Програма за изпълнение на дейностите Линеен календарен график за изпълнение на дейноститестраница1/4
Дата09.10.2017
Размер0.69 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4

ОБРАЗЕЦ

.................................................................................................................................................

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/До

АЕЦ Козлодуй” ЕАДгр. Козлодуй

О Ф Е Р Т А

за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

Ремонт на автотрансформатор 2АТ, фаза R и шунтов реактор 2Pe/31,5”
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, с настоящата оферта заявяваме, че желаем да участваме в процедурата на договаряне с обявление за избор на изпълнител при условията обявени в документацията и приети от нас без възражения.

Ние потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията посочени в документацията за участие в процедурата.

Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 90 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Съдържание на офертата:


I. Предложение за изпълнение на поръчката

1.1. Работна програма за изпълнение на дейностите

1.2. Линеен календарен график за изпълнение на дейностите

1.3. Декларация за сроковете за изпълнение.

1.4. Декларация за гаранционните срокове за изпълнените видове работи.

1.5. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, ако е приложимо.


II. Предлагана цена

2.1. Предлагана цена;

2.2. Разделителна ведомост за обема работа и цената, която основния изпълнител и подизпълнителя/ите ще си разпределят (в случай, че има подизпълнители);

2.3. Предложение за изменение и/или допълнение на клаузите на проекта на договор, ако има такива.ПОДПИС и ПЕЧАТ:
______________________ (име и фамилия)
______________________ (дата)
______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (наименование на участника)


ОБРАЗЕЦ по т. 2.2. към офертата
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет:

Ремонт на автотрансформатор 2АТ, фаза R и шунтов реактор 2Pe/31,5”


РЕКАПИТУЛАЦИЯ
Дейности по основен ремонт на автотрансформатор 2 АТ фаза R и шунтов реактор 2Ре/31,5

Стойност в лв. без ДДС

1

2

3

І

Дейности по основен ремонт на автотрансформатор 2 АТ фаза R, съгласно Приложение 1 от ТЗ
ІІ

Дейности по основен ремонт на шунтов реактор 2Ре/31,5, съгласно Приложение 2 от ТЗ
ІІІ

Обща стойност на ремонта
IV

10% непредвидени разходи върху стойността на р.IІІ
ОБЩО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

р.ІІІ + р.ІV

Словом:.................................................................................лв. без ДДС
Приложения:

1. Количествено-стойностна сметка с единични цени и обща стойност на Дейностите по основен ремонт на автотрансформатор 2 АТ фаза R, съгл. Приложение 1 от ТЗ

2. Количествено-стойностна сметка с единични цени и обща стойност на Дейностите по основен ремонт на шунтов реактор 2Ре/31,5, съгласно Приложение 2 от ТЗ
ПОДПИС и ПЕЧАТ:

______________________ (име и фамилия)


______________________ (дата)
______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)
______________________ (наименование на участника)

ОБРАЗЕЦ


Количествено-стойностна сметка за

Дейности по основен ремонт на автотрансформатор 2АТ-R”N:

Вид дейност

Чов./часа

Ед. Цена

Стойност

1.

Разполагане на технологично оборудване на трансформаторна площадка

 • Маслообработваща машина

 • Инсталация за сух въздух

 • Инсталация за сушене

 • Цистерни за сливане на масло

 • Силикагелов изсушител за въздух

 • Циркулационни помпи

 • Маркучи и тръбопроводи за масло

 • Абсорционни филтри

 • Междинен съд за вакумиране на трансформатора

 • Кабели за захранване на инсталациите

 • Съд за съхранение на изводи 220kV – 2бр;

 • Съд за съхранение на изводи 400kV – 1бр;

 • Противопожарни табла

 • Инструментална и фургони

 • Траверси за поставяне на камбаната

 • Подвижни ел.табла

 • Защитно платнище

 • Носещи въжета и приспособления за монтаж на защитното платнище;

 • Приспособления /дюзи, колектори, технологични люкове/ за сушене по метода на разпръскване на маслото;


2.

Предварителен оглед. Изготвяне на дефектна ведомост и акт за комплектованост на съоръжението по системи.

 • Изводна система;

 • Система херметизация;

 • Казан;

 • Охладителна система;

 • Контролни и защитни уреди;

 • Кабелна разводка;

 • Система за придвижване;

 • Антикорозионно покритие и маркировка.


3.

Дейности преди ремонт.


3.1.

Разшиноване на трансформатора и укрепване на спусъците.


3.2.

Оглед и техническо обслужване (ТО) на контактните повърхности.


3.3.

Оглед и ТО на притегателните болтове.


3.4.

Оглед и ТО на подпорни изолатори и вентилни отводи.


3.5.

Оглед и ТО на заземлението.


3.6.

Нанасяне на антикорозионно покритие на металоконструкцията на подпорните изолатори на страна НН и ВН.


3.7.

Вземане на проби и анализ на масло преди ремонт.

Проби от казан и изводи: 2х220kV и 31.5kV:

 • Пробивно напрежение;

 • Механични примеси;

 • Съдържание на вода;

 • Плътност;

 • Тангенс от ъгъла на диелектрични загуби и специфично обемно съпротивление при 70°С и 90°С;

 • Повърхностно напрежение;

 • Неутрализационно число;

 • ХАРГ;

 • Пламна температура;

 • Съдържание на инхибитор.

Проби стъпален регулатор:

 • Пробивно напрежение;

 • Съдържание на вода;

 • ХАРГ.


3.8.

Включване на охладителната система, функционална проверка, прослушване и измерване на вибрации.


3.9.

Изготвяне и предаване на протоколи.


4.

Дейности по време на ремонт.


4.1.

Демонтиране на тръбите за пожарогасене.


4.2.

Херметизиране на тръбопроводите.


4.3.

Подготовка на площадка.


4.4.

Монтиране на схема за сливане на маслото и сливане на маслото от охладителната система.


4.5.

Демонтиране на маслените помпи и маслопроводите свързващи охладителните тела с дъното на казана. Херметизиране.


4.6.

ТО и ремонт на маслените помпи съгласно инструкция за ремонт:

 • Разглобяване;

 • Оглед на статорен пакет и намотка, ротор, клемна кутия, почистване;

 • Подмяна на изводни шпилки и уплътнител на клемната дъска;

 • Подмяна на лагери;

 • Оглед на турбините и ремонт. При констатиране на пукнатини, турбината трябва да бъде подменена;

 • Подмяна на всички дифтунки на пробките за дрениране и обезвъздушаване на помпите;

 • Сглобяване;

 • Боядисване.


4.7.

Ел.измервания на маслените помпи:

 • Измерване на Rизол. на статорната намотка;

 • Измерване на фазовите токове и на трите фази в режим на натоварване;

 • Измерване на вибрациите на лагерите по две точки на предния и на задния лагер;

 • Отчитане на виброскорост и обвивка.


4.8.

Демонтиране на електроконтактните манометри и термометри. ТО и последваща метрологична проверка.


4.9.

Демонтиране на двигател – вентилаторите.


4.10.

ТО и ремонт на двигател - вентилаторите съгласно инструкция за ремонт:

 • Разглобяване;

 • Оглед на статорен пакет и намотка, ротор, лагерни капаци, клемна кутия, вентилаторна перка, предпазител, почистване;

 • Подмяна на лагери;

 • Сглобяване;

 • Боядисване.


4.11.

Ел.измервания на двигател-вентилаторите:

 • Измерване на Rизол.;

 • Измерване на фазовите токове на трите фази в режим на натоварване.


4.12.

Монтиране на схема за сливане на маслото от казана. Сливане на маслото от казана на трансформатора на 700mm под най високата точка.


4.13.

Монтиране на схема за сливане на маслото от разширителите. Сливане на маслото от разширителя на изводите и стъпалния регулатор/СР/. Херметизиране.


4.14.

Демонтиране на разширителя и прилежащите му маслопроводи и тръбопроводи на изсушителите за въздух.


4.15.

Демонтиране на газово, струйно реле и нивомери.


4.16.

ТО на газово и струйно реле:

 • Изработване и подмяна на уплътненията;

 • Разглобяване и оглед на механизмите;

 • Подмяна на контактни ампули (при необходимост);

 • Почистване;

 • Центровка.


4.17.

Ел.измервания на газово реле, струйно реле и нивомери:

 • Rизол. на контактна система спрямо корпус при включено състояние;

 • Rизол. между контактите при изключено състояние.


4.18.

Проверка на функционалното действие на механизмите на газовото и струйното реле, включително чрез промяна нивото на маслото.


4.19.

Монтиране на схема за сливане на маслото от стъпален регулатор. Сливане на маслото от масления съд/МС/ на СР.


4.20.

Изваждане на мощностния превключвател/МП/ на СР и поставяне в полиетиленов чувал с абсорбент.


4.21.

Направа схема за херметизация на МС на СР, изводи 220kV и 31,5kV, и свързването й с казана на трансформатора.


4.22.

Почистване на МС на СР.


4.23.

Херметизация на цялата система.


4.25.

Демонтиране на задвижващите валове на моторното задвижване.


4.26

ТО на моторното задвижване:

 • Оглед на задвижващия механизъм на МП и указателя за положение;

 • Почистване на контактите на масления съд;

 • Функционална проверка;

 • Притягане на всички контактни връзки по електрическата схема;

 • Демонтиране на горната част на гетинаксовия цилиндър на МП;

 • Оглед на неподвижните контакти;

 • Демонтиране на неподвижните контакти;

 • Разглобяване, наплавяване на контакти със сребърен припой, нанасяне на галванично сребърно покритие;

 • Сглобяване;

 • Измерване на контактния натиск и регулиране;

 • Оглед на токоограничаващите съпротивления;

 • Притягане и почистване на носещите елементи;

 • Почистване и боядисване.


4.27

Монтиране на схема за сливане на маслото от казана. Сливане на маслото от казана, при едновременно продухване с въздух.


4.28.

Запълване с масло на цистерните и на съда за съхранение на извод 400kV.


4.29.

Херметизиране на трансформатора със сух въздух на 0.2atm свръхналягане.


4.30.

Контрол на технологичното масло преди и след заливане:

 • Пробивно напрежение;

 • Механични примеси;

 • Съдържание на вода;

 • Плътност;

 • Тангенс от ъгъла на диелектрични загуби и специфично обемно съпротивление при 90°С;

 • Повърхностно напрежение;

 • Неутрализационно число.


4.31.

Демонтиране на извод 400kV:

 • Отсъединяване на извод 400kV;

 • Подготвяне на текелажни приспособления;

 • Почистване на порцелановото тяло;

 • Почистване на съда за съхранение и запълването му със слятото масло от трансформатора;

 • Поставяне на демонтирания извод в съда за съхранение ;

 • Укрепване;

 • Покриване на външната част с полиетиленов чувал.


4.32.

Демонтиране на изводи 220kV:

 • Отсъединяване на изводи 220kV;

 • Източване на маслото от изводи 220kV и запълване на същите с масло;

 • Херметизация;

 • Заземяване екраните от отводите на активната част;

 • Направа на скици на местата за свързване на отводите – от намотките към изводите;

 • Подготвяне на текелажни приспособления;

 • Почистване на порцелановото тяло;

 • Почистване на съдовета за съхранение и запълването им със слятото масло от трансформатора;

 • Поставяне на демонтираните изводи в съдовете за съхранение ;

 • Укрепване;

 • Покриване на външните части с полиетиленов чувал.


4.33.

Отсъединяване на извод 110kV/неутрала/.


4.34.

Отсъединяване на изводи 31.5kV.


4.35.

Демонтиране на люковете, изработване маслопроводите за дюзите, прогонване разположението на дюзите за разпръскване на масло и определяне на местата за заваряване на преходниците към люковете за монтаж на дюзите.


4.36

Подготвяне за демонтаж на камбаната и защита на активната част от атмосферни влияния:

 • Подготвяне на приспособления за опъване на носещото въже за покривалото на височина 5500mm. Монтаж на приспособленията за носещото въже и укрепващите въжета към тях върху преградните стени на трансформатора;

 • Направа на полиетиленов чувал за закриване на активната част – 10000 х 6000;

 • Направа на подпори от траверси за поставяне на камбаната след демонтаж;

 • Подготвяне на текелажните приспособления за повдигане на камбаната и спускане на стъпалния регулатор. Пробно окачване!;

 • Подготвяне на приспособления за разлепване на уплътнения между камбаната и дъното. Хидравлични крикове, клинове, водачи;

 • Разчистване на площадка за поставяне на камбаната след демонтиране;

 • Разстопоряване на активната част от камбаната;

 • Разболтване на камбаната от дъното;

 • Разполагане на автокрана и пробно окачване на камбаната.


4.37.

Демонтиране на камбаната:

 • Демонтиране на люковете;

 • Спускане на СР;

 • Повдигане на камбаната спрямо дъното и разлепване на уплътненията посредством хидравлични цилиндри;

 • Демонтиране на камбаната и поставяне на място;

 • Монтиране на люковете.


4.38.

Защита на активната част:

 • Поставяне на полиетиленов чувал;

 • Опъване на носещо въже;

 • Поставяне на защитно платнище;

 • Поставяне на подложки върху активната част за предпазване на платнището;

 • Непрекъснато продухване на пространството под платнището със сух въздух.


4.39.

Определяне на влагосъдържанието и степента на полимеризация на проба твърда изолация преди ТО/ремонт на активната част.


4.40.

ТО на активната част:

 • Демонтиране на бариерата на СР. Поставяне в полиетиленов чувал;

 • Почистване на дъното на трансформатора от остатъци на масло;

 • ТО на магнитопровода и система за притягане;

 • ТО на намотките и системата за притягане;

 • ТО на отводите от намотките;

 • ТО на елементите на главната изолация;

 • ТО на елементите на надлъжната изолация;

 • ТО на подвижните и неподвижните контактни съединения на СР;

 • ТО на екраните между главния и волтодобавъчния трансформатор;


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница