Програма за изучаване на операционната система Windows xp. Ръководството съдържа първоначално запознаване


Работа с инструментални и архивиращи програмистраница10/10
Дата29.01.2017
Размер0.79 Mb.
#13793
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Работа с инструментални и архивиращи програми.

 1. Да се осигури стартиране на програмата Word всеки ден в 9 часа.

 2. Да се осигури стартирането да се извършва след 1.05.2006 г.

 3. Да се създаде Backup файл от 10 файла, намиращи се на диска С:,в папка My Documents.

 4. Да се възстановят файла от архива.

 5. Да се намерят на диска С: файловете, чиито имена съдържат буквата “а” във втора позиция от името си. От тях с WinZip да се създаде архивен файл с Вашето име в папка NewArhiv, подчинена на главната папка на диска С: Да се избере максимална компресия.

 6. Да се намерят текстовите файлове от диска C: и 10 непоследователни от тях да се добавят към горния архивен файл.

 7. Да се дезархивират три от файловете от състава на архивния файл, като разширените файлове се поместят в папка с вашето име, подчинена на папка My Documents.

 8. Да се сканира устройство С:, като се провери за грешки и се избере (ScanDisk)

 9. Да се дефрагментира диска, като

 • се извърши предварителен анализ за нуждата от това.

 • да се премине към процеса на дефрагментиране, ако е необходимо.

 1. Да се изчисти диска С:, като се включат всички допълнителни опции за отваряне на повече място.

 2. Да се зареди последната версия на антивирусната програма F-prot и да се проверят твърдите дискове C: и.D, като се проверяват изпълнимите файлове.

Тема VII
WORDPAD. PAINT
 1. Обща информация за WORDPAD

1.1. Работа с файлове

 • отваряне на текстов файл - File/Open;

 • избор на необходимия текстов формат-oт поле Files of Type;

 • избор на папката, в която е файла- поле Look in;

Във WORDPAD може да бъде отворен само един файл.

 • съхраняване на файлове. Извършава се с прилагането на командите File/Save As за първоначално съхраняване на файла или при промяна на неговото име, а File/Save-за текущи съхранявания.

В стандартните диалогови прозорци за отваряне и съхраняване на текстов файл има на разположение четири икони. Най-лявата служи за бързо избиране на последно посетената папка, следващата- за бързо избиране на папка от по-високо ниво на структурата. Последните две са съответно за създаване на нова папка и активиране на командата View, с която може да се превключва между различните изгледи на представяне на файла:Thumbnails, Tiles, Icons, List и Details.

фиг.VII.1.WordPad. Настройки.


1.2. Задаване на необходимите настройки при работа.

Тези настройки (фиг.VII.1.) определят текстовото поле, в което ще се въвежда текста, мерната единица, определяща големината на символите, пренасянето на думите и други. За целта: • избира се View/Options;

 • избира се съответната страница от диалоговия прозорец;

 • cтраница Options задава мерната единица чрез указването й в полето Measurement Units-Inches, Points, Centimeters и Picas.

 • cтраница Word чрез опциите на полето си Toolbars определя автоматично

кои от елементите на прозореца има смисъл да присъстват на екрана и кои - не. Възможни са обаче промени по желание на потребителя.

 • в полето Word wrap на същата страница се дефинира за всеки един формат пренасянето на думи:

No Wrap -на нов ред се преминава, когато с натискането на клавиш Enter се вмъква нов параграф в текста;

Wrap to window - преминаването на нов ред се ориентира по актуално избраната големина на прозореца;

Wrap to ruler - преминаването на нов ред се ориентира по настроените крайни полета на страницата.

1.3. Текстообработка

След стартирането на WordPad може веднага да започне въвеждането на текст. При въвеждането трябва да се знае, че натискането на клавиш Enter, означава край на параграф. Натискането на клавиш BackSpace трие наляво от маркера, а Del-в позицията на маркера. Когато WordPad е в режим на вмъкване, то се позиционира маркера на желаното място и се въвежда текста, а старият текст се измества надясно толкова позиции, колкото символа са вмъкнати. С клавиш Insert се преминава от режим на вмъкване в режим припокриване. При втория режим въвежданият текст замества стария такъв.WordPad разполага с определени възможности за форматиране на текста, като подчертаване, задаване на цвят на буквите, определяне на отстъпи отляво и отдясно на текстовото поле, както и позицията на новия ред в текста. За да се форматира текста, той трябва да се маркира. Ако е активна настройката Automatic word selection в страница Options на меню View то при влачене на мишката в текста се маркират цели думи. За осъществяването на бързо маркиране се извършват следните действия:

 • Маркиране с натиснат Shift и стрелките за движение на маркера;

 • Маркиране на отделна дума - чрез щракане върху нея;

 • Маркиране на абзац:

 • чрез тройно щракане в абзаца;

 • чрез двойно щракане пред абзаца в областта за маркиране;

 • маркиране на ред - чрез щракане пред реда;

 • маркиране на редове - щракане пред първия ред и влачене към следващите;

 • маркиране на целия текст:

 • чрез натискане на Ctrl и щракане в областта за маркиране (пред текста);

 • чрез тройно щракане в областта за маркиране.

 • Чрез командата Select All.

Копирането, изтриването и вмъкването на част от текст се осъществява най-често чрез Clipboard, команди Copy, Cut и Paste.

1.4. Форматиране

1.4.1. Форматиране на текст - Format/Font:

 • Може да се смени шрифта, стила му и големината на буквите;

 • Ефекти. Две са възможностите: Strikeout-за зачертаване на маркирания текст и Underline-за подчертаването му;

 • цвят на буквите.

1.4.2.Форматиране на параграф-Format/Paragraph:

 • подравняване на текста-поле Alignment: Left, Right и Center;

 • отместване на текста –indentation: Left, Right и First Line.

Форматирането на параграф може да се осъществи и с маркерите за ляв и десен отстъп и позиция на новия ред от хоризонталната скала.

 • чрез хоризонталната скала;

 • вмъкване на знаци за изброяване - Format/Bullet and Numbering;1.5. Търсене и заместване на текст.

Маркерът е в началото на текста и от меню Edit се избира командата Find.

В съответния диалогов прозорец се въвежда текста който се търси в полето: Find What? Указването на опцията Match whole word only означава, че търсеният текст ще е като отделна дума, а указването на Match case означава да се търси текста така, както е написан, т.е. да се прави разлика между малките и главните букви..

Командата replace на менюто Edit осигурява заместването на намерения текст, зададен в полето Find What? с този въведен от клавиатурата в полето replace with. Може да се задават и горните две опции Match whole word only и Match case.

1.6. Обектни връзки.

Вмъкването на обекти в средата на документ в WordPad се извършва с командата Insert/Object; Влиза се в прозорец със същото име, който осигурява две възможности:

-Create New-за създаване на нов обект с избраната програма;

-Create from File-Натиска се клавиш Browse, за да се избере файла от компютърната система, от който ще се вмъква обектът. Ако не е избрана опцията Link, обектът става съставна част от документа, в който е вмъкнат.1.7. Печат.

Отпечатването на документа се извършва, като от меню File се избере командата Print. В отворения диалогов прозорец чрез полето Page Range: с възможности All и Pages се указва частта от файла, подлежаща на отпечатване, а чрез полето Number of copies се задава боя на отпечатваните копия. 1. Общи сведения за програмата Paint

Paint е програма за рисуване, с която могат да се обработват графични файлове.

фиг.VII.2. Основен екран на Paint.


2.1 Инструменти за рисуване:

Палетата с инструменти се разполага в горната лява част на екрана. Инструментите са: (фиг.VII.2.).Маркиране на неправилна фигура - избира се произволен участък от рисунка за по-нататъшна обработка. Очертанията се оформят в правоъгълник.

Маркиране на правоъгълен участък от рисунката

Гумичка - всички участъци на рисунка, през която се изтегли гумичката, приемат актуално избрания цвят на фона;

Цветен пълнеж - запълва вътрешността на графичен елемент, върху който се щрака след избора на инструмента. Ако се щракне върху обект, контурите на който не са затворена линия с този цвят се залива целия екран.

Избор на цвят - обявява цвят, който вече се намира на работната област за актуален цвят на контурите.

Лупа - за увеличаване или намаляване размерите на визуализация на рисунката. На разположение са 200%, 600%, 800% (View/Zoom)

Молив - за рисуване на произволна линия с дебелина 1 пиксел и цвят, съответстващ на избрания за контур.

Четка - рисува произволни ленти в избрания цвят на контура, а с десния бутон на мишката с цвета на фона. В опционното поле могат да се изберат следните форми:

Запълнен кръг;

Запълнен квадрат;

Наклонена на 45о черта;

Наклонена на 315о черта

Пулверизатор - създават се запълнени с точици кръгове - с левия бутон на мишката в цвета на контура с а десния- в цвета на фона. Плътността зависи от скоростта на движение.

Текст - за въвеждане на текст в рамка, изтеглена с мишката в цвета на контура.

Линии - рисува линии, изтеглени с левия бутон на мишката в избрания свят на контура, а с десния в избрания цвят на фона. Дебелината на линиите се настройва в опционното поле.

Дъги - рисува дъги. За целта първо се изтегля права линия между началната и крайната точка на дъгата. След това се щрака на произволно място и чрез изтегляне от началната точка на линията се оформя в дъга. Преди пускане на бутона нарисуваната линия може да се изтрие чрез щракане с другия бутон.

Правоъгълник - в опционното поле може да се избере между правоъгълен контур, запълнен правоъгълник и запълнен правоъгълник без контур.. Дебелината на контура може да се настрои предварително с инструмента "линия". Ако се задържи натиснат предварително Shift се очертава квадрат.

Многоъгълник - рисува произволна многоъгълна фигура в актуално избраните цветове на фона и контура. След всяка изчертана линия (страна на многоъгълника) се щрака за край на страната и началото на очертаване на следващата линия (страна).

Елипса- рисува елипси (кръг при натиснат Shift).

Закръглен правоъгълник

2.2. Промяна големината на работната област.

Размерите на платното за рисуване се задават с команда Image/Attribute или с клавишната комбинация Ctrl+E. • избира се мерната единица в полето Units-Inches, Cm, Pixels.

 • въвеждат се новите размери в полето Width (широчина) и Height (височина)

 • възстановяват се стандартно зададените размери с бутона Default;

 • избор на цветно или черно-бяло изображение на рисунките в групата Colors.

2.3. Промяна големината на визуализирането

Командата е View/Zoom. Извежда се подменю :Normal Size - нормални размери (100%);

Large Size - големи размери (400%);

Custom - потребителски размери (100%, 200%, 400%, 600%, 800%)

Show Grid - показване на екрана на растерна решетка при точно рисуване.

Show Thumbnail - едновременно с увеличения, се показва и нормалния вид на рисунката в горния ляв ъгъл на работния екран

2.4. Обработване на рисунка.

Веднъж създадена, рисунката може да се обработва по определен начин с прилагането на командата Image/Flip/Rotate - ротация и огледален образ;Flip Horizontal – получава се хоризонтално отражение на рисунката;

Flip Vertical - вертикално отражение;

Rotate by angle - завъртане на рисунката на 90, 180 или 270о.

Командата Image/Stretch/Skew се прилага за удължаване и разтегляне на рисунката.

2.5. Други възможности.

Допълнителни възможности са:

 • Смяна на цветовете - Image/Invert Colors;

 • Изтриване на рисунка - Image/Color Image;

 • Съхраняване на част от рисунка - Edit Copy To..;

 • Отваряне на част от рисунка - Edit/Paste From...;

 • Създаване на индивидуални цветове - Colors/Edit Colors;

  • Define Custom Colors-дефиниране на потребителски цвят;

  • Add to Custom Colors-прибавяне на дефинирания цвят към останалите налични в палитрата.

УПРАЖНЕНИЕ No 6

WordPad и Paint.

 1. Да се въведе 10 параграфа текст.

 2. Да се копира последния параграф след първия.

 3. Да се изтрие предпоследния параграф.

 4. Да се намери в текста думата “да” и да се замени с “yes”.

 5. Да се въведат следните настройки: мерна единица в сантиметри, нов ред на 1 см, преминаването на нов ред се ориентира по актуално избраната големина на прозореца;

 6. Да се подчертае текста във втори параграф, да се смени цвета на буквите с червен, параграфът да се центрира.

 7. Третият параграф да се зачертае, символите в него да са удебелени и наклонени (курсив), отляво и отдясно да се остави разстояние по 1 см.

 8. Да се стартира графичния редактор Paint и да се зададе размер на изображението 21х29 см (А4).

 9. Да се създаде цветна картина като:

-има поне 3 различни графични обекти, оцветени в различен цвят;

-има поне един обект оцветен със създаден собствен цвят;-има текст.

 1. Да се запише файла под име opit.bmp.

 2. Да се провери действието на функциите за инвертиране на цветове; ротация; удължаване и накланяне на маркирана част от картината.

 3. Да се маркира част от изображението и да се запише върху диска под име opit2.bmp.

 4. Да се постави opit.bmp като фон върху Desktop-а мозаично или центрирано.

 5. Да се отвори файл в Word Pad с име MyGraph.DOC и да се вмъкне opit2.bmp в текста:


ЛИТЕРАТУРА


 1. Нортън П., Windows XP 1 и 2 том. Пълно ръководство, Инфодар, София, 2002;

 2. Бот Ед, Бързо и ефективно. Windows XP, СофтПрес, 2004;

 3. Екип на издателство СофтПрес, Windows XP, СофтПрес, 2005.

 4. Издателство СофтПрес, Windows XP, 2005.


Мария Иванова Еремиева – eremievam@abv.bg
КРАТКО РЪКОВОДСТВО за WINDOWS XP
Първо издание


Размножителна печатна база:


Варна, ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”, 2006Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница