Програма за малки проекти настраница1/3
Дата17.11.2017
Размер0.6 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3
ПРОГРАМА ЗА МАЛКИ ПРОЕКТИ НА

ГЛОБАЛНИЯ ЕКОЛОГИЧЕН ФОНД


ФОРМУЛЯР

за предложение за финансиране на проект

Име на проекта на български език:

Чифлик “Елата” развъждане на местни редки породи – Каракачанско куче и кон в естествени условия.Име на проекта на английски език:

Farm “Elata” breeding of national rare breeds – Karakachan dog and horse in natural circumstancesКандидатстваща организация на български език:

Сдружение “ЕКВУС ЕТ КАНИС БАЛКАНИКА”Кандидатстваща организация на английски език:

“EQVUS ET CANIS BALCANICA”.Партньори по проекта:

Столична община, район “Панчарево”, кметство Железница.

Международна асоциация Каракачанско куче, Пловдив.

Сдружение “Тринога”

Фонд за Дивата Флора и Фауна (ФДФФ) – Благоевград

Общност на Каракачаните в България

Асоциация за редки местни породи - Карлово

Продължителност на проекта:

36 месецаОбщ бюджет на проекта, лева: 149 399.80 лева (сто четирдесет и девет хиляди триста деветдесет и девет лева и 80 ст.)

Сума, за която се кандидатства от ПМП, 74 667.50 лева (седемдесет и четири хиляди шестстотин шестдесет и седем лева и 50 ст.) или 49,98 % от общия бюджет:

В случай на одобрение на предложението за финансиране, ПМП получава пълните права за публично разпространение на информация относно проекта и неговите резултати.

Попълва се от служител на ПМП

Номер на проекта:

Служител приел проекта: Подпис:

Дата на получаване:

І. 00000000КАНДИДАТСТВАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Име на организацията


Сдружение “ЕКВУС ЕТ КАНИС БАЛКАНИКА”

София, Столична община,

с.Железница

местн. „Елата”,# 76


2. Общи данни

Решение № 1 от 08.01.2009 на Софииски градски съд

Фирмено дело № 755/2008

Булстат: 175638135

Сдружение с нестопанска цел в частна полза
3. Контакти

Сдружение “ЕКВУС ЕТ КАНИС БАЛКАНИКА”

гр. София, кв. Горубляне

ул. Виднището 22

тел.: 02 9730638

GSM: 0888 995 869rossmihaylov@hotmail.com
4. Банкова информация

5. Лице за контакт:

Росен Михайлов - координатор на проекта


6. Оторизирано лице, длъжност, номер на лична карта


Веселина Мутафчийска – зам. председател на ЕКБ
7. Мисия и стратегически цели на организацията

Мисията на ЕКБ е запазване на местните автохтонни породи животни в естествената им среда, при традиционнно отглеждане и стопанско използване, което от своя страна подпомага запазването на българския бит и култура.


Стратегически цели:

 • Създаване в период от три години на племенно стадо между 35 (тридесет и пет) и 60 (шестдесет) чистопородни Каракачански коня

 • Създаване на развъдник за 40 (четиридесет) чистопородни каракачански кучета.

 • Създаване в период от три години на стопанство за развъждане и традиционно отглеждане на каракачански коне и каракачански кучета.

 • Развитие в период от три години на етнографския и екологичен туризъм с цел запознаване с отглеждането и използването на каракачанските коне и кучета в естествени условия.

 • Запазване на българския бит и култура

 • Устойчиво управление на земите с прилагане на традиционни земеделски практики

 • Запазване на биоразнообразието

8. Кратка история на организацията и предишни постижения

“Еквус ет Канис Балканика” е новосъздадено сдружение от любители на каракачанското куче и кон. Любовта и грижите за тези две автохтонни породи, както и общите идеи, подтикват Р. Михайлов и В. Мутафчийска към създаване на сдружение “Еквус ет Канис Балканика”.


9. Капацитет на организацията

За момента сдружението разполага с 6 (шест) човека на граждански договори и трима постоянни доброволци.10. Финансов капацитет

Сдружението е новосъздадена организация и няма минали финансови приходи. Но още от създаването си то е собственик на 10 коня, 35 кучета, както и имот в Плана Планина.


11. Роля в проекта


ЕКБ е вносител на проектопредложението и основен изпълнител на проекта. Екипът му е отговорен за:

 • прякото изпълнение на заложените дейности,

 • постоянен мониторинг на качеството при извършване на конкретните дейности,

 • текуща оценка на временните резултати,

 • финансова отчетност на проекта,

 • отчитане на проекта към ПМП.12. Интерес от проекта


ЕКБ има интерес от изпълнението и от очакваните резултати от настоящия проект, тъй като те допринасят за постигането на стратегическите цели на организацията, а именно опазване на автохтонни застрашени видове – каракачанско куче и каракачански кон - и отглеждането им в естествени условия, чрез прилагане на традиционни практики.

13. Финансов и нефинансов принос


Финансов принос

Сумата по финансовия принос на сдружението възлиза на 49 752.30 лева (четирдесет и девет хиляди седемстотин петдесет и два лева и 30 ст.) или 33,30% от общия бюджет за проекта.Нефинансов принос

Като нефинансов принос ЕКБ разполага с 35 (тридесет и пет) чистопородни каракачански кучета, предоставени от развъдник “ТИТО” на стойност от 10 500 лв. (десет хиляди и петстотин лева), както и 10 (десет) чистопородни каракачански коня, предоставени от Росен Михайлов на стойност от 6 500 лв. (шест хиляди и петстотин лева), трактор на стойност 6 000 лв. (шест хиляди), косачка на стойност от 1 500 лв. (хиляда и петстотин) и разработване на предпечат на брошурите за 480 лв. (четиристотин и осемдесет). Обща стойност 24 980 лв. (двадесет и четири хилчди деветстотин и осемдесет лв.) или 16,72% от общия бюджет.ІІ. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

 1. Местоположение

GPS координати

X Y

1. 4581372.538 8503325.214

2. 4581378.176 8503379.581

3. 4581369.260 8503383.180

4. 4581367.498 8503383.228

5. 4581365.499 8503378.749

6. 4581351.419 8503383.488

7. 4581345.558 8503327.027

8. 4581392.450 8503323.860

9. 4581393.500 8503328.563

10. 4581408.384 8503365.994

11. 4581401.422 8503369.840

12. 4581392.052 8503374.294

13. 4581383.992 8503377.948
Местоположението на чифлик “Елата” се намира в Плана планина, разположена между Витоша и Рила. Местност Елата е на 27 км от град София с надморската височина 1200м.

Част от дейностите на ЕКБ ще се извършват в защитена зона от екологичната мрежа на НАТУРА 2000 на Природен Парк Витоша - BG0000113, Плана планина - BG0001307 и Лозенската планина.
 1. Кратко описание на проекта

Каракачанските коне и каракачанските кучета са автохтонни примитивни породи, използвани от векове в стопанската дейност на българските планински номадски общности. Счита се, че те са остатък от популациите на най-древните стопански животни не само на Балканския полуостров и в Европа, но и в света.

В последните десетилетия, механизираното земеделие, принудителното усядане на номадите и миграцията към градовете доведоха до силно намаляване на популацията на двете породи. Липсата на систематични грижи за запазването им и някои ненаучни експерименти за окрупняване на животните (особено на каракачанските кучета) доведоха до допълнителна загуба на стопанските качества на породите.

Към настоящия момент съществува реален риск от загуба на генофонда на тези древни породи, поради неполагане на грижи; липса на системен научен интерес към тях; безсистемното кръстосване на малкото останали чистопородни екземпляри с външни на породите индивиди и отглеждането им в нетипични за породата условия. Същите причини вече доведоха до загубата на две други местни породи коне – Делиорманския и Камчийския кон и застрашават всички останали местни отродия.

Отглеждането на племенни животни трябва да става в най-близки до традиционните за тях условия. Умерения планински климат и относително меки зимни условия в Плана планина позволяват отглеждане при целогодишен свободен режим. Традиционно за каракачанските коне е натоварване чрез движение в керван по планините с ездач или товар, за обслужване на дейностите, свързани с етнографския и екологичен туризъм.

Каракачанските кучета ще бъдат обучени за придружаване на пътуващите кервани, както и за опазване на стада от хищници.

ЕКБ ще осигури запознаване и присъединяване на заинтересовани към каузата за чистопородно развъждане на каракачански кучета и коне.
Създаването на база за развъждане на каракачански кучета и коне в естествените им условия в непосредствена близост до столицата на България ще промени статута на пустеещи терени в Плана планина и ще съхрани автохтонните породи при максимално използване в естествени природни условия и чистопородно развъждане.

Поддържането на тревните площи в Плана планина по естествен начин, без изкуствени торове или изгаряне на стърнища, ще допринесе за благоприятното развитие на различни видове гризачи и птици (лалугер, ливаден дърдавец и други).


Целеви групи на ЕКБ са: етнографски и екотуристи; учени; студенти и лица, изучаващи и интересуващи се от местните примитивни породи; деца и подрастващи с учебна и възпитателна цел, които ще научат за традиционния начин на отглеждане на каракачанското куче и кон; местната общност – запознаване с практиката на агро-екологичните мерки и устойчиво управление на земите, предпазване от обезлюдяване на планинските райони, важността от биоразнообразие в планинските територии. 1. Обща цел на проекта

Запазване на автохтонни местни породи, на българския бит и култура, както и прилагане на устойчива практика за опазването и управлението на планинските тревни местообитания на застрашени видове животни и растения.
 1. Конкретни цели на проекта
  1. Създаване в период от три години на племенно стадо между 35 (тридесет и пет) и 60 (шестдесет) чистопородни Каракачански коня

Индикатори:

 • Създадена група (хергеле) от 35-60 с женски и мъжки елитни представители, пуснати на свобода, развъждани и отглеждани в традиционни условия, от който 14-15 ще се ползват за езда.

 • Устойчиво развъждане и отглеждане в естествени условия, за предотвратяване изменение вида на породата

 • Чистопородо развъждане за запазване на породата

Начална стойност: 10 бр. Тенденцията на групата е увеличаването й.


Рискове:

 • Болести и смърност при животните  1. Създаване в период от три години на развъдник за 40 (четиридесет) чистопородни каракачански кучета

Индикатори:

 • Създаване на устойчива популация на каракачанското куче

 • Поддържане и запазване популацията от 5 развъди линии

 • Запазване на работните качества на Каракачанското куче, както и неговия генотип и фенотип

 • Обучение на кучета за пазачи на стада

 • Чистопородно развъждане

Начална стойност: 35 чистопородни представители на породата.Рискове: Болести и смърност при животните


  1. Създаване в период от три години на стопанство за развъждане и отглеждане на каракачански коне и каракачански кучета.


Индикатори:

 • Изградена конюшна с:

- 10 клетки, от които 2 са родилни помещения; един изолатор; едно сърашко ателие с амуничник и помещение, където ще се показва на посетителите как се подрязват и подковават копита на коне, как се оседлават и каква е грижата за тях преди оседлаване и яздене.

- Конюшнята ще е застроена на площ от 234 кв.м и ще представлява място, където ще зимуват конете за туризъм.
 • Изграден кучкарник за каракачанско куче с:

- 30 клетки за кучета, една манипулационна, 4 помещения за раждане, пригодени и устроени и за зимни условия.


 • Арендуване на земеделска земя:

- Начална стйност 0.2 ха с тенденция да се увеличат до края на проекта до минимум 50 ха


 • Създаден устойчив продукт

- Устойчивите продукти на сдружението ще бъдат плетени шапки, ръкавици, шалове, чанти и др. от естествена вълна и памук, оцветени с естествени природни материали, изработване на сувенири от натурални материали.


 • Изградена дървена ограда около стопанството
 • Ремонтирана налична сграда, пригодена за нуждите на проекта
 • Изграден път  1. Развитие в период от три години на етнографския и екологичен туризъм


Индикатори:

 • Създаване на специфичен и устойчив туристически продукт,

 • Популяризиране на двете породи

 • Езда и преходи в керван по планинските райони на Витоша, Плана и Лозенската планина

 • Поддържане на 14-15 работни коне за езда

 • Информационо образователни дейности

 • Създаване на интернет страница на четири езика

 • Печат на брошури

 • Контакт с туроператорски фирми; начална стойност 0; очакват се контакти с минимум 3 фирми

 • Разработени различни маршрути в съвместна дейност с парк Витоша и кметство с. Железница

Очаквана посещаемост – минимум 1500 човека годишно


Рискове:

- липса на интерес от страна на туристи,

- слабо съдействие на местните власти или хора

5. Обосновка на проекта

През години на разруха и разпад на всички местни породи, държавните институция не направиха много в насока запазване на Българските автохтонни породи. Масово се унищожиха каракачански кучета заради намаляване на стадата по ТКЗС. Масово се продаваха извън България нашите породи коне като дунавския кон, източно българския кон и т.н.

В пределите на България все още живеят каракачани и власи, но те вече водят заседнал начин на живот. Малка част от тях се занимават с животновъдство, което почти няма нищо общо с традициите на техните предци. За загуба на традициите в семейно отглеждане на домашни животни, важна роля играе промишленият възход и национализацията в селското стопанство по време на комунизма. Упадъкът на селското стопанство и загубата на голяма част от традиционните техники в отглеждане и работа с каракачанския кон и каракачанското куче са повод и загуба на част от местния бит и култура. Изоставянето на земеделските земи и обезлюдяването на планинските райони води до драстично намаляване на стадата с овце, крави, коне и др., което от своя страна е важно за съхранението на натуралните тревни площи, местообитание на някои застрашени видове животни.

Разнообразието от екосистеми не е продукт на географската ширина и надморската височина, но и на хилядолетната коеволюция с дейността на човека и отглеждането на домашните животни.

В миналото степните и полустепните местообитания са били поддържани от пашата на големи стада овце, елени, диви кози, коне, магарета и др. Днес ролята на дивите тревопасни животни се изпълнява до голяма степен от стадата домашни животни. С балансирано изпасване и наторяване на тревните площи се предотвратяват негативни за екосистемите процеси, като свръхпаша, водеща до захрастяване и обрастване на ливадите. Така се губят ценни степни екосистеми, които в недалечно минало са били местообитание на редица застрашени днес видове.

В настоящия момент обширни площи от Плана планина са в процес на сукцесия, а устойчивото управление на ценни пасища и ливадни екосистеми е под въпрос. В Плана и Витоша са срещат повече от 10 вида орхидеи, а опазването на световнозастрашените видове като: ливаден дърдавец, лалугер, малък креслив орел и др. е пряко свързано с поддържането на споменатите екосистеми в района. Вторичните степни местообитания са уязвими и зависят от дългосрочното и устойчиво управление.

България има изключително богато биоразнообразие, но голяма заплаха за него е унищожаването на земните и водните местообитания. Свръхексплоатацията на стопански видове животни се отразава негативно на много екосистеми. Масовото въвеждане на чужди растения и животни се отразява също негативно на местните видове. То води до загуба на генетично разнообразие. Основната заплаха за биоразнообразието е масовото изсичане на горите и застрояване на тревните местообитания. Това води до невъзвратими загуби и разрушаване на екосистеми.
През 1957-58 след като правителството отнема добитъка от частните собственици, каракачанските коне вече не са се ползвали от държавните стопанства. Те са били избити и дадени за храна на други животни. В държавните ферми са правени опити за “подобряване” на породата чрез кръстосване с Хукул, Кабардин и Хафлингер. Правителството не се е стремяло да запази първичните породи коне. За съжаление това не е допринесло до повишаване на техните ценни работни качества. Днес броят на каракачанскияте коне е намалял до такава степен, че ако не се вземат спешни мерки, породата ще изчезне в много близко бъдеще.

Създаването на база за развъждане на каракачанските кучета и коне в естествените им условия в непосредствена близост до столицата на България, ще доведе до следните благоприятни последици:  • ще промени статута на пустеещи сега терени в Плана планина в пасища и екологични маршрути

  • запустелите и обрасли с храсти ливадни планински терени ще се превърнат отново в красиви зелени ливади

  • ще съхрани автохтонните породи при максимално използване в местни природни условия и чистопородно развъждане

  • ще създаде възможност за съхраняване на традиционните условия на използване на животните, адаптирани към съвременните нужди и особености на екологичния и етнографски туризъм

  • близостта на столицата ще даде възможност за осигуряване на необходимия поток от туристи и други заинтеросовани, които да осигурят дълготрайното съществуване на проекта.

  • проектът, особено при наличие на съществени ангажименти от страна на местната власт и централните институции ще съдейства за съхраняването на Плана планина и парк Витоша като райони, околната среда в които се запазва от прекомерна урбанизация и свързаното с нея разрушаване на екосистемите

  • поддържането на тревните площи в Плана планина ще се осъществява по естествен начин, без изкуствени торове или изгаряне на стърнища и ще допринесе за благоприятното развитие на различни видове гризачи и птици (лалугер, ливаден дърдавец и други)

Отглеждането на племенни животни трябва да става в най-близки до традиционните за тях условия: • умерен планински климат при относително меки зимни условия (в Плана планина), позволяващи отглеждане при целогодишен свободен режим

 • отглеждане в полуоткрит тип конюшня и кучкарник

 • осигуряване на режим на интензивна работа и движение в рядко населените местности на Плана и южните склонове на Витоша

 • осигуряване на традиционното за каракачанските коне натоварване чрез движение в керван по планините с ездач или товар на самар, за обслужване на дейностите, свързани с етнографския и екологичен туризъм

 • осигуряване на възможност за обучение на каракачанските кучета за придружаване и опазване на пътуващите кервани от хищници, както и обучаване на кучета за охрана на стада     1. ГЕФ сфера

Биоразнообразие, 80%
Изменение на климата, 10%
Деградация на почвите, 10%
Международни води, …%
Устойчиви органични замърсители, …%
7. Принос към Тематични области от Националната стратегия

Екотуризъм


Устойчиво земеделие
Местно развитие
Устойчиви продукти
8. Въздействие и индикатори за въздействие

ГРУПА І: Индикатори, свързани с петте тематични сфери на ГЕФ1 БИОРАЗНООБРАЗИЕ

Въздействие 1. Увеличаване на устойчиво управляваните територии със световно значимо биоразнообразие

Индикатор за въздействие: Брой защитени световно значими видове

 • Лалугер

Лалугерът (Spermophilus citellus) е световно застрашен вид, класифициран като „уязвим” в червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN Red List 2004). Пашата на животни в териториите на обитание на вида има голямо значение. Изпасването и наторяването на почвата от тревопасни животни подпомага съществуването на лалугера, като му осигурява отворени тревни местообитания с благоприятен състав на тревите, а по-високото азотно съдържание в тях увеличават размножителната му способност. Освен, че самият той е световно застрашен, лалугерът е основна храна за ловния сокол, царския орел и пъстрия пор, които също са световно застрашени.


 • Ливаден дърдавец

Ливадният дърдавец (Crex crex) е включен в червения списък на Международния съюз за защита на природата в категория “полузастрашен”. Популацията на вида ще бъде повлияна положително от изпълнението на проекта. Това ще увеличи броя на видовете треви и насекоми, с които ливадните дърдавци ще се изхранват през следващия размножителен сезон. Ливадите, които не бъдат окосени ще бъдат изпасвани и по този начин също ще се постига поддържането им в добро състояние за обитание от ливадни дърдавци. Видът е включен в списъка на Световно застрашените видове като "уязвим" в световен и в европейски мащаб (Collar et al., 1994) и според системата на BirdLife International се причислява към категория SPEC1 (Tucker & Heath, 1994).
Факторите за драстичното намаляване на ливадния дърдавец са комплексни, като основно място сред тях има унищожаването на местообитанията му чрез разораване и изсушаване на ливадите, и употребата на химически препарати в селското стопанство.


 • Пъстър пор

Пъстрият пор (Vormela peregusna) е включен в червения списък на Международния съюз за защита на природата в категория “уязвим”. Той ще бъде положително повлиян от проекта, като изпасването и натуралното наторяване на пасищата ще доведе до увеличаване броя на лалугера, което е основна храна на вида.


Малкият креслив орел (Aquial pomarina) е застрашен в Европа, където е съсредоточена и основаната част от популацията на вида. Малкият креслив орел гнезди в гори в близост до отворени места – пасища и ливади. Храната му се състои основно от дребни гризачи и земноводни, които лови в използваеми пасища и ливади. Във Витоша и Верила, както и в Самоковското поле, гнездят няколко двойки малки кресливи орли, които ще бъдат позитивно повлияни от настоящия проект. В Международният план за действие за опазване на вида, съставен от Бърдлайф Интернешънъл и приет от Европейската комисия са посочени като приоритетни дейностите по опазавне на местообитанията на вида, предимно пасища и ливади.


 • Каракачански кон

За разлика от останалите азиатски и балкански номадски народи, които използват магарета, Каракачаните са използвали за транспортно средство коне. Каракачанският кон е най-издръжлив от всички местни примитивни коне. Каракачаните са използвали тези коне за транспортиране на цялата си покъщнина повреме на сезонните си миграции от летните пасища към зимните и обратно. Конете, които не са били използвани за тази цел, са оставали целогодишно по високите планински райони на групички – хергелета. Повреме на студените зими те са намирали храна и са се защитавали сами от хищници. Сред хората Каракачанските коне са известни със своята невероятна сила и издръжливост.

Според Червеният списък на автохтонни породи домашни животни, включен в Националната Стратегия за опазване на Биоразнообразието на България (1994), Каракачанският кон е сложен във Втора категория – изчезващ или критичен.
 • Каракачанско куче

Инициаторите на сдружение “Еквус ет Канис Балканика” са преки наблюдатели на разпадането на породата и в продължение на години са работили само и единствено за запазването й. Сдружението полага грижа за популяризирането на породата такава каквата е. Поради факта, че каракачанското куче е развъждано с други породи овчарски кучета, много Българи бъркат тази порода с новосъздадената Българско овчарско куче. Една от целите на сдружението е да запази Каракачанското куче и неговите работни качества – качества които липсват при Българско овчарско куче.
Освен изброените видове положително повлияни ще бъдат местообитанията на много други застрашени насекоми, растения, птици, и бозайници.
Индикатор за въздействие: Хектари устойчиво управлявани територии със световно значимо биоразнообразие

 1. Отглеждането на каракачански коне ще бъде по стар традиционен начин – на целогодишна паша, като в студените зимни условия ще бъдат подслонени в конюшня от полуоткрит тип. По този начин се възстановяват условията при които породата е отглеждана в продължение на хилядолетия. Конете ще пашуват през лятото в по-високите части на Плана планина и Витоша, а в зимните месеци ще бъдат в по-ниските тревни площи близо до конюшната в полуоткри тип.

 2. Ще се косят ливадни планински терени, за да се предотврати опустошаване или самозалесяване с дървета и храсти. Косенето ще се извършва през месец август отвътре навън, което ще блогоприятства опазването на ливадния дърдавец. Окосената трева ще се ползва за дохранване на конете през зимните месеци.

Начална стойност 0.2 ха с тенденция за увеличаване до минимум 50 ха.ДЕГРАДАЦИЯ НА ПОЧВИТЕ

Въздействие 3. Увеличаване на устойчиво управляваните земи

Индикатор за въздействие: Хектари устойчиво управлявани земи
За нуждите на проекта ще бъдат устойчиво управлявани повече от 50 хектара необработвани понастоящем земи, които ще се използват като летни и зимни пасища, както и ще бъдат косени през август, за да се предотврати самозалесяването им с храсти и дървета и да се допринесе за поддържане на оптимален тревен състав. Това ще благоприятства условията за размножаване на ливадния дърдавец. В дългосрочен аспект резултатите от проекта ще доведат до увеличение на площта на устойчиво и природосъобразно управляваните земи.

Поддържане на полуестествените тревни площи чрез традиционните земеделски практики (паша и/или косене) е една от основните дейности на ЕКБ.

Поддържаните по този начин ливади осигуряват висококачествено сено, което е незаменима храна за преживните животни и конете през зимния период. За получаване на качествено сено от ливадите следва да се спазват определени условия, едно от които е точно определяне на момента на коситбата. Късната коситба на ливадите влияе неблагоприятно върху добива и качеството на сеното. При закъсняване с коситбата плевелните видове се осеменяват и променят ботаническия състав на тревостоя. Важно е да се определи точно и височината на коситбата, като оптималната височина на среза е 5 – 6 см.

Поради неправилната им експлоатация ливадите и пасищата губят от своите качества и не могат да изпълняват функциите за производство на пълноценен фураж и екологично значение. Неравномерното изпасване и утъпкване на тревите води до ликвидиране на тревната покривка, което е предпоставка за развитие на ерозионни процеси на почвата и намаляване на нейното плодородие. С намаляването на броя на животните, с изтеглянето им от естествените планински пасища, настъпва и деградация на тревните терени. На големи територии се разпространават неподходящи за паша растителни видове като орлова папрат, очанка, хвойна, чемерика, храсти и др.

В дългосрочен аспект резултатите от проекта ще доведат до увеличение на площта на устойчиво и природосъобразно управляваните земи.


Група ІІ: Индикатори, свързани с намаляване на бедността

Въздействие 1. Увеличение на приходите на хората, ангажирани в ПМП проекти

Индикатор за въздействие: Брой облагодетелствани хора

Пряко в началния период за осъществяване на проекта от него ще се възползват от 3 до 5 домакинсктва. В близко бъдеще и в дългосрочен аспект ЕКБ ще създаде възможност за развитие и ще привлече участието на много по-голям брой домакинства, животновъди, занаятчии и др.


Индикатор за въздействие: Стойност на увеличения приход за облагодетелстваните хора в щатски долари

Обща стойност на увеличения приход за облагодетелстваните хора - средно 64 800.00 лв. за период от три години. При начални 6 човека, които ще получават средно месечно възнаграждение от 300.00 лв (триста лева), за продължителност от 36 месеца.Група ІІІ: Индикатори, свързани с участие

Въздействие 1. Увеличаване на броя на хората, информирани по въпросите на опазване на глобалната околна среда


Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница