ПРограма за конкурсен изпит за докторанти по професионално направлениеДата05.02.2017
Размер66.52 Kb.
ТипПрограма


Факултет по журналистика и масова комуникация

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

ПРограма

за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки


(Журналистика – Книгознание) – 2015/2016 г.


 1. Наука за книгата. Книгознание (book studies) и медиазнание (media studies). Академично изследване на книгата като медия. Теоретични парадигми за категорията „книга“, проблемни полета и разработени направления в световната наука за книгата.

 2. Библиология – академично изследване на книгите като физически и културен обект. Научни различия в дефинирането на понятието “книга”. Доктрини за природата и функционирането на книгата като инструмент и предмет.

 3. Книгата и цивилизацията. Книгата като гносеологичен феномен. Социокултурни предпоставки за появата и еволюцията на книгата. Книгата като единство на духовна и материална култура.

 4. Историческият подход към книгата. Проблемни области и изследователи. Изследвания на ръкописното наследство, книгопечатането, книгоиздаването, изкуството на книгата. История на библиотеките и на местата на книгата.

 5. Генезис на писмеността. Фази в развитието на писмените системи. Еволюция и трансформации на писмените носители. Ръкописната книга преди и след Гутенберг.

 6. Антропологичен подход към книгата. Еволюция на физическата медия като човешка екстензия. Галактиката Гутенберг. Технологична рационализация на книгата. Институционализиране на печатната книга.

 7. Прагматика на книгата. Употреби на книгата през вековете. Предметното битие на книгата, книгата като вещ. Библиотеката – домашна и обществена. Книги-монументи. Антикварна, рядка и ценна книга. Луксозна и екстравагантна книга. Библиофилство. Библиотерапията в науката за книгата.

 8. Книгата и езикът. Печатният текст и поддържането на националния език. Връзката „книга – официален език на държавата“: норми и кодификация на правописа. Преводът на книги срещу „проклятието Вавилон”.

 9. Книга и текстология. Книгата в системата на понятията „текст”, „контекст”, „дискурс”, „паратекст”, „интертекстуалност”, „хипертекст”.

 10. Типология на книгата. Структура на съвременната издателска продукция: типове и видове издания. Пазарна класификация на книгите. Социално и индивидуално предназначение на книгата. Библиопсихологична типология.

 11. Стандартизация при книгата. Книгата като материален източник на информация. Знакова форма. Полиграфическа форма. Метаданни за книгата. Критерии за „качествена книга” и „световна книга”.

 12. Анатомия на книгата. Книгата като медиен формат. Структурен модел и основни елементи. Апарат на книгата и функционалното му предназначение. Усъвършенстване на форматирането на книгата.

 13. Естетика на книгата. Художествени и арт-форми на съвременната книга. Книгата – предмет и обект в изкуството.

 14. Системата на книгата и място на книгоиздаването в медийната индустрия. Глобални тенденции в книгопроизводството и книгоразпространението. Книгата в спектъра на „индустрията на съдържание” (контент индустрията).

 15. Икономическият подход към книгата. Книгата като стока. Пазар и книга. Мениджмънт, маркетинг и реклама на книгата.

 16. Политологичният подход към книгата. Политическа библиология. Ролята на книгата за демократизацията и всеобщото образование. Свободата на словото и печата. Идеологически употреби на книгата и явленията „цензура”, „рестрикции”, „пропаганда”, политически имиджмейкинг. Властта, политиката и политиците на територията на книгите.

 17. Авторството при книгите. Право и етика на автора. „Смъртта” на автора. „Пиратството” на книги и подходи за превенция. Изисквания към активностите на авторите в дигиталната ера.

 18. Посредническата верига в жизнения цикъл на книгата. Медиаторите в комуникацията „автор – читател”. Рискове на негативното посредничество.

 19. Резонансът на книгата. Полето на обратната връзка от натурални и професионални читатели. Онлайн репутация на книгата.

 20. Рецепцията на книгата. Актуални проблеми в сферата на четенето и читателите. Еволюция или мутации в практиките на четенето.

 21. Новите технологии и метаморфозите на книгата. Постгутенберговата книга и електронното книгоиздаване. Кросмедийното и трансмедийното развитие на книгата. Предизвикателствата на икономиката на знанието.


Библиография:


 1. Беловицкая, Алиса. Книгознание: Общо книгознание. – София: За буквите–О писменехь, 2009. – 344 с.

 2. Бизнес среда на книгата: Сб. доклади от науч. семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноем. 2004 г. във ФЖМК на СУ “Св. Климент Опридски”. – София: Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2007. – 199 с.

 3. Българска книга: Енциклопедия. – София: Пенсофт, 2004. – 506 с.

 4. Василев, Марин. Общо и приложно книгознание. [3.] доп. изд. – София: Наука и изкуство, 1970. – 256 с.

 5. Владимиров, Лев Ив. Всеобщая история книги. – Москва: Книга, 1988. – 312 с.

 6. Гергова, Ани. Книгознание: Лекции. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1995. – 271 с.

 7. Еко, Умберто и Жан-Клод Кариер. Това не е краят на книгите: Разговор с Жан-Филип дьо Тонак. Науч. ред. [с предг.] Милена Цветкова. – София: Enthusiast, 2011. – 384 с.

 8. Йончев, Васил. Книгата през вековете. – София: Бълг. художник, 1976. – 416 с.

 9. История на книгата. Книгата в историята. Състав. А. Гергова, Кр. Даскалова. – София: Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2001. - 356 с.

 10. Каменов, Стефан. Книгата и четенето: Методология и методика на изследването. – София: Наука и изкуство, 1988. – 111 с.

 11. Книгата във виртуалния свят: Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване (14 дек. 2010). – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012. – 204 с.

 12. Книги на въображението: Методика за учебни проекти. Авт.-състав. Милена Цветкова. – София: Фак. по журналистика и масова комуникация на СУ Св. Климент Охридски, 2013. – 204 с.

 13. Книгоиздаване и медии: Сборник с доклади от научния семинар по книгоиздаване, проведен на 23 ноември 2007 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет "Св. климент Охридски". – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. - 136 с.

 14. Кодак, Н.Ф. Бытие книги. – Киев: Лыбидь, 1991. – 174 с.

 15. Маклуън, Маршал и Ерик Маклуън. Закони на медиите. – София: Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 1995. – 256.

 16. Маклуън, Маршал. Да познаем медиите. // Из историята на филмовата мисъл. Т.1. София, 1986, с. 532-548.

 17. Мангел, Алберто. История на четенето. – София: Прозорец, 2004. – 349 с.

 18. Мигонь, Кшиштоф. Наука о книге. – Москва: Книга, 1991. – 200 с.

 19. Николов, Елит. Синейдетика: Обща теория на комуникацията. – Варна, София: ВСУ Ч. Храбър, СУ Св. Кл. Охридски, 1999. – 295 с.

 20. Рубакин, Николай. Психология читателя и книги: Краткое введение в библиологическую психологию. – Москва, 1977. – 263 с.

 21. Тодоров, Тодор. Електронни книги. – София: Астарта, 2003. – 168 с.

 22. Тотоманова, Антоанета. Книгата и нейното „лице”. – София: Нар. библ. Св. св. Кирил и Методий, 2008. – 272 с.

 23. Фидлър, Роджър. Медиаморфоза: Да разберем новите медии. – София: Кралица МАБ, 2005. – 352 с.

 24. Цветкова, Милена. Информационна култура: Името на четенето. 2. доп. изд. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009. – 356 с.

 25. Цветкова, Милена. Книгата като медия. – София: Enthusiast Libris, 2012. – 600 с.

 26. Цветкова, Милена. Книги и четене в аудиовизуална трансмедийност: Филмова база данни за емпиричното книгознание. – Варна: LiterNet, 2015. (електронна книга)

 27. Цветкова, Милена. Култура на компютърната страница и девиации при компютърно-екранното четене. // Год. на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 9. София, 2002, с. 133-150.

 28. Цветкова, Милена. Културните практики „четене” и „гледане”: Методика на паралелната авторефлексия. // Год. на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 15 [за 2008]. София, 2009, с. 61-82.

 29. Цветкова, Милена. Медиаспецифика на книгата. // Год. на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 10. София, 2003, с. 43-73.

 30. Цветкова, Милена. Медийната прогностика на библиолога Пол Отле. // ББИА онлайн, 2015, №2, с. 31-40.

 31. Цветкова, Милена. Четенето – антиманипулативен филтър. – София: Gaberoff, 2000. – 150 с.

 32. Червинский, Марцин. Система книги; Зберский, Теодор. Семиотика книги. Пер. с польск. – Москва: Книга, 1981. – 128 с.

 33. Birkerts, Sven. The Gutenberg Elegies: The Fate of Reading in the Electronic Age. 2nd ed. – New York: Faber and Faber, 2006. – xv, 251 p.

 34. Boorstin, Daniel Joseph. Books in our future: A report from the librarian of Congress to the Congress. – Washington: Joint Committee on the Library, 1984. – 49 p.

 35. Cave, Roderick and Sara Ayad. A History of the Book in 100 Books. – London: The British Library, 2014. – 284 p.

 36. Dane, Joseph A. What is a book?: The study of early printed books. – Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 2012. – xv, 276 p.

 37. Darnton, Robert. The Case for Books: Past, Present, and Future. – New York: Public Affairs, 2010. – 256 p.

 38. Eco, Umberto. The Future of the Book. From the July 1994 symposium "The Future of the Book," held at the University of San Marino // The Future of the Book. Ed. By Geoffrey Nunberg. Berkeley: University of California Press, 1997. 250 p.

 39. Eco, Umberto. From Internet to Gutenberg 1996: A lecture presented by Umberto Eco at Columbia University, The Italian Academy for Advanced Studies in America. November 12, 1996 // NTNU Institutt for språk og kommunikasjonsstudier. Trondheim, Norge. Available from: http://www.hf.ntnu.no/anv/Finnbo/tekster/Eco/Internet.htm

 40. Emerson, Lori. Reading. Writing. Interfaces: From the Digital to the Bookbound (Electronic Mediations). – Minneapolis: University of Minnesota Press, 2014. – 232 p.

 41. Estivals, Robert. La Bibliologie. [2st ed.]. – Paris: Presses universitaires de France, 1987. – 127 p.

 42. Faustich, Werner. Theorie des Buchs. // Johann-Friedrich Huffmann & Almut Röper (Hrsg.). Vom Eigensinn des Buches. Berlin, 2010, S. 70-77.

 43. Howard, Nicole. The Book: The Life Story of a Technology. – Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2009. – 192 p.

 44. Johns, Adrian. The Nature of the Book: Print and Knowledge in the Making. – Chicago: University of Chicago Press, 2008. – 753 p.

 45. Liber Librorum. 5000 Jahre Buchkunst. Vervliet, Hendrik D.L. (ed.). – Geneva: Weber Verlag, 1973. – 548 p.

 46. McLuhan, Marshall. The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. – Toronto: University of Toronto Press, 1962. – 293 p.

 47. McLuhan, Marshall. Understanding Media: The Extensions of Man. – The New American Libr., 1964. – 318 p.

 48. Naughton, John. From Gutenberg to Zuckerberg. – New York: Quercus, 2014. – xvii, 292 p.

 49. O'Donnell, James Joseph. Avatars of the Word: From Papyrus to Cyberspace. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000. – 210 p.

 50. Paul, Otlet. Traité de documentation: Le livre sur le livre: Théorie et pratique. Bruxelles: Editions Mundaneum,‎ 1934. 431 p.

 51. Pearson, David. Books as History: The Importance of Books Beyond Their Texts. – London: British Library Publ., 2011. – 208 p.

 52. Piper, Andrew. Book was There: Reading in Electronic Times. – Chicago; London: University of Chicago Press, 2012. – xiii, 192 p.

 53. Rohrbach, Augusta. Thinking Outside the Book. – Amherst: University of Massachusetts Press, 2014. - xiii, 161 p. (Studies in Print Culture and the History of the Book)

 54. Schnapp, Jeffrey T. and Matthew Battles. The Library Beyond the Book. – Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2014. – 167 p.

 55. The Book as Artefact: Text and Border. Ed. by Anne Mette Hansen, Roger Lüdeke, Wolfgang Streit, Cristina Urchueguía and Peter Shillingsburg. – Amsterdam; New York: Rodopi, 2005. – 378 p.

 56. The Book Through Five Thousand Years. Fernand Baudin and others; ed. by Hendrik D. L. Vervliet; introduced by Herman Liebaers; afterword by Ruari McLean. – London, New York: Phaidon, 1972. – 496 p.

 57. The Book: A Global History. By Michael F. Suarez, H. R. Woudhuysen. – Oxford: Oxford University Press, 2013. – 672 p.

 58. Warde, Beatrice, Leonard Jay and Bruce Rogers. The Nature of the Book. – Birmingham, Eng.: Birmingham School of Printing, Central School of Arts & Crafts, 1930. – 32 p.
Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница