Програма за опазване и управление на Покрития мост за периода 2017-2020 гДата13.10.2018
Размер0.51 Mb.
ТипПрограма

Община Ловеч Програма за опазване и управление на

Покрития мост за периода 2017-2020 г.

ОБЩИНА ЛОВЕЧПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОКРИТИЯ МОСТ

ЗА ПЕРИОДА 2017-2020 г.

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Много населени места имат своите символи. За Ловеч това е Покритият мост – емблематична архитектурна забележителност и част от герба на град Ловеч, която изисква сериозно и отговорно отношение. Покритият мост е популярен туристически обект и се посещава ежегодно от хиляди туристи.

Настоящата Програма се разработва за петгодишен период въз основа на анализ на актуалното състояние на Покрития мост. Направена е кратка историческа справка и преглед на осъществените вече проекти. Посочени са видовете търговско-занаятчийска дейност и договорните взаимоотношения с наемателите. Специално внимание е отделено на финансовото състояние на обекта, и по-конкретно неговата приходна и разходна част.

Програмата за опазване и управление на Покрития мост 2017-2020 г. е разработена на основание заповед на кмета на Община Ловеч № 1024/17.06.2016 г.

 1. ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА
 1. Покритите мостове в Ловеч – исторически преглед до днес

Според историческите извори Покрит мост съществува в Ловеч още в началото на XIX в., а може би и по-рано. Първите сведения за съществуването на покрит мост в Ловеч дава известният френски пътешественик Ами Буе. Мостът е бил повреждан многократно от придошлите води на река Осъм и е поправян от властта, тъй като е бил важен транспортен обект.

Около 1871 г. вследствие на наводнение мостът отново е разрушен. Със задачата да го поправят се заемат ловешките занаятчии, обединени в своите еснафи.  1. Покритият мост на Кольо Фичето

Нуждата от нов покрит мост заставя ловчалии да се обърнат първо към Областното управление на Дунавския вилает, по-късно към Окръжното управление в Търново и до най-известния български майстор Уста Кольо Фичето, доказал по това време качествата си на ненадминат архитект и строител.

Запазвайки местната строителна традиция на покритите мостове, в средата на 70-те години на XIX век Кольо Фичето построява уникално транспортно съоръжение, много по-съвършено и издържано в архитектурно и функционално-търговско отношение от предшествениците си.

За разлика от другите мостове в страната, Покритият мост на Кольо Фичето, освен транспортна функция, изпълнява и ролята на търговско-занаятчийско средище. В моста има 64 търговски и занаятчийски дюкянчета, като в средата в двете еркерни поддавания са разположени бръснарница и кафене.

Покритият мост на Кольо Фичето, за съжаление, става жертва на палеж. В нощта на 2 срещу 3 август 1925 г. мостът е запален фатално от двете страни.


  1. Стоманобетонният покрит мост (1931 – 1980)

Още на следващия ден след пожара се провежда извънредна сесия на Общинския съвет в Ловеч. Един от съветниците предлага единственото разумно решение за бъдещия покрит мост. Той да бъде от железобетон, за да се избегне опасността от пожари и да издържа на увеличаващото се натоварване от автомобили.

На 12 ноември 1926 г. се насрочва търг за строителството на новия мост. През 1929 г. започва усилена работа. До месец февруари 1930 г. са отлети гредите, носещи пътното платно, и е поставен гранитният паваж.
През лятото на 1930 г. строителството върви с бързи темпове. По случай настъпването на новата 1931 г. движението по моста вече е открито. Малко по-късно са завършени и дюкяните. Оформени са 40 дюкяна. В средата на моста има две тераси с парапети. Конструкцията е изцяло от железобетон. Покривът е от армирано стъкло и осигурява естественото осветление.


  1. Съвременният мост

Преустройството на моста започва на 11 август 1980 г. Мостът е завършен в края на август 1982 г. Тържественото откриване е на 9 септември същата година.

През 1991 г. Покритият мост е отнет от ТК „Балкантурист“ и е върнат на Община Ловеч. Последната от своя страна започва да отдава магазинчетата под наем чрез търгове с наддаване.

С течение на времето атмосферните условия дават своето неблагоприятно отражение върху мазилката и обшивката на моста. Последният голям ремонт е извършен през 1997-1998 г, по проект „Красива България“. Импрегнира се външната обшивка на моста, освежава се вътрешността и най-важното – поправя се мраморната настилка на подстъпите към него.

През 2007 г. в периода от април до юли е реализиран проект за ефектно художествено осветление на Покрития мост на стойност 108 406 лв. Финансирането е осигурено от Община Ловеч и Министерството на труда и социалната политика.

 1. ОПИСАНИЕ И ЗНАЧИМОСТ

Покритият мост е част от Архитектурно-историческия резерват „Вароша“ - групова недвижима културна ценност от национално значение, и като такъв попада под защитата на Закона за културното наследство.

След горепосочената историческа справка за Покритите мостове в Ловеч може да се направи извода, че Покритият мост е един от най-важните и значими за ловчалии архитектурни обекти в града и официален символ на Ловеч.

С развитието на културния туризъм в града през последните години се наблюдават и усилия за подобряване на инфраструктурата и предлаганите услуги в Покрития мост. С цел по-голямата атрактивност е възприета идеята за т. нар. „Улица на занаятите“. Първото решение в тази насока на Общинския съвет е през 2005 г. В магазинчетата на моста трябва да работят главно занаятчии и търговци, които да предлагат изделия на българските народни занаяти. До 2013 г. в Покрития мост действа само една занаятчийска работилница. През 2013 г. се предприемат стъпки за ускоряване на процеса. Общинския съвет на Ловеч приема преференциална цена за наем на помещения от занаятчии, демонстриращи своите занаяти на място пред гостите на града. Това дава ефект и постепенно в Покрития мост броят на занаятчийските работилници започва да се увеличава.

През 2015 г. в Покрития мост е изграден и отваря врати Туристическият информационен център на Община Ловеч. Той е от стратегическо значение за посещаемостта на всички туристически обекти, за предлаганите туристически услуги и продукти в града. В разширението на моста, непосредствено пред входа на ТИЦ – Ловеч, е поставен впечатляващ със своята изработка въртящ се макет на най-големите забележителности в града.

Днес Покритият мост е най-популярната дестинация за всеки, решил да посети Ловеч и входна врата към Архитектурно-историческия резерват „Вароша“. Няма гост на града, който да не преминава през моста, гледа демонстрациите на занаятчиите и купува сувенир за спомен.

 1. ТЕХНИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ

Краткото описание на съществуващото състояние на Покритият мост е съгласно Доклад за извършено обследване направено през месец април 2015 г. Въз основа на обследването са изготвени доклади с констатации и препоръки по следните части: Архитектура, Конструкции, Електро, В и К, ОВ, ЕЕ, Пожарна безопасност.

Обследването е извършено от Архитектурно ателие “Вароша“ – гр. Ловеч
 1. Част „Конструкции“

От направеното обследване се установява, че от изграждането на обекта не са извършвани ремонтни работи по връхната конструкция на моста. Не са установени недопустими провисвания и деформации.

По стоманобетоновите плочогреди на отделни участъци се забелязва разрушено бетоново покритие и корозирала армировка, по причина на недостатъчно бетоново покритие осигурено при строителството.

Състоянието на ролковите стоманени лагери е неприемливо. Всички части са силно корозирали.

По отношение на състоянието на изпълнените подходи към моста се установява, че извършените строителни работи са с лошо качество, довело до пропадане и разрушаване на подпорни стени.

 1. Част „Архитектура“
  1. Функционално съдържание

При извършената през 1981-82 г. реконструкция на моста са извършени сериозни функционални, обемно пространствени и конструктивни изменения на завършения през 1931 г. железобетонен мост на арх. Олеков.

С оглед приближаване на проекта до идеята за наподобяване на моста, дело на майстор Кольо Фичето е изпълнено удължаване размера на моста с около 9.0 м - покритата част на моста се променя като дължина от 73.0 м на 82.0 м. С премахване на покривните остъкления и част от фронтоните сериозно е намалена височината на силуета на моста. Променя се визията на възприятие - от светла бяла мазилка към тъмна дъсчена обшивка.

Променена е транспортната функция - мостът става пешеходна улица. В сегашния си вид при подхода към моста от ул. „Търговска“ транспортната рампа е променена в пешеходна, а при подхода от към пл. „Тодор Кирков“ транспортната рампа е заменена с еднораменни стъпала. От двете страни на пешеходните подходи са изпълнени стъпаловидни масивни цветарници.

С течение на времето на експлоатацията на Покрития мост и във връзка с нерешени топлоизолационни характеристики на обитаваните различни видове помещения, наемателите на някои от тях са правили опити поединично и с различни видове материали да изолират вътрешните повърхности на помещенията.


  1. Покрив

Върху Покрития мост е изпълнена двускатна дървена покривна конструкция (в зоната на новоизградените еркери в средата - петскатна) и са оформени 26 броя триъгълни капандури. Върху дървената покривна конструкция е изпълнено покритие от медна ламарина върху дъсчена общивка.

Липсва отводнителна система - улуци, водосборните казанчета и водосточните тръби. Покривната конструкция и покритието са в добро състояние, но липсва топлоизолация на този елемент от ограждащата конструкция.  1. Фасади

Четирите фасади на моста са изпълнени с вертикална обшивка от дъбови дъски върху преобладаващи гредостени от стоманобетон, като при фасадите на моста към пл. „Тодор Кирков“ и ул. „Търговска“ са изградени кобилични арки от бял обработен варовик. При тези фасади и по част от фасадите към реката е изпълнен цокъл от плочи от бял обработен варовик. Изпълнената по фасадите обшивка е в общо незадоволително състояние, въпреки извършените преди около 10 години възстановителни ремонтни дейности. Не са изпълнени топлоизолации по фасадите.

Изпълнената по фасадните отвори към р. Осъм прозорци са от масивен дъб с единично остъкление. Тези прозорци в голямата си част са в незадоволително състояние (особено от страната на външните фасади) и не изпълняват нормативните изисквания за топлоизолация.

Вътрешните дограма - витрини, частично остъклени и плътни врати също са изпълнени от масивен дъб. По дограмата е монтирано единично стъкло. Тази дограма е в задоволително състояние, но също не изпълнява нормативните изисквания за топлоизолация.

Парапетите не отговарят на условията за безопасна среда.
  1. Носеща подова конструкция

Видимата част на носещата конструкция на Покрития мост - каменни устои и подпори и мостови стоманобетонни греди, са в добро физическо състояние.

 1. Част „Електрически инсталации“

Общото заключение от обследването е, че изградените вътрешни инсталации са в лошо състояние и не отговарят на действащата нормативна уредба. Разпределителните табла, осветителната и двигателна инсталации не отговарят на Наредба 4/2004 г. Няма изградена пожароизвестителна и оповестителни инсталации. Няма изградена гръмозащитна инсталация и инсталация за евакуационно осветление.


 1. Част „В и К“

Преди изграждането на транспортния мост към кв. „Вароша“, Покритият мост е осигурявал единствения подход към старата част на града и по тази причина под него е прокаран и основния водопровод към квартала. Водопроводът е стоманен, Ф 200 mm. Откъм западната страна на моста, непосредствено преди входа вляво, е разположена водомерна шахта с водомер, отчитащ подаваната към кв. Вароша вода.

Покритият мост разполага със сградна водопроводна мрежа за питейно-битово и противопожарно водоснабдяване. Към настоящия момент на Покрития мост е изпълнен водопровод РР 25 mm, подаващ вода към тоалетни мивки в 3 бр. търговски обекти и към сладкарницата в средата на моста.

Вътрешната противопожарна инсталация се състои от 3 бр. пожарни кранове, подвързани към уличния водопровод. Тя е в добро техническо състояние и е годна за експлоатация. Диаметърът на захранващите тръби, подсигурява необходимото водно количество за ПБН и ППН за вътрешно пожарогасене. Осигурен е необходимият дебит на водопроводната инсталация за конкретното предназначение.

Покритият мост не разполага със сградна канализационна мрежа. Формираните отпадъчни води са само от мивките в търговските обекти и сладкарницата. Същите се изливат директно в реката.
 1. Част „Пожарна безопасност“

За обекта е осигурено външно противопожарно водоснабдяване от пожарен хидрант, монтиран на уличен водопровод.

Обектът не съответства на изискванията на нормативните актове за Пожарна безопасност.


 1. Част „Енергийна ефективност“

За сградата на моста е издаден сертификат за ЕЕ № 079КТH053 от 21.03.2014 г. валиден до 21.03.2018 г.

В рамките на Проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти в подкрепа на следващия програмен период 2014 – 2020 г.“ по ОП „Регионално развитие“ е разработен работен проект „Преустройство и рехабилитация на Покрит мост - Ловеч“ и е издадено строително разрешение за строеж номер № 139 от 09.11.2015 г. С него се дава възможност да се решат горепосочените проблеми. 1. ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ДОГОВОРНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Покритият мост е с обща площ от 603 кв. м., състоящ се от 17 бр. помещения. Към месец юли 2016 г. помещенията са отдадени на наематели за извършване на дейност съгласно изискванията на общинската нормативна уредба. От тях 10 са с предмет на дейности, свързани с художествените занаяти и приложни изкуства, както и за дейности, свързани с развитието на туризма. Седем от помещенията са отдадени под наем с предназначение за практикуване и демонстрации на художествени занаяти и приложни изкуства (занаятчийски работилници). (Инфографика в Приложение 1)


Таблица 1. Списък на наемателите към месец юли 2016 г.

Поме-щениеНаемател

Срок на договора

Дата на изтичане на договора

Предмет на дейност съгласно договора за наем

1.

ЕТ „Зетра-Петко Чернев“

10 г.

02.02.2025 г.

Извършване на дейности, свързани с художествените занаяти и приложните изкуства, както и за дейности, свързани с развитието на туризма.


2.

Десислава Иванова Демирева

10 г.

25.03.2025 г.

Занаятчийска работилница - везба

3.

ЕТ „Зетра-Петко Чернев“ - Ловеч

10 г.

15.03.2021 г.

Извършване на дейности, свързани с художествените занаяти и приложните изкуства, както и за дейности, свързани с развитието на туризма.

4.

Димитър Георгиев Колев

10 г.

08.07.2024 г.

Занаятчийска работилница - дърворезба

5.

ЕТ „Вероника-13-Верка Николова“

10 г.

01.06.2021 г.

Извършване на дейности, свързани с художествените занаяти и приложните изкуства, както и за дейности, свързани с развитието на туризма.

6.

ЕТ „Мира-Мирослава Иванова“

10 г.

15.03.2021 г.

Извършване на дейности, свързани с художествените занаяти и приложните изкуства, както и за дейности, свързани с развитието на туризма.

7.

„София Бус“ ООД – София

10 г.

10.09.2023 г.

Извършване на дейности, свързани с художествените занаяти и приложните изкуства, както и за дейности, свързани с развитието на туризма.

8.

Ваня Иронимова Григорова

10 г.

08.07.2024 г.

Занаятчийска работилница – изработване на художествени тъкани.

9.

„Сребърно сияние“ ООД

10 г.

02.09.2023 г.

Извършване на дейности, свързани с художествените занаяти и приложните изкуства, както и за дейности, свързани с развитието на туризма.

10.

ЕТ „Данели 99-Цветан Георгиев-Георги Богоев“

10 г.

01.09.2021 г.

Извършване на дейности, свързани с художествените занаяти и приложните изкуства, както и за дейности, свързани с развитието на туризма.

11.

Весела Атанасова Георгиева

10 г.

08.01.2026 г.

Занаятчийска работилница – изписване на традиционни великденски яйца.

12.

ЕТ „Вероника-13-Верка Николова“

10 г.

17.10.2022 г.

Извършване на дейности, свързани с художествените занаяти и приложните изкуства, както и за дейности, свързани с развитието на туризма.

13.

ЕТ „Данели 99-Цветан Георгиев-Георги Богоев“

10 г.

15.11.2021 г.

Извършване на дейности, свързани с художествените занаяти и приложните изкуства, както и за дейности, свързани с развитието на туризма.

14.

Анатоли Балчев Тонев

10 г.

13.01.2024 г.

Занаятчийска работилница – художествена обработка на кожа.

15.

Сдружение „Регионална занаятчийска камара – Ловеч“

10 г.

01.07.2025 г.

Извършване на дейности, свързани с художествените занаяти и приложните изкуства, както и за дейности, свързани с развитието на туризма.

16.

Стефка Йорданова Тинкова

10 г.

13.01.2024 г.

Занаятчийска работилница – изработване на накити и художествено плетиво.


17.

Татяна Жорова Желева – Вълкова

10 г.

12.05.2024 г.

Занаятчийска работилница – изработване на накити и художествено плетиво. 1. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ
Период

2012

2013

2014

2015

2016

01.01.-31.12

01.01.-31.12

01.01.-31.12

01.01.-31.12

01.01.-30.12

Приходи от наем

23 497,10

23 497,10

25 063,01

22449,33

22810,00

Отчетените приходи за 2012 г. и 2013 г. са от 10 /десет/ наети помещения, през 2014 г. от 15 /петнадесет/ наети помещения, през 2015 и 2016 г. от 17 /седемнадесет/ наети помещения.
Период

2012

2013

2014

2015

2016

01.01.-31.12

01.01.-31.12

01.01.-31.12

01.01.-31.12

01.01.-30.12

Разходи, в т.ч. за:

7 863,33

8 815,27

13 721,94

8857,23

7903,20

ел.енергия

6375,33

7327,27

7 903,94

5785,23

3742,80

видеонаблюдение

1008,00

1008,00

1008,00

1152,00

1152,00

интернет за камери

480,00

480,00

480,00

480,00

480,00

авариен ремонт

х

х

630,00

х

х

материали за изграждане на ТИЦ

х

х

2200,00

х

х

възнаграждения за изграждане на ТИЦ

х

х

1500,00

х

х

закупуване на 1бр. ДВР, 1 бр. UPS

х

х

х

1440,00

х

подмяна на осветление

х

х

х

х

1031,40

Празник на Покрит мост

1497,00

През 2014 г. Общината инвестира 3 700,00 лв. за отремонтиране на помещение предназначено за Туристически информационен център, който е отворен за посетители през м. март 2015 г.

 1. ИЗВОДИ

От направения по-горе анализ на техническото състояние на Покрития мост е видно, че то е неприемливо. Във всяка една част на моста са констатирани сериозни проблеми – силно корозирали ролкови лагери в носещата част, изолационни проблеми, липса на отводнителна система, остаряла и в лошо състояние електрическа инсталация и мн. др.

Като друг основен проблем в анализа на настоящата програма се очертава ситуацията с търговско-занаятчийската дейност. От приложената по-горе таблица става ясно, че сключените договори с наемателите са за период от десет години, като нова тръжна процедура ще се проведе най-рано през месец март 2021 г. или при предсрочно прекратяване. От наетите 17 помещения само 7 са действащи занаятчийски работилници, в които се практикува занаят и се правят демонстрации, като най-рано през 2021 г. тази статистика може да претърпи промяна.

 1. ВИЗИЯ


Утвърждаване на Покрития мост в гр. Ловеч като възрожденска улица на занаятите, чрез отключване на културния потенциал на народните и художествените занаяти и приложни изкуства, интегрирането им в съвременния начин на живот не само като нематериално културно наследство, но и като авторска интерпретация.
Цели:

  1. Опазване и подобряване състоянието на Покрития мост.
  1. Създаване на условия за развитие на типичните за района традиционни и художествени занаяти, и приложни изкуства, и използването им като стимул за развитие на културния туризъм, и повишаване на привлекателността на град Ловеч.

  2. Популяризиране на Покрития мост като улица на занаятите. 1. МЕРКИ

В този раздел са набелязани мерки за подобряване състоянието на Покрития мост, оптимизиране на процедурите по отдаване под наем на помещенията, както и дейности за повишаване на неговата атрактивност сред ловчалии и гости на града.
ЦЕЛ 1: Опазване и подобряване състоянието на Покрития мост.

Целта е дългосрочна и широкомащабна и включва рехабилитацията на обекта, провеждането на адекватна политика за неговото управление и опазване.

Пряко и косвено заинтересовани страни от постигането на тази цел са всички граждани на общността, браншовите организации и местната власт.

Целта има връзка със „Стратегическа цел 1: Осигуряване на балансирано развитие на територията на общината”, Приоритет 1.1: Подобряване състоянието на инфраструктурата и градската среда, СЦ 1.1.1. Благоустрояване на физическата среда, Мярка 1.1.1.1 Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих и спорт от Общинския план за развитие 2014 - 2020 г. и Дейност ЗВIII-2.5.3 от Проект ЗВII I-2.5 „Изграждане и ремонт на мостове” от Индикативен списък за Зона за въздействие с публични функции с висока обществена значимост на ИПГВР на град Ловеч.


Мярка:

 1. Подобряване на състоянието и осъществяване на проект „Рехабилитация на Покрит мост Ловеч” с източник на финансиране – финансови инструменти.

 2. Опазване на Покрития мост, чрез съхраняване на възрожденския му дух и утвърждаване на структуроопределящата му роля в урбанистичен план за АИР „Вароша“ гр. Ловеч.

 3. Адаптиране на Покрития мост в съвременната жизнена среда.


Очаквани резултати:

 • Подобрeна физическа среда за работа на занаятчиите;

 • Подобрена туристическа инфраструктура;

 • Подобряване достъпа до обекта и привличане на нови аудитории и посетители.


ЦЕЛ 2: Създаване на условия за развитие на традиционни и художествени занаяти, и приложни изкуства, и използването им като стимул за развитие на културния туризъм и повишаване на привлекателността на град Ловеч.

Целта е дългосрочна и включва създаване на благоприятни условия за превръщането на Покрития мост в атрактивен център на занаяти, творчески работилници и ателиета.


Мерки:

 1. Създаване на нова визия на обектите, намиращи се на Покрит мост:

  • Предварително планиране разпределението на помещенията според обема и вида на различните занаятчийски дейности (всяка дейност изисква определена технологична площ);

  • Отдаване на помещенията на Покрит мост да се осъществява след провеждане на конкурс съгласно разпоредбите на чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинска собственост;

  • Разработване на конкурсна процедура с ясни критерии. 1. Оптимизиране на взаимоотношенията с наемателите и засилване на контрола по договорите:
  • Осъществяване на системен контрол по изпълнение на задълженията, заложени в договорите за наем. Съставяне на констативен протокол и предписване на препоръки съгласно предмета на договора;
  • При неизпълнение на предписанията да се пристъпи към процедура по предсрочно прекратяване на договора;
 • При изтичане срока на договора, отдаване на помещение да се осъществява след провеждане на конкурс съгласно разпоредбите на чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинска собственост.


Очаквани резултати:

  • Утвърждаване на Покрития мост в атрактивен център на характерните занаяти за община Ловеч, с обособени творчески работилници и ателиета.

  • Осигуряване на възможност за предлагане на занаятчийска продукция и за общуване между майстор и купувач.ЦЕЛ 3: Популяризиране на Покрития мост като улица на занаятите.

Целта е дългосрочна и включва дейности за повишаване на имиджа на дестинацията, популяризиране на Покрития мост, другите туристически обекти, атракциите и културните събития в града.


Мерки:

 1. Представяне на Покрития мост и град Ловеч на туристически изложения и борси, популяризиране чрез сайта на Общината, туристически сайтове и социалните мрежи;

 2. Организиране на културни събития и дейности за популяризиране на Покрития мост:
 • Утвърждаване на традиционния пролетен празник „Цветница” (панаир на художествените занаяти с международно участие и регионален събор на народното творчество) и включването му в националния културен календар;
 • Организиране на празника „Варошлийски вечери“ в три последователни дни:

    • Петък ден на майстора;

    • Празник на Покрития мост (събота);

    • Ден на етнографския комплекс (неделя).
 • Експониране на временни тематични изложби на Покрития мост, които представят историята на гр. Ловеч;
 • Пресъздаване на звукови картини на Покрития мост от началото на 20 век;
 • Организиране на семинари, конференции и обмен на добри практики, съвместно с Етнографски музей на открито "Етър" - гр. Габрово, Музей на Народните художествени занаяти и приложни изкуства – Троян и Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата - с. Орешак.
 • Организиране на съвместни творчески проекти на майстори от побратимените градове и ловешките занаятчии.


Очаквани резултати:

 • Повишаване атрактивността на Покрития мост и превръщането му в желана туристическа дестинация;

 • Обмяна на опит и на добри практики;

 • Популяризиране на Покрития мост и събуждане на интереса от страна на купувачите към продуктите на занаятчийските производители.


Отговорници по поставените цели:

Цел 1 – дирекция „Проекти, програми и инвестиции“

Цел 2, Мярка 1 – дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“

Цел 2, Мярка 2 - дирекция „Икономическа политика и бюджет“

Цел 3 – дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“


 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОГРАМАТА И МЕХАНИЗМИ ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ

Програмата ще е постигнала успех, когато е създала условия за обновяване на културната и техническа инфраструктура в Покрития мост и е подобрила условията за опазване и популяризиране на българските традиционни приложни изкуства и занаяти.

Очакван резултат е повишаване на атрактивността на обекта чрез заложените в програмата културни събития и туристическа анимация, което постепенно ще доведе до увеличение на туристопотока и повишаване на привлекателността на град Ловеч.

Целта на мониторинга на дейностите по изпълнение на Програмата е да осигури навременното и качественото им изпълнение.

Разнообразието на дейностите изисква всяка от тях да бъде обект на специален мониторинг.

Реализацията на Програмата се осъществява чрез ежегодно планиране и отчитане на дейностите за изпълнение на целите.

Планирането и отчитането на дейностите се извършва от отговорните дирекции по поставените цели.

Общият мониторинг за изпълнение на Програмата ще се осъществява от постоянните комисии по: „Образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество“, „Икономическа политика, туризъм и приватизация“ на Общински съвет – Ловеч и Консултативният съвет по туризъм при Община Ловеч.Програмата за опазване и управление на Покрития мост за периода 2017-2020 г. е отворен планов документ, който може да бъде актуализиран при промяна на нормативната уредба в областта на туризма и културното наследство.

Приложение 1: Инфографика на видовете дейност в Покрития мостКаталог: uploads -> posts


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница