Програма за опазване на околната среда 2008 2013 гстраница6/10
Дата13.09.2016
Размер1.65 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Обобщение


-Забавянето на строежа на ПСОВ за к.к. Слънчев бряг води до претоварване на сега действащите съоръжения за пречистване;

-Почти цялата съществуваща канализационна мрежа и КПС се нуждаят от реконструкция;

-Поради приоритетното изграждане на пречиствателни съоръжения за селищата от крайбрежната зона, канализацията на селата в “тила” на общината се отлага;

-Застрояването на имоти върху земеделски земи с променен статут генерира допълнителни количества отпадъчни води.


3. Отпадъци

Община Несебър има разработена общинска програма за управление на отпадъците 1998-2013г. Програмата съдържа детайлен анализ и оценка на съществуващото състояние, на базата на които и при спазването на принципите на устойчиво развитие, са изведени основните приоритети в политиката на местна власт и е разработен план за действие. Предстои да бъде одобрена и нейната актуализация /2008г./ от Об.С – Несебър.Общинската програма следва да се счита за неразделна част от настоящата програма.


Генерирани отпадъци

На територията на Общината, постоянното население е 20 471 жители и над 100000 туристи през летния сезон. Средногодишния обем на отпадъците събрани от БЦК за през последните няколко години е в размер на около 50000 м3.
Населени места

1995, м3

1996, м3

1997, м3

2006, м3

Несебър

40000

42000

46000

36180

Обзор

5000

5200

6550

5500

Общо

45000

47200

52550

5500

Поради големия брой на туристически заведения на територията на Несебър, средното количество генерирани отпадъци от постоянното население е по-голямо в сравнение с останалите населени места в общината. Годишното генерирано количество отпадъци за страната е около 4 млн. Тона, което се равнява на около 0.5 тона на човек от населението. В Несебър годишно се генерират приблизително 16000 тона ,или 1 тон на човек.


Състав на отпадъците

Състава на твърдите отпадъци в Несебър е както следва:Състав

1996 (%)

1997 (%)

хартия

10

11

текстил

2

2

пластмаса

6

7

стъкло

14

16

метали

8

5

хранително отпадъци

28

28

строително отпадъци

24

25

кожа, гуми

8

6

общо

100

100


Източници на отпадъци

Обема на генерираните отпадъци се влияе силно от туристическата индустрия. Туристите генерират по-голямата част от рециклируемите отпадъчни материали като например стъклени и пластмасови бутилки, алуминиеви кутии. Няма информация за отпадъците генерирани от домакинства, хотели, ресторанти и търговия.

На територията на общината няма фирми генериращи промишлени отпадъци.

Значително количество отпадъци (2000 до 2200 м3 годишно в периода 1995-1997 г.) се генерират от строителни и ремонтни дейности, свързани главно с развитието на туризма.

Няма информация за отпадъци генерирани от поликлиники, бензиностанции, автосервизи и други замърсяващи дейности.
Система за събиране и извозване на отпадъците

Общинското управление фирма БКС обслужва следните населени места:Населени места на територията на общината

Постоянно население

(брой жители)Подрайон Несебър

гр. Несебър(вкл. КК.Сл.бряг”)

с. Равда

с. Св. Влас

с. Кошарица

с. Тънково

с. Гильовци

с. Оризаре


9952


1580

1854


1003

783


1051

1313


Подрайон Обзор

с. Баня


с .Емона

гр. Обзор

с.Паницово

с. Раковсково

с. Приселци

с. Козница


267


11

1973


97

115


51

15


Общо

20065

Подразделение “Паркоподдържане, оранжерии и чистота” към “Сл. Бряг” АД обслужва изключително курортните комплекси “Сл. бряг” и “Елените”.
Периодичност на сметоизвозването

БКС следва следната схема на сметосъбиране в населените места, които обслужва:Населено място

Сезон

Честота

гр.Несебър

Лято

Неактивен сезонежедневно

5 дни седмичногр. Обзор

Лято

Неактивен сезонЕжедневно

2 пъти седмичногр. Св.Влас

Лято

Неактивен сезон3 пъти седмично

3 пъти месечногр. Равда

Лято

Неактивен сезон3 пъти седмично

2 пъти месечногр.Оризаре

Лято

Неактивен сезон1 път месечно

1 път месечногр.Гильовци

Лято

Извън турист. сезон1 път месечно

1 път месечнос. Тънково

Лято

Извън турист. сезон1 път месечно

1 път месечнос. Баня

Лято

Извън турист. сезон1 път месечно

1 път месечнос. Кошарица

Лято

Извън турист. сезон1 път месечно

1 път месечноСледва да се отбележи, че местата, където сметосъбирането се осъществява един път месечно, обслужването не отговаря на санитарните и хигиените норми относно органичните отпадъци.


Използвани съдове за смет

БКС разполага със следните видове съдове за смет.
вид

размер

брой

Контейнери

2.5 м3

32

Контейнери

4 м3

86

Кофи за смет

110 л

2000

Разпределение на големите контейнери от БКС в населените места, които обслужва е както следва:Населено място

Контейнери бр

Размер

гр. Несебър

28

2.5

гр. Обзор

12

4

гр. Св. Влас

15

4

гр. Равда

15

4

гр. Оризаре

10

4

с. Гильовци

10

4

с. Тънково

10

4

с. Баня

8

4

с. Кошариця

10

6 бр-4 м3

4бр.-2.5 м3
Населени места и население с организирано обслужване

БСК обслужва гр. Несебър, гр. Обзор и селата Баня, Св. Влас, Равда, Оризаре, Гильовци, Тънково и Кошарица, които представляват около 90 % от общото население на Община Несебър. Основната и дейност се състои в сметосъбиране, сметоизвозване и поддръжка на транспортните средства, озеленените площи, пътни настилки и тротоари.

По време на летния сезон БКС наема допълнителен брой персонал.

На територията на общината Управление БКС и Екология извършва сметосъбирането. Във фирмата има отдел занимаващ се с дейностите по управление на отпадъците. В него работят 20 служители на постоянна работа. През летния сезон се наемат допълнително .


Разделно събиране на отпадъците

Фирма “Голдън бъг” разделя рециклируемите материали на сметището на Несебър.


Сметища и нерегламентирано депониране.

На територията на общината има 2 сметища - в землището на с. Равда, използвано от БКС и в землището на гр. Обзор, използвано също от БКС.

Освен тези регламентирани сметища на територията на общината има и нерегламентирани такива в селата, където местното население самостоятелно изхвърля генерираните отпадъци. Подобна практика има и в останалите райони на България, където отпадъците се изхвърлят в близост до пътища, гори и др.
Претоварени станции, площадки за разделно събиране

Претоварени станции и площадки за разделно събиране в общината няма.


Депониране на утайки от пречиствателни станций

Количествата на генерираните утайки от двете ПСОВ са както следва:ПСОВ Равда т/год

ПСОВ Елените т/год

1996 г.

17.5

1.0

1997.г

18.0

0.8

Утайките от посочените ПСОВ след изсушаване се събират в съседство на ПСОВ. Химически анлиз на утайките не се прави. Утайките се транспортират до определено за депониране място - сметището в гр. Несебър. Принципно има споразумение за използване на утайките за рекултивация на това сметище.


Форми на обезвреждане на сметището.

Депонирането е единствената форма на обезвреждане на отпадъците в Община Несебър, с изключение на отпадъчните продукти, които се предават за рециклиране от “Голдън бъг”. Няма изградени съоръжения за изгаряне на отпадъците и в бъдеще не се планира изграждане на такова. Няма съоръжения за физическо или химическо обезвреждане на отпадъците. Утайките от ПСОВ може да се използват като съставна част за компост, но до момента не съществува икономически ефективна възможност за нейното използване.


Строителни отпадъци

Генерираните строителни отпадъци доскоро се депонираха на площадката - имот №000432, с начин на трайно ползване Др. промишлен терен, разположена в местността ”Несебърска мера” в землището на гр.Несебър. Характера и количествата на депонираните отпадъци са представени в следващата таблица:
Показатели

Код на отпадъка

Наименование на отпадъка

Вид на отпадъка

Кратко описание на отпадъка

Подобект

Депонирано количество (т)

Депонирано количество (м3)

Натрупано количество (т)

Натрупано количество (м3)

Предварително третиране на отпадъка

Физично състояние

% съдържание на органично вещество

% съдържание на биоразградими отпадъци

Вид на опаковката

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Отпа-дък №1 и №2

17.01.07

17.05.06


Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06.

Изкопни земни маси, различни от упоменатите в 17.05.05.инертен

от строителния сектор

-

43522

36253

130662

108841

не

твърдо

-

-

Отпадъка се депонира насипно

Общо

-

-

инертен

от строителния сектор

-

43522

36253

130662

108841

не

твърдо

-

-

Отпадъка се депонира насипно

За депото е разработен “План за привеждане в съответствие”. Във връзка с този план Община Несебър е изготвила план за закриване на депо, съобразно с изискванията на Наредба №8 (обн., ДВ, бр. 83 от 2004 г.). Изготвен е проект за рекултивация. Предстои осъществяването на проекта.

На този етап не е отредена нова площадка за депониране на строителни отпадъци и земни маси от строителството.
Основни проблеми:

- неотговарящи на нормативните изисквания сметища;

- необходимост от рекултивация на същите;

- липса на отредена площадка за строителни отпадъци.


4. Почви и нарушени терени

Територията на община Несебър включва следните почвени типове:Канелени горски почви (типични и излужени) върху хълмист и полу-хълмест релеф, имащи плитък хумусен хоризонт (20-30 см), ниско хумусно съдържание (1-3%) и ниско естествено плодородие. Те преобладават в землищата на гр.Обзор и на селата Козница, Раковсково, Приселци, Баня, Емона, Кошарица и Тънково.

Алувиално-делувиални почви, разпространени по долинните разширения на речната мрежа1. Черноземи се срещат само в землищата на селата Тънково, Равда, Гюльовца и Оризаре – в долината на р. Хаджийска. Черноземни-срещат се само в землищата на с. Тънково. Равда, Гюлъовца, Оризаре-долината на р. Хаджийска.Подходящи са за култури, като ессеници; зимна пшеница и ечемик, а от пролетниците-с по къс вегетационенпериод-фасул, грах, фуражна царевица, ецпареза и др. Блатни почви са разположени в землището на гр.Несебър. Срещат се малки площи солончаци в землищата на гр.Несебър и с.Свети Влас.Съдържат –в горния слой токсични за селското стопанство водоразтворими соли-хлориди, сулфати, бикарбонати и нитрати.

Главно мероприятие за предпазване на почвата от засоляване е да се прекъсне връзката на повърхностните почвени хоризонти с минерализираните почвени води чрез дренажна система, отстраняването на токсичните соли-чрез промиване с прясна вода.

Дългогодишното подценяване на възможностите и необходимостта от изграждане на протовоерозионни системи за борба със свлачищно-струтищните дейности е довело до особено сериозни последици. Активизирани и условно стабилизирани свлачища по крайбрежието има: на приморската част на Стара планина-свлачища Иракли; в района на г. Несебър-свлачище северен бряг на новия град, свлачище Несебър-Студенски лагери; свлачище западно от н. Равда и участък нос Акротирия.

40% от земите на селското стопанския фонд и горския фонд са подложени на ветрове и водна ерозия. Почвите в Старо планинската част на общината поради наклонения терен, множеството долове и оврази е подложено на водна ерозия- средна до силна степен. Равнинната част е подложена на частично на ветрова ерозия. С дългосрочно отрицателно въздействие се очертават елементите на правилната технология на отглеждане на културите, които поради различни причини не се спазват-обработка на почвата, прекалено редуцираните нива на минерално торене, употребата на пестициди, запустели ниви и т.н. Почвеното замърсяване е функционално и териториално обвързано с интензивната употреба на минерални и синтетични торове за растителна защита в селското стопанство.

Характерно за почвите в общината е и тяхната засоленост в района на Несебър и Св Влас. Засоляването е предимно хлоридно-сулфатно. Неправилното напояване може да доведе до вторично засоляване което е свързано с покачване на нивото на подпочвените води. Корекцията на долното течение на р. Хаджийска освен че предпазва наоколо, земите от разливане на водите й извън, спомага и за намаляване на нивото на подпочвените води. Отпадъците от промишлеността, бита и селското стопанство са един сериозен замърсител, както и складовете на растителна защита.

В резултат на антропогенното въздействие са нарушени и 400 дка в района на Сл. бряг от кариерна дейност.


Поземлени ресурси.

Общата площ на територията на община Несебър е 421883 дка, което представлява 5,4% от територията на област Бургас
видове територии

дка

дял

обща територия

421883
горски

220418

52.3%

земеделски

167229

39.6%

урбанизирани

11789

2.8%

водни течения и площи

6744

1,6%

транспорт и инфраструктура

1957

0,5%

добив на полезни изкопаеми и тбо

295

0,1%

Каталог: AWCadmin -> tiny mce -> plugins -> imagemanager -> files -> programi
programi -> Н а ц и о н а л н а с т р а т е г и я з а о к о л н а с р е д а и н а ц и о н а л е н п л а н з а д е й с т в и е 2000 – 2006 г
files -> О б щ и н а н е с е б ъ р п р о г р а м а за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община несебър настоящата програма
files -> Отчет за изпълнението на общинска програма за опазване на околната среда за 2015 г.; Отчет за изпълнението на общинска програма за управление на отпадъците за 2015 г
files -> Общи положения Този правилник оределя дейността на приюта и механизмите за нейното осъществяване. Съобразен е с всички действащи в момента нормативни актове – звмд, обнародван в държавен вестник брой №87 / 11
files -> Изграждане и рекострукция на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в общината


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница