Програма за националната олимпиада по физика Х-ХІІ класДата11.01.2018
Размер51.86 Kb.
ТипПрограмаРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на образованието

и науката


ПРОГРАМА ЗА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА – Х-ХІІ КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2015-2016 ГОДИНА


 1. Програмата за Националната олимпиада по физика – Х-ХІІ клас е разработена на основата на Държавните образователни изисквания (ДОИ) за учебно съдържание по физика и учебните програми по „Физика и астрономия” – VІІ, VІІІ и ІХ клас.

 2. Програмата е неразделна част от регламента за организиране и провеждане на Националната олимпиада по физика.

 3. Програмата за Х-ХІІ клас (областен и национален кръг) включва и програмите по „Физика и астрономия” – VІІ, VІІІ и ІХ клас (ЗП И ПП).

 4. Разпределението на учебното съдържание за отделните кръгове на олимпиадата по физика е следното:

ОБЩИНСКИ КРЪГ: ТРИ ЗАДАЧИ ОТ ЗП – ОТ 1. ДО 2.2. ТЕМА ВКЛЮЧИТЕЛНО (2.2. - зависимост на показателя на пречупване от дължината на вълната)


ОБЛАСТЕН КРЪГ: ДВЕ ЗАДАЧИ ОТ ЗП – ОТ 1. ДО 3. ТЕМА И ЕДНА ЗАДАЧА ОТ ПП – 2. ТЕМА ОТ СВЕТЛИНА ВКЛЮЧИТЕЛНО

НАЦИОНАЛЕН КРЪГ:ПЪРВИ ЕТАП: ЕДНА ЗАДАЧА ОТ ЗП – ОТ 1 ДО 9 ТЕМА, ТРИ ЗАДАЧИ ОТ ПП – ОТ 2. И 5. ТЕМА ОТ СВЕТЛИНА И ОТ 1. ТЕМА – МЕХАНИКА ДО 18. ТЕМА ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА ВКЛЮЧИТЕЛНО

ВТОРИ ЕТАП: ДВЕ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ЗАДАЧИ


ТЕМИ

ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА

ТЕМИ

ОТ ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

СВЕТЛИНА
1. Разпространение, отражение и пречупване на светлината


 • показател на пречупване

 • прилагане на законите за отражение и пречупване на светлината

 • пълно вътрешно отражение


2. Вълнови явления при светлината


 • спектър на видимата светлина

 • зависимост на показателя на пречупване от дължината на вълната

 • качествено обяснение на явленията интерференция и дифракция на светлината

 • интензитет на светлината

 • принцип на Хюйгенс

 • условия за възникване на интерференчни – максимуми и минимуми

 • дифракционна решетка


 • формула за дифракционна решетка

3. Видове лъчения и техните източници


 • източници на светлина

  • топлинни

  • луминесцентни

  • лазери

 • закон на Стефан и закон на Вин за излъчване на абсолютно черно тяло


4. Инфрачервени, ултравиолетови и рентгенови лъчи

5. Фотоефект

 • енергия на фотона

 • уравнение на Айнщайн

 • вълнови свойства на частиците
 • формула за дължина на вълната на Дьо Бройл

 • принцип за неопределеност на Хайзенберг

 • условие на Бор за квантуване на момента на импулса
ОТ АТОМА ДО КОСМОСА
6. Атоми и атомни преходи


  • модел на Бор за водородния атом

  • спектрални серии

  • атомни преходи

  • генериране на лазерно лъчение

7. Атомно ядро


 • състав

 • ядрени сили

 • енергия на връзката

 • масов дефект

 • закон за радиоактивното разпадане

 • алфа-, бета- и гама –разпадане


8. Ядрени реакции


 • делене на урана

 • ядрен реактор

 • ядрен синтез

 • термоядрен синтез
 • 9. Елементарни частици

    • лептони и кварки

МЕХАНИКА
1. Кинематика на постъпателно движение на материална точка. Свободно падане. Движение на хвърлено тяло по парабола.


 • векторно описание на положението, скоростта и ускорението

 • графично решаване на кинематични задачи


2. Динамика на материална точка Закона на Нютон за гравитацията.


 • инерциални отправни системи

 • принципи на механиката

 • сила на триене

 • центростремителна сила3. Закон за запазване на импулса. Закон за запазване на пълната механична енергия
4. Движение на идеално твърдо тяло


 • въртене на идеално твърдо тяло около постоянна ос

 • равновесие на идеално твърдо тяло


5. Закон за запазване момента на импулса
6. Движение на идеален флуид


 • закон на Бернули

 • уравнение за непрекъснатост7. Специална теория на относителността. Релативистко уравнение на движението, релативистки импулс и енергия, връзка между енергия и маса, запазване на енергията и импулса Релативистки ефект на Доплер


 • галилееви трансформации

 • лоренцови трансформации и релативистки закон за събиране на скоростите

 • основни релативистки ефекти


ТЕРМОДИНАМИКА
8. Идеален газ


 • уравнение на състоянието на идеален газ

 • изопроцеси; парциално налягане

 • влажност на въздуха


9. Първи принцип на термодинамиката


 • моларен топлинен капацитет

 • адиабатен процес

 • коефициент на Поасон


10. Молекулно- кинетична теория на идеален газ


 • налягне и температура чрез движението и ударите на молекулите

 • степен на свобода на молекула;

 • средна кинетична енергия на молекулите и вътрешна енергия на идеален газ чрез температура11. Топлинни машини


 • Кпд на термодинамични цикли; цикъл на Карно • 12. Втори принцип на термодинамиката. Ентропия


13. Течности


 • свойства на повърхностен слой

 • мокрене;капилярни явления

 • формула на Лаплас

14. Фази и фазови преходи


 • наситени и ненаситени пари

 • фаза

 • фазово равновесие


15. Твърди тела


 • модул на Юнг

 • коефициент на температурно разширение

 • еластични и пластични деформации


ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ
16. Променлив електричен ток

 • Капацитивно и индуктивно съпротивление. Фазова разлика между тока и напрежението за кондензатор и индуктивност

 • Резонанс в електрически трептящ кръг


ТРЕПТЕНИЯ И ВЪЛНИ. ОПТИКА

17. Закон за хармоничното трептене

 • Амплитуда, фаза и кръгова честота на хармонично трептене

 • Определяне на честотата на трептене на прости механични системи

18. Интерференция на светлина

 • Оптичен път

 • Условие за максимум и минимум при двулъчева интерференция

 • Интерференция от плоскопаралена пластинкаПоделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница