Програма за морско дело и рибарство, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство през програмен период 2014-2020 гстраница7/28
Дата07.02.2017
Размер2.63 Mb.
#14450
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   28

Допустими дейности:

 1. Допустими дейности, свързани със здравето и безопасността на борда, в т.ч. инвестиции на борда на корабите и инвестиции в индивидуално оборудване за безопасност;

 2. Допустими дейности, свързани с ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и вътрешните водоеми и приспособяване на риболова към опазването на видовете са инвестиции в оборудване за подобряване на избирателността на риболовните уреди от гледна точка на размер или видове; оборудване за ограничаване на физическото и биологичното въздействие на риболова върху съответната екосистема или морското или речното дъно; оборудване за намаляване на нежелания улов на запаси с търговско значение или друг прилов; инвестиции на борда на кораба или в оборудване, свързано с нежелания улов, който трябва да бъде разтоварен на сушата; инвестиции за защита на риболовните уреди и улова от бозайници и птици, защитени по силата на Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания на дивата флора и фауна или Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици, при условие че това не нарушава избирателността на риболовните уреди и че са въведени всички целесъобразни мерки, за да се предотврати нараняването на хищници.

 3. Допустими дейности, свързани със смекчаване на въздействието на изменението на климата са инвестиции в оборудване, целящи намаляване на емисиите на замърсители или парникови газове и увеличаване на енергийната ефективност на риболовните кораби (вкл.инвестиции за подмяна или осъвременяване (основен ремонт) на основни или допълнителни двигатели, инвестиции в риболовни уреди, одити и схеми за енергийна ефективност и др.)

 • Условия за допустимост на дейностите:

  1. Дейностите, свързани със здравето и безопасността на борда са допустими ако посочените инвестиции надхвърлят изискванията съгласно правото на Съюза;

  2. Дейностите, свързани с ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и вътрешните водоеми и приспособяване на риболова към опазването на видовете са допустими само когато уредите или другото оборудване предлагат по-добра избирателност от гледна точка на размера или по-слабо въздействие върху нецелеви видове в сравнение със стандартните уреди или друго оборудване; както и ако корабите да са осъществявали риболовна дейност в продължение на най-малко 60 дни в морето общо за двете календарни години, които предхождат датата на кандидатстване;

  3. Условия за допустимост, свързани със смекчаване на въздействието на изменението на климата:


  Инвестициите за подмяна или осъвременяване (основен ремонт) на основни или допълнителни двигатели са допустими само на кораби, принадлежащи към сегмент на флота, който съгласно доклада за риболовния капацитет е балансиран по отношение на предоставените на този сегмент възможности за риболов като са допустими само на дребномащабни крайбрежни риболовни кораби с обща дължина до 12 метра, които не са съоръжени с влачени риболовни уреди, при условие че новият двигател е със същата или по-малка мощност от стария или са на кораби, с обща дължина до 24 метра, при условие че новият двигател е с най-малко 20 % по-малка мощност от мощността на заменения двигател. Подпомагането се предоставя само за подмяна или осъвременяване (основен ремонт) на основни или допълнителни двигатели, които са официално сертифицирани в съответствие с член 40, параграф 2 от Регламент (ЕО) №1224/2009 на Съвета. За риболовни кораби, които не подлежат на сертифициране на мощността на двигателя, подпомагането се предоставя само за подмяна или осъвременяване на основните или допълнителните двигатели, за които съответствието на мощността на двигателя е било проверено и е било подложено на физическа проверка, за да се гарантира, че мощността на двигателя не надвишава мощността, установена в лицензията за риболов.

  Инвестициите в риболовни уреди са допустими, ако не нарушават избирателността на тези уреди.

  Подпомагането се предоставя еднократно по време на програмния период за един и същи вид инвестиция в полза на един и същи риболовен кораб.

    1. Всички кораби, на чийто борд се извършват инвестициите трябва да са регистрирани като действащи.

   1. Допустими кандидати:


  Физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Рибарство;
   1. Условия за допустимост на кандидатите:

    1. Всички кандидати трябва да са собственици на корабите, на чийто борд се извършват инвестициите;

    2. Собственици на риболовни кораби, на чийто борд ще се извършват инвестиции по т. 3.6.2. и 3.6.3. не може да прехвърлят този кораб на оператор, установен в трета държава извън Съюза, в продължение на най-малко 5 години след датата на действителното изплащане подпомагането по мярката.

   2. Форма на подпомагане:

    1. Възстановяване на действително платени и направени допустими разходи;

    2. Финансов инженеринг в случаите, когато е приложимо.

   3. Интензитет на помощта:

    1. 50% от общите допустими разходи;

    2. Интензитетът се намалява с 20% при бенефициент, който попада извън определението за малки и средни предприятия;

    3. Интензитетът се увеличава с 25% при проекти, свързани с дребномащабния крайбрежен риболов;

    4. Интензитетът се намалява с 20% за инвестиции, свързани с подмяна на двигателите.  1. Окончателно Окончателно преустановяване на риболовните дейности

   1. Мярка по ЕФМДР (член No./Наименование):33Б Окончателно преустановяване на риболовните дейности

   2. Приоритет на Съюза:


  Насърчаване на устойчив и ефективен сектор на рибарството и аквакултурите, включително свързаната с него преработка
   1. Специфична цел:


  Намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда

   1. Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
    2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
    2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
    2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
    2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
    2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
    2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
    2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
    2012 -> Относно Обособена позиция №1


    Сподели с приятели:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   28
  ©obuch.info 2022
  отнасят до администрацията

      Начална страница