Програма за опазване на биоразнообразието Министерство на околната среда и водите съдържание резюме на плана за управление 6страница2/22
Дата28.09.2016
Размер1.32 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

РЕЗЮМЕ на плана за управлениеОбект: Защитена местност (ЗМ) "Пода" - блатиста влажна зона с площ: 100.7 ха.
Местоположение: Непосредствено до южната индустриална зона на гр. Бургас - Корабостроителен и кораборемонтен завод (ККЗ) "Илия Бояджиев". Координати: 27o27'00''E; 42o27'30''N; UTM-грид: NH 30; NG 39.
Природозащитен статус: Защитена местност от: 20.04.1989 г.

Орнитологично Важно Място от: 1989 г.

КОРИНЕ място от: 1994 г.
Управленска инфраструктура: Собственик на мястото: държавата

Стопанин на място: Българско дружество

за защита на птиците (БДЗП)
Описание на мястото: Блатиста влажна зона, разположена на морския бряг. Възниква като част от Бургаско-Мандренския лиман. Впоследствие се обособява като най-източната лагунна част на Мандренското езеро. По антропогенни причини след 1960 г. местността променя облика си, но по-късно възстановява естествения си вид. Понастоящем въпреки сравнително малката й площ се е обособила мозайка от различни хабитати - сладководни, бракични, солени, хиперхалинни водоеми, разливи и др. "Пода" е типичен представител на лагуна с естествени местообитания, макар и вторично развити.
Значимост: В защитената местност, чиято площ е само 1 кв. км, са установени 249 вида птици, което е едно от местата с най-висока концентрация на видове в Европа. В "Пода" се намира единствената колония на бял лопатар(Platalea leucorodia) и блестящ ибис(Plegadis falcinellus) по Черноморското крайбрежие. В нея гнездят чаплови птици: сива(Ardea cinerea), малка бяла(Egretta garzetta), червена(Ardea purpurea), нощна(Nycticorax nycticorax) и гривеста(Ardeola ralloides) чапли. Постоянно е присъствието в местността и на малкия корморан (Phalacrocorax pygmeus). От специален интерес са включените в Червената книга на България 5 вида растения и 6 вида животни, както и новооткритите за страната видове: кучата лобода(Chenopodium botryoides), паяка(Callilepis cretica) и късокрилите бръмбари(Pseudocypus cupreus и Ocypus simulator). Територията на защитената местност е местообитание и на други редки растителни и животински видове, сред които са балканската чесновница (Pelobates syriacus balcanicus), ивичестия смок (Elaphe quatrolineata sauromates), видрата (Lutra lutra) и др.
Управленска политика: Да се опази местността, като ключово за Черноморското крайбрежие и страната място, поддържащо голямо разнообразие от растителни и животински видове. В близко бъдеще "Пода" да се превърне в територия, осигуряваща устойчивото опазване на редки и застрашени видове.
Планирани основни дейности:

Прилагане на изискванията на Закона по отношение опазването на защитената местност. Поддържане и направляване на естествените природни процеси, с оглед местността да предоставя оптимални условия за гнездене, стациониране при миграция и зимуване на птиците и опазване на другите групи организми.

Управление на растителността , в частност на тръстиковите масиви. Поддържане и построяване на нови съоръжения, подпомагащи гнезденето на птиците (наколни и насипни острови; гнезда за чаплови птици; къщички и платформи за патици и др.).

Развиване и поддържане на Природозащитен център "Пода", както средище за генериране и устойчиво развитие на природозащитата в района на Бургаските влажни зони, което да включва както преки природозащитни дейности, така и въвличане на местните хора, работа с местните власти, медиите, природозащитно образование и осведомяване.

Осъществяване на мониторингови програми върху гнездящите, мигриращите и зимуващите видове птици, върху водния баланс и химичния състав на водите, растителните съобщества (състояние и развитие), фито-, зоопланктона и зообентоса (степен на развитие на водоемите), рибните популации (състояние, хранителен спектър и участието им в храната на птиците), както и на други групи безгръбначни и гръбначни животни.

ЧАСТ 0: Въведение
0.1. Основание за разработването на плана

Опазването на защитена местност (ЗМ) "Пода" произтича от редица национални и международни документи. Преди всичко, това е Чл. 15 от Конституцията на Република България (1991 г.) за осигуряване опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа. Настоящият План за управление (ПУ) отговаря на изискванията на Раздел ІІ на Закона за защитените територии (1998 г.) и на Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии (2000 г.). Изготвянето и прилагането на Плана за управление е в изпълнение на Националния план за действие за приоритетните влажни зони (1995 г.) и на Националния план за опазване на биологичното разнообразие на България (2000 г.). Планът за управление е и прилагане на Националната стратегия за опазване на биоразнообразието (1994 г.) и на Общоевропейската стратегия за опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие (1996 г.). Планът и произтичащите от него дейности за ЗМ "Пода" и прилежащите влажни зони са пряко изпълнение на ангажиментите, поети от Република България по Рамсарската (в сила от 1974 г.), Бернската (от 1991 г.) и на Конвенцията за биологичното разнообразие (от 1996 г.). Обявяването и управлението на ЗМ”Пода” представлява и прилагане на Директивата на ЕС за опазване на дивите птици (79/409/EEC) и на Директивата за съхранение на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (92/43/EEC). Това допринася за улесняване на процеса на присъединяване на България към Европейския съюз. Опазването на ЗМ”Пода” е от съществено значение за изграждането на националната и европейската екологична мрежа.

През 1988 г. Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) направи предложение местността "Пода" край гр.Бургас да бъде обявена за защитена местност. След извършване на предвидените от закона процедури, със заповед N 433 от 20.04.1989 г. на бившия КОПС (Държавен вестник, брой 37 от 1989 г.) "Пода" бе обявена за защитена местност. С Акт № 2372/22.11.2001 г. за държавна собственост на Областния управител на гр. Бургас тя е предоставена за стопанисване на БДЗП. Това е една от малкото защитени територии в България, стопанисвани от неправителствена организация (НПО).
Българското дружество за защита на птиците е обществена природозащитна организация, създадено през 1988 г. с цел опазване на птиците и техните местообитания. В сътрудничество с Министерството на околната среда и водите (МОСВ) БДЗП пристъпи към практическо опазване на поверената му защитена местност. През 1992 г. Дружеството разработи проект “Опазване и природозащитно образование в защитена местност “Пода”, който бе одобрен от Швейцарското правителство и бе включен в започналата през 1994 г. Българо-Швейцарска програма за опазване на биоразнообразието (БШПОБ). В рамките на този проект бе предвидено изграждането на Природозащитния център "Пода" и разработване на План за управление на защитената местност.
Законът за защитените територии (1998 г.) дава възможност, но не задължава стопаните на защитени местности да разработват планове за управление за тях. Предвид международната значимост на ЗМ”Пода”, БДЗП се ангажира с изготвянето на план за управление, като инструмент за успешно опазване на тази територия.


Каталог: nnps -> files
files -> Република българия министерство на околната среда и водите
files -> Наредба №6 от 23. 10. 2003 г за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини
files -> Общи положения
files -> Закон за лова и опазване на дивеча Обн., Дв, бр. 78 от 26. 09. 2000 г., изм., бр. 26 от 20. 03. 2001 г., бр. 77 от 08. 2002 г., изм и доп., бр. 79 от 16. 08. 2002 г кн. 10/2000 г., стр. 87; кн. 9/2002 г., ст
files -> Световното наследство днес и утре с младите хора
files -> План за действие за опазването на сухоземните костенурки в българия
files -> Law for the biological diversity
files -> Издадена от министъра на земеделието и горите и министъра на околната среда и водите, обн., Дв, бр. 80 от 18. 09. 2001 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница