Програма за кандидатдокторантски конкурс по направлениеДата02.07.2017
Размер72.84 Kb.
#24890
ТипПрограма
ФКНФ, Катедра „Класически Изток“, специалност Индология
ПРОГРАМА
ЗА КАНДИДАТДОКТОРАНТСКИ КОНКУРС ПО НАПРАВЛЕНИЕ

2.1. ФИЛОЛОГИЯ (ИНДИЙСКА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА)


Ведическият канон: особености на съдържанието, формата и функционирането.
Ведическа митология. 1.1. Митология в Ригведа. 1.2. Митология на Брахманите.
Жертвата Пуруша: ведическият ритуал яджна като инструмент за интегриране на космическото, земното и индивидуалното.
Феноменът мантра и индийската идея за звука и езика като първоизточник и фундамент на Вселената и съществуването.
Основни учения (видя), изложени в Упанишадите. 3.1. Учението за карма. 3.2.Ученията за атман, брахман и ишвара.
Религиозно-мистичната поема Бхагавадгита: съдържание, функция в епоса Махабхарата, основни религиозно-философски доктрини.
Рамаяна на Валмики и неговата значимост за развитието на индийската литература и култура.
Пураните в перспективата на хиндуистката митология и теология. 7.1.Корпусът на вишнуитските Пурани и еволюцията на вишнуизма. 7.2. Корпусът на шиваитските Пурани и еволюцията на шиваизма.
Тантрите в перспективата на хиндуистката ритуална практика. 8.1. Култът към Шакти в индийската култура.
Натяшастра и театралната култура на Индия. 7.1. История, поетика и естетика на класическия санскритски театър.7.2.Традицията на религиозната мистерия и храмовия театър в Индия.
Художествената литература (кавя) на санскрит. 10.1. Творчеството на Калидаса в перспективата на естетическия канон на кавя. 10.2. Амару и развитието на любовно-еротичната поезия на санскрит. 10.3. Бхартрихари и развитието на субхашита. 10.4. Дашакумарачарита на Дандин и развитието на художествената проза (гадя) на санскрит.
Будистката наративна литература на санскрит.
Панчатантра и традицията на дидактичната повествователна традиция на санскрит (нидаршана).
Периодът „бхакти“. 12.1. Кризата в традиционната брахманистка ценностна система и появата на нови идеи за връзката с божеството. 12.2. Бхакти в литературата – основни периоди, представители и произведения.
Поезията на сантите. 13.1. Влияние на суфизма. 13.2. Творчеството на Кабир.
Кришнаитската бхакти. 14.1. Кришнаитската митология през средновековието. 14.2. Оформянето на култа – дейността на Валабхачаря, Чайтаня. 14.3. Творчеството на Сурдас.
Рамаитската бхакти. 15.1. „Рамаяна“ през вековете. 15.2. Значението на „Рамчаритманас“ на Тулсидас като продукт на преосмислянето на традиционните ценности в духа на бхакти.
Развитието на съвременната белетристика на хинди. 10.1. Творчеството на Премчанд. 10.2. Агея и новите перспективи в развитието на модерната белетристика на хинди. 10.3. "Новият разказ" (Наи кахани) в хиндиезичната литература: Нирмал Варма, Раджендра Ядав, Мохан Ракеш, Камлешвар.
Съвременната поезия на хинди. 12.1. Романтико-символическото направление Чхаявад. 12.2. Поетика и естетика на „Новата поезия“ (Наи Кавита). Приносът на Гаджанан Мадхав Муктибодх. 12.3. Най-новата поезия на хинди: творчеството на Амрита Бхарати, Джьотсна Милан и Гаган Гил.

Съвременната драматургия на хинди. 14.1.Приносът на Бхартенду Харишчандра и Джайшанкар Прасад. 14.3. Драматургията на Упендранатх Ашк и Мохан Ракеш.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
Агея 1959: Ajneya (Sacchidanand Vatsyayan). Hindi Literature. In: Contemporary Indian Literature: A symposium. New Delhi 1959, pp. 78-99.
Алпър 2002: Alper, H. P.(gen. ed.). Understanding Mantras. – Delhi: Motilal Banarsidass Publ., 2002. (Repr.)

Бек 1993: Beck, G. L. Sonic Theology: Hinduism and sacred sound. – South Carolina: University of South Carolina Press, 1993.

Близър 1992: Blezer, H. W. A. “Praja. Aspects of theory and evidence for practice in late-brahmanical and early-upanisdic thought.” – In: Ritual, state, and history in south Asia: essays in honor of J. C. Heesterman. Ed. by A. W. van den Hoek, D. H. A. Kolff, M. S. Oort. Brill, 1992, 20-49.

Бодевиц 2003: Bodewitz, H. W. The Daily Evening and Morning Offering (Agnihotra) According to the Brahmajas. − Delhi : Motilal Banarsidass Publ., 2003.

Боймър, Брандън 1981: Baumer, Brandon 1981: Sanskrit Drama in Performance. Ed. by Rachel Van M, Baumer and J.R. Brandon. Honolulu, 1981.

Братоева 2000: Братоева, М. Прасад – творец, скроен по мярката на Космоса. В: Храм от светлина. Университетско изд. “Св. Климент Охридски”, София 2000. с. 158-168.

Братоева 2001: Братоева, М. „Естетическата категория „отвратително” в светлината на взаимодействието между естетическо и етическо в индийската култура.” В: Религия и цивилизация, 2001, N:1, с. 53-56.

Братоева 2003 : Братоева, М. Сома и Раса: За мито-ритуалния локус на древноиндийската естетическа категория. Хабилитационен труд за присъждане на научното звание “доцент”. София 2003.

Братоева 2004: Братоева, М. Лицата на съвременната Сита: образът на жената в романа на хинди от първата половина на ХХ-ти век. В: сб.. Vox Literarum Култура Комуникация Критика. Изд. България Интернешънъл АД. София 2004 с. 89-98.

Братоева 2006 : Братоева, М. “Метафората на пълното гърне: ведийските ритуали праваргя и агничаяна и някои основни тенденции в брахманистката обредна практика.” – Във : Български изтоковедски изследвания: [20 години ЦИЕК]: Юбилеен сборник /Състав. Александър Федотов и др. София : Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, 2006, 241-256.

Братоева 2008: Братоева, М. „Традиционното индийско учение за “расичния” театър, изложено в “Натяшастра”. В: Изкуствоведски четения 2008. Сборник с доклади от годишната научна конференция на Института по изкуствознание на БАН. София, 2008.

Братоева 2009 : Братоева, М. “Сготвянето на световете: за значимостта на приготвянето на храната във ведийския ритуал.” – Във : 20 години Индология в Софийския университет “Св. Климент Охридски Доклади от международната юбилейна конференция, проведена от 29. VІ. до. VІІ. В София. София : Унив. изд. “Св. Климент Охридски”, 2009, 147-159.

Братоева 2011: Братоева, М. Вкусът на изкуството. Произход и развитие на индийската естетика. София: Индологическа фондация “Изток-Запад”. 2011.

Братоева 2012: Братоева, М. Светлина – видение – просветление. Митология, ритуали и религиозно-философски идеи във Ведите. София: Индологическа фондация “Изток-Запад”. 2012.

Браун 1968: Brown, N. “Agni, Sun, Sacrifice, and Vac: A sacerdotal Ode by Dirghatamas (Rig Veda 1. 164)”. − In: JAOS Vol. 88 (1968), 199-218.

Бриретън 1986: Brereton, Joel. “Tat tvam asi in Context.” − In: ZDMG, Bd. 136. 1986, 99-110.

Бриретън 1999: Brereton, Joel. ”Edifying puzzlement: Rgveda 10. 129 and the uses of enigma.” In: JAOS 119.2. p. 248-260.

Бриретън 2004: Brereton, Joel. “Dharman in the Rgveda.” − In: Journal of Indian Philosophy, 2004, 1-41.

Бронкингтън 1993: Brockington, J. The Sanskrit Epics. Brill, 1993.

Венкатешвар 2009: Venkateshwar, M. Feminism in the contemporary Hindi novels. В: 20 години Индология в Софийския Университет. Университетско изд. “Св. Климент Охридски”. София 2009. с. 98-10.


Весчи 1992: Vesci, U. Heat & Sacrifice in the Vedas. − Delhi : Motilal Banarsidass., 1992.

Витцел 1979 : Witzel, M. On Magical Thought in the Veda. [Inaugural Lecture]. − Leiden Universitaire, 1979.


Витцел 1997 б : Witzel, M. “The Development of the Vedic Canon and its Schools : The Social and Political Milieu.” In: Inside the Texts, Beyond the Texts. Ed. by M. Witzel. HOS, Opera Minora 2. − Cambridge, 1997.
Гефке 1978: Gaefke, Peter. Hindi Literature in the twentieth century. (HIL Vol. VIII), Wiesbaden 1978.
Гонда 1975 : Gonda, J. “Vedic Literature (Samhitas and Brahmajas).” − In: History of Indian Literature. Vol. I. Otto Harrassowitz. Wiesbaden, 1975.

Гонда 1993 : Gonda, J. :Aspects of early Vishuism. − Delhi : Motilal Banarsidass Publ. 1993 (Repr.).


Гонда 1986 : Gonda, J. : Prajapati’s rise to higher rank. − Leiden : Brill, 1986.
Дандекар 1992 : Dandekar, R. N. “Vedic Mythology: A Rethinking. Some dual divinities in the Rgveda.” In: Ritual, state, and history in south Asia: essays in honor of J. C. Heesterman. Ed. By A. W. van den Hoek, D. H. A. Kolff, M. S. Oort. − Leiden: Brill, 1992.
Дасгупта 1922 : Dasgupta, S. A History of Indian Philosophy. Vol. I. − Cambridge: University Press, Cambridge, 1922.
Джеймисън/Витцел 1992 : Jaimison, S. W.& Witzel, M. Vedic Hinduism. 1992. http://www.people.fas.harward.edu/~witzel/vedica.pdf

Дяков 2003 : Дяков, Т. Митология, Фолклор, Литература. Втора част. − София : Академично изд. ”Проф. Марин Дринов”, 2003.

Еджертън1996 : Edgerton, F. The Bhagavad Gita. Translated and Interpreted by F. Edgerton. − Delhi : Motilal Banarsidass Publ., 1996 (Repr.).
Елизаренкова , Топоров 1987 : Елизаренкова, Т., Топоров, В. “К структуре АВ Х.2: толкования в свете ведийской антропорогии.” – В : Литература и Культура древней и средневековой Индии. Москва : Наука, 1987, 43-73.
Елизаренкова 1993 : Елизаренкова, Т. Язык и стиль ведийских риши. − Москва : Наука. Издательская фирма “Восточная литература”, 1993.
Елизаренкова 1989-1999 : Елизаренкова, Т. Ригведа. Перевод с санскрита. − Москва : Наука, 1989-1999
Йешич 2005 : Jezic, M.: “Can a Monkey Play a Bitch? Hanumant and Sarama.” − In: Epics, Khilas, and Purajas: Continuites and Ruptures. Proceedings of the Third Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Purajas. September 2002. Ed. by P. Koskikallio. Gen. Ed.: M. Jezic. Zagreb, 2005.
Йешич 2005: Epics, Khilas, and Purajas: Continuites and Ruptures. Proceedings of the Third Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Purajas. September 2002. Ed. by P. Koskikallio. Gen. Ed.: M. Jezic. Zagreb, 2005.

Кийт 1924: Keith, A. B.: The Sanskrit Drama in its Origin, Development, Theory and Practice, London 1924

Кийт 1975: Keith, A. B.: A History of Sanskrit Literature, London 1928 (Delhi 1975)
Клостермайер 1984 : Klostermeier, K. Mythologies and philosophies of salvation in the theistic traditions of India. − Ontario, 1984.
Клостермайер 1989 : Klostermaier, K. A survey of Hinduism. − Albany : State of New York University Press, 1989.
Константинова 2004: Константинова, Е. “Новият разказ” на хинди: търсене на непознаваемото. В: сб. Vox Literarum Култура Комуникация Критика. Изд. България Интернешънъл АД. София 2004 с. 84-88.
Константинова 2009: Константинова, Е. За повествователните похвати на Наи Кахани: разказът като фотография. В: 20 години Индология в Софийския Университет. Университетско изд. “Св. Климент Охридски”. София 2009. с. 87-97.
Косамби 1962 : Kosambi, D. D. Myth and Reality: Studies in the Formation of Indian Culture. − Bombay, 1962.

Кьойпер 1979: Kuiper, F.B.J. Varuna and Vidusaka. On the origin of Sanskrit Drama. Amssterdam, Oxford, New York, 1979.


Лийнхард1984: Lienhard, S.: A History of Classical Literature (HIL Vol. III), Wiesbaden 1984

МакГрегър 1974: McGregor, R. S. Hindi Literature of the nineteenth and early twentieth centuries. (HIL), Wiesbaden 1974.


МакДонел 2002 : Macdonell, A. A. Vedic Mythology. − Delhi : Motilal Banarsidass Publ., 2002 (Repr.).
Олденберг 1997 : Oldenberg, H. The Doctrine of the Upanicads and the Early Buddhism. Translated by: Sh.. Shrotry. −Delhi : Motilal Banarsidas Publ. 1997 (Repr.).
Радхакришнан 1980 : Radhakrishnan, S. The Hindu view of life. − London: Allen & Unwin, 1980.
Розенщайн 2000: Розенщайн, Л. Основни направления в разказа на хинди след Наи Кахани. В: Храм от светлина. Университетско изд. “Св. Климент Охридски”, София 2000. с.171-189.

Розенщайн 2003: Rosenstein, L. New Poetry in Hindi: An Anthology. Delhi 2003


Розенщайн 2004: Розенщайн, Л. Посоки в развитието на поезията на хинди. В: Vox Literarum Култура Комуникация Критика. Изд. България Интернешънъл АД. София 2004. с. 64-72.

Уни 1978: Unni, N. P. New Problems in Bhasa Plays. Trivandrum 1978.

Уордер 1974: Warder, A, K. Indian Kavya Literature. Origins and Formation of the Classical Kavya. Vol. II. Delhi, 1974.

Уордер 1989: Warder, A. K. Indian Kavya Literature. Literary Criticism. Vol. I. Motilal Banarsidas, Revised Edition Delhi, 1989.


Халбфас 1981 : Halbfass, W. Indien und Europa. Perspektiven ihrer geistigen Begegnung. −Basel, Stuttgart: Schwab, 1981.
Халбфас 1991 : Halbfass, W. Tradition and reflection: explorations in Indian thought. − Albany : State University of New York Press, 1991.

Хилтебийтъл 1999: Hiltebeitel, A. Rethinking India’s Oral and Classical Epics. University of Chicago Press, 1999.

Хилтебийтъл 2001: Hiltebeitel, A. Rethinking the Mahabharata. A Reader’s Guide to the Education of the Dharma King. University of Chicago Press, 2001.
Хистерман 1985 : Heesterman, J. C. The Inner Conflict of Tradition: Essays in Indian Ritual, Kinship and Society. − Chicago : Chicago University Press, 1985.
Хистерман 1993 : Heesterman, J. C. The broken world of sacrifice. An Essay in Ancient Indian Ritual. − Chicago/London : The University of Chicago Press, 1993.

Цветанова 2004: Цветанова, А. Индийската драма на прехода от традиция към модерност. В: сб. Vox Literarum Култура Комуникация Критика. Изд. България Интернешънъл АД. София 2004.с. 73-83.


Цветанова 2008: Цветанова, А. Развитие на съвременната индийска драматургия на хинди. Мохан Ракеш и модерната драма на хинди. В: сб. Изкуствоведски четения 2008. Институт по Изкуствознание на БАН. София 2008. с. 297-304.
Цветанова 2009: Цветанова, А. Ракеш в “мълчелив диалог” с Калидаса. В: 20 години Индология в Софийския Университет. Университетско изд. “Св. Климент Охридски”. София 2009. с.105-124.
Цимер 1999 : Zimmer , H.: Myths and Symbols in Indian Art and Civilization. Ed. by J. Campbell. − Delhi : Motilal Banarsidas Publ., 1999.

Шарма 1977: Sharma, Sundarlala. Hindi Natak ka Vikas. Delhi, Sanjaya Prakashan, 1977.

Шарма 2009: Sharma, A. Bhartendu Harishcandra and Hindi. В: 20 години Индология в Софийския Университет. Университетско изд. “Св. Климент Охридски”. София 2009. с.125-129.
Шри Ауробиндо 1995 : Sri Aurobindo: The Secret of the Veda. Sri Aurobndo Ashram Trust. − Pondicherry, 1995.

Щернбах 1974: Sternbach, L. Subhasita. Gnomic and Didactic Literature.(HIL, Vol. IV). Wiesbaden 1974.


Юли, 2015
Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница