Програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на установените норми по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздухстраница1/20
Дата11.06.2018
Размер3.13 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
ПРОГРАМА
за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в Община Видин

за периода 2011-2014 година


май 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

5. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА 70

8. Предварителна оценка на разходите за прилагане на мерките 139

9. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НИВАТА НА ФПЧ10 И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО ИМ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА ВИДИН ЗА ПЕРИОДА 2011-2014 г. 141

10. Контрол по изпълнението на Програмата 147

11. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО Т.2 И Т.3 ОТ РАЗДЕЛ II НА ПРИЛОЖЕНИЕ №15, НА НАРЕДБА №12 148

11.Използвани източници 155

1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА
Съгласно Заповед №РД-1046/03.12.2010 г. на министъра на околната среда и водите за определяне на районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ) на територията на страната, община Видин е включена като зона, в която са превишени нормите за фини прахови частици под 10 микрона (ФПЧ10) и под 2.5 микрона (ФПЧ2.5), в рамките на район „Северен/Дунавски” (с код BG0004). По тази причина, съгласно изискванията на законодателството трябва да бъде разработена общинска програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на установените норми по чл.27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр.45/1996г., посл. изм., бр.88/2010 г.).

Община Видин, за първи път е определена като зона с наднормено замърсяване на въздуха по показател ФПЧ10 съгласно утвърдените РОУКАВ по предходната заповед на министъра на околната среда и водите (№РД-580/17.07.2007 г.). До този момент, общината е имала задължение да разработи и изпълнява програма на основание чл.27 от ЗЧАВ за намаляване нивата по показател серен диоксид (приета през 2004 г.). С оглед обхващане на показател ФПЧ10 и залагане на мерки за намаляване на емисиите на този замърсител, е разработена актуализация на Комплексната програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми в район Северен/Дунавски с териториален обхват община Видин, която е приета с Решение №28 от 26.03.2009 г. на Общински съвет – гр. Видин.

Настоящата актуализирана Програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Видин (наричана по-долу Програмата) се разработва поради следните причини:


 • Непостигане на необходимите резултати (достигане и поддържане на установените със законодателството по опазване чистотата на въздуха норми за нивата на вредни вещества и по-конкретно на ФПЧ10 в атмосферния въздух) от предвидените мерки в Комплексната програма на община Видин, за намаляване нивата на замърсителите.

 • Промяна в приноса на отделните източници на замърсяване на атмосферния въздух;

Основната цел, която трябва да се постигне чрез изпълнението на Програмата е привеждане на качеството на атмосферния въздух (КАВ) на територията на Общината по отношение на съдържанието на вредни вещества в него (ФПЧ10), в съответствие с изискванията на нормативната уредба по опазване на чистотата на атмосферния въздух, и по този начин - осигуряване на здравословна среда за населението.

Конкретната цел, която се поставя с Програмата, е достигане на установените норми за ФПЧ10 на територията на Общината.При разработването на програмата e изпълнено следното:

 • Анализ на Комплексната програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми в район Северен/Дунавски с териториален обхват община Видин, както и на мерките за подобряване на КАВ, заложени в нея.

 • Анализ на факторите, които могат да имат принос към наднормените нива на съответните замърсители (и по-конкретно към нивата на ФПЧ10):

 • Наличие на неблагоприятни климатични условия, в т.ч. ниски средноденонощни и средногодишни скорости на вятъра (под 1.5 m/s) или тихо време; образуване на мъгли; влияние на топографските условия (особености) на терена (напр. при низинни и котловинни форми на релефа); вертикално смесване на въздушни маси; противостоене на въздушни маси с океански произход с такива от континентален произход;

 • Наличие на специфични за дадено място дисперсионни характеристики (т.е. характеристики на разпространение на замърсителите);

 • Наличие на природни източници (силни ветрове, пренос на природни частици от сухи райони и др.).

 • Влияние на зимното опесъчаване и осоляване на пътната и улична мрежа.

 • Анализ и оценка на замърсяването с ФПЧ10 към референтната 2007 г. (при отчитане и на изпълняваните мерки за подобряване на КАВ към този период) и към 2010г. Описание на източниците на емисии на територията на общината с принос в замърсяването.

 • Извършване на оценка, чрез дисперсионно моделиране, на базата на анализа и оценката по предходния булет (включително на базата на прогнозна информация за бъдещата дейност) и при отчитане на актуалния принос на отделните източници на замърсяване (промишленост, енергетика, битово и обществено отопление, транспорт, неорганизирани площни източници и пр.) към нивата на замърсяване в атмосферния въздух по показател ФПЧ10.

 • Сравняване на получените резултати с данните за концентрациите на ФПЧ10, регистрирани за съответната година в пункта за мониторинг, част от Националната автоматизирана система за контрол на КАВ, разположен на територията на община Видин.

 • На база на анализа и резултатите от моделната оценка са формулирани конкретни мерки за изпълнение за постигане на необходимите нива на ФПЧ10 в атмосферния въздух и за тяхното по-нататъшно поддържане в рамките на установените норми, включително са набелязани приоритетни за прилагане мерки.

Настоящата програма е изготвена в съответствие с изискванията, поставени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Наредба №12/15.07.2010г. на МОСВ и МЗ за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.58/2010г. – в сила от 30.07.2010 г.). Актуализираната Програма е разработена съгласно критериите, заложени в “Инструкция за разработване на програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества, в районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух”, в които е налице превишаване на установените норми, утвърдена със Заповед №РД-996/20.12.2001 г. на МОСВ, както и съобразно указанията на МОСВ, дадени с писма Изх. №91-00-743/02.12.2010 г. и Изх. №91-00-743/28.01.2011 г.

  Програмата е изготвена изцяло в съответствие с раздел II на Приложение №15 към чл.34, ал.1, чл.38, ал.1 и чл.40, ал.2 от Наредба №12/15.07.2010 г.

Съгласно чл.27, ал.2 от ЗЧАВ, Програмата и Планът за действие за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Видин следва да бъдат неразделна част от разработена общинска Програма за опазване на околната среда.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница