Програма за морско дело и рибарство, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство през програмен период 2014-2020 гстраница5/28
Дата07.02.2017
Размер2.63 Mb.
#14450
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Форма на подпомагане:

 1. Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи;

 2. Финансов инженеринг в случаите, когато е приложимо.

 • Интензитет на помощта:

  1. При бенефициент, който е публично-правен орган – 100% от общите допустими разходи;

  2. При бенефициент, които е рибарска организация или друг колективен бенефициент – 60% от общите допустими разходи;

  3. При бенефициент, който не е публично-правен орган и не е рибарска организация или друг колективен бенефициент – 50% от общите допустими разходи;

  4. При бенефициент, който не е публично-правен орган, но операцията е от колективен интерес и е налице публичен достъп до резултатите от операцията - 100% от общите допустими разходи;

  5. При бенефициент, който попада извън определението за МСП, интензитетът се намалява с 20%;

  6. При проекти, свързани с дребномащабния крайбрежен риболов, интензитетът се увеличава с 25%.  1. Нови форми на доход, диверсификация и създаване на работни места

   1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование): 32/Улесняване на диверсификацията и създаване на работни места +32а/Нови форми на доход

   2. Приоритет на Съюза:


  Стимулиране на иновативни, конкурентоспособни и основани на знания рибарство и аквакултури, включително свързаната с тях преработка
   1. Специфична цел:


  Насърчаване на конкурентноспособно рибарство
   1. Тематична цел: 8

   2. Обосновка за избор на мярката:


  В българския риболовен флот преобладават корабите на възраст около 20 години, но в някои сегменти средната възраст на корабите надхвърля 30 години. Състоянието им е такова, че водят до слаба икономическа жизнеспособност на операторите в сектора при осъществяване на стопанската дейност заради енергийна неефективност и нарастващ дял на променливите разходи. Интересът към рибарската дейност спада заради лошите условия на труд, ниската доходност на професията, липсата на възможности за допълнителна квалификация на заетите в сектора.

  Паралелно с директната подкрепа за модернизиране на флота, справянето с проблемите може да се постигне и чрез диверсификация на дейностите и подпомагане стартирането на нова дейност извън сектора, повишаване на квалификацията и нивото на информираност на заетите в сектора, както и чрез използването на възможностите за нови форми на доход посредством интегриране на малките риболовци в местни туристически и други продукти.

  За успешно преминаване към нова дейност, различна от търговския риболов, ще се изисква бенефициентите да притежават необходимата квалификация. В противен случай, наред с инвестиционните дейности по проектите, бенефициентите ще имат възможност да бъдат обучени и да получат професионални консултации по бизнес и маркетинг стратегии за стартиране на дейността, която не е свързана с риболова.

  Предвид потенциала на диверсификацията за дребномащабните крайбрежни рибари и тяхната важна роля в крайбрежните райони, ПМДР ще подпомага диверсификацията, като обхваща стартирането на нови дейности и инвестиции за модернизация на техните кораби и в допълнение, съответното обучение за придобиване на професионални умения в съответната област извън риболовните дейности. Ще бъде стимулирано както пренасочването на кораба изцяло за извършване на дейности извън риболова, така и за използването му за съпътстващи дейности паралелно с осъществяването на риболов (екологични, образователни, ресторантьорски и др. услуги.)

  Предвид важността на дребномащабните крайбрежни флотове за осигуряване на поминък на голяма част населението от крайбрежните райони, за тях ще бъдат приложен по-висок интензитет на помощта. Това е особено важно предвид обстоятелството, че по-голямата част от тези риболовни предприятия представляват микропредприятия с ограничен достъп до финансиране.

  Чрез изпълнението на дейностите по тази мярка, ПМДР ще насърчи социалното сближаване, създаването на работни места в зависимите от рибарството райони и ще доведе до възможности за растеж на заетите в сектора.


   1. Допустими дейности:

    1. Преминаване към нова дейност, различна от търговския риболов;

    2. Модернизация на дребномащабни крайбрежни риболовни кораби, за да бъдат пренасочени към дейности извън търговския риболов;

    3. Дейности по преквалификация, изисквани във връзка с новата дейност по буква а т. 2.6.1.;

    4. Допълнителни инвестиции на борда за осъществяване и на дейности извън сектора на рибарството, в т.ч. дейности по предоставяне на екологични услуги; образователни дейности; туризъм и др.

   2. Условия за допустимост на дейностите:

    1. Корабите, които са обект на проекти по настоящата мярка трябва да са регистрирани като действащи кораби от ЕС и да са осъществявали риболовна дейност в продължение на най-малко 60 дни в морето или вътрешните водоеми общо за двете календарни години, които предхождат датата на кандидатстване.

    2. Корабите, които са обект на проекти по т. 2.6.2. трябва да са дребномащабни крайбрежни риболовни кораби;

    3. Проектите по т. 2.6.1. и 2.6.3 трябва да са придружени от бизнес план за развитието на новите дейности.

   3. Допустими кандидати:


  Физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство;
   1. Условия за допустимост на кандидатите:

    1. Подпомагането по т. 2.6.1. и 2.6.3 се отпуска на кандидати, които притежават подходящи професионални умения или придобиват такива чрез преквалификация, финансирана по т. 2.6.3.;

    2. За осъществяване проекти, свързани с инвестиции на борда на корабите, кандидатите трябва да са собственици на риболовните кораби;

    3. Собствениците на кораби, които ще са обект на проект по т. 2.6.2. трябва да поемат ангажимент да оттеглят окончателно разрешението за риболов, свързано с риболовния кораб, както и не може да прехвърлят този кораб на оператор, установен в трета държава извън Съюза, в продължение на най-малко 5 години след датата на действителното изплащане на подпомагането. Ако кораба бъде прехвърлен в рамките на този срок, помощта трябва да бъде възстановена в размер пропорционален на периода, за който изискванията не са били спазени.

    4. Бенефициентите на подпомагането по т. 2.6.1., 2.6.2. и 2.6.3. поемат ангажимент да не получават доходи от търговски риболов през петте години, които следват получаването на последното плащане по линия на подпомагането.


   2. Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
    2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
    2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
    2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
    2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
    2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
    2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
    2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
    2012 -> Относно Обособена позиция №1


    Сподели с приятели:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
  ©obuch.info 2022
  отнасят до администрацията

      Начална страница