Програма за опазване на околната среда 2008 2013 гстраница1/10
Дата13.09.2016
Размер1.65 Mb.
#9454
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ПРОГРАМА

ЗА

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

2008 – 2013 г.


Приета с Решение № 240 по Протокол № 8/29.05.2008 г. на ОбС – гр. НесебърМай, 2008 г.

СЪДЪРЖАНИЕСтр.Въведение

І.

АНАЛИЗ НА СРЕДАТАПРИРОДО – ГЕОГРАФСКИ И ТЕРИТОРИАЛНО – АДМИНИСТРАТИВНИ ФАКТОРИ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

1.

Географско положение

2.

Инженерно-геоложки условия. Релеф
3.

Климат
4.

Населени места, кметства и курорти в общината
5.

Поземлен фонд
6.

Минерално-суровинни ресурси


ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОКОЛНАТА СРЕДА

1.

Атмосферен въздух

2.

Води

2.1.

Реки и езера на територията на общината – проектна категория, замърсяване над ПДК по видове замърсяващи вещества и показатели
2.2.

Минерални води

2.3.

Водоснабдяване

2.4.

Степен на изграденост, степен на ползваемост и състояние на канализационната система в населените места

2.5.

Селищни пречиствателни станции за отпадъчни води
2.6.

Източници на замърсяване

3.

Отпадъци

3.1.

Генерирани отпадъци по видове и източници

3.2.

Начини на третиране

3.3

Стари замърсявания с битови и други отпадъци на територията на общината
3.4.

Рискове за замърсяване от депонирането на отпадъците

3.5

Предприятия за събиране на вторични суровини

4.

Почви и нарушени терени

5.

Защитени територии и биоразнообразие

5.1.

Защитени територии

6.

Шум

7.

Зелени площи в община Несебър
8.

Радиационна обстановка и влияние на нейонизиращи лъчения
9.

Управленски ресурси

10.

Икономически ресурси

11.

Финансови ресурси

12.

Демографски ресурси

13.

Социално-икономически

II.

АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

1.

Достижения и силни страни, проблеми и слаби страни
2.

SWOT – анализ

III.

ВИЗИЯ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

IV.

ЦЕЛИ

1

Генерални стратегически цели

2.

Специфични стратегически цели

V.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

VI.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

VII.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Каталог: AWCadmin -> tiny mce -> plugins -> imagemanager -> files -> programi
programi -> Н а ц и о н а л н а с т р а т е г и я з а о к о л н а с р е д а и н а ц и о н а л е н п л а н з а д е й с т в и е 2000 – 2006 г
files -> О б щ и н а н е с е б ъ р п р о г р а м а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община несебър настоящата програма
files -> Отчет за изпълнението на общинска програма за опазване на околната среда за 2015 г.; Отчет за изпълнението на общинска програма за управление на отпадъците за 2015 г
files -> Общи положения Този правилник оределя дейността на приюта и механизмите за нейното осъществяване. Съобразен е с всички действащи в момента нормативни актове – звмд, обнародван в държавен вестник брой №87 / 11
files -> Изграждане и рекострукция на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в общината


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница