Програма за изучаване на операционната система Windows xp. Ръководството съдържа първоначално запознаванестраница8/10
Дата29.01.2017
Размер0.79 Mb.
#13793
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Операции с папки и файлове.


1. Стартирайте Windows Explorer . Максимизирайте прозореца. Проверете дали се показват на екрана лентите с бутони: Status Bar; Address Bar и ги включете на екрана. Изберете Classic Style на показване на файловете. Покажете всички подчинени папки от папка Windows. Скрийте ги.

2. Отворете произволна директория с файлове и покажете файловете като:

а)големи икони

б)малки икони

в)списък


г)с подробности

д) в изглед Thumbnails.

3. Задайте файловете да се извеждат подредени по:

а)имената, във възходящ ред;

б)по размер;

в)по дата на модифициране, започвайки от най-рано създадения файл.

4. Покажете на екрана всички файлове от главната директория. Скрийте системните и скрити файлове. Покажете и скрийте разширенията на файловете със стандартен (известен) тип на файла.

5. Създайте следната йерархична структура на диска С:


My applications


Appl1 Appl2 Appl3 Appl4
Add1 Add2


a)сменете името Appl4 с Appl5

5. Потърсете върху целия диск C:

а)всички файлове с разширение .txt (doc). Копирайте 6 последователни от тях в папка Appl1. Копирайте други 5 непоследователни файлове в папка Appl2.

б)файловете, създадени през последните 6 месеца само от C:. Копирайте 10 от тях в Appl3

в)файлове с размер по-малък от 12 кВ върху С:\. Копирайте 4 от тях в Appl4.

6. Преместете файлове от папка физика в математика.

7. Преименувайте файл от папка Appl4 под Вашето собствено име .

8. Изтрийте преименувания файл и го възстановете.

9. Изтрийте папка Appl3.

10. Създайте препратка на Paint в папка Appl1. Сменете името на препратката.

12. Създайте икона-препратка върху Desktop-a на съществуваща програма. Сменете иконата и името на препратката.

13. Включете иконите на по-рядко използваните програми от Desktop-a в папката Unused Desktop Shortcut

14. Преместете избрана от Вас програма от папката Unused Desktop Shortcut в папката My Documents.

14. Изтрийте създадените икони и създадената от Вас йерархична структура.

15. Създайте икона препратка към WEB сайт.

15. Изпразнете Recycle Bin.

УПРАЖНЕНИЕ No 3

Операции с дискове

1. Да се форматира дискета в устройство А: • стандартно

 • бързо

2. Да се създаде Start Up дискета за MS DOS.

3. Да се отдаде флопидисковото устройство : • като частно;

 • така, че да се ползва само от потребителите на компютъра;

 • да се ползва от всички в мрежата.

4. Да се създаде препратка на флопидисковото устройство върху Desktop-a.

5. Да се намерят на диска c: файлове на документи, чиято втора буква е “e”. Да се копират тези файлове върху дискетата.

6. Да се направи копие на дискетата върху друга дискета.

7. Да се видят свойствата на старата дискета (заето и свободно пространство) и да й се постави етикет.

8. 7. Да се създаде следната йерархична структура върху дискетата:

- а:\STUDENT

- а:\STUDENT\ARCHIVES; а:\STUDENT\ADDITING

9. Да се копират 7 файла по избор от диска c: в папка а:\STUDENT\ARCHIVES

10. Да се копира папка ARCHIVES върху диска с:

11. Да се изтрият файловете от главната папка на дискетата (без подчинените папки).


Тема VНАСТРОЙКА НА ПАРАМЕТРИТЕ. CONTROL PANEL


 1. Обши сведения

Control Panel предоставя на операционната система Windows ХР възможност за промяна на много от настройките на компютъра. Тези настройки са групирани по категории. Щракването върху иконата на категория отваря прозорец със специфични опции или стартира съветник, който превежда потребителя през процеса на внасяне на промени.

Control Panel се стартира

 • от менюто Start като се избере Control Panel;

 • от икона връзка върху Desktop или Quick Launch, ако е създадена такава.

Отваря се диалогов прозорец Control Panel. Той се състои от две части:

 • панел със задачите – в лявата част на прозореца;

 • иконите за съответните настройки, подредени по категории – в дясната част на прозореца.

Ако потребителят желае да вижда всички икони на настройките в дясната част на прозореца, както това се осъществява в по–старите версии на Windows, той трябва да щракне върху Switch To Classic View в панела със задачите. Връщането обратно в подредбата по категории се извършва чрез щракне върху Switch To Category View в същия панел.

Щракането върху бутона Folders от Toolbars лентата ще показва алтернативно в лявата част на прозореца на Control Panel вместо панела със задачите – левия прозорец на Windows Explorer.

Ако потребителят промени в командата Folder Options на меню Tools настройката на групата Tasks в Use Windows Classics Folders тогава панелът със задачите няма да се показва.


 1. Control Panel на Windows ХР

Когато потребителят щракне върху една категория в десния прозорец в него настъпват следните промени:

 • най отгоре се показва иконата и надписа на избраната категория;

 • под иконата се появява групата Pick a task.със списък от задачи. Чрез тези задачи потребителят би могъл да направи съответни настройки в обекти, иконите на които са показани в третата група – or pick a Control Panel icon....

 • третата група or pick a Control Panel icon осигурява възможност на потребителя да използва класическия подход към извършването на настройки, като щрака върху съответната икона на обекта и в отворения прозорец направи съответните настройки. В този случай може да бъдат извършени всички предвидени настройки на обектите

За отказване от предприета дейност се натиска бутон Back.

2.1. Основни категории в Control Panel.

Всички настройки, които определят работата с операционната система се разпределят в категории (групи), в зависимост от това за какви обекти се отнасят. Когато се избере, която и да е от тях, се показва иконата й в горната част на екрана, а отдолу излиза списък на основните задачи, които се решават с промяна и установяване на съответните й настройки. Под списъка се визуализират една или няколко икони, всяка от които обобщава определена подгрупа от настройки.

Категория Appearance and Themes касае оформлението на монитора, стартовото меню и лентата със задачите и настройките на папките и файловете. Категорията включва иконите на:


  • Displayнастройки на дисплея

  • Folder Optionsнастройки на папки и файлове;

  • Taskbar and Start Menuнастройки на лентата със задачи и стартовото меню;

Настройки на монитора – извежда диалогов прозорец с пет страници:

 • Страница Themes - Извежда списък с темите за настройка на фона на екрана, шрифта, разделителната способност и цветовете на монитора.

 • Страница Desktop – за настройка на фона на Desktop-a.

 • Страница Screen Saver – настройка на защитата на екрана;

 • Страница Appearance – настройка на цветове, шрифтове и големина на шрифтовете, които използва Windows;

 • Страница Settings – настройка за задаване на разделителната способност и дълбочината на цветовете, за избор на монитор.

Категория Network and Internet Connections включва мрежовите настройки.

Категория Add or Remove Programs използва се за инсталиране или изтриване на инсталирани програми в диалогов режим.

КатегорияSounds, Speech and Audio Devices – за задаване на звукови сигнали при настъпване на някои системни събития;

Категория Date, Time, Language and Regional Settings. Установяват се конкретните за даден район дата, час, мерни единици, десетичен разделител, език на работа.

КатегорияPerformance and Maintenanceза задаване и определяне на права при работа.

КатегорияPrinters and Other Hardware-за инсталиране на принтери и нов хардуер.

Категория User Accounts за създаване, променяне и премахване на профили. Така компютърът се настройва да работи с няколко потребителя, като всеки потребител получава име и парола. Във всеки потребителския профил може да се включат следните обекти:


 • Документи и папки върху Десктопа;

 • Стартово меню;

 • Папка Favorites;

Категория Accessibility Options - помощ за инвалиди при визуализиране, слушане и мобилност.

Категория Help and Support Center- за оказване на помощ при работа с компютъра.2.2. Кратко описание на някои от параметрите за настройка.

- на дисплея

Възможностите за настройване на екрана са групирани в 5 страници (регистъра):

Themes (списък на теми за визуализиране), Desktop(фон), Screen Savers(програми за защита на екрана), Appearance(задаване на параметри за отделните елементи на средата като прозорците, менютата, бутоните и др.) и Settings(установявания като разделителна способност, цветове).

-датата, часа и районните параметри. За избиране на регионалните параметри се щраква върху определена област в картата. В списъчно поле се показва списък с наличните параметри. Отделните стойности могат да се променят, като се променят настройките в съответните регистри

Number - числа;

Currency - валута;

Time- време;

Date – дата;

Language-език.

-инсталиране или изтриване на съществуващ софтуер- Обикновено всяка програма за Windows се разпространява със своя инсталационна програма. Инсталирането може да се извърши директно чрез тази програма . като се постави диска в устройството и се активира иконата Add/Remove Programs на Control Panel.

Преди инсталирането на нова програма се затварят всички отворени програми.2.3. Инсталиране на принтери и друг хардуер.

В тази категория Printers and Other Hardware, се отнасят и настройките за клавиатурата, мишката, принтерите, факсовете и други устройства.

2.3.1. Инсталиране на локален принтер.

 • щрака се двукратно върху иконата Add Printer. Потвърждава се с Next

 • избира се Local Printer и се потвърждава с Next;

 • избира се производителя и модела и се потвърждава с Next;

 • посочва се на кой порт ще бъде свързан принтера и се потвърждава с Next. Обикновено става въпрос за първия паралелен вход (LPT1).

 • въвежда се желаното означение на принтера – стандартно името на производителя и модела. Потвърждава се с Next;

 • ако драйверът на принтера е на диск се натиска бутона Have a disk. Посочва се логическото устройство на което трябва да се постави компакт диска за да се инсталира от него съответния драйвер; Указва се, че настройките за принтера са същите или трябва да се променят, задава се име на принтера и се указва дали последният ще се ползва като принтер по подразбиране или не. Последно трябва да се укаже дали принтерът ще се отдава в мрежата за колективно ползване или не. Следват указания за тестване или не на принтера, който се инсталира.

Забележка – ако потребителят няма CD-ROM, но е включен в мрежа може да използва друго устройство CD-ROM . За целта:

 • отдава се за колективно ползване съответния CD-ROM;

 • влиза се в мрежата и се обявява този CD-ROM за логическо устройство на компютъра, като се използва командата Map Network Drive от контекстното меню на CD-ROM-a;

 • когато потребителят инсталира драйвер на принтер и достигне до момента за самото инсталиране в диалоговия прозорец се извежда отдадения CD-ROM и пътя до програмата от компакт диска, която ще осигури инсталирането

2.3.2. Инсталиране на мрежов принтер

Тази процедура се използва когато потребителят желае за разпечатване да използва услугите на принтер, свързан с друг компютър и този принтер е деклариран предварително за достъпен в мрежата. • щрака се двукратно върху иконата Add Printer. Потвърждава се с Next

 • избира се Network Printerр , or a printer attached to another computer и се потвърждава с Next;

 • влиза се в прозореца Add printer Wizard, посочва се пътя до мрежовия принтер или се натиска бутона Browse for a printer и се натиска бутона Next. Появява се диалогов прозорец, от който се е избира желания принтер. Потвърждава се с Next;

 • посочва се порта с който ще бъде свързан принтера.

 • Въвежда се желаното означение на принтера и се потвърждава с Next;

 • Избира се Finish.. Мрежовия принтер се разпознава по кабела под иконата му.

   1. Създаване на икона-връзка с принтер

 • изтегля се иконата на желания принтер от папката Printers and Faxes върху десктопа. Отваря се прозорец с информация, където се съобщава че принтерът не може да бъде копиран или местен. Възможно е само създаването на връзки.

 • Потвърждава се с Yes. Връзката се създава. По-нататък печатането може да се извърши като името на файла, предвиден за разпечатване се изтегли върху иконата на връзката с принтера.

   1. Изтриване на принтер.

 • отваря се контекстното меню на принтера, предвиден за премахване;

 • избира се командата Delete. Появява се въпрос за потвърждаване;

 • потвърждава се изтриването.

   1. Конфигуриране на принтер.

За да се печата с инсталиран и свързан принтер, понякога се налага да бъдат зададени допълнителни параметри. Те могат да бъдат извикани от контекстното меню Properties, след което се отваря диалогов прозорец с 7 страници за настройка: General, Sharing, Ports, Advanced, Color Management, Device Settings и Services. Най-често се прави промяна в страница General, в която с натискането на бутона Printer Preferences се отваря нов диалогов прозорец с две страници: Layout и Paper/Quality. В първата страница полето Orientation посочва начина на отпечатване върху листа: Portrait и Landscape. Във втората страница се дава възможност за промяна на реда на отпечатване Page Order: съответно от - Front to Back на Back to Front.

Страницата Paper/Quality се използва за уточняване на вида на хартията за отпечатване (по подразбиране е възможността Automatically Select), качеството на отпечатване-Best(като за презентация), Normal или Draft(чернова), с каква глава на принтера ще се печата- Color(цветна) или Black & White (черно).2.4. Шрифтове.

При инсталацията на Windows в компютъра се инсталират над 100 шрифта, повечето от които са от вида True-Type (На принтера се отпечатва това, което се вижда на монитора). За да има съвместимост на документи, които са изготвяни при по-стари версии на операционната система се налага да се добавят шрифтове към наличните в компютъра. Обикновено за всеки един вид шрифт има по 4 драйвера, съответно за Regular, Bold, Italic и Bold/italic. Добавянето на шрифт се извършва по следния начин (фиг. V.1.).фиг. Инсталиране на шрифтове • отваря се папка Fonts

 • избира се File/Install New Font. Отваря се диалогов прозорец Add Fonts

 • посочва се в списъчното поле Drives устройството, което трябва да се претърси за файла на шрифта;

 • посочва се в списъчното поле Folders - папката в която се намират файловете на шрифтовете. Намерените файлове на шрифтове се показват в списъчното поле List of Fonts;

 • избира се групата от файлове за желаният шрифт. Управляващото поле Copy fonts to Fonts folder трябва да бъде активно, ако шрифтовете не се намират на носител, който е винаги достъпен;

 • бутонът Select All избира всички показани шрифтове;

 • натиска се ОК. Избраните шрифтове се копират в папката Fonts

Изтриването на шрифт се осъществява като:

 • отваря се папка Fonts;

 • избира се File/Delete. Шрифтът се премества в кошчетоУПРАЖНЕНИЕ No 4Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница