Програма за изпълнение на дейностите Линеен календарен график за изпълнение на дейноститестраница4/4
Дата09.10.2017
Размер0.69 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАДо

“………………” ЕАД

гр. …………………….
Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на кандидата], наричан за краткост по-долу Кандидат/УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение № / г. [посочва се № и дата на Решението за откриването на процедурата] процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: [описва се обекта и съответната обособена позиция, както и идентификационния номер, ако има такива].

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, Кандидата/УЧАСТНИКА трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата].

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [наименование и адрес на Банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията ], в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че КАНДИДАТЪТ/УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:


  1. оттегли заявлението си след изтичане на срока за получаване на заявления или оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

  2. е поканен да подаде оферта, но не подаде такава;

  3. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка;

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от часа на г. [посочва се датата и часа на крайния срок за представяне на офертите/заявленията].

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г. [посочва се дата и час съобразени с валидността на офертата на Кандидата/Участника], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

 

Подпис и печат,(БАНКА)


ОБРАЗЕЦ

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР


 До

“ ” ЕАД

гр.
Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на кандидата], наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № / г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: [описва се обекта и съответната обособена позиция, ако има такава], с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на % [посочва се размера от обявлението за участие] от общата стойност на поръчката, а именно (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на ____________[посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

 

Подпис и печат,(БАНКА)

ОБРАЗЕЦ

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за подаване на оферта по чл.104а, ал.3 от ЗОП

от Кандидат за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет: “Ремонт на автотрансформатор 2АТ, фаза R и шунтов реактор 2Pe/31,5”


Долуподписаният /-ната/

с ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на

от МВР, гр. , адрес: ,

представляващ в качеството си на със седалище и адрес

на управление: , тел./факс: , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК (ф.д. № / г. при съд), ИН по ЗДДС №

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. В случай, че бъдем одобрени в предварителния подбор и бъдем поканени за участие в договарянето, ние ще представим първоначална оферта и ще се явим на определените от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД място, дата и час за провеждането им.

2. За подготовка и представяне на оферта, съгласно изискванията на документацията, за нас са необходими 10 календарни дни след получаване на писмена покана за представяне на оферта.

3. Ако Възложителят определи в поканата за участие срок за представяне на оферта посочения по-горе срок или по-дълъг, то ние приемаме, че сме постигнали споразумение с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД съгласно чл.104а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, относно срока за представяне на офертите.

4. Запознати сме със законовото право на Възложителя, в случай че не постигне споразумение за срока за представяне на оферти с всички кандидати, да определи срок за представяне на офертите, който обаче не може да бъде по-кратък от 19 дни от датата на поканата за участие.г Декларатор: ___

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
ОБРАЗЕЦ
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

от Кандидат за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет: “Ремонт на автотрансформатор 2АТ, фаза R и шунтов реактор 2Pe/31,5”

Долуподписаният /-ната/

с ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на

от МВР, гр. , адрес: ,

представляващ в качеството си насъс седалище и адрес

на управление: , тел./факс: , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № ,

ИН по ЗДДС №

ДЕКЛАРИРАМ,

че
Приемам условията в специфичните и общите условия на проекта на договор, приложен към документацията за участие в процедурата.г Декларатор:

Забележка: Когато Кандидатът/Участникът е юридическо лице е достатъчно подаване на декларацията от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.ОБРАЗЕЦ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА КАНДИДАТА/УЧАСТНИКА

Наименование на кандидата/участника:

Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация

Седалище по регистрация:

Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата/участника

Точен адрес за кореспонденция

Посочете улица, град, пощенски код, държава

Лице за контакти

Посочете име, фамилия и длъжност

Телефонен номер

Посочете код на населеното място и телефонен номер

Факс номер

Посочете код на населеното място и номер на факс

Електронен адрес
Интернет адрес
Правен статус

Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде

ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация

Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България ..........

ЕИК /Булстат и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът/участникът е установен/
Банкови реквизити

Банка:

IBAN:

BIC:

Предмет на поръчкатаНомер на поръчката

Посочете номер на поръчката от Регистъра за обществени поръчки

Дата на изготвяне на заявлението/офертата

Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 17 септември 2015 г.


До: (Наименование на Възложителя)
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
______________________ (име и фамилия)
______________________ (дата)
______________________ (длъжност на управляващия/представляващия
кандидата/участника)
______________________ (наименование на кандидата/участника)Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница