Програма за обслужване на болница. Необходимата информация за болен пациент включва: име, година на раждане, местоживеене, дата на постъпване в болницата и диагноза на заболяването. НапримерДата07.08.2018
Размер207.19 Kb.
ТипПрограма
ПУ “Паисий Хилендарски”

Факултет по Математика и Информатика

Катедра “Компютърни технологии”

Примерни теми за курсови проекти

за I-ви курс, специалност “Информатика”


зад.1. Да се състави програма за обслужване на АПТЕКА. За всяко лекарство в аптеката се задава следната информация: име на лекарството, дата на производство, цена, годност и количество. Например за лекарството аналгин имаме:


Име

Дата

на производствоЦена (лв.)

Годност

(до)


Брой

Аналгин

25.01.2003

0.30

25.01.2006

500

Програмата да дава възможност за получаване на следните резултати: 1. Списък на всички лекарства, чийто брой е по-малък от 10;

 2. Списък на всички лекарства, чийто срок на годност е изтекъл на въведената от клавиатурата дата;

 3. Общата стойност на намиращите се в аптеката лекарства;

 4. Списък на всички лекарства, сортирани по датата на производство;

 5. Актуализиране на данните за едно лекарстово, включващо обичайните обработки като допълване, изтриване, промяна на данните за едно лекарство.зад.2. Да се състави програма за обслужване на БОЛНИЦА. Необходимата информация за болен пациент включва: име, година на раждане, местоживеене, дата на постъпване в болницата и диагноза на заболяването. Например:


Име

Година

на ражданеМесто-живеене

Дата на

ПостъпванеДиагноза

Петър Иванов

1980

Видин

22.02.2003

Язва

Програмата да дава възможност за получаване на следните резултати: 1. Отпечатва списък на всички пациенти родени след 1985 година.

 2. По зададен град отпечатва списък на всички пациенти, които са от един и същи град.

 3. При въведена дата извежда всички пациенти, които са хоспитализирани повече от 10 дни.

 4. Отпечатва списък на всички пациенти по азбучен ред на имената им.

 1. Актуализиране на данните за един пациент, включващо обичайните обработки като допълване, изтриване, промяна на данните за един пациент.зад.3. В училищната библиотека има материали от следните видове: книги, списания и вестници. Всеки материал има заглавие и издателство. Книгите се характеризират с име на автор и година на издаване; списанията – с номер, том, година; вестниците – с ден, месец, година. Да се състави програма, която да обработва наличните в библиотеката материали, която да позволява:

 1. Извеждане на списъци за всички: книги, издадени през дадена година; книги от даден автор; книги на дадено издателство; списания от дадена година; вестници от дадена дата.

 2. Актуализиране на данните (добавяне на нов материал и изтриване на данните за изгубен материал).зад.4. Да се състави програма, която позволява:

 1. Въвеждане на данни за N на брой студенти, приети в общежитие, като информацията за всеки студент включва: име на студента (фамилия и инициали), факултетен номер, курс, успех и средномесечен доход на член от семейството.

 2. Извеждане на списък на всички студенти с въведените данни за тях;

 3. Извеждане на списък на студентите с успех над 3.99 и доход под 180.00 лв.

 4. Извеждане на списък на всички студенти, подредени в низходящ ред на дохода. Ако има студенти с един и същи доход, по напред в списъка е студентът, който има по-висок успех.

 1. Актуализиране на данните за един студент, включващо обичайните обработки като допълване, изтриване, промяна на данните за един студент.зад.5. Да се състави програма, която позволява:

 1. Въвеждане на данни за N на брой студенти, кандидатстващи за получаване на стипендия. Информацията за всеки студент включва: име, успех и доход;

 2. Извежда списък на студентите подредени по намаляване на успеха;

 3. Въвеждане на числото D за горна граница на дохода и U – за долна граница на успеха.

 4. Извеждане на справка от данни за студентите, които получават стипендия, съдържаща име и размер на стипендията, като размерът се определя така:

с доход <= D и успех >= U - 60 лева;

с успех >=5,50 - 80 лева;на останалите - 0 лева.

 1. Актуализиране на данните за един студент, включващо обичайните обработки като допълване, изтриване, промяна на данните за един студент.зад.6. Да се състави компютърна програма за информационно обслужване на Европейското първенство по футбол. В него участват 16 отбора, като във всеки отбор има по 23 състезатели.

 1. За всеки футболист да се въведe следната информация:

 • имена: име, презиме и фамилия в един низ, не по дълъг от 60 знака, в който имената са разделени с точно един интервал;

 • номер на фланелката, с която играе участникът – число между 1 и 23. Да се извърши контрол на въведените номера.

 • име на държавата, която представя отбора: низ не по-дълъг от 30 знака.

 • брой на изиграните срещи в националния отбор: цяло положително число;

 • брой вкарани голове: цяло неотрицателно число.

 1. Да се изведе списък на всички участници, подреден по азбучен ред на участващите държави, като състезателите от една държава са подредени в списъка по нарастващ ред на номерата на фланелките си.

 2. Да се изведе класиране на голмайсторите, подредени в низходящ ред на вкараните от тях голове. Ако има участници с един и същ резултат, по - напред в класирането е участникът, чийто фамилно име е по- дълго;

 3. Да се пресметне и изведе средно аритметичният брой на изиграните срещи в националните отбори - S на всички участници в първенството. Да се изведе и списък на всички държави, в които има поне трима участници с резултати по-големи от S.

 4. Актуализиране на данните за състезателите от един отбор, включващо обичайните обработки като допълване, изтриване, промяна на данните за състезателите от един отбор.


зад.7. Да се състави компютърна програма за информационно обслужване на средношколска олимпиада по информатика. Всеки участник решава 3 задачи, за решението на всяка от които получава от 0 до 100 точки.

 1. Да се въведе и контролира броят N на участниците (3<=N<=500).За всеки участник да се въведe следната информация:

 • номер по ред:1, 2, 3, ...,N;

 • имена: име, презиме и фамилия в един низ, не по дълъг от 50 знака, в който имената са разделени с точно един интервал;

 • брой получени точки за всяка задача- 3 цели числа в интервала [0;100];

 • име на училището в което учи участникът: низ не по-дълъг от 40 знака.

 1. Да се изведе списък на всички участници, подреден по пореден номер, като за всеки учaстник се извежда: пореден номер, фамилия, инициали на името и презимето, брой получени точки за всяка задача, както и резултатът му(сборът от получените точки), разделени с един интервал. Инициалите са първата буква на съответното име, последвана от точка. Например за участникът Васил Иванов Стойчев, с пореден номер 36, получил на трите задачи, съответно 100, 50, 60 точки и резултат 210 точки да се изведе:

36 Стойчев В.И. 100 50 60 210

 1. Да се изведе класиране на участниците, подредени в низходящ ред на полученият от тях общ брой точки. Ако има участници с един и същ резултат, по-напред в класирането е участникът с по-малък пореден номер;

 2. Да се пресметне и изведе средно аритметичният общ брой точки S на всички участници в олимпиадата. Да се изведе и списък на всички училища, в които има поне трима участници с резултати по-големи от S.зад.8. Да се състави програма за обработване на данни за предлаганите коли в авто-оказион.

 1. Създаване на начална база от данни за колите, съдържаща за всяка кола: марка, година на производство, продажна цена.

 2. Извеждане на справки за състиянието на колите в оказиона:

  • списък на всички коли с въведените данни за тях;

  • списък на тези коли, чиято цена е по-ниска от зададена цена;

  • списък на колите по марка, а накрая на списъка да се изведе общата сума в левове за всички коли в авто-оказиона.

 3. Актуализиране на данните за една кола, включващо обичайните обработки като допълване, изтрване или промяна на данните за една кола.

 4. Сортиране на колите:

  • по марка;

  • по цена за един брой.зад.9. Да се състави компютърна програма за информационно обслужване на училищна библиотека. В библиотеката има до 5000 различни книги и от всяка книга има до 50 екземпляра.

 1. Да се въведе и контролира, броят N на всички книги в библиотеката (3<=N<=5000). За всяка книга да се въведе следната информация:

 • сигнатурен номер: 1, 2, 3, ..., N;

 • заглавие: низ не по дълъг от 100 знака;

 • имена на автора: име, презиме и фамилия в един низ, не по-дълъг от 80 знака, в който имената са разделени с точно един интервал;

 • единична цена: реално число в интервала [1.00;99.99];

 • брой закупени екземпляри: цяло число в интервала [1;50].

 1. Да се изведе списък на всички книги в библиотеката, подреден по сигнатурен номер, като за всяка книга се извежда: сигнатурен номер, заглавие, име на автора във вида: фамилия, инициали на името и презимето, единична цена, брой екземпляри, общата сума заплатена за тези екземпляри, разделени с по един интервал. Инициалите са първата буква на съответното име, последвана от точка. Например за книгата със сигнатурен номер 36, заглавие Под игото, автор Иван Минчев Вазов, единична цена 3.52 лв., от която са закупени 30 екземпляра да се изведе:

36 Под игото Вазов И.М. 3.52 30 105.60;

 1. Да се изведе списък на книгите, подредени в низходящ ред на общата сума заплатена за всички екземпляри от съответната книга. Ако има книги с една и съща обща сума, по-напред в списъка да се постави тази, която е с по-малък сигнатурен номер;

 2. Да се пресметне и изведе средно аритметичната единична цена S на книгите от библиотеката (средно-аритметичното число на единичните цени) Да се изведе и списък на всички автори, които имат поне три книги с единични цени по-големи от S.зад.10. Да се състави компютърна програма за обработка на данни за ученици от дадено училище, кандидатствуващи за получаване на стипендия.

 1. Да се въведе и контролира, броят N на кандидатствуващите ученици (10<=N<=500). За всеки ученик да се въведе следната информация:

 • номер по ред: 1, 2, 3, ...,N;

 • имена: име, презиме и фамилия в един низ, не по-дълъг от 50 знака, в който имената са разделени с точно един интервал;

 • среден успех – реално число в интервала [3.00;6.00];

 • среден доход на член от семейството: реално число в интервала [1.00;999.99];

 1. Да се изведе списък на всички кандидати, подреден по пореден номер, като за всеки ученик се извежда: пореден номер, фамилия, инициали на името и презимето, среден успех и среден доход на член от семейството, разделени с точно един интервал. Инициалите са първата буква на съответното име, последвана от точка. Например за ученика Васил Иванов Стойчев с пореден номер 36, среден успех 4.88 и среден доход на член от семейството 120.66 лв., да се изведе:

36 Стойчев В.И. 4.88 120.66

 1. Да се изведе класиране на кандидатите, подредени в низходящ ред на средният успех. Ако има ученици с един и същ среден успех, по-напред в списъка да се постави този, който има по-малък среден доход. Ако и доходите съвпадат, по-напред в класирането е ученикът с по-малък пореден номер;

 2. Да се въведе реално число М в интервала [3.00;5.49] и реално число К в интервала [1.00;999.99] .

 3. Да се изведе списък на всички кандидати съдържащ имената и размера на стипендията, като размерът се определя така:

 • ако ученикът има успех по-голям или равен на 5.50, той получава стипендия в размер на 100 лева;

 • ако ученикът има успех в интервала [М;5.50) и доход по-малък от К, той получава стипендия в размер на 60 лева;

 • останалите ученици не получават стипендия или размерът на стипендията е 0 лева.зад.11. В курорта “Пампорово” се провежда ски-състезание по гигантски слалом в един манш.

  1. Да се въведе и контролира броят на състезателите N (3<=N<=200). Да се въведе инфомация за състезателите:

 • Номер по ред (1, 2, 3, …., N)

 • Имена на състезателя - име, презиме, фамилия в един низ не по-дълъг от 50 знака, разделени с точно един интервал;

 • Стартов номер;

 • Националност на състезателя – 3 знака код на държавата (например България – BUL, САЩ – USA и др.).

  1. Да се изведе стартов списък на състезателите подредени по стартов номер, като за всеки състезател се изведе: стартов номер, фамилия, инициали на име и презиме, разделени с по един интервал. Инициалите са първа буква последвана от точка.

  2. Например за Иван Георгиев Петров да се изведе : 025 Петров И. Г.

  3. След завършване на спускането на даден състезател да се въведе постижението му – време в минути и секунди (ако състезателят не завърши състезанието времето му да е нула) и да се изведе текущото временно класиране по постигнатите времена във възходящ ред. Ако има двама състезателя с равно време по-напред в класирането е състезателят с по-голям стартов номер.

Пример: Ако временното класиране е:

1. 025 Иван Георгиев Петров 1.05 BUL

2. 063 Ян Седлев Войтила 1.08 POL

и финишира състезател с постижение 1.07 да се отпечата:

1. 025 Иван Георгиев Петров 1.05 BUL

2. 122 Сергей Иванич Степанович 1.07 RUS

3. 063 Ян Седлев Войтила 1.08 POL

След завършване на последният състезател, да се отпечата списък на състезателите, които не са завършили състезанието.зад.12. Да се състави програма за манипулиране с данни за участия на работници в месечен производствен процес. За целта да се извършат следните действия:

 1. Създаване на начална база от данни за работниците, съдържаща: име, брой дни и масив с процентно изпълнение за всеки ден.

 2. Извеждане на справки за данните в базата от вида:

  • списък на всички работници с въведените данни за тях;

  • списък на всички работници, чиито брой дни не превишават зададен минимален брой участия в производствения процес;

  • списък на всички работници с изчислено средно процентно изпълнение, като накрая на списъка се изведе името на работника с максимален среден процент.

 3. Актуализиране на данните за работниците, включващо допълване, изтриване или променяне на запис за един работник.

 4. Сортиране на работниците по среден процент на изпълнение.зад.13. Да се състави програма за обработване на данни за резултатите от изпит по Информатика:

 1. Създаване на начална база от данни за студентите, съдържаща за всеки студент: факултетен номер, име, оценка от изпита.

 2. Извеждане на справки за студентите от вида:

  • списък на всички студенти с вуведените данни за тях;

  • списък на тези студенти, чиято оценка е по-ниска от зададена оценка;

  • списък на всички студенти по факултетени номера, а накрая на списъка да се изведе общият им брой.

 3. Актуелизация на данните за студентите, включващо допълване, изтриване или променяне на запис за един студент.

 4. Сортиране на студентите:

  • по име;

  • по оценка от изпита.зад.14. Да се състави програма за обработване на данни за служителите в строителна фирма:

 1. Създаване на начална база от данни за служителите, съдържаща за всеки служител: име, месечна заплата, служебен номер.

 2. Извеждане на справки за данни в базат от вида:

  • списък на всички служители с въведените данни за тях;

  • списък на тези служители, чиято заплата надвишава дадена сума;

  • списък на всички служители, чието име започва с дадена буква.

 3. Актуализиране на данните за служетелите, включващо допълване, изтриване или промяна на запис за един служител.

 4. Сортиране на служителите по азбучен ред:

  • във възходящ ред;

  • в низходящ ред.зад.15. Да се състави програма за обработване на данни за служителите от дадена фирма. За всеки служител се въвежда следната информация: име, месечна заплата, служебен номер. Програмата да дава възможност за получаване на следните резултати:

 1. Извеждане на списък на всички служители с въведените данни за тях;

 2. Пресмятане и извеждане на средната заплата за фирмата;

 3. Извеждане на списък на всички служители, които имат заплата по-голяма от средната заплата за фирмата;

 4. Извеждане на списък на всички служители, чието име започва с дадена буква;

 5. Извеждане на списък на всички служители, подреден в низходящ ред на месечните заплати. Ако има служители с една и съща заплата, по-напред в списъка да се изведе този, който има по-малък служебен номер.зад.16. Да се състави програма за обслужване на търговията в магазин. За всяка стока се въвежда следната информация: име, покупна цена, продажна цена, налично количество. Програмата да дава възможност за получаване на следните резултати:

 1. Извеждане на списък на всички стоки с въведените данни за тях;

 2. Да се пресметне и изведе общата сума, която собственикът е платил за всички налични стоки в магазина.

 3. Извеждане на списък на всички стоки, чиято разлика между продажната и покупната цена е по-голяма от 20% от покупната цена на стоката;

 4. Извеждане на данните за стоката с максимална печалба;

 5. Извеждане на списък на всички стоки, подредени в низходящ ред на получената печалба. Ако има стоки с една и съща печалба, по-напред в списъка да се изведе тази, чието име започва с по-предна буква от азбуката.зад.17. Да се състави програма за обработване на данни за студентите от ФМИ. За всеки студент се въвежда следната информация: факултетен номер, име и фамилия, 3 оценки от семестриални изпити. Програмата да дава възможност за получаване на следните резултати:

 1. Извеждане на списък на всички студенти с въведените данни за тях;

 2. Пресмятане и извеждане на средният успех на всеки студент, както и средният успех на групата;

 3. Извеждане на списък на всички студенти, които имат среден успех, над средният успех на групата;

 4. Извеждане на данните за студента(студентите) с максимален успех;

 5. Извеждане на списък на всички студенти, подредени в низходящ ред на средния си успех. Ако има студенти с един и същи успех, по-напред в списъка да се изведе този, чието име започва с по-предна буква от азбуката.зад.18. Да се състави програма за обслужване на библиотека. За всяка книга се въвежда следната информация: заглавие на книгата, шифър по каталог, единична цена, брой. Програмата да дава възможност за получаване на следните резултати:

 1. Извеждане на списък на всички книги с въведените данни за тях;

 2. Да се пресметне и изведе общата сума, която е платена за всички налични книги в библиотеката;

 3. Да се пресметне и изведе максималната сума дадена за книга от библиотеката;

 4. Извеждане на списък на всички книги подреден по азбучен ред.зад.19. Да се състави програма за обслужване на автосалон. За всеки автомобил се въвежда следната информация: марка на автомобила, година на производство, цена. Програмата да дава възможност за получаване на следните резултати:

 1. Извеждане на списък на всички автомобили с въведените данни за тях;

 2. Извеждане на списък на всички автомобили, които са произведени преди 1998 година;

 3. Извеждане на списък на всички автомобили, чието име започва с OPEL;

 4. Извеждане на списък на всички автомобили, подредени в низходящ ред на цената им. Ако има автомобили с една и съща цена, по-напред в списъка да се изведе този, който е по-нов.


зад.20. Да се състави програма за обслужване на ски-състезание. За всеки състезател се въвежда следната информация: номер, име и фамилия, постижение, държава. Програмата да дава възможност за получаване на следните резултати:

 1. Извеждане на списък на всички състезатели с въведените данни за тях;

 2. Извеждане на списък на всички състезатели, подредени в низходящ ред на постиженията им. Ако има състезатели с едно и също постижение, по-напред в списъка да се изведе този, чието име започва с по-предна буква от азбуката.

 3. Пресмятане и извеждане на средното постижение на състезателите;

 4. Извеждане на списък на всички състезатели от дадена държава, които имат постижение по-ниско от средното за състезанието.зад.21. Да се състави програма за обслужване на олимпиадата по информатика. За всеки състезател се въвежда следната информация: име и фамилия, постижение в брой точки, учебно заведение. Програмата да дава възможност за получаване на следните резултати:

 1. Извеждане на списък на всички състезатели с въведените данни за тях;

 2. Извеждане на класиране на състезателите, подредени в низходящ ред на полученият от тях точки. Ако има състезатели с едно и също постижение, по-напред в списъка да се изведе този, чието име започва с по-предна буква от азбуката.

 3. Пресмятане и извеждане на средното постижение ( в брой точки ) на състезателите;

 4. Извеждане на списък на всички състезатели от дадено учебно заведение, които имат постижение по-високо от средното за състезанието.

 1. Актуализиране на данните за един състезател, включващо обичайните обработки като допълване, изтриване, промяна на данните за един състезател.зад.22. Запаленият привърженик на играта “Стани богат” Компютко Всезнайков пази информация за въпросите. Помогнете му като направите програма, в която:

 1. Да се въведе и контролира броят N на всички въпроси (10<=N<=150). За всеки въпрос да се въведе следната информация:

 • текст на въпрос – един низ, не по-дълъг от 255 знака;

 • сума за верен отговор на въпроса – цяло число в интервала [100;100000];

 • възможни отговори – 4 низа до 20 знака всеки;

 • верен отговор – една от буквите A, B, C, D;

 • име на участник, отговарял на въпроса – име и фамилия в един низ, не по-дълъг от 30 знака;

 • отговор на участника – една от буквите A, B, C, D или О (отказал се).

 1. Да се изведе информацията за въпросите,подредена низходящо по суми, за които е играно, а при равни суми – възходящо по име на участникът, който е играл за тях.

 2. Да се изведат имената на участниците, спечелили максимална сума.

 3. Да се изведе списък с текстовете на въпросите и верния им отговор, както и броят на думите в текста на всеки въпрос. За разделител между думите служи поне един интервал (шпация).

Правила на играта: Ако участникът е отговорил вярно на всички въпроси, включително и за последната сума от 100 000 лв., той я печели. Иначе печели максималната сума, за която е дал верен отговор при положение, че се е отказал на следващата по-висока сума. При грешен отговор печели последната “твърда” сума (0 лв, 500 лв. или 3000 лв.), за която е дал верен отговор. Например, ако даде грешен отговор за 400 лв., не печели нищо. Ако даде грешен отговор за 2000 лв., печели 500. Ако пък даде грешен отговор за 50000 лв., печели 3000 лв.
зад.23. Да се състави програма за обслужване търговията на магазин:

 1. Създаване на начална база от данни за артикулите: име, продажна стойност, количество, покупна стойност.

 2. Извеждане на справки за артикулите от вида:

  • списък на всички артикули с въведените данни за тях;

  • списък на тези артикули, чиято разлика между продажната стойност и покупната стойност е по-голяма от 30% от покупната стойнаст на стоката;

  • списък на стоките по име, а накрая на списъка да се изведе стоката с максимална печалба.

 3. Актуализиране на данните за един артикул, включващо обичайните обработки като допълване, изтриване или промяна за един артикул.

 4. Сортиране на артикулите:

  • по име;

  • по продажна стойност.зад.24. Да се състави програма за обслужване търговията на аптека:

 1. Създаване на начална база от данни за лекарствата: име, дозировка (например 31), странични ефекти, количество, цена.

 2. Извеждане на справки за аптеката от вида:

  • списък на всички лекарства с въведените данни за тях;

  • списък на тези лекарства, чиято стойност (количество*цена) е по-ниска от предварително въведена стойност;

  • списък на лекарствата по име, а накрая на списъка да се изведе лекарството с най-голяма стойнос.

 3. Актуализиране на данните за едно лекарство, включващо обичайните обработки – като допълване, изтриване или променяне на данните за едно лекарство.

 4. Сортиране на лекарствата:

  • по име;

  • по цена.зад.25. Съставете програма за обслужване търговията на фурна:

 1. Създаване на начална база от данни за изделията: название, количество, единична цена, стойност (количество*цена).

 2. Извеждане на справки за изделията от вида:

  • списък на всички изделия с въведените данни за тях;

  • списък на тези изделия, чиято единична цена е по-голяма от предварително въведена цена;

  • списък на изделията по име, а накрая на списъка да се изведе стоката с максимална цена.

 3. Актуализиране на данните за едно изделие, включващо обичайните обработки – като допълване, изтриване или променяне на данните за едно изделие.

 4. Сортиране на изделията:

  • по име;

  • по стойност.зад.26. Съставете програма за обслужване търговията на сладкарница:

 1. Създаване на начална база от данни за изделията: име, единична цена, количество.

 2. Извеждане на справки за изделията от вида:

  • списък на тези изделия, чиeто име започва с определена буква;

  • списък на всички изделия с въведените данни за тях;

  • списък на изделията по име, а накрая на списъка да се изведе изделието с максимална единична цена.

 1. Актуализиране на данните за един артикул, включващо обичайните обработки – като допълване, изтриване или променяне на данните за едно изделие.

 2. Сортиране на изделията:

  • по цена;

  • по количество.зад.27. Съставете програма за обслужване търговия със сортови семена:

 1. Създаване на начална база от данни за сортовете: име, грамаж, цена.

 2. Извеждане на справки от вида:

  • списък на всички сортове с въведените данни за тях;

  • списък на тези сортове, чиито грамаж е по-голям от определена стойност;

  • списък с имената на сортовете, а накрая на списъка да се изведе сортът с най-висока цена.

 1. Актуализиране на данните за един сорт, включващо обичайните обработки – като допълване, изтриване или променяне на данните за един сорт.

 2. Сортиране на сортовете по грамаж:

  • Във възходящ ред;

  • В низходящ ред.зад.28. Съставете програма за обслужване търговия със сортови семена:

 1. Създаване на начална база от данни за сортовете: име, грамаж на пакетчето, цена на пакетчето, начални бройки.

 2. Извеждане на справки от вида:

  • списък на всички сортове с въведените данни за тях;

  • списък на тези сортове, чиято цена е по-малка от определена стойност;

  • при въведено име на сорта – извеждане на списък с възможните пакетчета от този сорт и данните за тях.

 1. Актуализиране на данните за един сорт, включващо обичайните обработки – като допълване, изтриване или променяне на данните за един сорт.

 2. Сортиране на сортовете по грамаж в низходящ ред;

 3. Сортиране на сортовете по име във възходящ ред. При еднакви имена да се подреждат по грамаж във възходящ ред.зад.29. Съставете програма за обслужване на покупката на билети от пътници пътуващи с автобус в различни направления. За тази цел:

  1. Създайте начална база от данни за билетите, съдържаща за всеки билет: място на тръгване, място на пристигане, километри, цена, час на тръгване, час на пристигане, дата на тръгване, дата на пристигане.

  2. Реализирайте справки от вида:

   • списък на всички билети с въведените данни за тях;

   • списък на всички билети с място на тръгване – Пловдив с въведените данни за тях;

   • списък на всички билети, с километри надхвърлящи определена стойност (подадена като параметър на справката).

  3. Актуализиране на данните за един билет, включващи обичайните обработки – като допълване, изтриване, промяна.

  4. Сортирайте билетите по:

   • място на пристигане в азбучен ред (при еднакви дестинации по час на пристигане във възходящ ред);

   • час на тръгване във възходящ ред.


зад.30. Съставете програма за обслужване на фирма за шампоани:

 1. Създаване на начална база от данни за шампоаните, съдържаща за всеки: име, единична цена, бройки, обща стойност (единична цена*бройки).

 2. Извеждане на справки от вида:

  • списък на всички шампоани с въведените данни за тях;

  • списък на тези шампоани, чиято единична цена е по-голям от определена стойност;

  • списък с имената на шампоаните, а накрая на списъка да се изведе шампоанът с най-ниска цена.

 1. Актуализиране на данните за един шампоан, включващо обичайните обработки – като допълване, изтриване или променяне на данните за един шампоан.

 2. Сортиране на шампоаните по обща стойност:

  • в низходящ ред.


зад.31. Съставете програма за обслужване на фирма за продажба на хладилници. За целта:

 1. Създаване на начална база от данни за хладилниците, съдържаща за всеки хладилник: дата на производство, гаранци, модел, вместимост, мощност, цена, количество;

 2. Извеждане на справки от вида:

    • списък на всички хладилници с въведените данни за тях;

    • списъка на хладилниците с дата на производство преди дата предварително зададена;

    • списък с моделите хладилници с най-голяма вместимост;

 1. Сортиране на хладилниците по:

    • по име;

    • по цена.

 1. Актуализиране на данните за един хладилник, включващо обичайните обработки – като допълване, изтриване или променяне на данните за един хладилник.


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница