Програма за опазване на околната среда 2008 2013 г


Категория на водоприемницитестраница5/10
Дата13.09.2016
Размер1.65 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Категория на водоприемниците


Река Хаджийска до язовир Порой е категоризирана като участък за обитаване на шаранови видове.

Повърхностно стоящите води на язовир Порой са категоризирани по Наредба №24 за обитаване на риби – за любителски, стопански риболов и риборазвъждане.

Участъка ВG2SFWS от крайбрежните морски води срещу гр.Несебър е определен като район, осигуряващ условия за живот и възпроизводство на черупкови организми, където има изградени ферми за култивирана черна мида.

Съгласно Директива 76/160/ЕЕС със заповед №1169/2005г. на Министъра на МОСВ са утвърдени границите на районите за съществуващо и перспективно ползване на водите на Черно море, в които попадат и зоните за къпане.

Съгласно заповед РД-272/03.05.2001г. за категоризация на повърхностни води във водни обекти на основание Закона за водите, река Хаджийска от извор до с.Преображенци е І категория. След с.Преображенци до вливане в Черно море – ІІ Категория, а язовир Порой – ІІ категория.

2.3. Водоснабдяване и канализация


Водоснабдяване от система “Камчия

Отклонението (водовземането) за населените места на Община Несебър, които се водоснабдяват от тази система се намират до гр. Каблешково, където минава деривация “Китка”-Бургас”. Съществуващия стоманен водопровод с диаметър 600 мм понастоящем провежда около 400 л/сек като довежда водата до водоеми “Тънково”. От него се захранват няколко водоема, изградени между селата Тънково и Ахелой.

Понастоящем действат водоеми с обем V =950 м3 и V=12000 м3. До съответните селища водата се довежда по външен водопровод с диаметър 600 мм.
Водоснабдяване от местни водоизточници

Водоизточник “Преселци-няколко БПС /бункерни помпени станции/. Построени върху сондажни кладенци изпращат вода до главния ПС “Приселци”. Тя се намира на югоизток от с. Приселци по поречието на Кору дере. Дебита на водата е много променлив в зависимост сушаво и дъждовно време, от водата по реката. Особено е осезаем дебита през Август-силно намалял. Като количество варира между 30 и 100 л/сек. Направени са сондажни кладенци пак по поречието на реката по на изток към гр. Обзор. Основното водоснабдяване на гр. Обзор-града е от водоизточник “Приселци”. В ПС “Приселци” група помпи изпращат вода до Кула водоем, от който по гравитачен водопровод водата се довежда до водоемите за гр. Обзор. Град Обзор е най-проблемния в отношение на довеждане необходимото водно количество за задоволяване на всички консуматори през летния период.

Вариращия дебит на водоизточника “Приселци” създава особени проблеми, когато е минимален през лятото. От наблюдения и прогнози може да се приеме, че максималното количество от този водоизточник може де се получи до 100 л/сек. Необходимото такова за Обзор и “Иракли” е Q макс.дн.=204 л/сек.

Водоизточник “Калината”. От този водоизточник понастоящем се водоснабдява с. Кошарица. Там са изградени няколко БПС, които са изпращали вода до ПС “Кошарица” за водоснабдяване на Слънчев бряг.

Водоизточник “Гюлъовци”. Между селата Гюлъовца и Оризаре са построени БПС върху сондажни кладенци по поречието на реката. Дебита на кладенците се влияе от сушеви и влажни години.

Малки местни водоизточници. Селата Паницово, Козница и Плазовец се водоснабдяват от малки местни източника. Изградени са помпени станции, водоеми и водопроводни мрежи, които задоволяват нуждите на консуматорите в селата.

За всяко населено място, село, град, комплекс, вилна зона и др. е определено необходимото водно количество в перспектива 2020 год. за водоснабдяването му. База за определяне му е прогнозата на ТУП на община Несебър с предвидените консуматори за всяко селище. В табличен вид са представени средно дневните, максимално дневните и часови водни количества. Получени са въз основа на дадените консуматори и водоснабдителна норма за съответния такъв тип на селището.
Таблица 3. Необходимо водно количество за населените места, водоснабдяващи се от система “Камчия”
Консуматори

мярка

Колич.

Норма

л/сек


Qср.дн.

л/сек


Qмакс.дн.

л/сек.


Qмакс.час

л/сек


1

2

3

4

5

6

7

8
А. Градска част-Несебър1.

Постоянни жители

бр

10500

270

32.8

44.30

66.45

2.

Летуващи
22000

265

67.50

114.70

183.55

3.

Обслужващ персонал
2200

100

2.55

3.45

5.15
Всичко

Загуби 10%

К=1.30 непредвидени102.85

162.45

10.30


172.75

155.15

10.30


265.45
Б.Комплекс

“Акротирия”

1.

Постоянни жители

бр

4018

270

12.55

17.00

25.45

2.

Летуващи
2200

265

6.75

11.50

19.00

3.

Обслужващ персонал
220

100

0.25

0.35

0.50
Всичко:

Загуби 10%

Общо за гр. Несебър19.55

25.00


160.00

28.85

1.95


30.90
40.00

265.00


4.95

1.95


46.90

406.00

В. Военни терени.

Общо към гр. Несебър
5.00
165.00

8.00
273.00

14.00
420.00

2.


Летуващи

Бр.

20900

265

64.10

109.00

179.80

4.

Обслужващ персонал
2100

170

4.15

6.25

11.20

5.

Приходящи
3000

75

2.60

4.40

7.20

6.

Почивни станции

легла

2500

185

5.35

9.10

16.00

7.

Вилно селище “Зора’

бр

400

265

1.25

2.10

3.50

8.

Санаториум “Влас”


3.00

4.50

17.40
Всичко

10% загуби


К=1.30 непредвидени


80.45

105.00


135.35

8.00


143.35
185.00

225.10

8.00


233.00
303.00
В.Слънчев бряг-запад1.

Постоянни жители

бр

3000

270

9.40

12.65

19.00

2.

Летуващи

бр

13600

265

41.70

70.90

117.00

3.

Обслужващ персонал

бр

1360

100

1.60

2.70

4.40
Всичко загуби 10%
К=1.30 непредвидени


52.70

69.00


86.25

5.30


91.55
119.00

140.40

5.30


145.70
190.00

Таблица 4. Необходимото водно количество за населените места, водоснабдяващи се от водоизточник “Приселци”
Консуматор

мярка

Количество

Норма

л/сек.


Qср.дн

л/сек


Qмакс.д.н

л/сек


Qмакс.час

л/сек


1

2

3

4

5

6

7

8
І.гр.Обзор


А. Градска част1.

Постоянни жители

бр

3000

210

7.30

10.60

17.50

3.

Временно обитаващи

бр

207

210

0.50

0.75

1.30
Всичко

10% загуби


Кръгло


7.80

8.00


11.35

0.80


12.15

12.00


18.80

0.80


19.60

20.00

Б.Северна зона2.

Летуващи

бр

21800

265

67.00

113.70

187.60

4.

Обслужващ персонал

бр

2180

100

2.50

4.30

7.00
Всичко

10% загуби


кръгло


69.50

118.00

7.00


125.00

125.00


194.60

7.00


201.60

20.200

В. Южна зона2.

Летуващи

бр

7000

185

15.00

25.50

42.00

4.

Обслужващ персонал

бр

700

100

0.80

1.40

2.30
Всичко

10% загуби

Кръгло

Общо за гр. Обзор
15.80
16.00

95.00


26.90

1.60


28.50

29.50


166.00

44.30

1.60


45.90

46.00


268.00
ІІ.ВС “Иракли”2.

Летуващи

бр

6500

265

20.00

34.00

56.00

4.

Обслужващ персонал

бр

650

100

0.75

1.30

2.00
Всичко

10% загуби


Кръгло


20.75

21.0035.30

2.00


37.30

38.00


58.00

2.00


60.00

60.00

ІІІ. с. Баня1.

Постоянно жители

бр

120

170

0.25

0.40

0.70

2.

Летуващи
550

265

1.70

2.90

4.80

3.

Временни обитатели
120

170

0.25

0.40

0.70

4.

Обслужващ персонал
55

100

0.10

0.15

0.25
Всичко

10%-загуби

Кръгло2.30
2.50

3.85

0.25


4.00

5.45

0.25


6.00
ІV. с. Приселци
50

170

0.10

0.15

0.20

1.

Постоянни жители

бр

50

170

0.10

0.15

0.20

2.

Летуващи

бр

500

265

1.50

2.60

4.30

3.

Временни обитатели

бр

90

170

0.20

0.30

0.50

4.

Обслужващ персонал

бр

50

100

0.10

0.15

0.25
Всичко

10% загуби

Кръгло1.90
2.00

3.20

0.20


3.50

5.25

0.20


5.50


Таблица №5. Необходимото водно количество за населените места, водоснабдяващи се от водоизточник “Калината”Консуматор

мярка

Колич..

водосн

норма


л/сек

Qср.дн.

л/сек


Qмакс.дн.

л/сек


Qмакс.

Час


л/сек

1.

Постоянни жители

бр

1700

170

3.40

5.00

9.00

2.

Летуващи

бр

350

265

1.10

1.80

3.00

3.

Врем. обитаващи

бр

500

170

1.00

1.70

0.25

4.

Обслужващ персонал

бр

35

100

0.05

0.10

0.25
Всичко

10% загуби
5.55

7.60

0.60


8.20

15.00

0.60


15.60

5.

Дом за стари хора

легла1.00

1.50

2.50

6.

Вилна зона

бр

500

170

1.00

1.70

2.80

7.

Почивна станция

легла

200

185

0.50

0.75

1.00
Общо с. Кошарица


8.00

13.00

22.00


Таблица №6. Необходимото водно количество за населените места, водоснабдяващите се от водоизточник “Гильовца”Консуматори

мярка

Колич.

Норма

л/сек


Qср.дн.

л/сек


Qмакс.дн.

л/сек


Qмакс.час

л/сек

І. с. Оризаре1.

Постоянни жители

бр

2300

170

4.50

6.80

12.20

2.

Временни обитатели
156

170

0.30

0.45

0.80

4.

Стоп. вдорове


1.50

2.50

4.00
Всичко

10% загуби


Кръгло


6.30

6.30


9.75

0.65


10.40

10.50


17.00

0.65


17.65

18.00

ІІ. с. “Гильовца”1.

Постоянни обитатели

бр

1700

170

3.35

5.00

9.00

2.

Врем. обитатели
60

170

0.15

0.25

0.40

3.

Стоп. дворове


1.50

2.50

4.00
Всичко

10% загуби


Кръгло


5.00

5.00


7.75

0.50


8.25

9.00


13.40

0.50


13.90

14.00Таблица №7. Необходимото водно количество за населените места, водоснабдяващи се от малки местни водоизточнициКонсуматор

мярка

Колич.

Норма

л/сек


Qср.дн.

л/сек


Qмакс.дн

л/сек


Qмакс

Час


л/сек
І.с. Раковсково1.

Постоянни жители

бр

200

170

0.40

0.60

1.10

2.

Летуващи

бр

200

265

0.60

0.90

1.60

3.

Врем. обитатели

бр

195

170

0.40

0.60

1.10

4.

Обсл. Персонал

бр

20

100

0.05

0.10

0.15
Всичко

10% загуби


Кръгло


1.45

1.50


2.20

0.15


2.35

2.50


3.95

0.15


4.05

4.00

ІІ.с.Паницово


1.00

1.50

2.70
ІІІ.с.Козница


0.50

0.75

1.00
ІVс. Плазовец


1.00

1.50

2.70


Таблица №8. Битово отводнително водно количествоНаселено място

Qср.дн.водосн.

Qср.дн.отвод.

0.9Qсрдн.вод.Ко

Qmax.часов

1.

гр.Несебър

165

148.50

1.83

272

2.

”Сл.-бряг”-изток

105

94.50

1.92

182

3.

“Сл. бряг -запад

95

85.50

1.94

166

4.

с. Равда

70

63.00

2.00

126

5.

с. Тънково

10

9.00

2.54

23

6.

с. Св. Влас

44

39.60

2.11

83

7.

ВС “Елените”

12

10.80

2.48

27

8.

с. Емона

3

2.70

3.00

8

9.

гр. Обзор

95

85.50

1.94

166

10.

ВС “Иракли”

21

19.00

2.30

44

11.

с. Баня

2.50

2.25

3.09

7

12.

с. Приселци

2

1.80

3.20

6

13.

с. Кошарица

8

7.20

2.62

19

14.

с. Оризаре

6.50

5.85

2.70

16

15.

с. Гюльовца

5.00

4.50

2.79

13

16.

с. Ракавсково0

1.50

1.35

3.34

4.50

17.

с. Паницово

1.00

0.90

3.56

3.20

18.

с.Козница

0.50

0.45

3.98

1.80

19.

с. Плазовец

1.00

0.90

3.56

3.20


Обобщени проблеми:

-Водопроводната система е с изчерпващ се капацитет;

-Недостатъчният обем на съществуващите водоеми е причина за въвеждане на сезонен режим на водоснабдяване в летния период - засяга предимно селищата с местни водоизточници;

-Загуби на питейна вода при преноса до водопотребителите;

-Интензивното строителство в населени места, където освен местните водоизточници друга възможност за допълнително водоснабдяване от други водоснабдителни системи не съществува, налага изграждането на магистрални водопроводи с големи дължини. В това отношение най-тревожно е положението в с Емона и м. Иракли.
Канализация

В община Несебър са канализирани само туристическите селища от крайбрежната зона - гр. Несебър, к.к.Слънчев бряг, с. Равда, Св. Влас, в.с.Елените и с. Тънково. Гр. Обзор също има изградена канализационна мрежа. Част от тази канализационна мрежа е амортизирана и с изчерпани възможностите за проводимост. Освен това са направени нови градоустройствени решения. Това налага за в бъдеще да се направи актуализация на канализационните мрежи на тези селища и тяхната реконструкция.

Не канализираните селища са: Сл. бряг-запад . с. Кошарица, с. Оризаре, с. Гюлъовица, с. Плазовец, с Паницово, с. Раковсково, с. Приселци, с. Баня, с. Иракли, с. Емона и ВС “Инцараки”. За тези селища е необходимо за в бъдеще де се проектира и изградят канализационни мрежи.
Пречистване на битовите отпадъчни води

До този момент, на територията на общината има изградени две действащи пречиствателни станции за битово-отпадни води. Това са ПСОВ “Равда” и ПСОВ “Елените”. Пусната е ПСОВ “Бяла-Обзор”, намираща се на границата между Бургаската община и Варненската.ПСОВ “Равда”- разположена е на 400м северно от с.Ахелой, на 500м от главния път Бургас – Слънчев Бряг. Работи от 1976 година. Пречиства отпадните води на КК “Сл. Бряг” и Несебър. Капацитет на пречиствателните съоръжения – Qср.дн=255 л/с.

Конвенционална схема за механично и биологично пречистванеПрез месец юни 2005г. е пуснато в експлоатация разширението на Пречиствателна станция за отпадъчни води на Несебър - Слънчев бряг-Равда. Действащата преди реконструкцията пречиствателна станция за отпадъчни води – Равда, на практика е осигурявала само механично пречистване на част от отпадъчните води, особено през летния сезон. През лятото на 2003 г. към ПСОВ – Равда, са постъпвали 480 литра в секунда, което надвишава капацитета на станцията. Във връзка със засиления темп на строителство на хотели и ваканционни селища в К.К.”Слънчев бряг”, гр. Несебър и с. Равда през 2004 г. е възложено на Община Несебър като възложител изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води “Несебър-Сл. Бряг-Равда” – разширение, реконструкция и модернизация.

С разширението и се осигурява необходимият капацитет за поемане на завишеното количество отпадъчни води, постъпващи за пречистване. Разширението и реконструкцията на станцията е направено чрез ускорено изграждане на нови мощности за приемане и пречистване на отпадъчните води с капацитет 500 литра в секунда, включително съоръжения за механична обработка, биологично пречистване с отстраняване на биогенни елементи и обеззаразяване с течен хлор (Снимка 2).

Реализираният проект осигурява пречистване на отпадъчните води и подобряване на санитарно–хигиенните условия за над 65 000 жители в региона, подобряване на екологичното състояние и намаляване на негативното влияние върху водите от Черноморското крайбрежие.

ПСОВ-Елените. Пречиствателната станция за отпадни води “Елените” е изградена през 1985 г. /въведена в експлоатация през 1986 г./, съгласно изискванията за “пълно механично и биологично пречистване”, което по сега действащите норми отговаря на критериите за водоприемник ІІ-ра категория, без специално третиране на биогенните елементи. Тя е предназначена за пречистване на води от в.с. “Елените”. През 1990 г., чрез довеждащ колектор към пречиствателната станция се включват отпадните води на с. Свети Влас, а впоследствие и на всички новоизградени в неговото землище обекти, съгласно договор между “В и К” ЕАД, гр. Бургас и “Елените” АД т.к. с Решение № 10 от 24.04.1990 г. на Председателя на Комитета по туризъм, ПСОВ “Елените” е включена в капитала на ДФ “Елените” АД. ПСОВ “Елените” притежава необходимия лиценз за работа и разрешително за ползване на воден обект – Черно море, където зауства пречистените води /№ 763 от 26.11.2002 г./. Проектният капацитет на съоръжението е 52,8 л/сек.


Каталог: AWCadmin -> tiny mce -> plugins -> imagemanager -> files -> programi
programi -> Н а ц и о н а л н а с т р а т е г и я з а о к о л н а с р е д а и н а ц и о н а л е н п л а н з а д е й с т в и е 2000 – 2006 г
files -> О б щ и н а н е с е б ъ р п р о г р а м а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община несебър настоящата програма
files -> Отчет за изпълнението на общинска програма за опазване на околната среда за 2015 г.; Отчет за изпълнението на общинска програма за управление на отпадъците за 2015 г
files -> Общи положения Този правилник оределя дейността на приюта и механизмите за нейното осъществяване. Съобразен е с всички действащи в момента нормативни актове – звмд, обнародван в държавен вестник брой №87 / 11
files -> Изграждане и рекострукция на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в общината


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница