Програма за опазване на околната среда 2008 2013 г


Качествена характеристика на водните ресурсистраница4/10
Дата13.09.2016
Размер1.65 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Качествена характеристика на водните ресурси


Качеството на водите у нас се определя от антропогенното въздействие, което се изразява в различните типове замърсявания от точкови и дифузни източници.

Река Хаджийска е в риск само в горното си течение, тъй като там съществуват дифузни източници-главно нерегламентирани сметища и малки населени места без ПСОВ.

Качеството на водите на язовир Порой отговарят и според изискванията на Наредба №24 той е зониран в рибностопанско отношение.

Изкуствено създадения воден обем в двете бивши кариерни гнезда се използват за любителски риболов. Качеството на водите е добро и отговаря на изискванията за водоползване с цел риборазвъждане.

Системите за мониторинг и оценка качеството на водите в района осигуряват достоверен анализ за състоянието им. Осъществяват се от Националната мрежа за мониторинг от МОСВ, НИМХ и БДЧР.

Оценката за състояние на водите се извършва въз основа на Наредба №7 за замърсяване на повърхностни води (ДВ бр.96, 1986г).

Оценката за състоянието на подземните води се осъществява по Наредба №1 за проучване, ползването и опазването на подземните води (ДВ, бр.58/2000г.).

За района мониторинговите пунктове са:  • Пункт р.Хаджийска-мост - на пътя Бургас-Варна. Състоянието на реката е добро. Стойностите на показателите на разтворен кислород, БПК5, азот амониев, азот нитратен и фосфати се изменят в границите на допустимите норми;

  • Състоянието на водите в изкуствено водно тяло се следи съобразно собствен мониторинг по изискванията на издаденото Разрешително за ползване на воден обект. Възложено е на акредетирана лаборатория. Контрола се осъществява от БДЧР.

В Таблица 2 са представени максималната и минималната стойност на анализираните основни показатели в мг/л на водите на река Хаджийска и р.Ахелой и съответните ПДК.
Таблица 2. Максималната и минималната стойност на анализираните основни показатели
разтв.О2

БПК5

окисл.

N/NH4

N/NO2

НРВ

Fe

Mn
max

min

Max

min

max

min

Max

min

max

min

max

min

max

min

max

min

Хад-жийска

6,4

2,3

3,3

1,7

6,47

4,2

0,48

0,04

0,004

0,12

72

3

0,989

0,105

0,175

0,027

Ахелой

10,4

4,4

5,2

1,6

8,2

3,04

0,26

0,01

0,011

1,42

91

14

2,636

0,12

0,38

0,025

ПДК

>4

15

30

2,0

10

50

1,5

0,3

Представените данни показват, че качеството на водите на река Хаджийска не отговаря на нормативните изисквания по показателите: разтворен кислород и неразтворени вещества, а водите на река Ахелой – неразтворени вещества и съдържание на желязо и манган.

РИОКОЗ Бургас извършва мониторинг по микробиологични показатели в зоната за къпане в крайбрежните морски води по Наредба №11 за качеството на водите за къпане (ДВ, бр.25/2002г.) в пунктовете ЦП Свети Влас, ЦП Слънчев бряг, плаж КК Слънчев бряг, южен плаж гр.Несебър, плаж “Академика”-с.Равда.

Следят се показателите, залегнали в Разрешителните за ползване на воден обект с цел заустване на пречистени отпадъчни води. Резултатите показват, че ПСОВ “Равда-Ахелой” е претоварена и през активния туристически сезон се получават завишения на стойностите по показатели общ азот и общ фосфор.

Пункта от опорно-бреговата мрежа за мониторинг на крайбрежните морски води е - Черно море срещу КК Слънчев бряг. Точката попада в границите на зони за съществуващо и перспективно ползване на водите, регламентирани от Наредбата за качество на крайбрежни морски води. Наблюдава се намаляване на разтворения кислород през летните месеци поради засилената биологична активност на морска вода.

Пункта в крайбрежните морски води, отдалечени от бреговата ивица е срещу КК Слънчев бряг. Морската вода се изследва по физикохимични и биологични показатели. Анализите по биологични показатели се правят в Института по океанология. Изследва се общата численост на доминантните видове и биомаса, концентрацията на хлорофила и концентрацията на хлорофил-А са в нормите по Наредба №8 за състоянието на морските води.

През последната година се наблюдава намаляване солеността на морската вода, което се дължи на падналите през последно време обилни валежи и увеличения речен отток.

Изискванията на РДВ 2000/60/ЕС са за приоритетно развитие на биологичния мониторинг на водните обекти и влажните зони с цел определяне на екологичния статус.

В района не попада пункт за наблюдение на състоянието на подземните води. Осъществява се мониторинг на състоянието на утвърдените водни ресурси.


Каталог: AWCadmin -> tiny mce -> plugins -> imagemanager -> files -> programi
programi -> Н а ц и о н а л н а с т р а т е г и я з а о к о л н а с р е д а и н а ц и о н а л е н п л а н з а д е й с т в и е 2000 – 2006 г
files -> О б щ и н а н е с е б ъ р п р о г р а м а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община несебър настоящата програма
files -> Отчет за изпълнението на общинска програма за опазване на околната среда за 2015 г.; Отчет за изпълнението на общинска програма за управление на отпадъците за 2015 г
files -> Общи положения Този правилник оределя дейността на приюта и механизмите за нейното осъществяване. Съобразен е с всички действащи в момента нормативни актове – звмд, обнародван в държавен вестник брой №87 / 11
files -> Изграждане и рекострукция на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в общината


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница