Програма за конкурсен изпит за докторантура по научна специалност 05. 02. 18Дата22.04.2017
Размер109.19 Kb.
ТипПрограма


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

КАТЕДРА "СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА"ПРОГРАМА
ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ЗА ДОКТОРАНТУРА ПО

НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ 05.02.18

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

/СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА/


Раздел I. Логистиката в националното стопанство и фирмата

Тема 1. Условия и фактори за възникване и развитие на логистиката. Същност и характерни черти на логистиката. Дефиниции. Обект на логистиката. Физически процеси. Системният подход в логистиката. Обхват на логистиката. Цел на логистиката. Пространственият фактор в логистиката. Факторът време в логистиката. Логистични разходи - същност, класификация, елементи. Връзки и зависимости между елементите на общите логистични разходи.Концепция за "анализ на общите логистични разходи". Еволюция и развитие на логистичната концепция. Същност на концепцията “Управление на веригата на доставките”.


Тема 2. Логистиката във фирменото управление. Логистични управленски дейности. Място и роля на логистиката във фирменото управление. Връзки и взаимодействие с другите области на фирменото управление - маркетинг, производство, финанси. Стратегически, тактически и оперативни решения в логистиката. Особеностите на логистичната проблематика във фирмите от различните отрасли и сфери на националната икономика - индустрия, търговия, транспорт, непроизводствена сфера.
Тема 3. Основополагащи концепции в управлението на логистиката. Основни положения на концепцията за. Тотално управление на качеството (TQM). Дефиниции за качеството. Икономика на качеството. Международни стандарти в областта на качеството - ИСО 9000. Теоретични основи‚ същност и принципи на концепцията "Точно навреме"(Just in Time) (ТНВ). Реинженеринг на бизнес процесите. (BRP). Конкуриране чрез времето (Time-based competition).
Тема 4. Логистична стратегия. Логистични аспекти на определяне на мисията на организацията, целите, корпоративната и бизнес стратегии. Разработване на логистична стратегия. Логистиката като елемент на стратегията на фирмата. Логистиката като конкурентно оръжие.
Тема 5. Органи и организационни структури в логистиката. Организация на управлението на логистичната дейност във фирмите. Специализирани организации и фирми за логистична дейност. Логистични платформи (центрове).
Тема 6. Проектиране на логистични системи. Основни концепции при проектиране на логистични системи. Методи за анализ и диагностика. Подходи и етапи при проектирането на логистични системи.
Тема 7.Международна логистика. Фактори и тенденции обуславящи интернационализацията на логистичната дейност. Обхват и съдържание на международната логистика. Тенденции в развитието на логистиката в различните страни и региони на света.
Тема 8. Роля и значимост на логистиката в националното стопанство и фирмата. Фактори, обуславящи нарастващата роля на логистиката в националната икономика и в управлението на фирмите. Тенденции в развитието на световната икономика и влиянието им върху логистичната дейност. Тенденции в развитието на производствените‚ търговските‚ транспортните и информационните технологии и влиянието им върху логистичната дейност.
Раздел II. Структурни елементи на логистичната система
Тема 9. Логистична характеристика на продуктите. Класификация на продуктите. Кодирана номенклатура на продуктите - принципи на изграждане. Европейски стандарти при кодиране на продукцията - ЕАН кодове. Жизнен цикъл на продуктите и влиянието му върху логистичната дейност. Показатели за логистична оценка на продуктите. Влияние на логистичните характеристики на продуктите върху логистичната дейност. Методи за кластеризация на продуктите -ABC анализ.
Тема 10. Същност, класификация и показатели за използуването на материалните ресурси. Фактори, влияещи на използуването на материалните ресурси. Методи за нормиране разхода на материалите. Модели за оптимално използуване на материалните ресурси - модели за рационално разкрояване, модели за оптимални смеси.
Тема 11. Рециклиране и логистика. Вторични материални ресурси и икономическо развитие. Първични и вторични материални потоци в ресурсния цикъл. Класификация на вторичните материални ресурси. Характеристика на източниците на вторични материални ресурси. Регулатори на процеса на рециклиране.Подходи и форми на организация на дейностите по рециклиране. Рециклиране и логистика.
Тема 12. Логистични канали. Същност и еволюция на каналите за дистрибуция. Структура на каналите за дистрибуция. Основни потоци в каналите за дистрибуция. Маркетингови и логистични канали. Логистична верига и логистична мрежа. Тенденции и фактори в развитието на логистичните канали. Хоризонтално и вертикално интегриране в логистичната дейност. Проектиране на каналите за дистрибуция.
Тема 13. Обслужване на клиентите. Същност и роля на обслужването на клиентите.Елементи на обслужването на клиентите. Показатели за измерване на нивото на логистичното обслужване. Връзки и зависимости между логистичнитe разходи и нивото на логистичното обслужване. Подходи и методи за определяне на нивото на логистичното обслужване.
Тема 14. Обработване на поръчките. Видове поръчки. Концепция за "цикъл на обработване на поръчките на клиентите" - елементи и фактори, влияещи върху неговата продължителност. Съвременни системи за обработване на поръчките.
Тема 15. Материални запаси. Същност, класификация, показатели и фактори за формирането на материалните запаси. Роля на запасите в логистичните процеси. Управление на запасите. Основни положения на теорията за управление на запасите. Класификация и сравнителен анализ на различните концепции, подходи и методи за управление на запасите. Приложимост при решаването на конкретни логистични проблеми.
Тема 16. Основни модели за управление на запасите при независимо търсене. Системи за управление на запасите - управляващи параметри, сравнителен анализ. Методи за определяне на параметрите на "системата с точка на поръчване" и "системата с периодична проверка". Модели за определяне на оптималния обем на доставката, гаранционния запас, точката на поръчване и периода между проверките.
Тема 17. Транспорт и логистика. Роля и функции на транспорта в логистиката. Характеристика на транспортна система. Транспортен пазар. Качество на превозите. Международно и национално регулиране на транспорта. Тенденции в развитието на транспортната инфраструктура и транспортните технологии.
Тема 18. Логистична оценка на различните видове транспорт. Показатели, характеризиращи влиянието на транспорта върху логистиката (запаси, разходи, ниво на обслужване). Транспортни решения на потребителите на транспортни услуги. Транспортни решения на превозвачите. Критерии и методи за избор на вида на транспорта, на собствен или нает транспорт. Влияние на новите логистични технологии върху транспорта.
Тема 19. Складови и манипулационни системи и технологии. Същност, роля и функции на складовете в логистичната система. Видове складове. Показатели за оценка на състоянието и използуването на складовете. Складови процеси и операции. Критерии и методи за избор на собствени или наети складове, за определяне на броя, капацитета и месторазполагането на складовете. Тенденции в развитието на складовите системи и технологии.
Тема 21. Информационни технологии в логистиката. Системи за автоматична идентификация на стоките -.баркод системи и RFID. Информационни технологии в производството, в търговията и транспорта.. Електронен обмен на данни (EDI). Електронен бизнес. Управленски информационни системи (MIS). Интегрирани информационни системи.
Раздел III. Управленски решения на отделните фази на материалните потоци.
Тема 24. Управление на дистрибуцията. Място и роля на управлението на дистрибуцията в управлението на фирмената логистика. Елементи на дистрибуционната система. Управленски решения при управлението на дистрибуцията.
Тема 25. Определяне структурата на дистрибуционната система. Методи за оценка на вариантите и избор на оптимална структура на дистрибуционна система. Критерии и методи за вземане на решения относно физическите елементи на дистрибуционната система.
Тема 26. Планиране на ресурсите за реализация /ПРР/ (DRP). Същност и фази на процеса на управление в ПРР. Входяща информация, алгоритъм и "изход" на ПРР.
Тема 27. Логистични аспекти на стратегическите решения в управлението на операциите/производството. Продуктово-пазарна ориентация и производствена стратегия на фирмата. Производство за запаси и производство по поръчка. Подходи и методи при определянето на капацитета, типа на производствения процес, териториалното и вътрешното разположение на производството.
Тема 28. Нормиране на разхода и управление на материалните ресурси. Същност и класификация на нормите за разход на материалните ресурси.Състав и структура на нормите за разход на материални ресурси. Методи и технология за разработване на нормите за разход на материалните ресурси.
Тема 29. Прогнозиране на търсенето. Качествени и количествени методи за прогнозиране на търсенето. Методи за анализ на динамичните редове. Причинно-следствени модели. Прогнозиране на сезонното търсене. . Показатели за точност на прогнозите. Наблюдение и контрол на прогнозите. Избор на метод за прогнозиране.
Тема 30. Планиране на производството/операциите. Фази и етапи на планиране на производство/операциите. Стратегии при разработване на обобщения производствен план. Методи за агрегирано планиране на производството/операциите. Генерален план-график - същност и методи за разработване. Грубо (предварително) планиране на капацитета.
Тема 31. "Планиране на потребностите от материали" ППМ (MRP) Теоретични основи. Входяща информация. Проблеми при разработването на дървото на изделието и структурната спецификация на материалите. Алгоритъм на ППМ. Методи за определяне на обемите на поръчките и гаранционните запаси. Развитие на ППМ - "Планиране на производствените ресурси" ППР (MRP II). Основни положения на подхода "Оптимизирана производствена технология" (OPT).
Тема 32. Приложение на концепцията "Точно навреме"(JIT) в управлението на производството. Елементи на "Точно навреме". Производствени методи. Информационна система. "Канбан" карти - видове, механизъм на приложение, методи за определяне на броя им. Системи за оперативно управление на производството "с изтласкване" ("push") и системи с изтегляне" ("pull") - характеристика и сравнителен анализ.
Тема 33. Същност, роля, цели и задачи на управлението на снабдяването. Дефиниране, цели и задачи на снабдяването като логистична функция. Основни дейности и управленски решения в снабдяването.Стратегическа роля на снабдяването като определящ фактор за конкурентната способност на фирмата. Място на снабдяването в организацията и взаимовръзки с другите функционални области.. Тенденции в развитието на управлението на снабдяването.
Тема 34. Стратегическо управление на снабдяването. Разработване на стратегия за снабдяването. Управление на качеството в областта на снабдяването. Функционално-стойностният анализ в управлението на снабдяването. Изследване на пазара за суровини и материали. Решение за собствено производство или закупуване на материали. Политики за източници на снабдяване и избор на доставчици. Взаимоотношения с доставчиците.
Тема 35. Оперативно управление на снабдяването. Характеристика на дейностите, включени в цикъла на снабдяването. Ролята на отдела по снабдяване при определяне на материалните потребности на организацията. Видове заявки и управление на потока от заявки. Видове споразумения за поръчване и подходи за изготвяне на поръчката за закупуване. Управление на дейностите, свързани с изпълнението на поръчката. Регистриране на информацията по закупуването. Методи и средства за опростяване на процесите и процедурите в цикъла на снабдяване.
Тема 36. Управление на качеството. Системи за управление на качеството. Изисквания, заложени в серията стандарти ISO 9000. Статистически методи за контрол на качеството - контролни карти, контрол на качеството чрез извадки. Логистиката в условията на приложение на концепцията за тотално управление на качеството.

ЛИТЕРАТУРА
ЛИТЕРАТУРА НА БЪЛГАРСКИ И РУСКИ ЕЗИК
КНИГИ


 1. Бауерсокс, Д., Клосс, Д., Логистика-Интегрированная цепь поставок, превод от англ. Москва, 2001

 2. Букан Дж., Э. Кениссберг, “Научное управление запасами”, Наука,1967 г.

 3. Василев, В., Управление на транспортни системи, УНСС, Стопанство, 2004 г.

 4. Гаторна, Д., Основи на логистиката и дистрибуцията, Делфин прес, Б., 1996

 5. Димитров П. (ред.) Логистиката в променящия се свят. Българска асоциация по логистика. С., 1996.

 6. Димитров П. (Ред.). Логистиката в икономиката на преход. Сборник от доклади, София, Албатрос, 1999.

 7. Димитров П. (ред.) Логистиката в България. Ибис, С.2003

 8. Димитров П. (ред.) Логистиката в националната стопанство и фирмата. Ибис, С.2004

 9. Джонсон, ДЖ., Доналд Вуд. Современная логистика. Москва-Санкт Петербург-Киев, 2004

 10. Ишикава, К. Тотално управление на качеството в Япония, превод от англ. С., Христо Ботев, 1994

 11. Казуо Цучия, Японския опит в управление на бизнеса . ЦКПМ, С., 1992 г.

 12. Кейносуке ООН, Тацуки Негоро, Стратегически мениджмънт на производствения бизнес С., 1994 г.

 13. Костоглодов, Д, Л. Харисова, Распределительная логистика, Экспертное бюро, 1977.

 14. Корчак Б. Що е логистика? София, 1993.

 15. Кръстев К.., Михайлов А.., Спасов В., Бояджиев Я., Складови и транспортно-складови системи, С. Техника, 1992.

 16. Мате Э., Послепродажное обслужване. "Прогресс", 1993

 17. Мате Э., Тиксье Д. Материально-техническое обеспечение деятельности предприятия. "Прогресс", М., 1993

 18. Моцев, Михаил. Информационни системи в бизнеса, III-то ревизирано и допълнено издание, София, Университетско издателство "Стопанство", 2000.

 19. Моцев М. Електронна търговия, София, ФорКом, 2001.

 20. Мутафчиев, Л. Икономика на транспорта, с., УНСС, 1997 г.

 21. Сергеев, В.И., Корпоративная логистика. М., Инфра-М, 2005

 22. Сергеев В.И., Логистика в бизнесе. М., Инфра-М, 2001

 23. Сток, Ламберт, Стратегическое управление логистикой, М., Инфра-М, 2005

 24. Уайт О. Управление производством и запасами в век ЭВМ. Пер с англ. М. Прогресс, 1978.

 25. Хамър М., Дж. Чампи, Реинженеринг на компанията, ЦКПМ, С., 1996 г.

 26. Шонбергер. Японские методы управления производством. Пер с англ. М. Прогресс, 1991 (Schonberger R. Japanese Manufacturing Techniques.The Free Press, 1982)

СПИСАНИЯ
Железопътен транспорт

Логистика
ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

КНИГИ 1. Arnold T. Introduction to Materials Management, PrenticeHall,1998

 2. Ballou, Ronald H., The Management of Business Logistics.Third Edition, Prentice-Hall, 1992.

 3. Ballou, Ronald H., Basics of Business Logistics. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1993.

 4. Bowersox, D., D. Gloss, Logistical Management, McGraw Hill, 1996.

 5. Chase R., Aquilano N., Jacobs R. Operations Management, Prentice Hall, 2003

 6. Coyle, J., Bardi,E., Langley,C.JR, “The Management of Business Logistics”, sixth edition, West publishing Company,1996

 7. Dimitrov P. (ed). National Logistics Systems. CP-91-06, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Laxenburg, Austria, 1991.

 8. Dobler D.W., Burt D.N.: Purchasing and Supply Management: Text and Cases. 6th edition, McGraw-Hill, NY, 1996.

 9. Dornier, P. et al, Global Operations and Logistics, Wiley,1998.

 10. Evans J. & W.Lindsay. The Management and Control of Quality.. South Western Intl., 6th ed. 2004

 11. Feigenbaum A. V.: Total Quality Control. 3.ed., New York, 1991

 12. Gattorna J.L., D.W.Walters. Managing the Supply Chain - A Strategic Perspective. 1996.

 13. Hall R. Zero Inventories. IRWIN, 1993

 14. Hammer M. and J. Champy. Reengeneering the Corporation. A Manifestofor Business RevolutionNicholas Brealey Publishing, London, 1993.

 15. Heinritz, St. et.al. Purchasing. Prinsiples and Applications. Prentice Hall, 1991.

 16. Heizer, J. and Render B. Operations management, Prentice Hall, 2004

 17. Hill T. Manufacturing Strategy. Open University, 1993

 18. Hutchins D. Just in Time. Gower Technical Press, 1988

 19. Jardin C., “Java Electronic Commerce Sourcebook”, John Wiley & Sons, 1997

 20. Johnson J.C., Wood D.F. Contemporary Logistics. Fifth Edition. Macmillan Publishing Company, New York, 1993.

 21. Juran J. M. Juran’s Quality Control Handbook. 4.Ed. Mc Craw Hill, 1988

 22. Krajewski L. J., Ritzman L.P. Operations Management. Strategy and Analysis. Prentice Hall, 2003

 23. Krcmar H., N.B.-Andersen, R. O’Callaghan “EDI in Europe”, John Wiley & Sons Ltd, 1995,

 24. Kristopher, M., “Logistics and Supply Chain Management”,2004

 25. Lambert,D.,M., Stock,J.R., “Strategic Logistics Management”, Third edition, Irwin,1993;

 26. Laudon K., Laudon J., Essentials of Management Information Systems, 6th ed., Pearson Prentice Hall, 2005.

 27. Leenders M.R., Fearon H.E.: Purchasing and Supply Management. 11th edition, Irwin, Homewood, IL, 1997.

 28. Martin A. DRP Distribution Resource Planning. Oliver Wight Limited Publishing, Prentice Hall, 1983.

 29. Monczka R.M., Trent R.J., Handfield R.B.: Purchasing and Supply Chain Management. South-Western Publishing, Cincinnati, Ohio,1998.

 30. Oakland J.. Total Quality Management., Butterworth Heinemann, 1996

 31. Payne J.., Anderson R. Electronic data interchange /EDI/ : using electronic commerce to enhance defence logistics. Santa Monica Calif. Rand corporation, 1991.

 32. Porter M. Competitive Advantage. The Free Press, 1985

 33. Reconfiguring European Logistics Systems. Council of Logistics Management, 1993

 34. Scherkenbach W.. The Deming Route to Quality and Productivity.Washington, Mercury Business Books, 1992

 35. Sherlock, J., Principles of International Physical Distribution, Blackwell Business, 1994

 36. Vollman T., Berry W., Whybark D. Manufacturing Planning and Control Systems. IRWIN, 1992

 37. Vonderembse M. White G. Opeations Management. Concepts, Methods and Strategies. Third Edition. West Publishing Company, 1996

 38. Wells D. Exporting, From Start to Finance, second edition, Liberty Hall, 1991

 39. Wood D, International Logistics, 2002

СПИСАНИЯ 1. Journal of Business Logistics

 2. Logistics Today

 3. Transportation and Distribution

 4. European Journal of Purchasing and Supply Management,

 5. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management,

 6. The Journal of Supply Chain Management

 7. Logistics Information management

 8. Purchasing and Supply Chain Management

 9. Journal of Operations Management,

 10. International Journal of Logistics Management,

 11. Harvard Business Review

ЛИТЕРАТУРА НА НЕМСКИ ЕЗИК


КНИГИ
Arnold, U. Beschaffungsmanagement. 2. überarb. und erw. Auflage, Stuttgart, Schäffer-Poeschel-Verlag, 1997.

Bacher,A. Instrumente des Supply Chain Controlloing. Wiesbaden: Deutsche Universität-Verlag, 2004.

Dyckhoff, Spengler T. Produktionswirtschaft. Springer, 2005.

Hans Corsten H. Produktionswirtschaft: Einführung in das industrielle Produktionsmanagement. 9. vollst. überarb. und wesentlich erw. Aufl., München, Oldenbourg, 2000.

Large, R. Strategisches Beschaffungsmanagement. Eine praxisorientierte Einführung mit Fallstudien. 2.Aufl., Wiesbaden, Gabler, 2000.

Oeldorf G. Materialwirtschaft. 8. aktualisierte und erw. Auflage, Ludwigshafen: Kiel, 1998.

Phohl H. Ch. Logistikmanagement. Springer, 2004.
Schulte G. Material- und Logistikmanagement. 2. wesentlich erw. und verb. Auflage, München, Oldenbourg, 2001.

Tempelmeier, H. Material-Logistik. Modelle und Algorithmen für die Produktionsplanung- und steuerung und Supply Chain Management. 5. neubearb. Aufl., Berlin, Springer, 2003.

Weber, Jürgen: Logistik- und Supply-Chain-Controlling. 5. aktual. U. völlig überarb. Aufl., Stuttgart, Schäffer-Poeschel-Verl., 2002.
СПИСАНИЯ
1. Logistik heite

2. Beschaffung aktuell

3. Materiallfluss

4. Management Zeitschrift5. Absatzwirtschaft
ЛИТЕРАТУРА НА ФРЕНСКИ ЕЗИК


 1. CNRS et Universitйs "L'Internet professionel", CNRS Editions, 1995.

 2. Alain Courtois, Chantal Martin-Bonnefous, Maurice Pilet Gestion de production, Les Editions d’organisation (1997)

 3. Jean-Philippe Guillaume La performance logistique, Nathan (1993)

 4. Jacques Pons, Pascal Chevalier La logistique integre, Hermes (1996)

 5. Jean Laurentie Logistique - Dumarche et techniques, Afnor (1994)

 6. Herve Brunet, Yves Le Denn La dumarche logistique, Afnor (1990)

 7. Yann Darre La fonction logistique, Centre d’йtudes (1993)

 8. Raphael Fiorentino QFD - Quality Functional Deployment Afnor (1993)

 9. Hervé Mathe, Daniel Tixier La Logistique PUF (1997)
Каталог: docs -> Konspekti2008
Konspekti2008 -> Системна (кибернетична) теория на управлението
Konspekti2008 -> София 1700, Студентски град "Хр. Ботев",  81-95-505
Konspekti2008 -> Програма за изпит за кандидат-докторанти по научната специалност 05. 02. 20. "Социално управление"
Konspekti2008 -> Катедра “международни отношения” п р о г р а м а
Konspekti2008 -> П р о г р а м а за кандидат-докторантски изпит по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление
Konspekti2008 -> П р о г р а м а за кандидат-докторантския изпит по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление
Konspekti2008 -> Конкурсен изпит за докторанти по научна специалност 05. 02. 08 " Приложение на изчислителната техника в икономиката"


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница