Програма за намаляване нивото на шума до нивата, определени от действащите нормативни документи. Основа за действиеДата19.11.2018
Размер419 Kb.
#105440
ТипПрограма

РИОКОЗ – ДОБРИЧ

ДИРЕКЦИЯ “ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ”АНАЛИЗ НА АКУСТИЧНАТА ОБСТАНОВКА

В ГРАД ДОБРИЧ ЗА 2009 ГОДИНА


Цел:
Идентифициране на шумовото натоварване по зони в гр.Добрич, на базата на което да се изготви програма за намаляване нивото на шума до нивата, определени от действащите нормативни документи.

Основа за действие:

Град Добрич е включен в Националната система за контрол, ограничаване и понижаване на градския шум още през 1972 г. Всяка година в периода от 01.06. до 30. 09. се изработват шумови характеристики на пунктове за мониторинг, а резултатите се предоставят на МЗ, НЦООЗ и Общинска администрация.

Контролните пунктове са определени според изискванията на МЗ, а именно: 50% - на натоварени с МПС главни и събирателни улици, 20% - в близост до промишлени източници на шум, 30% - във вътрешни квартали и жилищни зони с минимално шумово въздействие.

измерването се осъществи, като се използва само инструменталния метод на пробонабиране, осъвместен с определяне на интензивността на автомобилния поток. За целта е използвана калибрирана апаратура-шумомер интегриращ и звуков калибратор на фирма ВdК Дания.

Източници на шумово натоварване:

Извършваният ежегоден мониторинг показва, че основните източници на шум в гр. Добрич са транспортът и строителните дейности на територията на града.Резултати от пробонабирането в пунктовете:

Пробонабирането през изтеклата 2009г. се извърши през втората половина на месец септември. В мониторирането взеха участие служители от дирекции “ЛИ” и “ООЗ”, както и от отдел “КНОС”, д-я “ЗК” в РИОКОЗ. Измерванията в КП са проведени в два последователни дни, с последващо усредняване. Нивата на шум са проследени в дневна динамика в часовете “пик” на транспортния трафик – сутрин, обед, вечер по определените контролни пунктове, съгласно методиката за прилагане на Наредба № 6 от 26. юни 2006г. (таблица № 1)Успоредно с акустичните измервания е отчетена интензивността и структурата на транспортните потоци, видът на пътната настилка, степен на застроеност и озеленяване.пункт за мониторинг – адрес

2008 год.

ПДН

L eq.

dB/A

1.

бул. "Добруджа" – мини бензиностанция

67,28

60

2.

ул."Калиакра"до бензиностанцията

65,36

60

3.

бул. "25-ти септември" – “Нов дом”

68,78

60

4.

ул."Гоце Делчев"

62,03

60

5.

Пл. “Вица Попова”

65,78

60

6.

Бул. “3-ти март”-Стара къща

66,2

60

7.

ул."Ан. Стоянов"-мелница “Савимекс”

65,5

70

8.

ул."Генерал Тодор Кантарджиев"-“Родопа”

60,08

70

9.

ул."Поп Богомил”-“Жакард”

61,8

70

10.

жк."Добротица”-гъша кланица

59,36

70

11.

ул.”Панайот Хитов”-МБАЛ

59,76

45

12.

Градски парк “Свети Георги” до МГ

56,16

45

13.

Хуманитарна гимназия

59,86

45

14.

ЖК "Добротица"-ЦДГ №7

53,9

45

15.

ОУ “Панайот Волов”

63,15

45


Таблица 1

таблица 1

В контролните пунктове, групирани по зони са регистрирани следните шумови нива:
  • Върху територии подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик – 6 пункта:

таблица 2
пункт

адрес

ПДН в dB/А

Измерени еквивалентни шумови нива

в dB/А

1.

КП № 1

бул.”Добруджа”

60

67,28

2.

КП № 2

ул.”Калиакра”

60

65,36

3.

КП № 3

бул.”25-ти септември” Нов дом

60

68,78

4.

КП № 4

Ул. “Гоце Делчев”

60

62,03

5.

КП № 5

пл. “Вица Попова”

60

65,78

6.

КП № 6

бул. “3-ти март”

60

66,2

Измерените еквивалентни шумови нива в пунктовете значително превишават ПДН,но в сравнение с предходната 2008г. са по-ниски с два до три db/А.

Характеристиките на пунктовете сочат, че състоянието на асфалтовото покритие е задоволително, а по отношение на озеленяването – преобладаващите видове са дървета.
фигура 1

Средночасовата интензивност на автомобилното движение- в пункт №4 е 536 МПС/ час, като там са измерени най-ниски еквивалентни шумови нива 62,03dВ/А от измерените за групата. И съответно в пункт №1 и №6 със средночасова интензивност на автомобилния поток от 1393 до 1988 МПС/ час се наблюдава значително превишаване на ПДН- 66,2 dВ/А и 67,28 dВ/А.фигура 2


В КП №1 (фиг.3) акустичната обстановка е усложнена. Наблюдава се леко понижаване на шумовите нива – ако за настоящата година са измерени 67,28 db/А, то за предходната са били 68,9 db/А. Характеристиките на пункта сочат, че състоянието на пътното покритие е задоволително, озеленяването е предимно от единични дървета, а средно – часовата интензивност на автомобилния поток е 1393 МПС/час, когато за 2008г. интензитета е била 2088 МПС/час.


фигура 3

КП № 2 е на улица “Калиакра”, която е друга основна артерия, свързваща централните градски части със Северна индустриална зона. Наклонът на пътя е висок, озеленяването е представено от единични дървета, а интензивността на автомобилния транспорт може да се определи като средна-662 МПС/час, което е с близо 200 бр. автомобили по-малко от 2008г., когато отчетения трафик е бил - 856 МПС/час. (фигура 2).

Около пункта веднъж са измерени шумови нива близо до ПДН, 2004г. – 62,4 db/А (фиг.4). Отчетените шумови нива за последните 4 години сочат леко подобряване на акустичната обстановка.
фигура 4

Пункт №3 се намира на улица с среден интензитет на автомобилното движение -742 МПС/час, състоянието на пътното покритие е задоволително, а озеленяването е от единични дървета и храсти и е регистрирано значително зашумяване -68,78 db/А. А за предходната 2008г. интензивността е 907 МПС/час, а отчетената зашуменост е 67,6 db/А.фигура 5


КП №4 е ситуиран в непосредствена близост до Автогара – Добрич. Уличното платно е в добро състояние, озеленяване липсва, а средно часовото автомобилно движение е 536 МПС/час, т.е. с девет автомобила по-малко от предходната 2008г, когато то е било 545 МПС/час. От (фигура 6) се вижда, че за шестгодишен период от време отклоненията в повишените шумови нива са минимални, в сравнение с другите пунктове.

фигура 6

КП № 5 е разположен в близост до бензиностанция “Шел”. Интензивността на транспортните потоци тук е средна-503 МПС/час, а озеленяването липсва. През последните четири години от наблюдавания период (фигура 7) се констатира незначително превишаване на ПДН с от 4 до 6 db/ А.фигура 7

Озеленяването в КП №6 е предимно от дървесни видове. Отчетената средночасова интензивност на автомобилното движение през периода на пробонабиране е 1988 МПС/час, което е с близо 1000 автомобила по-малко от регистрираната интензивност предходната година, когато тя е била - 2836 МПС/час. От фигура 8 се вижда, че в КП №6 е налице трайно шумово замърсяване със тенденция за намаляване на измерените еквивалентни шумови нива.


фигура 8
  • Върху територии с промишлени източници на шум – 4 пункта:

таблица 3
пункт

адрес

ПДН в dB/А

Измерени екв. шумови нива

в dB/А

1.

КП № 7

ул.”Ан. Стоянов”

70

65,5

2.

КП № 8

ул.”Генерал

Тодор Кантарджиев”70

60,08

3.

КП № 9

ул.”Поп Богомил”

70

61,8

4.

КП № 10

ЖК “Добротица”

70

59,36

В нито един КП от тази група не са измерени шумови нива над ПДН която е 70 dB/А (фигура 9). Констатираният акустичен комфорт в пунктовете от тази група се дължи най – вече на ниската интензивност на автомобилното движение от 62 МПС/час до 588 МПС/час, липсата на сериозни локални източници на шум, както и на задоволителното озеленяване.


фигура 9


фигура 10

КП № 7 е разположен в близост до мелница “Савимекс”. Интензивността на транспортните потоци тук е средна-588 МПС/час, а озеленяване почти липсва. От наблюдението (фигура 11) се констатира, че измерените шумови нива са под ПДН с 4,5 dВ/ А.фигура 11


КП №8 е ситуиран в индустриалната зона, в близост до бивша фабрика “Родопа”. озеленяването около пункта е оскъдно. Интензивността на автомобилния поток е ниска, което неминуемо води до подобряване на акустичната обстановка. Регистрираните шумови нива (фигура 12) са с близо 10 dB/A под ПДН.

фигура 12

КП №9 е ситуиран в началото на Северната индустриална зона. озеленяването около пункта е предимно от дървета. Интензивността на автомобилния поток е средна- 329 МПС/час. Регистрираните шумови нива са 61,8dB/A (фигура 13),което е с 7,2 dB/A под ПДН.фигура 13

КП №10 е последният от тази група пунктове и е ситуиран в жк “Добротица” или така наречената западна индустриална зона. озеленяването около пункта е добро, предимно от храсти и дървета. Интензивността на автомобилния поток е ниска- 62 МПС/час. Регистрираните шумови нива са 59,36dB/A (фигура 14), което е 10 dB/A под ПДН.


фигура 14  • Пунктове върху територии, подлежащи на усилена шумозащита – 5 пункта:


таблица 5
пункт

адрес

ПДН в dB/А

Измерени екв. шумови нива

в dB/А

1.


КП № 11

ул. “Панайот Хитов”

45

59,76

2.


КП № 12

Градски парк “Свети Георги”

45

56,16

3.


КП № 13

Хуманитарна гимназия

45

59,86

4.

КП № 14

жк. “Добротица” ЦДГ № 7

45

53,9

5.

КП № 15

ОУ “Панайот Волов”

45

63,15

Във всички контролни пунктове от тази група се наблюдава превишаване на ПДН, като най-значително то е в КП № 15 с 18,15 dB/А и в пунктовете № 11 и №13 с 14,8 dB/А.


фигура 15

Средночасовата интензивност в тази група от пунктове можем да определим като средна за КП №11-438 МПС/час и КП №15 – 514 МПС/час, ниска за КП №13-157 МПС/час и КП№ 14-92 МПС/час и за КП № 12-няма отчетена автомобилна интензивност, тъй-като пункта се намира в градски парк “Свети Георги”. (фигура 16)фигура 16

КП № 11 е разположен в широк център в непосредствена близост до МБАЛ град Добрич. Средночасовата интензивност на автомобилния транспорт е 438 МПС/час и измерени еквивалентни нива на шума 59,76 dB/А, при ПДН 45 dB/А(фигура 17). Характеристиките на пункта сочат, че озеленяването е оскъдно-преобладават единични дървесни видове, а асфалтовото покритие е в добро състояние.фигура 17


КП № 12 е разположен в градски парк “Свети Георги” в непосредствена близост до Математическа гимназия град Добрич (бул. “3-ти март”). Измерените еквивалентни нива на шума са 56,16 dB/А, при ПДН 45 dB/А (фигура 18). Характеристиките на пункта сочат, че озеленяването е разнообразно-храсти и дървесни видове, а асфалтовото покритие е в много добро състояние.

фигура 18


КП № 13 е разположен в близост до Хуманитарна гимназия “Св. Св. Кирил и Методий”, където се обучават около 600 деца. Улица “Велико Търново” е с малка ширина на пътното платно. Около КП озеленяването е представено от единични дървета, асфалтовото покритие е задоволително, а интензивността на автомобилното движение е 157 МПС/час. Измерените еквивалентни нива на шума са 59,86 dB/А, което е с 14,86 dB/А над ПДН (фигура 19).фигура 19

КП 14 е ситуиран в близост до два обекта с повишени изисквания за шумозащита – ЦДГ №7 и ОУ”Хан Аспарух”. Общият брой на децата в тези две учебни заведения е около 469 деца. Пунктът е разположен на вътрешно квартална улица с много ниска интензивност на автомобилното движение-92 МПС/час

Зелената система е представена от дървета, храсти и треви, а асфалтовото покритие е в задоволително състояние. За разглеждания период от 6 години (фиг.20) не са регистрирани еквивалентни шумови нива под ПДН. В сравнение с другите пунктове от тази група, тук шумовата експозиция е най-ниска.
фигура 20

КП №15 е разположен в близост до ОУ “Панайот Волов”, където се обучават около 250 деца. Около КП озеленяването е представено от единични дървета. Фактът, че пунктът се намира до централни пътни артерии, обуславя по-голямата интензивност на автомобилното движение-514 МПС/час. Шумовото замърсяване е значително, – 63,15 dB/A, което е с 18,15 dB/A над ПДн(фиг.21).


фигура 21


От изготвените характеристики на всички пунктовете за пробонабиране, може да се направи извода, че хигиенно защитните зони около учебните заведения и локалните източници на шум са нарушени, а това е в следствие грешки, допускани при градоустройственото планиране, което прави проблема трудно преодолим. Борбата с шумовото замърсяване трябва да се осъществява чрез изграждането на различни шумозащитни съоръжения, допълнително регулиране на интензивността и структурата на автомобилните потоци и др.

В КП, където можем да направим анализ на база на сравнителния метод, се наблюдава незначително намаляване на еквивалентното ниво на шума над ПДН за изтеклата 2009г. Броят на КП с регистрирани нива до 68-72 dB/А през последната година е намалял значително в сравнение с предходните (фигура 22). Това утвърждаване на високи шумови експозиции и през изтеклата 2009г., най-вероятно се дължи на пътно –транспортния трафик на леко и тежко товарни автомобили на територията на град Добрич.

фигура 22Изводи:

1. Налице е трайно шумово замърсяване в зоните за учебна дейност.

2. Налице е увеличаване на акустичният дискомфорт във всички урбанизирани зони.
Нарушения акустичен комфорт се дължи на недостатъчно доброто пътно покритие, не добре организираният автомобилен поток, липсата на обходни пътища и транзитното преминаване през някои централни улици и булеварди, недостатъчното озеленяване, както и липсата на строг контрол от страна на право имащите органи, респективно: Община град Добрич и КАТ.

Изготвил :

Н. Павлова

Старши инспектор-еколог в дирекция “ООЗ”
Акустична обстановка -2009г
Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница