Програма за малки проекти настраница1/4
Дата07.08.2017
Размер0.87 Mb.
#27458
ТипПрограма
  1   2   3   4
ПРОГРАМА ЗА МАЛКИ ПРОЕКТИ НА

ГЛОБАЛНИЯ ЕКОЛОГИЧЕН ФОНДФОРМУЛЯР

за предложение за финансиране на проект


Име на проекта на български език:

Демонстрационно внедряване на отоплителна инсталация базирана на биомаса и слънчева енергия в сградата на Природен парк Персина, с цел намаляване консумацията на електричество и СО2 емисиите, както и създаването на икономически механизми за възстановяване на влажни зони и устойчивото ползване на тръстиката като локален енергиен източник.


Име на проекта на английски език:

Demonstrational installation of a heating system based on biomass and solar energy in the building of Persina Nature Park, to reduce electricity consumption and CO2 emissions, and establishment of economic mechanisms for wetland restoration and sustainable use of reed as local energy source.


Кандидатстваща организация на български език:

ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България (акроним: WWF)


Кандидатстваща организация на английски език:

WWF – World Wide Fund for Nature, Danube-Carpathian Program Bulgaria (acronym: WWF)


Партньори по проекта:

Природен парк Персина


Продължителност на проекта:

20 месецаОбщ бюджет на проекта, лева: 161 010 лв.

Сума, за която се кандидатства от ПМП, лева и % от общия бюджет: 74 350 лв., 46.18% от общия бюджет
В случай на одобрение на предложението за финансиране, ПМП получава пълните права за публично разпространение на информация относно проекта и неговите резултати.
Попълва се от служител на ПМП
Номер на проекта:
Служител приел проекта: Подпис:
Дата на получаване:
І. КАНДИДАТСТВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Име на организацията

ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма България (акроним: WWF)


2. Общи данни
ВВФ - Световен фонд за дивата природа - Дунавско Карпатска програма България

Рег. по дело 2763/2006 в СГС като Сдружение в обществена полза

Булстат: 175054080

Седалище и адрес на управление: 1421 София, ул. Цанко Церковски 67, вх. А, ап. 3


3. Контакти
1000 София, ул. Княз Борис I 71, ап. 2

Тел./факс (02) 950 50 40, тел. (02) 950 50 41, 0889517976office@wwfdcp.bg, http://wwf.bg
4. Банкова информация

5. Лице за контакт:
Георги Стефанов – координатор на проекта
6. Оторизирано лице, длъжност, номер на лична карта
Веселина Кавръкова, програмен ръководител
7. Мисия и стратегически цели на организацията
Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза в областта на опазването на околната среда. Предмет на основна дейност на Сдружението е опазването на природата в Дунавско-Карпатския регион на национално, локално и регионално ниво. Сдружението е учредено за постигането на следните цели: да съхранява и възстановява природата в Дунавско-Карпатския регион; да поправя увреждания в екосистемите, поощрява развитие на опазването на околната среда; да подобрява използването на природните ресурси и поддържа генетичното разнообразие; да контролира замърсяването на водите в Дунавско-Карпатския регион.
8. Кратка история на организацията и предишни постижения
Основните програми на WWF в България са Сладководни екосистеми; Гори; Защитени територии и Натура 2000; Природа и просперитет (устойчивото развитие на селските райони и пазарни инструменти за опазване на биоразнообразието); Климат; Комуникации, работа с обществеността и бизнеса за повишаване съзнанието в областта на природозащитата. В рамките на тези основни програми се осъществяват проекти, кампании и инициативи както с правителството и парламента за въвеждане на подходящи закони и политики за опазване и управление на природата, така и за опазването и възстановяването на конкретни места заедно с местните власти и хора в моделните си райони в страната – дунавските острови и брега на реката; дунавските притоци, реките Вит, Янтра и Веселина; земеделските земи със запазена природа в Плевенско, природните паркове Русенски Лом, Персина и Странджа. По-долу са изброени само някои от основните проекти на организацията, които имат отношение към настоящото проектно предложение.Наименование на проекта


„Натура 2000 и Зелен коридор Долен Дунав – мрежата става реалност”, донор Програма BBI Matra на холандското правителство

Постигнати резултати и създадени продукти

 1. Изготвени препоръки за управленски практики за земеделие, туризъм и рибарство в защитена зона Ломовете,

 2. Проведени семинари за обучение по агроекологични мерки и екотуризъм в защитени природни територии

 3. Разработване на план за управление съгласно Наредбата (в процес на разработване)

 4. Разработване на бизнес план за рибарство в моделен рибарник (в процес на разработване)

 5. Подпомогнати местни общини при разработването на проект по програма Лидер от ПРСР

 6. Проведен „Събор на Дунавските народи” в Мехидинци Румъния, през октомври 2005 с представители на страните от Зелен коридор Долен Дунав, - обменен опит за разпространение на местни продукти и обвързването им с опазването на природата.

Период на изпълнение

октомври 2007 г. – март 2009 г.

Обща стойност на проекта

140.000 лв

Роля в изпълнението на проекта

Водеща организация


Наименование на проекта


Зелен коридор Долен Дунав – български Дунавски притоци, донори Международната фондация MAVA и холандската фондация DOEN

Постигнати резултати и създадени продукти

- Извършено предпроектно проучване за възтсановяване на старо корито на р. Вит в долното й течение

- Извършено предпроектно проучване за възстановяване на старо корито на р. Веселина

- Възстановено старо речно корито на р. Веселина

- Обществено – информационна дейност в района на двете стари корита
Период на изпълнение

01.10.2006 – 01.05.2008

Обща стойност на проекта (в лева)

173 000 лева

Роля в изпълнението на проекта

Водеща организацияНаименование на проекта


Отговорно горско стопанство за устойчиво развитие, донор ИКЕА

Постигнати резултати и създадени продукти

Резултати:

- създадени информационни материали и материали за обучение на български език, адаптирани към националния контекст и организирани обучителни мероприятия.


- разработени планове за мултифункционално горско планиране и демонстриране на добри горскостопански практики в 2 моделни горски стопанства в Странджа

- проведени 4 обучения за добри горски стопански практики.

- подготовка и въведена сертификация по FSC за 2 ДГС в района на Странджа и 1 частно ГС.


Период на изпълнение

01.10.2006 – 30.06.2008

Обща стойност на проекта (в лева)

325.000 лв.

Роля в изпълнението на проекта

Водеща организацияНаименование на проекта


Транс-гранично опазване на Phalacrocorax pygmaeus and Aythya nyroca на ключови места в Румъния и България, донор LIFE+

Постигнати резултати и създадени продукти

Изпълнението на този проект предстои. Предвидени са следните дейности:

Основната цел на проекта е да се постигне и поддържа благоприятния природозащитен статус на P. pygmeus и A. nyroca в Румъния и България. Дейностите включват:

- Въвеждане на подходящи управленски мерки на национално и транс-гранично ниво в целеви Натура 2000 зони в Долен Дунав и изработване на Национални планове за действие за видовете;

- Обявяване на транс-гранична защитена територия

- Подобряване състоянието на местообитанията на двата вида в избрани целеви райони чрез управление на тръстиковите масиви, подобряване хидрологичния режим на влажните зони и залесяване с местни дървесни видове;

- Изработване и въвеждане на добри управленски мерки и компенсаторни схеми в областта на рибовъдството, които да се приложат в целевите Натура 2000 зони;

- Работа с обществеността за повишаване съзнанието и разбирането за нуждите от опазване на двата целеви вида, Натура 2000 мрежата и възможностите за устойчиво развитие.

- Укрепване капацитета за екотуризъм в целевите райони чрез изграждане на дребномащабна посетителска инфраструктура;

- Намаляване антропогенния натиск и безпокоенето на видовете чрез маркиране границите на защитените територии и Натура 2000 зоните и поставяне на информационни табла

- Изработване и провеждане на мониторингова програма за проследяване ефекта от проектните дейности.Период на изпълнение

2009 – 2012

Обща стойност на проекта (в лева)

428.000 лв

Роля в изпълнението на проекта

Партньор-асоцииран бенефициентНаименование на проекта


Промени в климата – работа на политическо ниво и обществена дейност, донори WWF International, WWF EPO, Toyota

Постигнати резултати и създадени продукти

 • Работа по европейското законодателство в областта на промените в климата и енергийната ефективност - проведена интензивна работа по лобиране на българските представители в Европейския парламент и Съвета на Европа по отношение на EU Climate and Energy Package, European Trading Scheme, Carbon Capture and Storage and Effort Sharing.

 • Създадена и укрепена българска НПО коалиция за промените в климата.

 • Изграден капацитет на медиите да отразяват въпросите на промените в климата – проведени обучения.

 • Експертно участие в разработваната в момента Енергийна стратегия на Р България.

 • Изграждане на капацитет и разбиране на проблематиката от страна на българския бизнес чрез експертно участие в специализирани и тематични мероприятия.

 • Проведена широка обществена информационна кампания по въпросите на промените в климата и енергийната ефективност – 5 еднодневни информационно-демонстрационни мероприятия на открито в София, Пловдив, Варна и Бургас. Предстои втора фаза на кампанията в края на март 2009 г. с 5 информационно-демонстрационни мероприятия на открито и в университети и бизнес-площи в София.

Период на изпълнение

Септември 2008 – понястоящем

Обща стойност на проекта (в лева)

82.000 лв

Роля в изпълнението на проекта

Водеща организация9. Капацитет на организацията
В момента организацията има 13 служители на трудов договор и двама постоянни сътрудници. WWF поддържа база данни с близо 250 доброволеца. Основният екип е в София, има и регионални координатори в Русе и Белене, както и експерт в Царево. Организацията разполага с нает офис в София. Офисът е напълно оборудван с необходимите средства и техника, както и разполага с нужните комуникационни връзки (телефон, факс, интернет). Организацията има дългосрочно нает лек автомобил на разположение. В Белене, Русе и Царево има по едно напълно оборудвано работно място, което се заема от регионалните сътрудници на ВВФ.
10. Финансов капацитет


Година

Приход

Нетна печалба / загуба* или подобен показател

Общ размер на активите в счетоводния баланс или бюджет

Собствен капитал

Дългосрочни задължения

Краткосрочни задължения (<1 година)

2007 г.

506 000

0

168 000

0

7 000

161 000

2006 г.

113 000

0

223 000

0

0

223 000
Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница