Програма за опазване на биоразнообразието Министерство на околната среда и водите съдържание резюме на плана за управление 6


Растителност 1.13.1. Класификация на растителносттастраница7/22
Дата28.09.2016
Размер1.32 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22

1.13.Растителност
1.13.1. Класификация на растителността

На Фиг.8 (Приложение 2) са представени състава и разпределението на основните растителни съобщества. Най-голяма площ заема формацията на тръстиката (Phragmites australis). Височината, гъстотата, темпа на разразстване и структурата на нейните формации са много важни за формиране състава на орнитофауната на местността (особено гнездовата). Представените на Фиг. 9, 10, 11 и 12 (Приложение 2) аерофотоснимки дават възможност за проследяване, макар и приблизително, на развитието на основните тръстикови съобщества в местността за 30-годишен период (1965 - 1995 г.).


Пространството между шосето Бургас - Созопол и дигата, насипана върху водопровода, е заето от чисти формации на тръстиката с височина 1,6-1,8 м. На изток от дигата в посока към морето тръстиката е с по-малки размери. В западната част на защитената местност - от оградата на ККЗ "Илия Бояджиев" до черния път - е формацията на тръстика, сантониев пелин и морска дзука (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud + Artemisia santonicum L. + Juncus maritimus Lam).По пясъчната ивица до морето е формацията на пясъчен пирей, пясъчен живовлек, обикновен кривец, тройновилужна мишорка, морски ветрогон и татарска салата (Elymus sabulosus + Plantago scabra + Gypsophilla trichotoma + Eryngium maritimum + Lactuca tatarica).
В западната част на защитената местност в места с плитки локви солена вода са формациите на европейската солянка (Salicornia europea L.). В централната част е разположена формацията на свития изворник (Atropis convoluta Grsb.).
В Югоизточната част на "Пода" се намира формация от морска дзука, морски болбошонус и морска рупия(Juncus maritimus Lam., Bolboschonus maritimus (L.) Palla, Ruppia maritima L.).

1.13.2. Характеристика на горскодървесна растителност

В защитената местност има отделни дървета, които не формират горско-дървесна растителност като такава.
1.14. Флора
1.14.1. Низши растения и гъби

В алгофлората на изследвания район са установени 161 таксона. От тях 33 са открити в допълнителните пунктове извън границите на защитената местност - в Узунгерен и залива Форос. В Таблици 1 и 2(Приложение 1) са дадени съответно списък на видовете, тяхното разпространение и структурата на фитопланктона в проучвания район.


Характерно за фитопланктона е, че има нестабилен характер - различен видов състав и различна сезонна динамика. Той е обусловен главно от флуктуацията на водните нива и транспорта на водорасли от птиците.
Според хранителната си стойност и разпределението в местността фитопланктонът определя различната трофична характеристика на водоемите в “Пода” през изследвания период:
Пункт Хранителна стойност

(виж Фиг.5 в Приложение 2)А Ниска - най-малко ядливи видове за

зоопланктона.


B Много висока. Ядливи видове.

Най-добра хранителна база за зоопланктона.
C Ниска - малко обилие на фитопланктона.

Повече ядливи видове - през август.

Еу- до олиготрофен характер
D Висока - фитопланктон с висока хранителна
стойност за зоопланктона.

Еу- до хипереутрофен характер


E Ниска. Присъствие на ядливи видове;

но цъфтежи на неядливи.

Еу- до хипереутрофен през юли-септември.

Бета-мезосапробен.


F Средна - необилен фитопланктон, но качествена хранителна база за зоопланктона.

Олиго-бета-мезосапробен.


G Средна - ниско обилие на фитопланктона.

Добра хранителна база.


H Много висока. Ядливи видове с висока

хранителна стойност.

Еутрофен; бета- до алфа-мезосапробен.
Макромицетите в защитената местност не са проучени, въпреки че са установявани единични екземпляри.

1.14.2. Висши растения
1.14.2.1. Богатство на таксони и природозащитно значими таксони

На територията на защитената местност са установени 231 вида висши растения (Табл.3 в Приложение 1). Пет от видовете са включени в Червената книга на България:


Вид Разпространение и състояние на популацията

Тройновилужна мишорка мозаечно; по пясъчната ивица в североизточната(Gypsophilla trichotoma Wend.) и по някои от черните пътища в северната част
Черноморско плюскавиче единични екземпляри по пясъците в

(Silene euxina Rupr.) североизточната част
Морски ветрогон 7 индивида по пясъчната ивица в североизточната

(Eryngium maritimum L.) част
Татарски млечник в западната част във формацията от тръстика и

(Lactuca tatarica L.) широколистен папур (Phragmites australis + Typhalatifolia) ; добро състояние
Лъскава камилска трева единични екземпляри по пясъците в

(Coryspermum nitidum Kit.) североизточната част
В близкото минало тук са се срещали редкия халофит - пронизанолистната блекстония(Blackstonia perfoliata (L.) Huds. ) и видовете: мъжки салеп(Orchis mascula L. ) и черноморска ведрица(Fritilaria pontica Wahl. )(установени само по хербарийни материали).

Геоелементният състав на защитена местност "Пода" е представен на Таблица 4 (Приложение 1).

В защитената местност са установени някои нови видове, интерес от които представляват: кучата лобода(Chenopodium botryoides Sm in Sowerby)(нов вид за флората на България), кръглосеменното лютиче(Ranunculus sphaerospermus Boiss. et Blanche in Boiss. )(нов вид за флорния район на Черноморското крайбрежие).

1.14.2.2. Лечебни растения

На територията на ЗМ “Пода” са установени 72 вида лечебни растения (Табл.3 Приложение 1). Всички те са висши растения. Най-добре е представено семейство Сложноцветни (Asteraceae - 11 вида). Повечето от споменатите видове се срещат с единични екземпляри и разпръснато на територията на защитената местност.
Каталог: nnps -> files
files -> Република българия министерство на околната среда и водите
files -> Наредба №6 от 23. 10. 2003 г за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини
files -> Общи положения
files -> Закон за лова и опазване на дивеча Обн., Дв, бр. 78 от 26. 09. 2000 г., изм., бр. 26 от 20. 03. 2001 г., бр. 77 от 08. 2002 г., изм и доп., бр. 79 от 16. 08. 2002 г кн. 10/2000 г., стр. 87; кн. 9/2002 г., ст
files -> Световното наследство днес и утре с младите хора
files -> План за действие за опазването на сухоземните костенурки в българия
files -> Law for the biological diversity
files -> Издадена от министъра на земеделието и горите и министъра на околната среда и водите, обн., Дв, бр. 80 от 18. 09. 2001 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница