Програма за опазване на биоразнообразието Финансирана сума: 7245 лева. Планира се изготвянето и последващо прилагане на Програма за ограничаване на незаконния лов и търговия с защитени пойни птици на регионално нивоДата11.09.2016
Размер127.4 Kb.
ТипПрограма
- Поморийското езеро - защитена местност, свръхсолена лагуна с площ 1000 ха.
- Блатно кокиче - защитена местност, площ 2,0 ха, разположена край с. Горица
- Корията - природна забележителност, площ 20 ха, разположена край с. Гълъбец
Име на проекта: “НЕ” на лова и търговията с диви пойни птици”

Име на НПО: Фондация Българо-швейцарска програма за опазване на биоразнообразието

Финансирана сума: 7245 лева.

Планира се изготвянето и последващо прилагане на Програма за ограничаване на незаконния лов и търговия с защитени пойни птици на регионално ниво.

За изпълнението на дейностите, свързани с нерестриктивни методи за ограничаване на лова и търговията с пойни птици, за образователните, социалните дейности се привличат за партньори Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) – клон Бургас и “Зелени Балкани” - Бургас.

При извършването на дейностите по проекта се очаква подкрепата от страна на законово ангажираните институции, които да прилагат определените от закона рестриктивни мерки (съставяне на актове и издаване на наказателни постановления на нарушителите) - РИОСВ – Бургас, Община Бургас и Община Поморие.

***
Поморийско солено езеро
Кокилобегач
Поморийско езеро е предложено за защитена територия, като напълно покрива критериите на Рамсарската конвенция за територии с международно значение. Свръхсолена лагуна от естествен произход с площ от 850 ха. Голямата соленост определя наличието на специфични растителни и животински видове. Най-ценно е неговото орнитологично богатство.

Най-северно от Бургаските езера, то е свръхсолена лагуна от естествен произход и е разположено непосредствено до град Поморие. Отделено е от морето с пясъчна коса и изкуствена дига. В южната си част има канал, който го свързва с Черно море. Площта му е 850 ха (с прилежащите влажни зони достига до 1 000 ха). Формата на езерото е продълговата с дължина 6,7 км и ширина 2 км. В южната част се добива лечебна кал, а северната се използва за солодобив.

Голямата соленост на езерните води определя наличието на специфични раститерни и животински видове-солянки, морски пелин, морска суеда, кавказко попче (живее при соленост на водите 80 промили), артемия (важен хранителен компонент за птиците). Срещат се някои редки растения от Червената книга на България като черноморско плюскавиче, водна лилия, подвит парафолис и др.

Най-голямата ценност на Поморийското езеро обаче, е неговото орнитологично богатство...

Езерото посреща първите есенни прелетници по “Виа Понтика”. От дигите на езерото лесно можете да наблюдавате ниско прелитащите над морето пеликани и бели щъркели. В района са установени 215 вида птици, като 4 от тях са световно застрашени: къдроглав пеликан, малък корморан, белоока потапница, ливаден дърдавец. Тук е едно от най-важните места за гнездене на саблеклюна, кокилобегача, белочелата рибарка, морския дъждосвирец. Построените от природозащитници изкуствени острови са заети от колонии на речни и гривести рибарки, саблеклюни и др. Езерото е рай за дъждосвирците и зимовище от международно значение за немия лебед.

Поморийското езеро е добър пример за съвместното съжителство на традиционни човешки дейности като солодобив и калодобив и на богато биологично разнообразие.

Природозащитници искат да върнат редки видове птици в Поморийското езеро
Природозащитници от Великобритания и представители на "Зелени Балкани" изграждат изкуствени острови за загнездване на редки видове птици в Поморийското езеро.

Поморийското езеро е част от миграционния път "Виа Понтика". Всяка есен над него и околностите прелитат над 250 000 мигриращи бели щъркели, гъски, пеликани и др. Числеността на зимуващите птици стига 10 000 екземпляра.

Сериозен проблем за Поморийското езеро са замърсяванията с твърди битови отпадъци в южната част. Птиците там са заплашени и от ловци, риболовци и плажуващи. Освен консервационни ваканции, "Зелени Балкани" осъществяват и международни екологични бригади в Поморийското езеро.


СТОЙНОСТ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

Географско положение и описаниекоординати – 42 0 35` № 27 0 37` Е площ – 850 ха с прилежащите влажни зони до 1 000 ха размери: дължина - 6.7 км, ширина – 1.8/2км

С морето е свързано с канал в южната му част. Обект на стопанско ползване е южната част на езерото, където се добива лечебна кал и северната му част, където се добива сол

ФЛОРА


Хиперхалинните басейни /50%0 / определят наличието на специфични растителни комплекси от Salicornia herbacea и S. europaea. По бреговете на бесейните и малките блата в югозападната и западна част доминират Typha angustifolia, T. latifolia, Phragmites australis, Schoenoplectus lacustris. В източната част по бреговете има съобщества от Tamarix sp.
Установени са застрашените за Европа Corispermun nitidum, lepidotrichum uechtritzianum. Срещат се и някои редки растения, фигуриращи в Червената книга на България Parapholis incurva, lemna gibba, Gypsophila trichotoma, Silene euxina, Halimione portulacoides, Petrosimonia brachiata, Suaeda heterophylla, Euphorbia paralias, E. peplis, Frankenia pulverulenta, Trachomitum venetum.

ФАУНА


Сравнително еднообразна безгръбначна фауна.Риби – срещат се видове, включени в Червената книга на България: Chalcalburnus chalcoides, Pungitius platygaster, Gasterosteus aculeatus, Atherina mochon pontica, Knipowitschia caucasica; вречуги: Opchisaurus apodus, Elaphe longissima.
В района са установени около 200 вида птици, от тях 4 са световно застрашени Pelecanus crispus /мигриращ и зимуващ, SPEC1/, Halietor pygmeus/зимуващ, SPEC2/, Oxyura leucocephala /рядко през зимата, SPEC1/, Aythya nyroca /SPEC1/, Crex crex /при миграция, SPEC!/.

Езерото е едно от най-важните места за гнездене на саблеклюна /Recurvirostra avosetta/ и кокилобегача /Himantopus himantopus/.

Водоемът е с международно значение като зимовище на немия лебед /Cygnusolor/.


КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СДРУЖЕНИЕ
“ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ”

Сдружение “Зелени Балкани” е основано 1988 г. в гр. Пловдив от научни работници и студенти от ПУ, повечето от тях са орнитолози или любители на птиците.

Основна цел – опазване на биологичното разнообразие.

Направления:


  • следи и предотвратяване нарушенията в природозащитното законодателство;

  • работи по проекти за опазване на застрашени видове и местообитания;

  • извършва проучвания и дава предложения за обявяване на нови защитени територии;

  • провежда образователни програми, експедиции и екологични бригади.

Централен офис в гр. Пловдив бул. “6 септември” № 160, тел/факс: 26-45-16, Е-mail : greenbal@mbox.digsys.bg.

КОНСЕРВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ НА ПОМОРИЙСКОТО ЕЗЕРО ПРЕЗ ПЕРИОДА 1996-1998 Г.

Консервационни бригади през 1996г. и 1997 г.

Членове на Сдружението и сътрудници на Българската орнитологична централа са извършили непериодични наблюдения на птиците в района през осемдесетте и началото на деветдесетте години.

През 1995 година консорциум от “Зелени Балкани” и Британски тръст доброволци за консервация получи одобрение от община Поморие да започне провеждането на редовни консервационни екологични бригади в района на Поморийското езеро.

Основната цел на бригадите е изграждане на нови и подобряване на съществуващите гнездови местообитания на редки птици.

Първата бригада се проведе от 01.09. – 12.09. 1996 г. Участваха 20 български доброволци от Сдруженията “Зелени Балкани” в Пловдив, Стара Загора и София, 12 доброволци от Британски тръст доброволци за консервация и 4 местни жители от община Поморие.

Построени бяха няколко вида изкуствени острова: 4 острова от камъни с обща площ 16 кв.м; 2 плуващи острова от дървен материал с обща площ 13 кв.м.

Работата бе финансирана от собствени средства на българските и британски доброволци, а материалите закупихме със собствени средства на Сдружението и средства от община Поморие и фондация “Бургас-Екология-Човек”.

Втората бригада се проведе от 30.08. до 11.09. 1997 г. Участваха 10 доброволци от Великобритания и 16 доброволци от България.

Построени са: 4 плуващи острова от дървен материал с обща площ 26 кв.м.; две тръстикови платформи за гнездене на патици с обща площ 18 кв.м.; един остров от камъни и пръст за гнездене на дъждосвирци с площ 9 кв.м.

Обем на извършена работа и принос на спонсорите:

В двете бригади участваха общо 36 български доброволци – членове на СНЦ “Зелени Балкани” и 22 британски доброволци – членове на Британския тръст доброволци за консервация.

Извършената работа е с общ обем 660 човекодни.Консервационни бригади през 1998 г.

Благодарение на финансовата помощ на Българо-швейцарската програма получихме възможност да извършим по-значителни консервационни дейности на Поморийското езеро. Значителна част от тази помощ беше предназначена за подпомагане на консервационните бригади. Това даде възможност освен предвидените тръстикови острови да направим и един голям бетонов и дървен остров за подпомагане гнезденето на птиците.  • Построяване на бетонов остров

В южния край на езерото се намира старо неизползвано заграждение, предназначено за задържане на лечебна кал в тази част на езерото. Това заграждение е изградено от бетонови клетки с размери 2/1.5 метра, които са свързани във верига. Клетките са напълно разбити от морската ерозия и не могат да изпълнят функцията, за която са изградени, но представляват една добра основа за построяването на изкуствени острови за гнездене на птиците. Възстановяването на бетоновото заграждение освен че е от полза за създаване на условия за гнездене на птици, подпомага и задържането на лечебната кал. Общо известно е че наличието на птичи колонии се отразява благоприятно на състава на лечебната кал.

[..Назад]През 1996 г. започнахме запълването на клетките с камъни и бетон и строителството на насипни острови като най-трайни съоръжения за подпомагане гнезденето на птиците. През 1997 г. по време на бригадата нямахме средства да продължим тази дейност. Финансирането от Българо-швейцарската програма даде възможност да бъде изграден бетоново-насипен остров с полезна площ за гнездене 40 квадратни метра. Нашите очаквания са, че това ще увеличи числеността на гнездящите птици повече от три пъти, като очакваме численост на гнездящите двойки гривести рибарки да достигне 400 бройки. За изграждането на острова бяха изразходвани 5 м 3 камъни предоставени от общината. Средствата за бетон и дървен материал за кофраж са предоставени от Българо-швейцарската програма.  • Изграждане на плуваща платформа с размери 4/4 м. Платформата е поставена в северния край на езерото. Конструкцията на платформата е изградена от дървен материал и 1.2 м 3 стериопор, използван за поплавъци. Островът е закотвен с греда забита под нивото на дъното на езерото.

  • Ограничаване на достъпа за автомобили до езерото и маркировка на територията.

Община Поморие е положила усилия за ограничаване достъпа на автомобили, което е много полезно за подобряване местообитанията на редките птици.

В края на 1998 г. и началото на 1999 г предстои да бъде извършена маркировката на езерото и поставянето на информационни табла от Сдружение “Зелени Балкани”. Местоположението на маркировката и таблата ще бъдат съгласувани с отдел Екология на община Поморие. Цялата дейност ще бъде извършена и финансирана от Сдружение “Зелени Балкани”, подпомогнато от Българо-швейцарската програма за опазване на биологичното разнообразие.Обем на извършената работа и принос на спонсорите:

В бригадата участваха общо 21 български доброволци – членове на СНЦ “Зелени Балкани” и 7 британски доброволци – членове на Британския тръст доброволци за консервация.

Извършената работа е с общо обем 224 човекодни.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КОНСЕРВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ НА ПОМОРИЙСКОТО ЕЗЕРО ПРЕЗ 1999 Г

Програмата на Зелени Балкани за извършване на спешни консервационни и възстановителни дейности на поморийското езеро в пълния си обем на стойност 18 250 CHF е изпратена през ноември 1997 г. в офиса на Българо-швейцарската програма. Консултациите проведени с координатора на проекта “Бургаски влажни зони” Л. Профиров показаха че Българо-швейцарската програма не разполага с достатъчно средства за финансирането на тези дейности. Поради тази причина се наложи да редуцираме значително предвидените дейности в посочената по-долу таблица. Предвиденото в нея финансово участие на Зелени Балкани е една програма минимум, която ние се ангажираме да проведем и за която на този етап е осигурена финансово. След провеждането на разговори с ръководството на община Поморие ние можем да разширим тази програма и да се ангажираме с търсенето на допълнително финансиране.


Нашата работа

Видове и хабитати – Какво работим (Допълнителна информация)

Хищни птици

Пеликани и корморани

Щъркели и чапли

Патици и гъски

Рибарки и чайки

Дъждосвирцови

Други птици

Растения

Бозайници и влечуги

Незаконен лов

Незаконен трафик

Законодателство и политика

Публикации

Видове и хабитати – Къде работим

Река Дунав

Река Марица

Черноморско крайбрежие

Родопи

Сакар и СтранджаИзточна Стара

Донори


Партньори

ВИДОВЕ И МЕСТООБИТАНИЯ

Опазването на видове с високо консервационно значение в България и на Балканския полуостров е ключов приоритет на Зелени Балкани. Както се вижда от лявото меню основната част от природозащитните дейности на дружеството са насочени към опазване на редки и защитени видове птици. Това е добра традиция, установена още от основателите на организацията, които са орнитолози.

Сдружението е осъществило повече от 40 природозащитни проекта, посветени на опазване на редки видове птици и техните местообитания.

Повече от 150 индивидуални акции са проведени на терен и са посветени на възстановяване на местообитания, подпомагане на популации и охрана на гнездата от бракониери. Положения доброволен труд в последните 10 години е повече от 8500 човеко/дни.
Най-важни резултати:

Царски орел


Първите гнезда бяха открити от специалисти на Зелени Балкани през 1986-89 г. От тогава досега в резултат от доброволната охрана и подхранванията на птиците от доброволци на Зелени Балкани и БДЗП, гнездовата популация се утрои и достигна 18 двойки.

За опазване гнездовите местообитания на вида Зелени Балкани съвместно с БДЗП предложиха за обявяване 2 защитени територии.

Засадени бяха 600 дървета, за да се осигури в по-далечно бъдеще възможности за гнездене.

Черен лешояд


Експерти на Зелени Балкани откриха единственото гнездо на изчезналия Черен лешояд. За съжаление двойката беше отровена в следствие на използването на отрови за регулация на вълците.

С помощта на труда на 80 доброволци на Зелени Балкани и 30 британски доброволци от BTCV беше построена най-голямата площадка за подхранване на лешояди в Източни Родопи.

Вече 10 години редовно доброволци на Зелени Балкани организират подхранване на редките лешояди в Източни Родопи.

Брадат лешояд


Видът е изчезнал в страната от 30 години. Зелени Балкани започна програма за реинтродукция съвместно с Фондациите за консервация на Черния и Брадатия лешояд, финансирана от Франкфуртското зоологическо дружество.

Колонии на чапли и корморани


От 1981 г. насам доброволци на сдружението охраняват и извършват консервационни дейности на смесените чаплови колонии в басейна на р. Марица.

Обявени са 4 нови защитени територии за опазване на колониално гнездящи птици в басейна на река Дунав и Марица.

Успешни са опитите за разселване и възстановяване на колониите чрез поставяне на изкуствени макети.

Рибарки, съблеклюни и кокилобегачи


На българското черноморско крайбрежие са проведени 12 консервационни бригади за възстановяването на гнездовите местообитания на редки наземно-гнездящи птици. Повече от 200 български и британски доброволци участваха в построяването на изкуствени острови и природозащитни съоръжения. Резултат - от 6 двойки през 1996 г. числеността на редкия вид гривеста рибарка достигна 500 двойки.

Зелени Балкани и Община Поморие подготвиха обявяването на Поморийско езеро за защитена територия и Рамсарско място. Кандидатурата бе одобрена.

Патици и гъски
Със съдействието на международни НПО и донори Зелени Балкани закупиха голяма влажна зона (600 ха) около гр. Тутракан, за нуждите на световно застрашения вид белоока потапница.

Зелени Балкани, БДЗП и Фондация Льо Балкан получиха дарение от EECONET Action Fund за закупуване на големи площи земя в Добруджа за запазване на зимовните хабитати на световно застрашения вид червеногуша гъска.

На Поморийско езеро бяха изградени изкуствени гнездови камери за подпомагане популацията на гнездящия бял ангъч.

Малък корморан


Като резултат от 20-годишни популационни и теренни изследвания е изработен първият в страната подробен План за действие за опазване на този световно застрашен вид.

Идентифицирани и в процедура по обявяване са 4 защитени територии, които са основни места за зимни концентрации.

Всяка зима, се полагат повече от 200 човеко/дни доброволен труд за охрана на зимните концентрации на малкия корморан.

Ежегодни преброявания на зимуващите птици


Като част от международната инициатива Зелени Балкани заедно с БДЗП извършват редовни преброявания на зимуващите в България птици.
РАСТЕНИЯ
Работата в този сектор за съжаление не е достатъчно активна, но въпреки всичко са осъществени няколко проекта. Например: природозащитен статус и опазване на редките български лалета; инвентаризация на пасищата; инвентаризация на равнинните горски съобщества в поречието на р. Марица и предложения за нови защитени територии.
НЕЗАКОНЕН ЛОВ. НЕЗАКОНЕН ТРАФИК. РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА РЕДКИ ВИДОВЕ.
Дружеството е изградило едиствения в страната Център за рехабилитация на редки видове птици, който е и лицензиран от Правителството център по световната Конвенция CITES.

Съвместно с международни организации са изпълнени два проекта по обучение на митнически служители за ограничаване на незаконния трафик на редки видове животни и растения.

Ежегодно се организират множество акции за преследване на бракониери, които избиват редки видове водоплаващи птици.
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПОЛИТИКА
Проведени са няколко публични кампании и доброволни акции, пряко засягащи опазването на видове и местообитания: за опазване на заливни гори, за защита на местообитания, за сроковете на ловния сезон; за ловните обекти и за консервационния статус на отделни видове. Част от кампаниите са съпроводени с предложения за промяна в законодателството (Закон за защитените територии, Закон за лова и опазване на дивеча, Закон за биологичното разнообразие).

За допълнителна информация:Видове и хабитати – Какво работим Хищни птици Пеликани и корморани Щъркели и чапли Патици и гъски Рибарки и чайки Дъждосвирцови Други птици Растения Бозайници и влечуги Незаконен лов Незаконен трафик Законодателство и политика Публикации

Видове и хабитати – Къде работим Река Дунав Река Марица Черноморско крайбрежие Родопа Сакар и Странджа
Каталог: download
download -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница