Програма за изпълнение на дейностите Линеен календарен график за изпълнение на дейноститестраница3/4
Дата09.10.2017
Размер0.69 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4

5.

Дейности след ремонт.


5.1.

Загряване на активната част на тр-ра чрез циркулация на маслото до температура на намотките 60°С÷65°С.


5.2.

Изпитания на маслоплътност на тр-ра чрез създаване на налягане 0.2atm в продължение на 2 часа.


5.3.

Измиване на тр-ра и насипа от чакъл с адренакол и вода.


5.4.

Монтиране на пожарогасенето.


5.5.

Изработка и монтаж на уплътнители.


5.6.

Окончателно боядисване на пожарогасенето.


5.7.

Демонтиране и извозване на оборудването.


5.8.

Ошиноване на тр-ра и контролно обезвъздушаване.


5.9.

Възстановяване на площадката.


5.10.

Вземане на проби и анализ на масло след ремонт.

Проби от казан и изводи: 2х220kV и 31.5kV:

 • Пробивно напрежение;

 • Механични примеси;

 • Съдържание на вода;

 • Плътност;

 • Тангенс от ъгъла на диелектрични загуби и специфично обемно съпротивление при 70°С и 90°С;

 • Повърхностно напрежение;

 • Неутрализационно число;

 • ХАРГ.

Проби стъпален регулатор:

 • Пробивно напрежение;

 • Съдържание на вода;

 • ХАРГ.


5.11.

Електрически измервания след ремонт:

 • Измерване на Rизол., tgδ и С на намотките при две температури/60°С÷65°С и 25°С÷30°С/:

  • Изолационното съпротивление на участъците – ВН/НН+НВ+Е+К; ВН/К; ВН/Е; ВН/НН; НН/ВН+НВ+Е+К; НН/К; НВ/НН+ВН+Е+К; НВ/Е; НВ/К; Е/К;

  • tgδ и С на участъците - ВН/НН+НВ+Е+К; ВН/К; ВН/Е; ВН/НН; НН/ВН+НВ+Е+К; НН/К; НВ/НН+ВН+Е+К; НВ/Е.

 • Измерване на съпротивлението на намотките при постоянен ток – НВ, НН, ВН, СН от 1 до 23 стъпало;

 • Измерване на загубите на празен ход при понижено напрежение при захранване на намотки НН и НВ;

 • Измерване на импеданса на късо съединение – ВН/СН; СН/НН, НП+РН/НН+НВ на 1, 12 и 23 стъпало. ВН/НН, НВ/РН;

 • Измерване на влагосъдържание в твърда изолация по метода на възстановяващото се напрежение при температура в диапазонаот 40 до 50 на участъка НВ+НН/ВН+К;

 • Измервания на изводи капацитивен тип – на участъци С1 и С1+С3:

  • Извод 400kV – tgδ и С;

  • Изводи 220kV – tgδ и С;

  • Извод 110kV - tgδ и С.

 • Измервания на СР и моторно задвижване:

  • Частична кръгова диаграма – момент на превключване на МП, синхронизация с моторното задвижване, включително и на крайните стъпала;

  • Времедиаграма на превключване на МП – съгласно типовата осцилограма при две последователни превключвания;

  • Измерване съпротивителен момент – при превключване от 1 до 13 стъпало и при превключване от 12 към 11 стъпало;

  • Проверка крайни блокировки на МЗ – електрически, крайни и за посока, механични крайни.

 • Измерване на вградени токови трансформатори на изводи 400kV, 220kV, 110kV, 31.5kV:

  • Изолационно съпротивление на нискоамперните намотки спрямо корпус за всяко ядро;

  • Контролна точка от V-A характеистика за защитните ядра и V-A характеристика за измервателните ядра – на изводи 400kV, 220kV, 110kV, 31.5kV на всяко ядро.

 • Измерване Rизол. на статорна намотка на маслени помпи;

 • Измерване фазовите токове при натоварване на маслени помпи на трите фази;

 • Измерване вибрациите на лагерите на маслени помпи по две точки на предния и заден лагер с отчитане на виброскорост и обвивка.


5.12.

Обработване на резултатите от ел.измервания, изготвяне и предаване на протоколи.


5.13.

Установяване на максимално допустима температура на работа на тр-ра, без да се увреди изолацията.


5.14.

Контролиране на трансфорнаторното масло след въвеждане на тр-ра/след 24 часа, след 72 часа, след 1 седмица, след 2 седмици, след 1 месец/ по следните показатели:

 • Съдържание на вода/5 измервания/;

 • Тангенс от ъгъла на диелектрични загуби и специфично обемно съпротивление при 70°С и 90°С/10 измервания/;

 • Механични примеси/5 измервания/;

 • ХАРГ/5 измервания/.

ОБРАЗЕЦ
Количествено-стойностна сметка заДейности по основен ремонт на шунтов реактор 2Ре/31,5”


N:

Вид дейност

Чов./часа

Ед. Цена

Стойност

1.

Разполагане на технологично оборудване на трансформаторна площадка

 • Маслообработваща машина

 • Инсталация за сух въздух

 • Инсталация за сушене

 • Цистерни за сливане на масло

 • Силикагелов изсушител за въздух

 • Циркулационни помпи

 • Маркучи и тръбопроводи за масло

 • Абсорционни филтри

 • Междинен съд за вакумиране на трансформатора

 • Кабели за захранване на инсталациите

 • Противопожарни табла

 • Инструментална и фургони

 • Траверси за поставяне на камбаната

 • Подвижни ел.табла

 • Защитно платнище

 • Приспособления /дюзи, колектори, технологични люкове/ за сушене по метода на разпръскване на маслото;


2.

Предварителен оглед. Изготвяне на дефектна ведомост и акт за комплектованост на съоръжението по системи.

 • Изводна система;

 • Система херметизация;

 • Казан;

 • Охладителна система;

 • Контролни и защитни уреди;

 • Кабелна разводка;

 • Система за придвижване;

 • Антикорозионно покритие и маркировка.


3.

Дейности преди ремонт


3.1.

Разшиноване на реактора


3.2.

Техническо обслужване (ТО) на контактните повърхности.


3.3.

ТО на притегателните болтове.


3.4.

ТО на изолатори и вентилни отводи.


3.5.

ТО на заземлението.


3.6.

Вземане на проби и физико- химичен анализ на масло преди ремонт:
- пробивно напрежение

 • механични примеси

 • влагосъдържание

 • tg  и специфично обемно съпротивление при 70°С и 90°С

 • повърхностно напрежение

- неутрализационно число
- ХАРГ


3.7.

Електрически измервания преди ремонт

 • изолационното съпротивление R15, R60 и КА на намотките

 • tg  и С на намотката

 • съпротивлението на намотката с постоянен ток

 • импеданси на намотката

 • Rиз на статорните намотки на двигател-вентилаторните групи

 • Измерване на фазовите токове при натоварване на маслени помпи


3.8.

Измерване вибрациите на лагерите на маслени помпи и вентилаторите


3.9.

Изготвяне на дефектна ведомост след провеждането на
измерванията преди ремонта


3.10.

Изготвяне на акт за комплектованост на съоръжението преди
започването на ремонта


3.11.

Демонтаж на ЕКТ, ЕКМ и кабелна разводка по реактора


3.12.

Подготовка на реактора за ремонт:

- Сливане на масло от разширителя, казана и охладителната система;

- Демонтаж на разширителя. Херметизиране;

- Демонтаж на маслени помпи. Херметизиране;- Демонтаж на двигател- вентилатори.


3.13

Транспортиране на реактора до мястото за ремонт (ако има такова).


4

Дейности по време на ремонт


4.1.

Ревизия и ремонт на маслени помпи, маслопроводи и арматура към тях, двигател-вентилатори, разширител, газово реле.


4.2.

Ревизия и ремонт на маслените помпи съгласно инструкциите за експлоатация:

 • Разглобяване на маслени помпи;

 • Равизия на статорна намотка, ротор и лагерни възли. Подмяна на лагери;

 • Подмяна на медни пръстени на пробки с нови;

 • Сглобяване на помпите;

 • Измерване на Rиз. На намотките и токове на натоварване на маслените помпи след ремонт;

 • Херметизиране.


4.3.

Ревизия и ремонт на двигател-вентилаторите съгласно инструкциите за експлоатация:

 • Разглобяване на двигател-вентилаторите;

 • Равизия на статорна намотка, ротор и лагерни възли;

 • Подмяна на лагери;

 • Гресиране и сглобяване на двигател-вентилаторите;

 • Измерване на Rиз. на намотките и токове на натоварване на двигател-вентилаторите след ремонт

 • Почистване на телата, вентилаторни перки, грундиране кородирали участъци, боядисване


4.4.

Ревизия на шибърна арматура към маслени помпи:

 • Разглобяване на арматурите

 • Оглед и припасване на уплътняващите повърхности

 • Сглобяване с подмяна на паранитови уплътнители и набивки

 • Отрегулиране на салниковите възли

 • Маслопроводи- почистване, изработване на уплътнители, херметизиране


4.5.

Ремонт на разширител:

 • Демонтаж и ревизия на нивопоказател;

 • Ревизия на кранова арматура;

 • Монтаж и функционална проверка на нивопоказатела;

 • Грундиране кородирали участъци, боядисване.


4.6.

Ревизия на газово реле:

 • Разглобяване, оглед на механизмите, контактна система, проходни изводи;

 • Центровка контактни ампули;

 • Ел. измервания на газово реле - изолационно съпротивление на контактните системи спрями;

 • Проверка на функционалното действие на механизмите;

 • Преуплътняване;

 • Почистване на външните повърхности. Боядисване.


4.7.

Ревизия на изсушител на въздух:

 • Разглобяване и почистване на изсушителя на въдух;

 • Подмяна на абсорбент и каучукови уплътнения;

 • Напълване маслена вана с масло и подмяна на абсорбентa.


4.8.

Монтаж на схема за сливане на маслото. Сливане на маслото


4.9.

Демонтиране на изводите. Разболтване на капака от казана. Демонтаж на капака.


4.10.

Изваждане на активната част и поставяне в маслосборна вана


4.11.

Извършване оглед на активната част


4.12.

Електро-физични измервания по време на ремонт


4.13.

Взимане макетна проба за твърда изолация преди ревизия


4.14.

Отстраняване констатираните неизправности по дефектна ведомост и ревизия на активната част:

 • Притягане болтови връзки на греди;

 • Нареждане на изпаднали и разместени подложки по места;

 • Притягане на намотките и крепеж на изводи на намотки;

 • Притягане на болтовите съединения на демпферните пети на реактора

 • Подмяна на спукани гайки и шпилки по укрепването на шините;

 • Ел. измервания след притягане и ремонт на активната част;

 • Почистване активната част от полепнали примеси от маслото;

 • Ревизия на изводни връзки, бандажна обшивка и почистване изводи.


4.15.

Ремонт на капака и казана:

- Пренарязване на резбите на всички шпилки по капака

- Почистване вътрешността на капака

- Ревизия на шибърни кранова- Преуплътняване с подмяна на вдички каучукови, тефлонови и клингеритови уплътнения


4.16.

Поставяне на активната част в казана, монтиране на капака и заболтване фланцовата рамка


4.17.

Монтаж на изводи- преуплътняване с подмяна на всички уплътнения


4.18.

Подготовка на реактора за сушене:

 • Изработване на разпръсквачи и монтаж на дюзи за разпръскване на масло и регенерация

 • Схема за контрол температурата на изолация, магнитопровод и намотки

 • Зареждане и сушене на силикагел в абсорционните филтри за регенерация на технологичното масло

 • Монтаж схема за регенериране на трансформаторно масло

 • Монтаж схема за сушене и подаване на сух въздух

 • Обработка на технологичното масло


4.19.

Изпитване реактора на налягане и вакуумплътност - 0,5bar

 • Заливане на реактора с технологично масло до необходимото ниво за сушене

 • Сушене- редуване на загряване и вакумиране- 0,5bar в цикли/15 цикъла/


4.20.

Взимане макетна проба на твърда изолация след сушене


4.21.

Подготовка на маслото за заливане- направа на схема за обработка и обработка на маслото /дехидратация, филтрация, дегазация/


4.22.

Измиване на охладителните тела с вода и адренакол- зачистване на кородирали участъци по охл. тела, основа на прекъсвача и грундиране. Боядисване.


4.23.

Монтаж и оборудване на реактора:

 • Транспортиране и монтаж на реактора на площадката в ОРУ (ако е бил преместван);

 • Монтаж на разширителя, газовото реле, маслопроводите, арматурата; - Монтаж изсушител на въздух;

 • Монтаж ЕКМ.


4.24

Монтаж на маслени помпи и двигател-вентилатори:

 • Монтаж на маслените помпи и двигател-вентилаторите;

 • Подаване на захранване и проверка посоката на въртене.


4.25.

Проверка преулътняването на рактора- проверка притягането на болтови съединения:

 • Охладителна система, маслопроводи и арматура;

 • Система херметизация- разширител, изсушител на въздух, маслопроводи и кранова арматура;

 • Казан- фланцова рамка, люкове за ревизия, фланцови съединения и маслопроводи.


4.26.

Заливане на реактора с масло под вакуум:

 • направа схеми за заливане и обработка на масло;

 • Обработка на масло за доливане;

 • Доливане с масло;

 • Демонтаж схема дегазация.


4.27.

Вземане на проби и физико- химичен алализ на масло след ремонт, представяне на протоколи
Казан:
- пробивно напрежение
- механични примеси
- влагосъдържание
- tg  и специфично обемно съпротивление при 70°С и 90°С
- повърхностно напрежение
- неутрализационно число
-ХАРГ


4.28.

Обезвъздушаване на реактора


4.29.

Доставка и монтаж на силови и контролни кабели на тр-ра- съгл. Приложение 4 от ТЗ

метри4.29.1

Кабелен тип POWERFLEX RV-K

704.29.2

Кабелен тип POWERFLEX RV-K

304.29.3

Кабелен тип POWERFLEX RV-K

204.29.4

Кабелен тип POWERFLEX RV-K

204.29.5

Шлаух PVC тип PA6 AD21,2

904.29.6

Шлаух PVC тип PA6 AD28,5

204.29.7

Шлаух PVC тип PA6 AD54,5

204.29.
брой4.29.8

Щуцер PVC тип RQD M20X1.5 AD21,2 в к-т с гайка

154.29.9

Щуцер PVC тип RQD M25x1.5 AD28,5 в к-т с гайка

124.29.10

Щуцер PVC тип RQD M63x1.5 AD54,5 в к-т с гайка

24.29.11

Накрайник за кабелно жило гилза

504.29.12

Накрайник за кабелно жило гилза

204.29.13

Накрайник за кабелно жило гилза

104.29.14

Кабелна обувка медна

84.29.15

Кабелно колие 200х3,6

4004.29.16

Накрайник за кабелно жило ухо 650/8

84.29.17

Накрайник за кабелно жило ухо 630/6

164.29.18

Кабелен тип POWERFLEX RV-K

704.29.19

Кабелен тип POWERFLEX RV-K

304.29.20

Кабелен тип POWERFLEX RV-K

204.30.

Прозвъняване и подсъединяване на жила до 2,5мм2 -70бр.


4.31.

Прозвъняване и подсъединяване на жила до 4мм2-10бр.


4.32.

Прозвъняване и подсъединяване на жила до 50мм2-8бр.


4.33.

Изпитване на апарати и кабели с Uном. 1kV посредством мегер


4.34.

Наладка на захранваща линия до 1kV на линия с автомат или контактор с дистанционно управление


4.35.

Наладка на захранваща линия до 1kV на линия с автомат с ръчно управление


4.36.

Проверка за наличие на верига между заземителната уредба и заземяваните елементи да 30 точки


4.37.

Доставка и монтаж на 3 бр. ЕКТ тип АКМ 3440519Х-10.0


4.38.

Функционална проверка на охладителната система.


5.

Дейности след ремонт.


5.1.

Подгряване на маслото за ел. измервания


5.2.

Електрически измервания след ремонт
- Измерване на изолационното съпротивление R15, R60 и Кд на намотките
- Измерване на tg 5 и С на намотките
- Измерване на съпротивлението на намотките при постоянен ток
- Измерване на фазовите импеданси на намотките
- Измерване на Rиз на статорните намотки на двигател-вентилаторните
групи
- Измерване на фазовите токове при натоварване на маслени помпи


5.3.

Механични измервания след ремонт
- Измерване вибрациите на лагерите на маслени помпи


5.4.

Възстановяване ошиновката на реактора и контролно
обезвъздушаване


5.5.

Възстановяване на корозионноустойчивото покритие на тр-ра, основата на прекъсвача, боядисване, маркиране.


5.6.

Проверка работното положение на кранове и пломбиране


5.7

Измиване на реактора и чакъловия насип в маслосборната яма


5.8.

Възстановяване на площадката- извозване на оборудването и почистване


5.9.

Изготвяне заключение за качеството и резултатите от ремонта. Акт за комплектност и предаване на реактора


5.10

Контролиране на трансфорнаторното масло след въвеждане на реактора/след 24 часа, след 72 часа, след 1 седмица, след 2 седмици, след 1 месец/ по следните показатели:

 • Съдържание на вода/5 измервания/;

 • Тангенс от ъгъла на диелектрични загуби и специфично обемно съпротивление при 70°С и 90°С/10 измервания/;

 • Механични примеси/5 измервания/;

ХАРГ/5 измервания/.ОБРАЗЕЦ_Д_Е_К_Л_А_Р_А_Ц_И_Я_по_чл._56,_ал.1,_т.8_от_ЗОП'>ОБРАЗЕЦ__Д_Е_К_Л_А_Р_А_Ц_И_Я_по_чл._56,_ал._1,_т._6_от_ЗОП'>ОБРАЗЕЦ_Д_Е_К_Л_А_Р_А_Ц_И_Я_по_чл._47,_ал._9_от_ЗОП'>ОБРАЗЕЦ
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

(за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 2а и ал. 5 от ЗОП)

от Кандидат в процедура на договаряне с обявление с предмет:

Ремонт на автотрансформатор 2АТ, фаза R и шунтов реактор 2Pe/31,5”


Долуподписаният /-ната/

с ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на

от МВР, гр. , адрес: ,

представляващ в качеството си насъс седалище и адрес

на управление: , тел./факс: , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № ,

ИН по ЗДДС №

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

3. Кандидатът/Участникът, който представлявам:

а) не е обявен в несъстоятелност;

б) не се намира в производство по ликвидация или в друга подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

в) не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

г) не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

д) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган*, или

- има задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно.осигурителния процесуален кодекс, но е допуснато разсрочване или отсрочване на тези задължения и няма задължения за данъци*, или

- няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен*;

( невярното се зачертава)

...............................................................................................................................................................

/информация относно публичните регистри, в които се съдържат горепосочените обстоятелства/

или


...............................................................................................................................................................

/компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя/


Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.
г. Декларатор:
Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП

от Кандидат в процедура на договаряне с обявление с предмет:

Ремонт на автотрансформатор 2АТ, фаза R и шунтов реактор 2Pe/31,5”
Долуподписаният /-ната/

с ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на

от МВР, гр. , адрес: ,

представляващ в качеството си насъс седалище и адрес

на управление: , тел./факс: , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № ,

ИН по ЗДДС №
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. За Кандидатът/Участникът, когото представлявам не е налице свързаност с друг участник/кандидат в процедурата в съответствие с чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки.

2. За Кандидатът/Участникът, когото представлявам не е налице обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП


Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.
г. Декларатор:

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОПОБРАЗЕЦ
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП

от кандидат в процедура на договаряне с обявление с предмет: Ремонт на автотрансформатор 2АТ, фаза R и шунтов реактор 2Pe/31,5


Долуподписаният /-ната/

с ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на

от МВР, гр. , адрес: ,

представляващ в качеството си на със седалище и адрес

на управление: , тел./факс: , вписано в търговския регистър при съд по ф.д. № / г. ЕИК ____________ и ИН по ЗДДС _______________
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Няма да предложа на подизпълнители видове работи от предмета на обществената поръчка/Ще предложа на подизпълнител/и следните видове работи*:

І.Видове работи от предмета на поръчката:……………………………………………………….. ..…….......................................................................................................…….……………………….

със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( ...........%) на следния подизпълнител: .................................................................................................................... (наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията на му)
ІІ. Видове работи от предмета на поръчката:………………………………………………..…….. ..…….......................................................................................................…….……………………….

със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( ...........%) на следния подизпълнител: .................................................................................................................... (наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията на му)


ІІІ. Видове работи от предмета на поръчката:……………………………….…………………….. ..…….......................................................................................................…….……………………….

със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка ( ...........%) на следния подизпълнител: .................................................................................................................... (наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията на му)

............................................. г Декларатор: .....................................

*Невярното се зачертава.ОБРАЗЕЦ
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница