Програма за мобилност на студенти Еразъм +!страница1/9
Дата18.06.2018
Размер1.7 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"С П Р А В О Ч Н И К
Н А
КАНДИДАТ-СТУДЕНТА

Р У С Е - 2015 г.
Участвайте в европейската програма за мобилност на студенти Еразъм +!

Придобийте опит в европейски университет или фирма като част от обучението Ви

в Русенския университет „Ангел Кънчев”!

Уважаеми кандидат-студенти,


Русенският университет „Ангел Кънчев” е един от първите български университети, които се включват в европейската обменна програма за студенти Еразъм. Програмата стартира през 1987 г. в няколко европейски страни, а към настоящия момент обхваща всички държави-членки на Европейския съюз, Швейцария, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Македония и Турция.

Програмата Ви предоставя изключителната възможност да станете част от европейското образователно пространство, като се обучавате от 3 до 12 месеца в университет-партньор на Русенския университет от изброените държави или проведете стаж във фирма-партньор на университета.

Условието да се включите е да сте поне във втори курс, да имате успех от следването най-малко 4,00 и да владеете език, на който може да проведете обучението или практиката (най-често английски). Нивото на владеене на езика се проверява чрез тест с три компонента – четене с разбиране, писане и разговор. Признават се международни сертификати за владеене на език.

Програмата предоставя диференцирана по групи държави месечна финансова помощ в размер, достатъчен да покрие всички разходи на студента.

Кампаниите за набиране на заявки за участие, както и изпитът по език, се провеждат два пъти годишно – през март и през октомври. Списък на чуждестранните партньори на Русенския университет можете да намерите на страницата на програмата в сайта на университета, както и на информационното табло пред каб. 1.313Б в Ректората.

Обучението в чуждестранния университет се признава в Русенския университет, а опитът, придобит по програмата, е безценен за личното и професионалното Ви развитие и осигурява конкурентни предимства и перспективи за професионална реализация.

За контакт:

проф. д-р Юлиана Попова – Заместник-ректор и Университетски Еразъм координатор

Милена Богданова, главен експерт по програма Еразъм, каб. 1.313 Б


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

А. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ 4

Ÿ Запознайте се с Русенския университет "Ангел Кънчев" 7

Ÿ Структура на Русенския университет 8

Ÿ Организация на учебния процес 9

Ÿ Специалности в Русенския университет 10

Ÿ Важна информация 11Б. СПЕЦИАЛНОСТИ И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ 13

Ÿ Аграрно-индустриален факултет 13

Ÿ Машиннотехнологичен факултет 15

Ÿ Факултет Електротехника, електроника и автоматика 17

Ÿ Транспортен факултет 20

Ÿ Факултет Бизнес и мениджмънт 21

Ÿ Факултет Природни науки и образование 24

Ÿ Юридически факултет 26

Ÿ Факултет Обществено здраве и здравни грижи 27

Ÿ Филиал на Русенския университет - Силистра 29

Ÿ Филиал на Русенския университет - Разград 30

В. ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ 32

I. Общи положения 32

II. Условия за кандидатстване 32

III. Документи за кандидатстване 33

IV. Провеждане на изпитите 34

V. Проверка и оценка на писмените работи 35

VI. Образуване на състезателния бал 35

VII. Предварително класиране и записване на кандидат-студенти 38

VIII. Класиране на кандидат-студентите 39

IX. Записване на новоприетите студенти 40

Х. Обучение на български граждани в чужбина 41

ХI. Обучение на чуждестранни граждани в Русенския университет 41

Допълнителни разпоредби 42

Г. ПРОГРАМИ ЗА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ 44

Рисуване 44

Моделиране 44

Чужд език (английски, немски, френски, румънски) 44

Оценка на двигателната култура 45

Единни приемни изпити (ЕПИ) 48

Обща част на ЕПИ – български език и езикова култура 48

Специални части на ЕПИ:


  • български език 49

  • история на България 50

  • общотехническа подготовка по механика и техническо чертане 52

  • общотехническа подготовка по електротехника и електроника 53

  • математика 55

  • информатика и информационни технологии 56

  • икономическа география на България 58

  • биология 59

  • химия 60

Д. ПРИЛОЖЕНИЯ 63

№ 1. График за провеждане на предварителни кандидатстудентски изпити 63

№ 2. График за провеждане на кандидатстудентски изпити................. 64

№ 3. Образуване на бала за инженерните специалности.... 65

№ 4. Образуване на бала за инженерните специалности с биологична и химична насоченост.... 66

№ 5. Об­ра­зу­ва­не на ба­ла за специалности от областите обществено здраве и здравни грижи. 66

№ 6. Об­ра­зу­ва­не на ба­ла за неинженерните специалности. 67

№ 7. Съответствие между конкурсните изпити в РУ и държавни зрелостни изпити.... 68ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ:

Русенски университет „Ангел Кънчев”

(082) 888-247 (082) 841-624

АДРЕС: УЧЕБЕН СЕКТОР,

7017 Русе, ул. Студентска № 8

e-mail: admission@uni-ruse.bg

Интернет сайт: http://www.uni-ruse.bg

Прием 2015: http://uni-ruse.bg/admission

7500 Силистра, Филиал на РУ: (086) 821-521

7200 Разград, Филиал на РУ: (084) 660-826, (084) 520-000


Представителства на Русенския университет в други градове:


Монтана

0878 319 932
Плевен

064 804 521


При подаване на документи в тези градове допълнителни такси не се събират.
За цялата страна (без гра­довете Русе, Разград, Силистра, Плевен и Монтана) в Бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ)

Национален телефон: 0879 120 470e-mail: info@ckpi-bg.com

Интернет сайт: www.ckpi-bg.com


ВНИМАНИЕ !

При подаване на кандидатстудентските си документите непременно впишете номера на мобилния си телефон и e-mail адреса си, за да получавате след всяко изменение на Вашите резултати от кандидатстудентски изпити и класира­ния автоматични SMS и e-mail съобщения!Копирането и разпространението на този справочник или на части от него без разрешението на Русенския университет е забранено !
Ректор: чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, DHC тел. (082) 888-465

Зам.- ректор по учебната работа:

проф. д-р Михаил Илиев тел. (082) 846-145

Зам.- ректор по развитие, координация и продължаващо обучение:

проф. д-р Велизара Пенчева тел. (082) 842-009

Зам.- ректор по европейска интеграция и международно сътрудничество:

проф. д-р Юлиана Попова тел. (082) 888-255КООРДИНАТОР “ПРИЕМ НА НОВИ СТУДЕНТИ”

гл.ас. д-р Юлиян Ангелов

центр. корпус, ет. 2. ст. 322 б

тел. (082) 888-247УЧЕБЕН СЕКТОР

Директор
Учебен сектор


доц. д-р Вяра Русева

центр. корпус,

ет. 1. ст. 1.213.4тел. (082) 888-530

Гл. инспектор УС

Гл. инспектор УС

Йорданка Белоева

Мирела Димова

централен корпус,

ет.2 ст. 322 бтел. (082) 841-624

(082) 888-247

Факултет

Декан

Факултетна канцелария

Организатор

Адрес

телефон

1

Аграрно-индустриален

проф. д-р

Пламен Кангаловинж. Нела Николова

центр.корпус,

ет. 2. ст. 322а(082) 888-236

2

Машиннотехнологичен

доц. д-р

Бранко СотировМария Фискучева

центр.корпус, ет.1, ст. 236

(082) 888-238

3

Електротехника,

eлектроника и автоматикадоц. д-р

Валентин СтояновМиглена Дечева

центр.корпус, ет.2, ст. 340

(082) 888-463

4

Транспортен

проф. д-р

Росен ИвановИвелина Георгиева

центр.корпус,

ет. 2., ст.315а(082) 888-722

5

Бизнес и мениджмънт

доц. д-р

Емил ТрифоновДиана Петкова

центр. корпус, ет. 2, ст.319б

(082) 888-737

6

Природни науки и образование

проф. д-р

Марг. ТеодосиеваСнежана Инджова

центр.корпус, ет. 2, ст.342б

(082) 888-497

7

Юридически

проф. д-р юр. Лъчезар Дачев

Боряна Рускова

корпус 2Б, ет. 3, ст. 311

(082) 888-760

8

Обществено здраве и здравни грижи

проф. д-р

Тодорка СтефановаРосица

Кънчева


центр.корпус ет. 3, ст. 422г

(082) 888-408

9

Филиал на РУ

гр. Силистрадоц. д-р Теменужка Богданова

Светла Димова

корпус I, ет. 2

Ф-л Силистра(086) 822-197

(086) 821-52110

Филиал на РУ

гр. Разграддоц. д-р

Станка ДамяноваРумяна Енчева

корпус I, ет. 2

Ф-л Разград(084) 660-826

(084) 520-000


За завършилите средно образование,

кандидатстудентски документи ще се приемат:в Русенския университет и неговите филиали в Разград и Силистра -
от 19 януари 2015 г.;

в представителствата на Русенския университет в градовете
Плевен и Монтана


от 6 до 15 април 2015 г. (без почивните дни) и от 17 юни до 01 юли 2015 г.;

в бюрата на ЦКПИ в цялата страна (без градовете Русе, Разград, Силистра, Плевен и Монтана) от 19 януари 2015 г. до 01 юли 2015 г.

www.ckpi-bg.com

Онлайн подаване на кандидатстудентски документи:

от 19 януари до 01 юли 2015 г.

Интернет страница за онлайн кандидатстване: https://online.uni-ruse.bg или


http://www.uni-ruse.bg.

Подаването на документи, с които се прави заявка за участие в даден изпит, става

до два работни дни преди датата на съответния изпит.

За ЗАВЪРШИЛите висше (вкл. колежанско) образование,

кандидатстудентски документи ще се приемат в Русенския университетот 27 юли до 31 юли 2015 г.
Класиране

Обявяване на

резултатите до

Записване

Първо класиране

11 юли

От 10,00 ч. на 13 юли до 16,00 ч. на 17 юли

Второ класиране

20 юли

От 09,00 ч. на 21 юли до 16,00 ч. на 24 юли

Забележка: Незаетите след второто класиране места се попълват чрез следващи класирания по график и правила, утвърдени допълнително от Ректора.

Кандидат-студентите

са длъжни да се информират на място, по телефона или по интернет

за резултатите от конкурсните изпити и класирането.

При неспазване на сроковете за подаване на документи или за записване,

Русенският университет не носи отговорност.
Записването става с диплома за завършено средно образование - оригинал.

Записалите се вече не са кандидат-студенти, а студенти.

ВНЕСЕНИ ТАКСИ НЕ СЕ ВРЪЩАТ.
Преместването в друго висше училище, факултет, специалност

или друга форма на обучение може да станеслед успешното приключване на първата учебна година.

Условията и редът за това са определени в Правилника за дейността на Русенския университет и Вътрешните правила за учебната дейност.


Студентите имат право да се обучават

на държавна издръжка само в една бакалавърска специалност.
Напускането на университета по собствено желание

може да стане след приключване на първия учебен семестър.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С

РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

Русенският университет "Ангел Кънчев" е учебен и научен център, в който се подготвят специалисти с висше образование по широк спектър инженерни, икономически, управленски и хуманитарни специалности, провеждат се фундаментални и приложни научни изследвания и се реализират всички форми на следдипломна квалификация. Учебните планове и програми са разработени съвместно с водещи чуждестранни университети и бизнес партньори и дават на завършващите широки перспективи за реализация в различни професионални сфери в страната и чужбина.

За рождена дата на университета се счита 12 ноември 1945 г., когато в гр. Русе се създава Висше техническо училище. В процеса на развитието си и особено през последните 20 години, Русенският университет съществено промени своя профил. Днес в него се обучават над 10 000 студенти по над 50 специалности от над 20 професионални направления, над 150 докторанти и над 1 400 специализанти. Обучението се провежда от висококвалифицирани преподаватели с богат практически опит. Научно-препо­давателският състав на университета включва над 600 преподаватели, от които над 300 хабилитирани (професори и доценти). В учебния процес участват и много водещи в своята област наши и чужди специалисти.

Общата разгърната застроена площ на РУ "Ангел Кънчев" възлиза на 67 490 кв.м., от които над 13 000 кв.м. в новопостроения и въведен в експлоатация през 2010 г. учебен


корпус 2. През 2013 г. бе открит нов уникален многофункционален комплекс „Канев център” за университетски и публични събития, с най-голямата комплексна зала (800 места) и други конферентни и заседателни зали. Голяма част от модерната учебна база и съвременно оборудваните изследо­вателски лаборатории са изградени с финансиране по международни проекти и със съдействието на водещи наши и чуждестранни фирми.

Русенският университет предоставя на студентите си над 2 100 места в 6 студентски общежития и студентски стол, които са в непосредствена близост до учебните корпуси. За студентите и преподавателите е изградена богата материална база за спорт, туризъм и художествено-творческа дейност.

Университетът има изнесени филиали в градовете Силистра и Разград. Във филиала в Силистра се извършва обучение по педагогически и инженерни специалности, а във филиала в Разград - по инженерни специалности с биологична и химична насоченост.

Русенският университет има солиден международен авторитет и е развил широка мрежа от партньорства в областта на образованието и изследванията с престижни университети от Европа, САЩ, Япония, Русия и много други. Университетът е член на авторитетни международни организации като Европейска университетска асоциация, Дунавска конференция на ректорите и др. Чрез многобройните проекти с европейско финансиране, по които се работи в университета, се създават отлични възможности за мобилност и квалификация на студенти и преподаватели.През 2012 г. Русенският университет получи трета институционална акредитация от Националната агенция по оценяване и акредитация, с много добра оценка 9,28 по 10 степенната скала. Това нарежда Русенския университет сред водещите в страната и му дава право да провежда обучение по всички, предлагани в университета, специалности.
СТРУКТУРА НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Русенският университет "Ангел Кънчев" е автономно държавно висше училище, което се издържа със субсидии от държавата и със собствени приходи от учебна, научноизсле­дователска и консултантска дейност.

Висш орган на самоуправление на университета е Общото събрание, в което студентите са представени от Студентския съвет. Общото събрание на университета избира Академичен съвет и Ректор.

Обучението и ос­но­в­на­та част от научноизследователска­та ра­бо­та се из­вър­ш­ва от ка­те­д­ри, съ­з­да­де­ни по ос­но­в­ни на­у­ч­ни об­ла­с­ти и спе­ци­ал­но­с­ти. Ка­те­д­ри­те са раз­пре­де­ле­ни по фа­кул­те­ти и филиали. Спе­ци­ал­но­с­ти­те, по ко­и­то се про­ве­ж­да обу­че­ние в универси­те­та, съ­що са раз­пре­де­ле­ни по фа­кул­те­ти и филиали.

Факултетите се управляват от Общи събрания, които избират Факултетни съвети и Декани. Филиалите се ръководят от Директор. Студентите се записват и се обслуж­ват от съответната факултетна канцелария (канцелария на филиала).

В структурата на Русенския университет са включени осем факултета и два филиала:Аграрно-индустриален факултет (АИФ)

Машиннотехнологичен факултет (МТФ)

Факултет Електротехника, електроника и автоматика (ФЕЕА)

Транспортен факултет (ТФ)

Факултет Бизнес и мениджмънт (ФБМ)

Факултет Природни науки и образование (ФПНО)

Юридически факултет (ЮФ)

Факултет Обществено здраве и здравни грижи (ФОЗЗГ)

Филиал на Русенския университет - гр.Силистра (Ф-л Сс)

Филиал на Русенския университет - гр.Разград (Ф-л Рз)

Обучението в университета се обслужва от следните основни дирекции и центрове:Учебен сектор

Дирекция Качество на образованието

Дирекция Чуждестранни студенти

Дирекция Международно сътрудничество

Университетска библиотека с филиали

Център за информационно и компютърно обслужване

Център за продължаващо обучение

Център за дистанционно обучение

Център за кариерно развитие

Българо-румънски интеруниверситетски Европа център (БРИЕ) и др.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

В основата на обучението са положени класическите академични форми - лекции, семинарни, лабораторни и практически упражнения и индивидуални активни форми на самоподготовка. Целите на обучението по всяка специалност произтичат от квалифика­ционната характеристика на специалността. Учебното съдържание се излага в учебни дисциплини, логическата последователност на които е описана в учеб­ните планове. Учебните програми за всяка дисциплина описват детайлно съдър­жанието на дисциплината и технологията на обучението. Практическата подготовка се осигурява от учебни, клинични, производствени и преддипломни практики и стажове.

Учебните планове за всички форми на обучение /редовнна, задочна и дистанционна/ съдържат едни и същи учебни дисциплини с еднакви учебни програми. Различия има само в организацията и технологията на учебния процес и разположението му във времето. Основните параметри на учебния процес за всяка учебна година се фиксират в Графика на учебния процес.

Учебната година е разделена на два семестъра. След всеки от семестрите е предвидена изпитна сесия за окончател­на проверка на усвоените знания и умения. По време на семестъра се провежда текущ контрол. Учебните занятия във всеки семестър се провеждат по седмичен или семестриален разпис на занятията.

В зависимост от специалността, продължителността на обучението и придоби­тите знания, умения и квалификация, на завършващите се осигурява държавно призната диплома за образователно-квалификационните степени:

- "бакалавър" - след 8 семестъра обучение във факултетите и филиалите;

- "магистър" - след 2 или 3 семестъра допълнително обучение за притежава­щите степента "бакалавър" (или 10 семестъра обучение след средно образова­ние за специалността Право).
Законът за висшето образование гарантира на всеки студент, според желанието и възможностите му, правото да се обучава за получаване на дефинираните в Закона образователно-квалификационни степени.

Обучението за степента "бакалавър" се води по над 50 специалности в различни професионални направления и осигурява широка фундаментална подго­тов­ка с подчертано приложна насоченост за гарантиране на успешна реализа­ция на дипломиралите се бакалаври. Обучението за степента "магистър" осигурява по-задълбо­че­на теоретична под­го­товка и конкретна специализация в по-тясно направле­ние за нуждите на внедрител­ска­та, развойната и изследователската дейност в специ­а­ли­­зира­ни звена.За студентите с повишени интереси и възможности са създадени условия да получат допълнителни знания и квалификация чрез свободно избираеми учебни дисциплини и курсове. Особено разширени са възмо­ж­но­с­ти­те за изу­ча­ва­не на чу­ж­ди ези­ци по из­бор. До­пъл­ни­тел­на ква­ли­фи­ка­ция мо­же да се по­лу­чи с вклю­ч­ва­не в Центъра за продължаващо обучение.


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница