коляно.

 • Равновесно ходене-ходене по земя и по гимнастическа пейка.

 • Ходене към ориентир и в кръг чрез ориентир.

 • Ходене в зиг-заг между предмети.

 • Ходене на бос крак по различни повърхности.

 • Ходене под такт на музика.

2. Усвояване на различни команди:

 • «Престрой се!»,

 • «Бегом, марш!»

 • «Стой!»,

 • «Подредете се в кръг!»,

 • «Седни!»,

 • «Стани!»,

 • «Започни упражнението!»

 • Владее основни умения за ходене.

 • Реализира самостоятелни изяви на двигателна активност.

 • Ходи, бяга, поддържа темп и посока.

 • Познава и умее да изпълнява строеви умения.

 • Познава и умее да изпълнява спортни команди.

 • Упражнява лазене и провиране.

 • Познава гимнастически уреди.

 • Прилага катерене.

 • Прилага вдигане, носене, търкаляне на топка.

 • Прилага усвоени сръчности самостоятелно и в група.

 • Умее да бяга по права линия, в зиг-заг, под такт на музика.

 • Умее да прави подражателни подскоци.

 • Умее да прескача препятствие.

 • Синхронизира движенията си в групово изпълнение.

 • Развива бързина на реакция.

 • Развива съобразителност и ловкост.

Прилагане на обикновено ходене;

Прилагане на ритмично ходене;

Прилагане на равновесно ходене;

Развиване на сензорна култура.

Изпълняване на команди.

Умение да изпълнява упражнения с: 1. Лазене и провиране

 2. Катерене и прекатерване

 3. Търкаляне на топка от различен стоеж.

 4. Бягане със и без подражателни подскоци.

 5. Скачане и прескачане

Умее и постига определено равнище на физическа дееспособност.

Постига комплексност в развитието на двигателните си способности /качества/Да се упражнява на различни терени /спортни плащадки, училищен двор, спортен салон, пресечена местност/ с помощта на учител.

Да реализира самостоятелни

/спонтанни/ изяви на двигателна активност.

Да упражнява строевите упражнения.

Да прилага усвоените сръчности самостоятелно и в игри.

Да се упражнява с различни по големина топки.

Да изпълнява ритмични упражнения с различни ритми.

Да изразява чувства, настроения и движения съобразно слушаната музика.

Да участва в групови занимания с комплексно функционално въздействие


Модул 2:

Изпълняване на упражнения с лазене и провиране; катерене и прекатерване; скачане и прескачане; търкаляне и претъркаляне; бягане до предмет с препятствие и без препятствие; бягане под такт на музика1. Лазене и провиране

 • Лазене по свободен начин

 • Провиране под различни препятствия.

2. Катерене и прекатерване

 • Катерене по гимнастическа стена.

 • Прекатерване през гимнастическа пейка.

 • Катерене по катерушка.

3. Търкаляне и претъркаляне

 • Търкаляне на мека топка до ориентир.

 • Търкаляне на топка от свит седеж.

 • Търкаляне на топка от лег.

 • Ловене на търкаляща топка с две ръце.

 • Претаркаляне през глава до седеж.

4. Бягане

 • Бягане до определен предмет.

 • Бягане в зиг-заг.

 • Бягане с различно темпо.

 • Бягане под такт на музика.

 • Бягане с препятствия с височина до 20 см.

5. Скачане и прескачане

 • Подражателни подскоци на място.

 • Скачане от кръг в кръг.

 • Скачане от крак на крак.

 • Прескачане на гимнастическа тояжка

Модул 3:

Познаване и умение за изпълнение на строеви и двигателни упражнения1. Спортни игри

 • Игри при различен терен.

 • Игри при зимни условия.

 • Кръгови занимания с функционално въздействие под такт на музика.

 • Подаване на топка.

с една и две ръце от място.

 • Ловене на топка с една и две ръце.

 • Стрелба с топка по мишена.

 • Стрелба с топка по подвижна цел.

Ядро 2:

Двигателни умения -развитие на

грубата моторика


Модул 1:

Ходене, раздвижвайки ръцете; Ходене с ръце на кръста, напред, встрани, зад тила, зад гърба;1. Упражнения за крайници

 • Ходене с мах на едната ръка.

 • Ходене с мах на двете ръце.

 • Ходене с ръка на кръста.

 • Ходене с две ръце на кръста.

 • Ходене с размяна на ръце на кръста в синхрон с краката.

 • Ходене с издадени ръце напред и встрани.

 • Ходене с ръце зад тила.

 • Ходене с ръце зад гърба.

 • Ходене и подскоци във вода.

 • Ритмично ходене с музикален съпровод.

 • Развива устойчиво състояние на тялото при преместването му.

 • Повдига и сгъва краката.

 • Марширува с песен и инструментален съпровод.

 • Скача от място и прескача.

 • Скача на дължина и височина.

 • Скача със засилване.

 • Скача под такт.

 • Усвоява равновесно ходене.

 • Владее умения за хващане, подаване, търкаляне, вземане, задържане.

 • Владее умения за ритане на различни по големина топки.
Умее да изпълнява общоразвиващи упражнения.

Познава основните изходни положения на тялото и неговите части.

Познава основните посоки за изпълнение -горе, долу, напред, назад, встрани.

Умее да различава и двигателно да изразява определен ритъм и темп.

Умее да скача с два крака, с един крак.

Умее да скача на дължина и височина.

Ползва усвоеното скачане при подвижни и щафетни игри.

Развива метрорит-мичен усет.

Развива двигател-ни импровизации.

Владее основните технически действия с топка.

Умее да води топка.

Умее да подава топка.

Умее да лови топка.

Умее да рита топка.Да изпълнява различни комбинации и варианти на упражняваните двигателни действия.

Да изпълнява самостоятелно движенията в училище и у дома.

Да изпълнява двигателни и равновесни действия.

Да скача на дължина и височина със и без препятствия и с различна скорост.

Да ходи изправено в училище и у дома.

Да изпълнява общоразвиващи упражнения с разнообразни движения на ръцете и краката.

Участва в различни подвижни игри с топка.


Модул 2:

Скачане с два крака от място; подскачане в различни посоки; скачане на дължина и височина.2. Равновесни и скокови упражнения

 • Скачане с въженце на място с два крака.

 • Скачане на дължина от място.

 • Скачане на височина от място.

 • Скачане на дължина и височина със засилване.

 • Скачане с кръстосана координация на крайниците.

 • Скачане - подвижни и щафетни игри.

 • Скачане под такт на музика.

 • Въртеливи движения с ляв и десен крак от седнало и легнало положение.

 • Напъни в ляво и в дясно с опора и без опора на ръката.

 • Движение на предната част на стъпалото.

 • Ходене на пети.

 • Ходене с външната част на стъпалото.

 • Ходене с изправени крака и стъпване с цяло ходило.

 • Клякане и изправяне под такт на музика.

 • Равновесно ходене.

 • Статични равновесни положения.

 • Скачане в дълбочина с отскок от два крака.

Модул 3:

Усвояване на правилен захват с двете ръце или с едната с различни по големина топки или предмети; Хвърляне на топката напред, нагоре или надолу с две ръце; Ритане на топка1. Общоразвиващи упражнения с топка

 • Вдигане и носене на топка до цел.

 • Търкаляне на топка към цел.

 • Догонване на търкаляща топка.

 • Хвърляне на топка с лява и дясна ръка.

 • Хвърляне с две ръце в цел.

 • Махове с крака към топка без да я докосват.

 • Ритане на топка към цел.

 • Общоразвиващи упражнения с различни по големина топки.

 • Подвижни игри с топка.

Ядро 3:

Двигателни умения -

развитие на фината моторика.


Модул1:

Развиване подвижността на ставите1. Упражнения за ставите на ръката.

 • Пръсти – едновременно сгъване-разгъване, последователно сгъване-разгъване

 • Китки – огъване с напад надолу, нагоре, наляво и надясно; кръгови движения

 • Лакътни стави -въртеливи движения в лакътните стави

 • Раменни стави Последователно въртене на ръцете от раменната става напред и назад; ръцете отпуснати до тялото, ротиране навътре и навън; кръгови движения в раменната става напред и назад; повдигане на рамената

 • Владее умения за раздвижване на ставите.

 • Служи си с ръцете в различни положения, спрямо тялото.

 • Прилага вибрационно и перкусионно масажиране на пръстите на ръката.

 • Работи с пръстите с пластичен материал.

 • Подобрява зрително-моторната координация.

 • Използва максимално пръстите и дланите.

 • Достига определена степен на натиск с ръце.

 • Сгъва и разгъва самостоятелно палците на ръката.

 • Извършва изолирани движения на пръстите на ръцете.

 • Хваща и изпуска предмети с различна големина и плътност.

Умее да сгъва и разгъва пръстите на ръката.

Умее да огъва китката на ръката нагоре и надолу.

Умее да сгъва и разгъва ръката в лакътната става.

Умее да повдига раменете.

Умее да държи правилно молив, химикал, четка за рисуване.

Умее да манипулира с пластични материали.

Прилага умения в дейности от ежедневието.

Владее основни умения за сгъване и разгъване на палците на ръката.

Изпълнява естествено приложни двигателни умения с ръка.

Умее да манипулира с различни по големина и плътност предмети.Движи свободното ръцете от ставите.

Изпълнява различни варианти на движенията в училище и у дома.

Движи самостоятелно пръстите.

Хваща самостоятелно различни предмети в училище и у дома.

Може самостоятелно да събира и подрежда различни предмети на пода.

Прилага самостоятелно натиск върху звънец, върху електрически ключ, върху ключ от ключалка.

Да реализира самостоятелни изяви за писане, рисуване, връзване, развиване, завиване и затваряне.


Модул2:

Прави гимнастика на пръстите.1.Упражнения за пръстите на ръката.

 • Масаж на дланите и пръстите на ръката.

 • Търкаляне между дланите на малка топка.

 • Работа с пластичен материал и извършване на манипулативни действия: мачкане, откъсване на различни по големина парчета.

 • Овалване, сплескване, извиване, разточване, прилепване и вдлъбване, прищипване на топчета от пластилин.

 • Късане и лепене на различни по големина късчета хартия.

 • Размотаване и намотаване на прежда.

 • Навиване на разноцветни ленти върху обръч.

 • Събиране на дребни предмети от пода.

 • Пускане на топчета в различни по големина отвори.

 • Търсене на скрити предмети в пясък и семена.

 • Подреждане на фигури от пръчици.

 • Упражнения с ключове.

 • Натискане на бутони.

 • Завиване и отвиване кран на чешма.

 • Очертаване двигателно формата на предметите.

Модул 3:

Изпълняване на корекционно- развиващи упражнения.Общоразвиващи упражнения

 • Сгъване и разгъване на палците в юмрук и извършване на въртеливи движения.

 • Общоразвиващи упражнения: ръце напред, встрани, нагоре, на кръста, зад тила, на раменете.

 • Наклони на главата напред, наляво, надясно, назад.

 • Наклон на тялото -напред, назад, встрани.

 • Масаж на мускулите и сухожилията на ръцете.

 • Гимнастика на пръстите – хващане, пускане на меки и твърди предмети, с различна форма, плътност и тегло.

Ядро 4:

Подвижни и спортно-развлекателни игриМодул 1:

Затвърдяване на вече овладени двигателни умения.Подвижни игри

 • Подвижни игри с бягане;

 • Подвижни игри със скачане;

 • Подвижни игри с търкаляне.

 • Подвижни игри с хвърляне и ловене.

 • Подвижни игри с ритане.

 • Подвижни игри с противодействие.

 • Успокоителни и занимателни игри.

 • Игри при снежни условия.

 • Щафетни игри.

 • Музикално-подвижни и детски народни игри.

  • Запознат е и вниква в социалните роли посредством сюжета на играта.

  • Разбира правила.

  • Приучен е към нормите на поведение между хората.

  • Възпитан е на колективизъм и взаимопомощ.

  • Следва инструкции.

  • Придвижва се в ритъм и темп.

Умее да играе на различни игри;

Подобрил е окомера и бързината на реакцията;

Проявява настойчивост, за да довежда започнатото до край.


Да следва определени инструкции.

Да прилага самостоятелно двигателни действия в игри при различни метеорологични условия.

Да изпълнява движения с ритми и броене.


Модул 2:

Придвижване и ориентиране в местност; ориентиране по слънцето.Ориентиране в различни терени

 • Туристическо ходене по равнинен терен.

 • Подреждане и носене на раница.

 • Ориентиране по предварително поставени знаци.

 • Игри в паркова местност с елементи на ориентиране.

  • Стимулирани са развитието на тактическото мислене- избор на място, смяна на позиции;

  • Развил е качества-бързина, издръжливост, гъвкавост.

Умее да се придвижва организирано по равнинен терен.

Да участва системно в организирани разходки и излети.

Да се движи в различни терени.Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница