Програма за опазване на биоразнообразието Министерство на околната среда и водите съдържание резюме на плана за управление 6


Процес на разработване – участници, обществени обсъжданиястраница3/22
Дата28.09.2016
Размер1.32 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

0.2. Процес на разработване – участници, обществени обсъждания

Планът за управление на ЗМ ”Пода” е резултат от сътрудничеството между Министерството на околната среда и водите и Българското дружество за защита на птиците, осъществено в рамките на Българо-Швейцарска програма за опазване на биоразнообразието. Планът бе разработен през Първата фаза на Програмата - 1994-1997 г. по задание според договореността между МОСВ и БШПОБ. Бяха проведени изследвания за уточняване на основните параметри (абиотични и биотични) на защитена местност "Пода" и прилежащите й влажни зони.


Планът за управление е разработен от научен екип, включващ около 30 специалисти от Института по зоология, Централната лаборатория по екология, Националния природонаучен музей към Българската академия на науките, Биологическия и Геолого-географския факултет на Софийския университет, Минно-геоложкия университет, Пловдивския университет, служители на администрацията на защитената местност, специалисти от БДЗП, Швейцарската асоциация за защита на птиците/BirdLife-Швейцария и БШПОБ.
Първоначалният вариант на Плана е завършен през 1997 г., като негов основен автор е Милен Маринов. Приетият през 1998 г. Закон за защитените територии постави нови изисквания пред плановете за управление, което наложи съществено преработване на документа, за да добие той настоящия си вид. Това бе извършено с консултации и обсъждания с експертите от Националната служба за защита на природата при МОСВ, с различни специалисти от БДЗП, БАН, университети и други. Преработката е извършена от Антон Ковачев, специалист по природозащитата, образованието и връзките с обществеността към Природозащитния център на БДЗП. Основен консултант при изготвянето на плана е д-р Петър Янков (БДЗП).

0.3. Предназначение и особености на плана

Предназначението, целите на управление, режима на опазване и ползване на защитените местности се определят от Закона за защитените територии. За всяка конкретна защитена местност, с оглед на нейните особености, изискванията на закона се конкретизират и доразвиват чрез нейния План за управление. По такъв начин, този план е основният документ, който регламентира режимите, нормите и действията на съответната територия.


Преди всичко, планът за управление дава описание на основните елементи на защитената местност. То включва характеристики на абиотичните фактори, на флората и фауната, но и на социалните дадености. Защитената местност се описва и в контекста на прилежащите й територии. Използвани са всички достъпни данни, както от литературни източници, така и от целенасочени проучвания на ЗМ “Пода”, извършени през периода 1994-1997 г. и допълнени с изследвания и през следващите години до 2001 г. Научните данни са анализирани и представени с оглед на тяхното значение за опазването на защитената територия. Пълната информация за различните елементи на защитената местност се съдържа в научните доклади към настоящия план, дадени в отделно приложение, в базата данни на Природозащитния център “Пода”, както и в Националната банка за орнитологична информация при БДЗП. Въпреки че планът за управление е изготвен на основата на значителен обем данни, има някои елементи на ЗМ, които са по-слабо проучени. Сред тях са особеностите на геоморфологията, хидрогеологията и някои други.
На второ място, планът дава две оценки на значимостта на природните и социално-икономически дадености на територията. В първата оценка са определени елементите на ЗМ със световна, европейска и национална значимост. На тяхна основа са изведени идеалните и дългосрочните цели на защитената местност. При втората оценка се разглеждат заплахите за ЗМ. Тази оценка служи като основа за обективен избор на управленските (оперативните) цели. Тези цели са конкретни и обвързани с определен период от време. В тях са описани резултатите, които трябва да бъдат постигнати през десетгодишния период на действие на плана за управление.

Оперативните цели на ЗМ са залегнали в основата на зонирането на защитената местност. Законът за защитените територии не изисква определени зони за защитените местности. Но по аналогия със зоните, които законът предвижда за други категории защитени територии, в плана за управление са описани четири зони. Направено е описание на предназначението на всяка зона, териториалния й обхват, режимите и свързаните с тях норми, за да се постигне предназначението на всяка от тях.Планът съдържа описание на приоритетите, програмите и съставящите ги проекти. Осъществяването на последните се очаква да доведе до постигане на управленските (оперативните) цели. Накрая, планът за управление завършва с тригодишен работен план, в който са отразени приоритетните програми и проекти, както и необходимите за тях ресурси.

Част 1: Описание и оценка на защитената територия
Обща информация
1.0. Местоположение и границиЗащитената местност "Пода" се намира на брега на Черно море до южната промишлена зона на гр.Бургас. Представлява част от комплекса на Бургаските влажни зони, съставен от три големи езера: Атанасовско, Бургаско (или Вая) и Мандренско (Фиг.1, Приложение 1). Тя е най-източната лагунна част на Мандренското езеро. На изток граничи с Черно море (морския бряг и границата на блатната растителност), на запад - с шосето Бургас - Созопол, на север - с оградата на корабостроителния и кораборемонтен завод "Илия Бояджиев" и на юг - с канала, свързващ Мандренското езеро с морето (Фиг.2). Географските координати на местността са: 27o27'00'' E; 42o27'30'' N. ЗМ "Пода" попада в два UTM квадрата: NH 30 и NG 39 (Фиг.2, Приложение 1). Настоящият План за управление обхваща преди всичко територията на ЗМ "Пода", но във връзка с разработването му са проведени изследвания и на непосредствено прилежащите й и функционално свързани с нея участъци: Узунгерен и канала, северно от него до стената на язовир "Мандра" и залива Форос .
Въпреки относително малката си територия, защитената местност представлява сложна мозайка от различни по характер участъци. С оглед на техническото улесняване опазването на територията, на тези участъци бяха дадени имена, отразяващи най-характерната им особеност (Фиг.3, Приложение 1). Тези имена ще бъдат използвани и по-нататък в описателната и предписателната част на Плана за управление, като се очаква да се утвърдят в практиката на защитената местност в бъдеще.


Каталог: nnps -> files
files -> Република българия министерство на околната среда и водите
files -> Наредба №6 от 23. 10. 2003 г за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини
files -> Общи положения
files -> Закон за лова и опазване на дивеча Обн., Дв, бр. 78 от 26. 09. 2000 г., изм., бр. 26 от 20. 03. 2001 г., бр. 77 от 08. 2002 г., изм и доп., бр. 79 от 16. 08. 2002 г кн. 10/2000 г., стр. 87; кн. 9/2002 г., ст
files -> Световното наследство днес и утре с младите хора
files -> План за действие за опазването на сухоземните костенурки в българия
files -> Law for the biological diversity
files -> Издадена от министъра на земеделието и горите и министъра на околната среда и водите, обн., Дв, бр. 80 от 18. 09. 2001 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница