Програма за опазване на околната среда 2008 2013 гстраница2/10
Дата13.09.2016
Размер1.65 Mb.
#9454
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата програма за опазване на околната среда на Община Несебър е разработена на основание чл. 79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда.

В структурно отношение програмата е оформена съгласно методически указания на Министъра на околната среда и водите, а съдържанието й е подчинено на целите на Закона за опазване на околната среда и Националната стратегия за околна среда.

Основната мисия на тази програма е да спомогне за създаването на оптимална екологична обстановка в района на Община Несебър, осигурявайки интегрирано опазване на околната среда. В този аспект програмата е подчинена на следните фундаментални изисквания:

Устойчиво развитие на регионалната единица;

Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве и околната среда;

Умело използване на пазарните условия и насочване на частните интереси към отстраняване на негативните последици и преди всичко към създаване на интерес за превантивни мерки;

Намаляване на вредните въздействия върху компонентите на околната среда в резултат на природни процеси и явления;

Оптимално използване на природните ресурси и енергия.
Основните цели на програмата са:


  • Да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, населението, НПО и предприятията на територията на Общината в опазването на околната среда;

  • Да открои приоритетите в областта на околната среда и да стикова общинските мерки с националните програми и стратегии;

  • Да формулира основните мерки, чрез които Общината следва да изпълнява задълженията си и реализира правомощията си, делегирани от нормативните актове в областта на околната среда;

  • Да аргументира проектите на Общината, предложени за финансиране от общински, национални и международни източници на финансиране;

  • Да използва оптимално финансовите и човешки ресурси като ги съсредоточи за решаването на най-приоритетните проблеми.


I.АНАЛИЗ НА СРЕДАТА

ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКИ И ТЕРИТОРИАЛНО–АДМИНИСТРАТИВНИ ФАКТОРИ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

1. Географско положение

Община Несебър заема най-северната част на Черноморското крайбрежие на Бургаската област. На север граничи с община Бяла и Долни Чифлик, на запад с Община Несебър и на изток-с Черно море. Значителната крайбрежна ивица и нейният разнообразен характер създават благоприятни условия за развитие на туризма. Общинския център се намира на 20 км. от международното летище Бургас. Общата територия на общината е 421 883 дка, от които 167 229 дка селскостопански територии, 220 418 дка горски фонд, 11 789 дка фонд “населени” места и 22 447 дка други територии.

Тези природни ресурси са най-важният фактор, който определя и формира основната отраслова структура на общинската икономика - стопански туризъм, отдих и спорт. Те превръщат община Несебър в най-голямата туристическа агломерация на Българското Черноморие, в международно известна и привлекателна туристическа дестинация.
2. Инженерно-геоложки условия. Релеф

Територията на община Несебър обхваща част от Старопланинското и Бургаското Черноморско Крайбрежие. В Старопланинския сектор се включва част от Емине планина между долината на р. Двойница и р. Кошаревска. Характеризира се с по-слабо разчленена брегова зона. Преобладава абразионния тип бряг. От р. Камчия до Емине брега има северноюжна посока. Брега е слабо разчленен.

В хипсометрично отношение района спада към хълмистите и нископланински земи с максимална височина до 600 м. Преобладават склонове с южно и северно изложение и източно , предимно в приморската част. Преобладава слабо разчленен низинен релеф до 200 м н.в. Речните тераси са формирани в неустойчиви седиментни скали, поради което са слабо изразени. Профилът на бреговата линия е маркиран с най-вдадените в морето н.Емине (най-източната точка на Старопланинската верига) и Несебърският полуостров.

Най-разпространената акумулационна форма по крайбрежието е пясъчната плажна ивица - около 1500 дка, вкл. 670 дка дюни. Дюните са не само характерен природен феномен, но важен компонент за естетизиране на крайбрежния ландшафт и обогатяване на туристическото предлагане с познавателни маршрути.

Характерни и закономерни явления и форми по крайбрежието са свлачища и срутища.

Физико-геоложки процеси и явления


Районът е характерен с крайбрежната част на широката “удавена” долина на р. “Хаджийска”. Тук често се наблюдават заблатявания. Последните се формират при високи подземни води и обилни дъждове поради малкия наклон на терена и ниските филтрационни свойства на блатните глини.

Според сеизмичното райониране, общината е в VII-ма степен на сеизмичност, като стойността на сеизмичния коефициент е 0.1 – съгласно сеизмичното райониране на РБългария за период от 1000г.


Геоложки строеж на района


Районът е изграден основно от плиоценски и кватернерни материали. (Фиг.№2)

  • Неоген

Неогенските седименти имат сравнител­но ограничено развитие около проучвания район, където се разполагат дискордантно над различните части от горнокредния разрез от Източното Средногорие. (фиг.№2). Представени са от редуване на глини (чисти песъчливи или варовити), глинести пясъци, чакъли и рядко тънки пластове от лигнити. Последните са от хумусно-сапрелов тип с много ниска степен на въглефикация, а пластовете са тънки и неиздържани.

  • Кватернер

Кватернерните наслаги в района обхващат долинита на река Хаджийска. Имат възраст холоцен. По­делени са по генетичен принцип. Уста­новени са езерно-блатни, алувиални и съвременни морски отложения.
Алувиалните образувания (aQh) са представени от чакъли, пясъци и глини. Количеството на чакълите и пясъците е относително малко. Заемат обикновенно долната част на терасата, докато по-голямата част е заета от глини. Дебелината им достига до 15,0 м. По р.Хаджийска алувиалните образувания прехождат латерално в пролувиално –делувиалните образувания.

Фиг.№2.Геоложка карта на района на Несебър.М 1:100000
Морски образувания на първата тераса (mtQh) заемат голяма площ на запад от Слънчев бряг. Отложенията са представени от пясъци и дребни чакъли с добре заоблени късове. Дебелината им е около 12 м. В пясъците има много черупки от съвременната морска фауна.
Съвременни морски образувания (mQh) Към този генетичен тип спадат съвременните плажни пясъци. Най-широката плажна ивица се намира в района на Слънчев бряг. Плажните пясъци са предимно кварцови, средно до финозърнести. [16]

Каталог: AWCadmin -> tiny mce -> plugins -> imagemanager -> files -> programi
programi -> Н а ц и о н а л н а с т р а т е г и я з а о к о л н а с р е д а и н а ц и о н а л е н п л а н з а д е й с т в и е 2000 – 2006 г
files -> О б щ и н а н е с е б ъ р п р о г р а м а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община несебър настоящата програма
files -> Отчет за изпълнението на общинска програма за опазване на околната среда за 2015 г.; Отчет за изпълнението на общинска програма за управление на отпадъците за 2015 г
files -> Общи положения Този правилник оределя дейността на приюта и механизмите за нейното осъществяване. Съобразен е с всички действащи в момента нормативни актове – звмд, обнародван в държавен вестник брой №87 / 11
files -> Изграждане и рекострукция на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в общината


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница