Програма за морско дело и рибарство, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство през програмен период 2014-2020 гстраница1/28
Дата07.02.2017
Размер2.63 Mb.
#14450
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Проект на Програма за морско дело и рибарство (2014-2020)

Вариант от 03.09.2013

1. Изготвяне на Оперативната програма и включване на партньори


  1. Изготвяне на Оперативната програма и включване на партньориС Решение № 328 на Министерския съвет от 25 април 2012 г. за одобряване на списък с тематичните цели, които да бъдат включени в Договора за партньорство на Република България за програмния период 2014-2020 г., списък с програми и водещо ведомство за разработването на всяка програма, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) бе определена за водеща институция за подготовка на Програма за морско дело и рибарство, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство през програмен период 2014-2020 г.

В резултат на проведени процедури по Закона за обществените поръчки в края на месец април – началото на месец май 2013 г. бяха сключени договори с външни консултанти за осигуряване на помощ при разработване на Многогодишния национален стратегически план за аквакултурите в България (2014-2020), Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., предварителна оценка (ex-ante) на Програмата и стратегическа екологична оценка (SEA) на Програмата . Подготовката на ПМДР (2014-2020) бе разделена на етапи, които включват представяне на ИАРА на 2 работни варианта на съответния документ и един окончателен. Предвидено бе всеки следващ работен вариант на оперативната програма да отразява коментарите както на Възложителя, така и на заинтересованите страни и на предварителните оценители.

В изпълнение на чл. 5 от Постановление № 5 на Министерския съвет от 18 януари 2012 г. за разработването на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на Европейския съюз за програмния период 2014-2020 г., със Заповед № РД-1054/02.10.2012 г. на изпълнителния директор на ИАРА бе сформирана тематична работна група (ТРГ) за разработване на Програма за морско дело и рибарство (2014-2020). В работните групи участват представители на Централното координационно звено в администрацията на Министерския съвет; Сертифициращия орган на ОПРСР; Междинното звено на Управляващия орган на ОПРСР; Одитния орган на ОПРСР – ИА „Одит на средствата от ЕС“; дирекция „Стратегическо развитие и координация” в администрацията на Министерския съвет; дирекция „Икономическа и финансова политика” на Министерството на финансите; Националния статистически институт; Комисията за защита от дискриминация; Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2; национално представителните организации на работодателите, работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда; Националното сдружение на общините в Република България; академичната общност; неправителствени организации. Неправителствените организации бяха избрани по реда на механизма за избор на неправителствените организации, чиито представители да участват в състава на работните групи за разработване на Договора за партньорство и програмите на Република България за програмен период 2014-2020 г., утвърден от Министъра по управление на средствата от Европейския съюз. С оглед на спецификата на ПМДР (2014-2020) в състава на тематичната бяха поканени и представители на местните инициативни рибарски групи, функциониращи през периода 2007-2013 г., представители на отдел „Биологично земеделие“ към Министерство на земеделието и храните, Българската агенция по безопасност на храните, сдружения на професионални рибари, както и на браншови организации в сектора. По този начин бе осигурено участието на голяма част от заинтересованите страни в целия процес на подготовка на ПМДР (2014-2020). Тематичната работна група ще функционира до одобряването на оперативната програма от Европейката комисия, като тя ще обсъжда и одобрява всички документи по подготовка на ПМДР (2014-2020).

Към края на месец август 2013 г. са проведени пет заседания на тематичната работна група за разработване на ПМДР (2014-2020), като са били обсъдени следните документи:


 • Вътрешни правила за организацията и дейността на тематичната работната група;

 • Индикативен график за дейността на ТРГ;

 • Предложение за сформиране на подгрупи за обсъждане на отделни области на интервенции на ПМДР /2014-2020/ и техен състав;

 • Първи работен вариант на Многогодишен национален стратегически план за аквакултурите в България (2014-2020) (МНСПРАБ);

 • Първи работен вариант на SWOT анализ на Програмата за морско дело и рибарство (2014-2020);

 • Първи работен вариант на стратегия на Програмата за морско дело и рибарство (2014-2020);

 • Втори работен вариант на Многогодишния национален стратегически план за аквакултурите (2014-2020).

С оглед осигуряване на широко включване и активно участие на партньорите в ТРГ, съгласно вътрешните правила на ТРГ, дневният ред и всички документи и материали за заседанията се изпращат на членовете на Работната група най-малко 7 дни преди датата на заседанието чрез официална кореспонденция и/или по електронен път. Когато е обективно невъзможно да бъде спазен този срок, коментари по материалите се приемат и след заседанието на ТРГ.

Информация относно дейността на работната група и обсъжданите документи се публикува на сайта на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (http://iara.government.bg) и на ОПРСР (http://oprsr.government.bg). Информация се публикува и на сайта на Централното координационно звено (http://eufunds.bg).

В изпълнение на едно от предварителните условия за получаване на финансиране от ЕФМДР – разработването на Многогодишен национален стратегически план за аквакултурите в България, бе проведена среща - фокус група с оператори в сектор „аквакултури“, като тя бе предварително обявена на сайта на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и на ОПРСР.

Напредъкът в подготовката на ПМДР (2014-2020) се представя и на членовете на Комитета за наблюдение на ОПРСР (2007-2013), като те имат възможност да отправят коментари и препоръки за оптимизация на процеса на програмиране.

При разработването на SWOT анализа и стратегията на ПМДР (2014-2020) в края на месец май 2013 г. са изготвени 4 различни въпросника, адресирани до 4-те основни типа целеви групи на ПМДР 2014-2020 г, и по-точно: риболовци, предприемачи със стопанства в областта на аквакултурата, преработватели на риба и рибни продукти, Местни инициативни рибарски групи. Въпросниците бяха изпратени в териториалните звена на ИАРА за попълване от стопанства за аквакултура, МИРГ, риболовци и преработватели с помощта на ИАРА на 31 май 2013 г. Попълнените въпросници бяха получени на 10 юни 2013 година. Информацията и получените изводи са по-достоверни за целевите групи на стопанствата за аквакултури и МИРГ. От общо 388 активни стопанства за аквакултура, регистрирани през 2012 г., са пристигнали 72 попълнени въпросника. При групата на МИРГ са получени 9 попълнени въпросника от общо 6 активни МИРГ, т.е. някои МИРГ са изпратили по повече от един попълнен въпросник. В този случай се приема за верен преобладаващият за територията на МИРГ отговор. Отговорите от групата на риболовците не могат да се считат за толкова представителни по следните причини: получени са 45 попълнени въпросника, но от тях напълно попълнени са 37. От друга страна, въпросниците са попълнени предимно от стопани на по-големи риболовни кораби занимаващи се професионално с риболов в Черно Море, но не и от стопани на по-малките съдове, включително на рибарски лодки осъществяващи риболов в река Дунав. При преработвателите са получени 10 въпросника, но от тях напълно попълнени са 8. Липсват отговори от преработватели на дъгова пъстърва, на сладководна аквакултура, на черна морска мида. В периода юни-август 2013 г. са проведени и редица посещения на място в организации на заинтересовани страни.

В рамките на договора с външните консултанти за осигуряване на помощ при разработване на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. бе извършен подробен социално-икономически анализ на развитието на сектора, въз основа на който бе разработен SWOT-анализ и оценката на идентифицираните нужди. Документът е съгласуван от работната група за изготвяне на ПМДР 2014 – 2020 г. и представлява основа за определяне на приоритетите на програмата.
1.2. Резултат от предварителната оценка

1.2.1. Описание на процеса на предварителна оценка


[Максимум X знака]

Да се даде описание на процеса, включително времето на основните събития, междинните доклади и т.н.
1.2.2. Преглед на препоръките от предварителната оценка и кратко описание как са били разгледани


Тема

[избира се от предварително определен списък но КОМ]Препоръка

Как е разгледана препоръката или защо не е взета под внимание

SWOT-анализ и оценка на идентифицираните нужди*[максимум X знака]

 1. Оптимизиране на изложението (съкращения), допълване на данни (контекстни индикатори) и подобряване на конкретни текстове в анализа на ситуацията (основата за SWOT-анализа)

 2. Засилване на връзката между анализа на ситуацията и SWOT-анализа с допълнителни данни за по-солидна обосновка на идентифицираните силни и слаби страни, възможности и заплахи

 3. Преформулиране, обединяване или премахване на конкретни силни или слаби страни, възможности и заплахи според обосноваността им или релевантността им.
[максимум X знака]

 1. Текстът е оптимизиран според направените предложения
 1. Предприети са стъпки за набавяне на допълнителна информация, включително чрез организиране на допълнителни срещи с представители на заинтересованите лица и представители на други УО в рамките на СП 1. Като цяло са приети направените предложения за оптимизиране на SWOT-анализа.
[максимум X знака]

[максимум X знака]
[максимум X знака]

[максимум X знака]

* Детайлно представяне на препоръките и адресирането им е представено в Приложение 4 към Анализа на ситуацията, предхождащ SWOT- анализа.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница