Програма за ограничаване на замърсяването на залива Виго. Вж. Ip/03/1107 от 24 2003 гДата15.10.2018
Размер120 Kb.
ТипПрограма


Eвропейски парламент

2014-2019


<Commission>{PETI}Комисия по петицииCommission>

{30/10/2015}30.10.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0260/1999, внесена от г-н Даниел Пекеньо Прадо, с испанско гражданство, подкрепена от над 4.000 подписа, относно станция за пречистване на градски отпадъчни води във Виго, изградена със средства от фондовете на ОбщносттаПетиция 0462/2006, внесена от „Plataforma Pola Defensa da Ría de Vigo”, с испанска регистрация, относно опазването на галицийското крайбрежие, по-специално на залива Виго, от замърсяване и екологични щети

1. Резюме на петиция 0260/1999

Вносителите на петицията, жители на Виго, са загрижени относно предполагаеми неизправности и грешки в проекта и експлоатацията на станция за пречистване на градски отпадъчни води във Виго във влажните зони около естуара Рио Лагарес. Вносителите на петицията твърдят, че в допълнение на огромното неудобство, причинено на местните жители, станцията не успява да се съобрази с разпоредбите на Директивата относно местообитанията - № 92/43/ЕИО, и оказва въздействие върху един от най-големите плажове в района на Виго. Накрая, вносителите на петицията се стремят да осигурят гаранция, че по отношение на проектираното разширение на пречиствателната станция, с финансиране от ЕФРР, същите грешки няма да се допуснат отново.


Резюме на петиция 0462/2006
Вносителите на петицията обръщат внимание на искане на ЕС от 2003 г., отправено към галицийските органи, в съответствие с което следва да се създаде програма за ограничаване на замърсяването на залива Виго. (Вж. IP/03/1107 от 24.7.2003 г., където се съдържа решението на Комисията, наред с други неща, да се даде начало на съдебно производство срещу Испания за неприлагане на законодателството относно комуналните отпадъчни води, водите за къпане и дъната с мидени черупки на различни плажове в залива Виго, Галиция). Вносителите на петицията се оплакват, че вместо това, не се планира и изпълнява нищо друго, освен нови проекти, които водят до увреждане на залива, като например депа за промишлени и други отпадъци, земни насипи, изкуствени плажове, яхт-клубове, разширение на пристанището и т.н. Още повече, че това се случва без оценки на въздействието върху околната среда или съответствие с други стандарти. Вносителите на петицията призовават за интегрирано изследване на целия залив Виго, като се вземат предвид всички аспекти, включително опазване на околната среда.

2. Допустимост

Петиция 0260/1999 е обявена за допустима на 14 юли 1999 г., а петиция 0462/2006 е обявена за допустима на 31 октомври 2006 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 216, параграф 6 от Правилника за дейността).3. Отговор на Комисията относно петиция 0260/1999, получен на 22 февруари 2000 г.

Вносителите на петицията, жители на Виго, съобщават за проектни грешки и експлоатационни проблеми в пречиствателната станция за градски отпадъчни води и твърдят, че тя причинява вреди на околната среда и неудобство на съседните зони.


Според информацията, с която разполага Комисията, влажните зони около естуара Рио Лагарес, където е изградена пречиствателната станция, не са проектирани от испанските органи за целите на Директива 92/43/ЕИО на Съвета1 от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания на дивата флора и фауна (мрежа Натура 2000), нито са определени за специални защитени зони в съответствие с Директива 79/409/ЕИО на Съвета2 от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици, със съответните й изменения, нито зоната е класифицирана в орнитоложките списъци като зона от значение за птиците.
От друга страна, във Виго има зони, които са определени за къпане в съответствие с Директива 76/160/ЕИО на Съвета3 от 8 декември 1975 г. относно качеството на водите за къпане, по-специално плажа Самил, където водите не съответстват на условията на директивата, тъй като измерванията от най-малко осем години показват, че определени параметри редовно надвишават границите, установени от директивата.
Комисията е изпратила писмо на испанските органи на 21 октомври 1999 г., в което отправя искане за допълнителна информация, за да провери, че пречистването на градските отпадъчни води и изхвърлянето на канална утайка съответстват на условията на Директива 91/271/ЕИО на Съвета4 от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води. Също така се интересува, дали за първоначалния план е изготвена оценка на въздействието върху околната среда. В съответствие с Директива 85/337/ЕИО на Съвета5 от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, такава оценка е следвало да се извърши, ако държавите-членки са счели, че характеристиките на проекта изискват това. В случай че такава оценка е била направена, Комисията отправи искане за констатациите на изследването и мерките, които са взети вследствие на това.
Накрая, Комисията отправи искане за причините, поради които плажът Самил не е успял да се съобрази с директивата относно качеството на водите за къпане, както и за информация във връзка с планираното разширение на пречиствателната станция.

4. Допълнителен отговор на Комисията относно петиция 0260/1999, получен на 20 юли 2000 г.

Като следствие от заседанието на комисията по петиции на 17 и 18 април 2000 г., на двустранно заседание в присъствието на Комисията, проведено в Брюксел на 26 април 2000 г., във връзка с прилагането от страна на Испания на Директива 91/271/ЕИО1 на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води, испанските органи представиха информация за пречистването на градски отпадъчни води от град Виго.


В съответствие с тази информация, само 62 % от отпадъчните води на града през 1999 г. са преминали през вторично (биологическо) пречистване, което се е изисквало от директивата преди 31 декември 2000 г. С оглед на факта, че ще бъдат необходими няколко години за изграждането на необходимите пречиствателни съоръжения, е много вероятно положението да не бъде приведено в съответствие с директивата в рамките на позволеното време, т.е. до края на 2000 г.
При тези обстоятелства, също така е много вероятно непречистените отпадъчни води да имат пагубен ефект върху околната среда, и по-конкретно, да допринесат за замърсяването на плажа Самил.
Понастоящем Комисията проверява състоянието на всички големи европейски градове с оглед на тяхното задължение в съответствие с директивата, а в началото на 2001 г. може да даде начало на производство за нарушаване на законодателството срещу държавите членки, които не са спазили крайния срок 31 декември 2000 г. Една от тези държави-членки е Испания, в която няколко големи града, включително Виго, изглежда значително изостават от тази дата.
Комисията желае да съобщи последната информация, с която разполага:
Първо, последните данни относно качеството на водите за къпане в района на Виго са окуражаващи. Последният доклад относно водите за къпане, представен от Комисията на 21 май 2001 г. заключава, че всички 18 плажа в района на Виго – включително плажовете Самил – сега съответстват на задължителните норми в съответствие с Директивата относно водите за къпане2, като 15 от тях на по-строгите стойности на указанията.
Така данните показват, че за тази зона е налице отчетливо подобрение на качеството на водите за къпане през последните години.
Второ, Комисията е направила допълнителна оценка за напредъка в изграждането на пречиствателни станции за отпадъчни води във всички държави членки. Тя представи на обществеността първия предварителен доклад през март 2001 г. по време на семинар, чийто домакин беше членът на Комисията Валстрьом. Окончателният вариант на доклада за прилагане на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води1 е предвиден за края на 2001 г. Той ще предостави информация за извършването от държавите членки на пречистване на отпадъчни води в съответствие с крайния срок от 1998 г. за пречистването в чувствителни зони, правилното определяне на такива чувствителни зони и състоянието на пречистването на отпадъчни води в по-големите градове.
За агломерацията Виго крайният срок за осигуряване на събирането на отпадъчни води и пречистването им е 31.12.2000 г. За тази агломерация (както и за всички други агломерации в държавите членки, които се покриват от тази краен срок) Комисията прави оценка за съответствие и в случай на несъответствие предприема необходимите инициативи, включително, където е уместно, съдебно производство за нарушаване на законодателството.

5. Допълнителен отговор на Комисията относно петиция 0260/1999, получен на 28 септември 2001 г.

Комисията желае да съобщи последната информация, с която разполага:


Първо, последните данни относно качеството на водите за къпане в района на Виго са окуражаващи. Последният доклад относно водите за къпане, представен от Комисията на 21 май 2001 г. заключава, че всички 18 плажа в района на Виго – включително плажовете Самил – сега съответстват на задължителните норми в съответствие с Директивата относно водите за къпане2, като 15 от тях на по-строгите стойности на указанията.
Така данните показват, че за тази зона е налице отчетливо подобрение на качеството на водите за къпане през последните години.
Второ, Комисията е направила допълнителна оценка за напредъка в изграждането на пречиствателни станции за отпадъчни води във всички държави членки. Тя представи на обществеността първия предварителен доклад през март 2001 г. по време на семинар, чийто домакин беше членът на Комисията Валстрьом. Окончателният вариант на доклада за прилагане на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води3 е предвиден за края на 2001 г. Той ще предостави информация за извършването от държавите членки на пречистване на отпадъчни води в съответствие с крайния срок от 1998 г. за пречистването в чувствителни зони, правилното определяне на такива чувствителни зони и състоянието на пречистването на отпадъчни води в по-големите градове.
За агломерацията Виго крайният срок за осигуряване на събирането на отпадъчни води и пречистването им е 31.12.2000 г. За тази агломерация (както и за всички други агломерации в държавите членки, които се покриват от тази краен срок) Комисията прави оценка за съответствие и в случай на несъответствие предприема необходимите инициативи, включително, където е уместно, съдебно производство за нарушаване на законодателството.

6. Допълнителен отговор на Комисията относно петиция 0260/1999, получен на 27 февруари 2003 г.

В предишните си съобщения Комисията докладва относно стъпките, които е предприела, за да провери функционирането на пречиствателната станция за отпадъчни води в град Виго.


В допълнение на това Комисията продължава да наблюдава положението във всички основни европейски агломерации по отношение на задълженията в съответствие с Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води1. Град Виго спада към крайния срок 31 декември 2000 г. Считано от тази дата, агломерациите с еквивалент жители, който е по-голям от 15 000, трябва да бъдат снабдени със системи за отвеждане и вторично (т.е. биологическо) пречистване.
Следва да се отбележи, че във връзка с хоризонталните съдебни производства срещу няколко държави членки в съответствие с член 226 от Договора за ЕО, Комисията даде начало на съдебни производства за нарушение (реф. 2002/2113) срещу Испания през юли 2002 г. относно неспособност да представи съответна информация, която се изисква за контрол на прилагането на Директива 91/271/ЕИО.
По отношение по-специално на град Виго, Комисията наскоро получи две жалби относно пречистването на градските отпадъчни води, тяхното заустване в естуара Виго и нивото на замърсяване. Жалбите се съсредоточават върху недостатъците във функционирането на пречиствателната станция за градски отпадъчни води и въздействието върху околната среда и здравето на човека. Те също така обръщат внимание на незадоволителното състояние на различни плажове в града.
Като част от проучването на тези жалби беше изпратено писмо на испанските органи, в което към тях се отправя искане да направят коментар на повдигнатите обвинения и на прилагането на общностните директиви относно качеството на водите. Този случай беше включен и в проекта на дневен ред за най-скорошното комплексно заседание във връзка с жалбите и съдебните производства за нарушение в областта на околната среда, проведено в присъствието на испанските органи в Мадрид на 17 и 18 октомври 2002 г. Комисията вече е получила официалния отговор на испанските органи и в момента го проучва.
Комисията ще уведомява комисията по петиции относно по-нататъшното развитие на случая.

7. Допълнителен отговор на Комисията относно петиция 0260/1999, получен на 10 февруари 2005 г.

В допълнение към предишните си съобщения Комисията уведомява комисията по петиции, че на своето заседание на 7 юли 2004 г. е взела решение да даде начало на цялостни съдебни производства за нарушение в съответствие с член 226 от Договора за ЕО срещу Испания и други шест държави членки, относно неспособност да изпълнят своето задължение за изграждане на подходяща пречиствателна станция за отпадъчни води от голям брой агломерации, надвишаващи 15.000 еквивалент жители.


Комисията изпрати официално уведомително писмо на Кралство Испания във връзка с неспособността й да изпълни своите задължения в съответствие с членове 3 и 4 от Директива 91/271/ЕИО, оказвайки влияние на почти 200 испански агломерации, включително Виго. Поради това поставеният проблем ще представлява част от тези общи съдебни производства за нарушение.
Комисията ще уведомява комисията по петиции относно по-нататъшното развитие на случая.

8. Допълнителен отговор на Комисията относно петиция 0260/1999, получен на 03 февруари 2006

В предишните си съобщения, Комисията информира комисията по петиции на Европейския парламент относно действията, които е предприела в процеса на разглеждането на тази петиция, заедно с известен брой други петиции, които е получила, с оглед на незадоволителното прилагане на общностното право във връзка с пречистването на отпадъчни води от град Виго, тяхното заустване в естуара Виго и възникващото в резултат на това замърсяване.


Както вече беше споменато, Комисията е дала начало на съдебни производства за нарушение срещу Кралство Испания в съответствие с член 226 от Договора за ЕО относно неспособност да изпълни своето задължение за осигуряване на подходящи пречиствателни станции за отпадъчни води за голям брой агломерации с еквивалент жители по-голям от 15 000, включително Виго. Това положение отразява незадоволителното прилагане на членове 3 и 4 от Директива 91/271/ЕИО. С оглед на това, настоящата петиция се разглежда във връзка с текущите общи съдебни производства за нарушение.
В допълнение на това следва да се отбележи, че в съответствие със съдебните производства за нарушение, на които е дадено начало вследствие на жалба 2000/4432, по-конкретно във връзка с естуара Виго, Комисията заведе дело против Испания за неспособност да изпълни своите задължения (Дело C-26/04). В своето решение от 15 декември 2005 г. Съдът на Европейските общности отсъди отчасти в полза на Комисията, като декларира, че „поради неспособността да приеме програма за ограничаване на замърсяването на водите с черупкови организми на Риа де Виго, Кралство Испания не успява да изпълни своите задължения в съответствие с член 5 от Директива 79/923/ЕИО на Съвета от 30 октомври 1979 г. относно изискванията за качеството на водите за развъждане на черупкови организми”.
Комисията е влязла във връзка с испанските органи и е отправила към тях искане да вземат необходимите мерки за изпълнение на решението на Съда на Европейските общности и прилагане на общностното право в областта на околната среда.
Комисията ще уведомява комисията по петиции относно по-нататъшното развитие на случая.

9. Допълнителен отговор на Комисията относно петиция 0260/1999, получен на 30 август 2006 г.

В предишните си съобщения Комисията информира комисията по петиции на Европейския парламент относно действията, които е предприела във връзка с пречистването на градските отпадъчни води от община Виго и нивата на замърсяване, причинени от заустванията в естуара Виго.


Трябва да се напомни, че конкретното положение по отношение на Виго е включено в хоризонтални съдебни производства за нарушаване, заведени от Комисията срещу Испания в съответствие с член 226 от Договора за ЕО и понастоящем в производство за неспособност да изгради задоволителна станция за пречистване на водите, както се изисква по отношение на агломерации с еквивалент жители, по-голям от 15.000, което включва и Виго, като по този начин не успява да приложи правилно членове 3 и 4 от Директива 91/271/ЕИО.
На 11 януари 2006 г. Комисията отправи искане към испанските органи относно мерките, които възнамеряват да вземат за изпълнение на решението на Съда (Дело C-26-04) от 15 декември 2005 г. по отношение на неуспеха на Испания да изпълни своите задължения в съответствие с член 5 от Директива 79/923/ЕИО на Съвета от 30 октомври 1979 г. относно изискванията за качеството на водите за развъждане на черупкови организми, като не е успяла да приеме програми за ограничаване на нивата на замърсяване във водите с черупкови организми на естуара Виго.
Органите представиха отговор на 11 април 2006 г. и Комисията проведе заседание в тяхно присъствие на 19 май 2006 г. Комисията все още разглежда техния отговор.
Комисията ще държи в течение комисията по петиции относно по-нататъшното развитие.

10. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 7 май 2007 г.

В предишните си съобщения до комисията по петиции Комисията предостави информация относно различните действия, които са предприети във връзка с функционирането на пречиствателната станция за отпадъчни води в град Виго, заустването на водите и замърсяването на естуара.


Комисията разясни, че конкретното положение с липсата на пречистване на градските отпадъчни води във Виго се разглеждаше в съответствие със съществуващото хоризонтално производство за нарушение, заведено срещу Кралство Испания, във връзка с лошото прилагане на членове 3 и 4 от Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води1.
Що се отнася до изпълнението на решението на Съда на Европейските общности от 15 декември 2005 г. (Дело C-26/04 „Комисията срещу Кралство Испания“), Комисията изпрати официално уведомително писмо № 228 до Испания на 15 декември 2006 г. Това беше направено, след като се стигна до заключение, че испанските органи не са успели да приемат програма за ограничаване на замърсяването на водите за развъждане на черупкови организми на естуара Виго, която да удовлетвори двойната цел, заложена в член 5 от Директива 79/923/ЕИО на Съвета от 30 октомври 1979 г. относно изискванията за качеството на водите за развъждане на черупкови организми2, а именно, да се ограничи замърсяването като цяло и да се гарантира, че предназначените води се привеждат в съответствие, в рамките на предписания период, както със стойностите, установени от държавите-членки в съответствие с член 3, така и с коментарите, които се съдържат в колони „Е” и „И” от Приложението към настоящия документ.
Испания даде отговор на официалното уведомително писмо № 228 на 13 март 2007 г. Службите на Комисията понастоящем проучват отговора и няма да пропуснат да уведомят комисията по петиции относно резултата от това разследване.
11. Допълнителен отговор на Комисията относно петиции 0260/1999 и 0462/2006, получен на 24 април 2009 г.

В допълнение към предишните си съобщения относно петиции 0260/1999 и 0462/2006 Комисията уведомява комисията по петиции, че, във връзка с изпълнението на решението на Съда на Европейските общности по Дело C-26/043 относно неспособността да приеме програма за ограничаване на замърсяването на водите за развъждане на черупкови организми на естуара Виго, Испания е създала програма за ограничаване на замърсяването в съответствие с член 5 от Директива 79/923/ЕИО4. Програмата установява всички различни типове зауствания и източници на замърсяване за целите на Директивата за черупковите организми, поставя изисквания към пробите, определя конкретни действия във връзка с тези води и поставя изискване за наблюдателни механизми.


При тези обстоятелства Комисията счете, че органите са изпълнили изцяло решението на Съда на Европейските общности, и като следствие от това приключи производството за нарушение на заседанието си на 11 декември 2007 г.
По отношение на конкретното положение с липсата на пречиствателна станция за градски отпадъчни води във Vigo, Комисията напомня, че са предприети действия в съответствие с текущото производство за нарушение, заведена срещу Кралство Испания във връзка с лошото прилагане на членове 3 и 4 от Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води1.
Спорният въпрос е липсата на съответствие с директивата в по-големите градове (включително Виго). Съгласно директивата до края на 2000 г. градските райони с повече от 15,000 жители трябваше да разполагат с подходящи системи за отвеждане и пречистване. Тъй като Комисията счете, че 59 такива градове не са в съответствие, беше изпратено окончателно предупредително писмо (Обосновано становище) на испанските органи на 27 ноември 2008 г.

Комисията ще продължи да уведомява комисията по петиции относно това проучване.


12. Отговор на Комисията (REV. IX), получен на 26 октомври 2011 г.

Петиции 260/1999 и 462/2006.В допълнение на предишни съобщения относно гореспоменатите петиции, Комисията може да актуализира информацията за конкретния случай, свързан с липсата на пречистване на отпадъчните води във Виго.
Както беше споменато, бяха предприети действия по силата на производството за установяване на неизпълнение на задължения от държава-членка, започнато срещу Кралство Испания, във връзка с лошото прилагане на членове 3 и 4 от Директива 91/271/ЕИО на Съвета, от 21 май 1991 г.2 за пречистването на градските отпадъчни води.
Съгласно директивата до края на 2000 г. градските райони с повече от 15 000 жители трябваше да разполагат с подходящи системи за отвеждане и пречистване.
На 14 април 2011 г. Съдът на Европейския съюз3 обяви, че Испания не е успяла да гарантира, че градските отпадъчни води от агломерацията (наред с другото) Виго, с население повече от 15 000, биват пречиствани в съответствие с член 4, параграф1, параграф 3, и по целесъобразност параграф 4 от Директива 91/271/ЕИО.
Комисията изиска от испанските органи да предоставят информация относно мерките, които възнамеряват да въведат, с цел цялостното прилагане на горепосоченото решение на Съда.
13. Отговор на Комисията (REV. X), получен на 28 август 2013 г.
Петиции 260/1999 и 462/2006.
След оценка на мерките, приети от Испания с оглед на изпълнението на решението от 14 април 2011 г. на Съда на Европейския съюз по дело С-343/101, Комисията счита, че Испания все още не гарантира, че градските отпадъчни води от няколко агломерации (включващи Виго), с население над 15 000, се събират и/или обработват в съответствие с членове 3 и 4, параграф 1, параграф 3 и, където е приложимо, параграф 4, от Директива 91/271 от 21 май 1991 г.2 за пречистването на градските отпадъчни води.
Вследствие на това, на 30 май 2013 г., Комисията реши да изпрати на Испания официално уведомително писмо по силата на член 260 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Комисията ще разгледа задълбочено съображенията, които биха могли да бъдат направени от испанските органи по отношение на фактите, повдигнати в гореспоменатото официално уведомително писмо. Ако при този преглед се установи, че няма изгледи Испания да приеме необходимите мерки, за да се съобрази с решението на Съда в рамките на разумен срок от време, Комисията може да отнесе въпроса до Съда на Европейския съюз за втори път. Такова решение се придружава от предложение за санкция и/или еднократно плащане.
14. Отговор на Комисията (REV. XІ), получен на 30 октомври 2015 г.
Петиции 260/1999 и 462/2006.
В своето решение от 14 април 2011 г. по дело C-343/103 Съдът на Европейския съюз обяви, че Испания не е успяла да гарантира, че градските отпадъчни води на няколко агломерации, сред които и Виго, с население от повече от 15 000 души, биват пречиствани в съответствие с член 4, параграф 1, параграф 3, и по целесъобразност параграф 4 от Директива 91/271/ЕИО. Предвид неспазването на решението на Съда, Комисията изпрати официално уведомително писмо до испанските органи на 31 май 2013 г., с което, в съответствие с член 260, параграф 2 от Договора, те бяха приканени да представят своите забележки в срок от два месеца. Испанските органи представят редовно информация за постигнатия напредък по привеждане в съответствие с горепосоченото решение на Съда.

По отношение на положението в агломерацията Виго, испанските органи са посочили, че работите по модернизиране на съществуващата инсталация за пречистване на отпадъчни води са все още в ход. Въз основа на наличната информация, Комисията няма основания да смята, че тези дейности не са в съответствие със съответните разпоредби на ЕС в областта на околната среда.

Според постоянната съдебна практика на Съда на Европейския съюз, значението на непосредственото и еднакво прилагане на правото на Европейския съюз изисква това изпълнение да започне незабавно и да приключи във възможно най-кратки срокове4. От друга страна, Комисията е запозната с факта, че в контекста на широкомащабни инфраструктурни проекти, е необходим разумен срок за привеждане в съответствие, като се вземат предвид всички параметри като изготвянето на проекта, неговата техническа реализация или естеството на регулаторните разпоредби, които трябва да бъдат спазени. Въпреки това, в съответствие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз, този срок не следва да е прекомерно дълъг1.

С оглед на горепосоченото, Комисията продължава да наблюдава отблизо прилагането на обявените от Испания мерки и настоятелно е приканила испанските органи да ускорят изпълнението на необходимите мерки, за да се съобрази с решението на Съда на Европейските общности от 14 април 2014 г.


Заключение

Ако заключенията от този процес на наблюдение показват, че въпросното съдебно решение не е било надлежно изпълнение Комисията може да реши да отнесе случая до Съда на ЕС съгласно предвиденото в член 260, параграф 2 от ДФЕС. Съдът на Европейския съюз може да наложи финансови санкции на държавата членка.
1 ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.

2 ОВ L 103, 25.4.1979, стр. 1

3 OВ L 31, 5.2.1976 г., стр. 1.

4 OВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40.

5 OВ L 194, 23.11.1985, стр. 39.

1 ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40

2 Директива 76/160/ ЕИО на Съвета от 8 декември 1975 г. относно качеството на водите за къпане, ОВ L 31 от 5.2.1976 г.

1 Директива 91/271/ ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води, ОВ L 135 от 30.5.1991 г.

2 Директива 76/160/ ЕИО на Съвета от 8 декември 1975 г. относно качеството на водите за къпане, ОВ L 31 от 5.2.1976 г.

3 Директива 91/271/ ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води, ОВ L 135 от 30.5.1991 г.

1 ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40-52

1 ОВ L 135, 30.5.1991, стр. 40

2 ОВ L 281 от 10.11.1979 г., стр.47 (заменена от Директива 2006/113/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно изискванията за качеството на водите с черупкови организми (кодифицирана версия).

3 Решение на Съда на Европейските общности от 15.12.2005 г. по Дело C-26/04. ОВ С 48/4 от 25.2.2006 г.

4 Директива 79/923/ЕИО на Съвета от 30.10.1979 г. относно изискванията за качеството на водите за развъждане на черупкови организми. ОВ L 281, 10.11.1979 г.

1 ОВ L 135, 30.5.1991, стр. 40

2 Директива на Съвета 91/271/EИО от 21 май 1991 г. относно пречистването на градските отпадъчни води.

ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40-523 Решение на Съда (осми състав) от 14 април 2011 г. — Европейска комисия срещу Кралство Испания (C-343/10).

1 Решение на Съда (Осми състав) от 14 април 2011 г. – Европейска комисия/Кралство Испания

(Дело C-343/10).2 Директива на Съвета 91/271/EИО от 21 май 1991 г. относно пречистването на градските отпадъчни води.

ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40-523 Решение на Съда (Осми състав) от 14 април 2011 г. – Европейска комисия/Кралство Испания

(Дело C-343/10).4 Вж. наред с другото дело C-121/07 Комисия/Франция, параграф 21

1 Вж. дело C-533/11, Комисия/Белгия, параграф 54


CM\1077811BG.doc
PE519.561v05-00

BG Единство в многообразието BGПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница