Програма за изучаване на операционната система Windows xp. Ръководството съдържа първоначално запознаванестраница3/10
Дата29.01.2017
Размер0.79 Mb.
#13793
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Тема II

ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА П К. ФАЙЛОВА СИСТЕМА
 1. Архитектура на операционната система WINDOWS XP.

Под програмно осигуряване (ПО) се разбира съвкупността от всички данни, определящи начина на функциониране на ПК. Програмното осигуряване е това, което прави ПК работещ. Формално програмното осигуряване може да се определи като съвкупност от всички програми, с които работи ПК.

Базовата входно-изходна система (BIOS) се явява първото ниво на ПО и в същото време основното свързващо ниво между апаратната част и ПО на персоналния компютър.Записана е в постоянната памет на компютъра. Основните задачи които изпълнява:

 • проверка работоспособността на ПК при неговото включване и по-нататъшно функциониране, предаване на управлението на програмата от следващото ниво;

 • управление на работата на основните апаратни модули от ПК, осъществяване на връзка с по-горните нива на ПО;

Следващото ниво от ПО на ПК е операционната система. Тя представлява съвкупност от програми, които организират ресурсите на компютъра и определят начините за тяхното представяне на потребителя. Основните задачи на ОС са:

 • организиране на програмите и данните във файлова система;

 • поддържане и управление на файловата система;

 • организация на обмена с периферните устройства;

 • динамично разпределение на оперативната памет;

 • обработка на заявки за обслужване на отделните възли на ПК;

 • осъществяване на интерфейс към потребителя.

Операционните системи биват еднозадачни и многозадачни, еднопотребителски и многопотребителски

За персоналните компютри са създадени различни операционни системи – MS-DOS, PC-DOS, Novell DOS, OS/2, Unix, Xenix и др. Най-използваната ОС преди създаването на WINDOWS е MS-DOS.

За база на WINDOWS XP операционната система, е използван софтуерът на операционната система WINDOWS 2000. Основните принципи ,върху които се гради архитектурата на операционната система са следните:

- използване на процесор INTEL.Важно е данните и приложенията на които се обляга функционирането на системата да са обезопасени от увреждания.Процесорът INTEL осигурява четири нива на защита, но WINDOWS XP използва само две от тях.

- WINDOWS XP представлява множество от взаимосвързани приложения.Тя е съставена от много файлове.Този подход я прави отворена за допълване на нови функции към операционната система.Системата може да се разглежда като модулна операционна система ,тъй като се състои от повече от едно приложение.

Архитектурата на WINDOWS XP може да се раздели на четири основни области: • ЯДРО (CORE) – файловете на ядрото са шест : GDI.EXE , GDI32.DLL, KRNL386.EXE, KERNEL32.DLL, USER.EXE и USER32.DLL. Това е само част от операционната система – файловете ,към които се обръщат останалите части на операционната система за услуги.Тези файлове се намират в папката \SISTEM32.

 • ДРАЙВЕРИ (DRIVERS) – софтуер осигуряващ достъп до хардуера на системата.Драйверите осигуряват безопасен метод на достъп до устройствата в многозадачна среда , където няколко приложения се обръщат едновременно към устройство.Всяко устройство е свързано с един или повече драйвери.

 • УСЛУГИ (SERVICES) – услугата е фоново приложение , разширяващо операционната система по някакъв начин . Например UPS услугата контролира състоянието на прикачения към системата UPS . Услугата може да взаимодейства с потребителя, но обикновено работи самостоятелно във фонов режим

 • ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ (UTILITIES) – тези програми осигуряват взаимодействие с потребителя.Те са част от операционната система и работят в режим user.Някои помощни програми са предназначени за администраторите и се стартират от команден ред, например PING, а други като MMC осигуряват по-благоприятен графичен интерфейс за потребителя.

2. Файлова организация

Файлът е основен елемент в организацията за съхраняване на информацията на дискове. Той представлява съвкупност от данни ( текст, програма, таблица, графично изображение, музика или други данни), към които потребителя се обръща за ползване чрез името на файла.

Формално всичко , което се съхранява на диск и има име е файл.Името на файла се състои от две части – самото име на файла и разширение на името или тип на файла.

Името на файла е до 255 символа, включително и интервали. Забранени символи в имената са - \ ? * “ > < |.

Разширението на името на файла по принцип може да бъде произволно но за много програмни среди разширението е резервирано като име. Разширението на името показва в този случай типа на файла. Така например някои езици за програмиране използват стандартни разширения на файловете:

ASM – при АSSEMBLER;

BAS - при BASIC;

FOR - при FORTRAN

PAS – при PASCAL

Глобални символи в имената на файловете “?” и “*”.

При ? в името на файла, това ще означава че на условието отговарят всички файлове на които останалите символи в името съвпадат, а на мястото на “?” може да стои какъв да е символ от разрешените. Например Prog?.for

Вторият символ “*” замества група или всички символи в името на файла. Например *.COM – всички файлове с какво да е име и разширение COM.

Файлови атрибути:

H (Hidden) - скрити файлове;

R (Read only) – само за четене;

S (System) – системен файл

A (Archive) –файл, подлежащи на архивиране.

3. Организация на информацията на външен носител

В операционната система Windows е приета дървовидна структура на съхранение на информацията.Файловете се съхраняват в каталози наречени папки(фиг. II.1.)..

Всяка папка има собствено име. То се задава при създаване на папката. Главната папка се означава с наклонена черта наляво “\”, Във всека папка се съдържат имена на папките и на файловете, които са му пряко подчинени.

Каталожната структура на диска се изгражда от потребителя(фиг. II.2.).Път за достъп до папка

[\]Име_на_подпапка[[\Име на подпапка]…]

Представлява маршрута, по който се “преминава” от главната папка на диска до произволно избрана папка от дървото, или от текуща към подчинена на него папка.
ГЛАВНА ПАПКА

ПЪРВО НОВОфайл

ВТОРО НОВО

файл

файл

папка

папка

папка

фиг. II.1.Дървовидна структура на диска

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница