Програма за изпълнение на дейностите Линеен календарен график за изпълнение на дейностите


Подмяна на 2бр. активни съпротивления във веригите на янсеновия регулаторстраница2/4
Дата09.10.2017
Размер0.69 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4

Подмяна на 2бр. активни съпротивления във веригите на янсеновия регулатор.


4.41.

Притягане на активната част:

 • Намотки, магнитопровод;

 • Укрепвания по изолационната система;

 • Отводи;

 • Отстраняване на констатирани дефекти;

 • Монтиране на бариерата на СР.


4.42.

Измерване на Rизол. на притегателната система на намотките и магнитопровода след отваряне на :

 • Волтодобавъчния тр-р – всички изолационни разстояния между притегателните шпилки, греди и полубандажи /горни и долни/, магнитопровод, конзола за окачване на стъпалния регулатор;

 • Основния тр-р - всички изолационни разстояния между притегателните шпилки, греди и полубандажи /горни и долни/, магнитопровод, вертикални шини откъм страна НН и ВН.


4.43.

ТО на камбаната.


4.43.1

ТО екраните по стените и тавана на камбаната:

 • Оглед на вътрешната повърхност. Съставяне на план с местата на електрическите разряди;

 • Демонтиране на екраните за магнитните шунтове по стените на казана – обезмасляване и лакопокритие /при необходимост/, монтиране;

 • Демонтиране на алуминиевите екрани по тавана на камбаната – подобряване на галваничната им връзка с корпуса.


4.43.2

Подмяна уплътнение на фланцовата рама:

 • Почистване на старо уплътнение от фланеца на камбаната;

 • Изработване на ново уплътнение;

 • Монтаж и залепване на уплътнението.


4.43.3

Изработване и подмяна на всички уплътнители по люковете, включително и в мястото на присъединяване на СР. Пренарязване на резбите в местата за монтаж на люковете.


4.43.4

Почистване на вътрешната повърхност на казана:

 • Наслоеното лепило от стените на дъното;

 • Резбите на всички болтове от фланцовата рамка с плашка.


4.43.5

ТО на кранова арматура и маслопроводи:

 • Разглобяване;

 • Оглед и почистване;

 • Подмяна на всички уплътнители по фланцови съединения и салници;

 • Подмяна на крановата арматура след функционална проверка и наличие на пропуск:

 • Сглобяване;

 • Боядисване.


4.44.

ТО на изводи.


4.44.1

Изводи 110kV и 31.5kV:

 • Оглед на изводи 110kV и 31.5kV в потопяемата им част;

 • Подмяна на каучуковите уплътнители;

 • Демонтиране на извод 110kV;

 • Уплътняване на разширителя на извода с презапояване;

 • Монтиране на извод 110kV;

 • Почистване на контактните повърхности на изводи 31.5kV;

 • Подмяна на уплътнители на пробки за обезвъздушаване.


4.44.2

Изводи 400kV и 220kV:

 • Направа и подмяна на уплътнители на фланцови съединения на изводите;

 • Почистване на порцелановите тела на всички изводи със спирт и тензух;

 • Проверка на контактните връзки на триелектроден извод 220kV.


4.44.3

Измерване на tgδ и С/капацитет/ на извод 220kV – участък между централна тръба и присъединителен фланец, поради липса на измервателен извод.


4.45.

ТО дъно:

 • ТО на крановата арматура и маслопроводи. Оглед и почистване. Подмяна на всички уплътнители по фланцови съединения и салници. Боядисване;

 • Промиване и почистване с масло.


4.46.

Монтиране на камбаната:

 • Подготвяне на активната част и камбаната за монтиране;

 • Разполагане на автокрана;

 • Демонтиране на люковете;

 • Монтиране на камбаната и заболтване към дъното;

 • Монтиране на СР;

 • Монтиране на люковете;

 • Свързване на казана към инсталация със сух въздух. Херметизиране. Изпитания за газоплътност. Отстраняване на пропуски;

 • Притягане на камбаната към дъното.


4.47.

Притягане и застопоряване на активната част към казана.


4.48.

Ел.измервания след притягане на активната част:

 • Проверка Rизол. на намотки НН, ВН, НВ спрямо корпус;

 • Загуби на празен ход с понижено напрежение при захранване на намотки НН и ВН.


4.49.

Монтаж на изводи 220kV.


4.50.

Присъединяване на изводи 220kV, 110kV, 31.5kV към изводите на намотките.


4.51.

Монтиране на мощностния превключвател/МП/ в масления съд/МС/ на стъпалния регулатор/СР/:

 • Спускане на МП в МС;

 • Фиксиране на МП;

 • Затваряне на МС;

 • Извършване на функционална проверка.


4.52.

Ел.измервания на СР:

 • Измерване съпротивлението при постоянен ток на тоководещите вериги на СР;

 • Измерване на преходни съпротивления на МП;

 • Измерване на частична кръгова диаграма след монтаж на МП в МС на СР – момента на превключване на МП и контактната система на избирача;

 • Измерване на токоограничаващите съпротивления на МП.


4.53.

Монтиране на маслените помпи и двигател-вентилаторите.


4.54.

Подготвяне за сушене на трансформатора:

 • Свързване на маслопроводите на СР, изводи 220kV, и 31.5kV с казана на трансформатора;

 • Направа и монтиране на технологични люкове;

 • Направа на фланци и фланцови редуктори;

 • Направа на колектори за разпръсквачи;

 • Напасване на разпръсквачите спрямо активната част;

 • Монтиране на оборудването за вакуумиране, загряване и регенерация на технологичното масло;

 • Промиване, почистване на отработеното масло;

 • Вземане проба от силикагела след сушене за определяне на влагосъдържанието;

 • Сушене силикагел за зареждане абсорбционни филтри /600кг/ за регенерация на технологичното масло по време на сушене;

 • Зареждане на филтрите и монтаж на схемата за регенерация.

 • Подготвяне на технологичното масло и заливане на трансформатора. Направа на схеми за заливане. Обработване;

 • Направа на схемите за загряване, регенериране на технологичното масло, вакуумиране на трансформатора и подаване на сух въздух;

 • Поставяне на проби от твърда изолация и вземане на такива за определяне на влагосъдържанието преди, по време и след сушене;

 • Монтиране на схемите за контрол на процеса сушене – вакуум, налягане, температура на активната част, технологично масло;

 • Изпитание на казана на трансформатора на свръхналягане и вакуумплътност;

 • Поставяне на топлоизолация.


4.55.

Сушене на трансформатора:

 • Технологията на сушене се определя в зависимост от степентана овлажняване на твърдата изолация по време на ремонта и степента на полимеризация на същата.

 • Температурен режим:

  • Температура на намотките – max. 105°С;

  • Температура на технологичното масло – max. 110°С.

 • Критерии за оценка:

  • Отделен воден кондензат за денонощие;

  • Влагосъдържание в технологичното масло;

  • Стабилизиране на натичането на обема на трансформатора;

  • tgδ на технологичното масло;

  • Влагосъдържание в проба твърда изолация;

  • Достигане крайно остатъчно налягане в края на процеса.


4.56.


Определяне влагосъдържание на проба твърда изолация след сушене.


4.57.

Контролиране на технологично регенериращо масло по време на сушене / контролни проби на 24 часа/ - 12 измервания по показателите:

Вход АФ

 • Пробивно напрежение;

 • Механични примеси;

 • Съдържание на вода;

 • Тангенс от ъгъла на диелектрични загуби и специфично обемно съпротивление при 90°С.

Изход АФ

 • Механични примеси;

 • Съдържание на вода;

 • Тангенс от ъгъла на диелектрични загуби и специфично обемно съпротивление при 90°С.


4.58.

Контролиране на технологично регенериращо масло по време на сушене / контролни проби на 72 часа/ - 4 измервания по показателите:

 • Повърхностно напрежение;

 • Неутрализационно число.


4.59.

Контролиране на трансформаторното масло при обработка за заливане - 4 измервания по показателите:

 • Пробивно напрежение;

 • Механични примеси;

 • Съдържание на вода;

 • Плътност;

 • Тангенс от ъгъла на диелектрични загуби и специфично обемно съпротивление при 90°С;

 • Повърхностно напрежение;

 • Неутрализационно число.


4.60.

Монтиране на двигател –вентилатори. Подготвяне на скрепителните детайли и приспособленията за монтиране.


4.61.

Коригиране на нарушеното антикорозионно покритие.


4.62.

Подготвяне за заливане на свежо масло. Направа на схема за заливане и вакуумиране на активната част на тр-ра и изводи 220kV.


4.63.

Вземане на проби и анализ на маслото преди обработка.


4.64.

Вземане на проби и анализ на маслото по време на обработка.


4.65.

Обработване на свежото масло.


4.66.

Снемане на топлоизолация.


4.67.

Разхлаждане до температура на намотките 50÷60°С чрез продухване със сух въздух.


4.68.

Направа схема за източване на технологичното масло. Източване.


4.69.

Промиване на дъното на казана с 500÷600л. свежо масло.


4.70.

Демонтиране на схемата за разпръскване, регенерация и загряване на технологичното масло.


4.71.

Монтиране на извод 400kV.


4.72.

Допритягане на активната част.


4.73.

Вакуумиране на трансформатора.


4.74.

Направа схема за заливане и заливане на трансформатора със свежо масло до ниво над изводи 220kV.


4.75.

Монтиране на цялата маслопроводна арматура за охлаждане и системата за херметизация.


4.76.

Направа схема за запълване и запълване на СР, извод 31.5kV с разширителя на масло.


4.77.

Обработване на маслото на трансформатора след заливане.


4.78.

Монтиране на кабелни скари и площадки за обслужване.


4.79.

Доставка и монтаж на силови и контролни кабели на тр-ра- съгл. Приложение 3 от ТЗ

метри4.79.1

Кабелен тип POWERFLEX RV-K

4004.79.2

Кабелен тип POWERFLEX RV-K

1004.79.3

Кабелен тип POWERFLEX RV-K

1304.79.4

Кабелен тип POWERFLEX RV-K

754.79.5

Кабелен тип POWERFLEX RV-K

204.79.6

Шлаух PVC тип PA6 AD21,2

2004.79.7

Шлаух PVC тип PA6 AD28,5

1004.79.8

Шлаух PVC тип PA6 AD54,5

20

брой4.79.9

Щуцер PVC тип RQD M20X1.5 AD21,2 в к-т с гайка

814.79.10

Щуцер PVC тип RQD M25x1.5 AD28,5 в к-т с гайка

504.79.11

Щуцер PVC тип RQD M63x1.5 AD54,5 в к-т с гайка

24.79.12

Накрайник за кабелно жило гилза

1404.79.13

Накрайник за кабелно жило гилза

1204.79.14

Накрайник за кабелно жило гилза

1354.79.15

Кабелна обувка медна

404.79.16

Кабелна обувка медна

84.79.17

Кабелно колие 200х3,6

10004.79.18

Накрайник за кабелно жило ухо 650/8

254.79.19

Накрайник за кабелно жило ухо 650/6

564.79.20

Накрайник за кабелно жило ухо 650/4

164.79.21

Накрайник за кабелно жило ухо 630/6

24.80.

Прозвъняване и подсъединяване на жила до 2,5мм2 -260бр.


4.81.

Прозвъняване и подсъединяване на жила до 16мм2-175бр.


4.82.

Прозвъняване и подсъединяване на жила до 95мм2-8бр.


4.83.

Изпитване на апарати и кабели с Uном. 1kV посредством мегер


4.84.

Наладка на захранваща линия до 1kV на линия с автомат или контактор с дистанционно управление


4.85.

Наладка на захранваща линия до 1kV на линия с автомат с ръчно управление


4.86.

Проверка за наличие на верига между заземителната уредба и заземяваните елементи до 30 точки


4.87.

Доставка на 4 бр. и монтаж на 3 бр. ЕКТ тип АКМ 3440519Х-10.0 (1бр. остава в резерв)


4.88.

Функционална проверка на охладителната система.


4.89.

Възстановяване на корозионноустойчивото покритие на тр-ра, боядисване, маркиране.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница