Програма за опазване на околната среда. Благодарност Сътрудницистраница1/8
Дата26.08.2016
Размер0.78 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8

Програмата за опазване на околната среда на община ТрънАвтор

инж. Елица Иванова Петрова, Магистър – Инженер геоеколог, Гл. специалист “Еколог” при община Трън – Основен идеен автор на програмата. инж.Петрова написа и обопщи цялостната програма за опазване на околната среда.


БлагодарностСътрудници:

Ангел Стоичков, биолог – орнитолог – г – н Стоичков разработи орнитологичната част на програмата.

Велизар Симеоновски, Магистър – Биолог – зоолог – мамалог – г – н Симеоновски участва при разработката на частта “Фауна” от програмата.

инж. Евгения Такова и Ивайло Димитров Марков – предоставиха снимковия материал за оформление на програмата.


Програмата за опазване на околната среда на община Трън е разработена от община Трън с участие на населението на общината.


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Източници на информация.......................................................................................4 1. Анализ на средата................................................................................................5

  1. Природо – географска и териториално – административна характеристика на община Трън..................................................................5

  2. Данни и информация, отнасящи се до околната среда на община Трън........................................................................................................................6

   1. Климат..................................................................................................................6

   2. Геология и геоморфология........................................................................10

   3. Ландшафт.........................................................................................................11

   4. Въздух ..............................................................................................................12

   5. Почви ................................................................................................................12

   6. Води ...................................................................................................................13

   7. Флора .................................................................................................................16

   8. Фауна ................................................................................................................18

   9. Защитени природни територии и биологични видове ...................19

   10. Отпадъци .......................................................................................................22

   11. Радиационна обстановка и влияние от нейонизиращи лъчения .............................................................................................................25

   12. Зелени площи ..............................................................................................26

  3. Управленски фактори ....................................................................................28

  4. Икономически фактори .................................................................................30

   1. Индустрия ........................................................................................................30

   2. Селско и горско стопанство ......................................................................30

    1. Селско стопанство .....................................................................................30

а. Растениевъдство ....................................................................................................30

в. Животновъдство ...................................................................................................31    1. Горско стопанство, лов и риболов .......................................................31

   1. Туризъм ............................................................................................................33

   2. Състояние на инфраструктурата .............................................................35

    1. Енергийни системи ...................................................................................35

    2. Транспортни мрежи и организиране на транспорта .....................36

    3. Благоустройство .........................................................................................36

  1. Финансови фактори ........................................................................................36

  2. Демографски фактори ....................................................................................37

  3. Социално – икономически фактори ..........................................................37

  4. Анализ на състоянието на околната среда в община Трън ...............38

   1. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите /SWOT/ .............................................................................. ..........40

 1. Визия за околната среда на общината .........................................................42

 2. Цели .........................................................................................................................42

  1. Генерални стратегически цели ....................................................................42

  2. Специфични стратегически цели .............................................................42

а. Краткосрочни задачи ...........................................................................................42

в. Дългосрочни задачи .............................................................................................44  1. Приоритети .......................................................................................................45

 1. План за действие. (Мерки за постигане на целите). ...............................46


ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ


 1. Общинска стратегия за развитие. Програма за реализация – април 2000г.

 2. План за развитие на община Трън 2006 – 2013г.

 3. Гъбите в България – 1978, издателство на БАН, автори Даки Йорданов, Симеон Г. Ванев, Виолета И. Факирова.

 4. Фауна на България – кратък определител, София – 1962, Държавно издателство “Народна просвета”, автори Цоло Пешев и Николай Боев; Под редакцията на проф. А.Вълканов и д–р П. Дренски.

 5. Екскурзионна флора на България – София 1960 – “Народна просвета”, автори Стою Вълев, Иван Ганчев, Велчо Велчев, под редакцията на Акад. Даки Йорданов.

 6. Нашите лекарствени растения – част І – София 1972 – Издателство Наука и изкуство; автор Д–р фарм. Нено Стоянов.

 7. Закон за опазване на околната среда ДВ ( 91/ 2002г. )

 8. Закон за биологичното разнообразие, ДВ ( бр.77/ 2002г. ).

 9. Закон за управление на отпадъците, ДВ ( бр.86/ 2003г. ).

 10. Закон за лечебните растения, ДВ ( 29/ 2000г. ).

 11. Закон за защитените територии, ДВ ( бр.133/ 1998г. ).

 12. Данни предоставени от РИОСВ – София и ИАОС – София.

 13. Картен материал.

 14. Наблюдения, анкети сред населението, срещи с експерти.

 15. Други.1.АНАЛИЗ НА СРЕДАТА.

1.1.Природо – географска и териториално – административна характеристика на община Трън.

Община Трън се намира в югозападната част на територията на Република България. Виж приложение №1 – Карта на България. На запад е държавната граница с Р.Сърбия. ГКПП с.Стрезимировци свързва Р.България със съседна Р.Сърбия.

Съседни на община Трън са общините: Трекляно, Земен, Драгоман и Брезник.

По своята площ от около 574 км2 общината е една от най – големите не само в областта, но и в страната. По брой на населението

4 983 души към м. август 2007 година е една от най – редко населените с 8,52 души на км2 .

Трънско се характеризира със своя полупланински и планински терен с ярко изразен континентален климат, подчертан от типичните за района котловини и високи полета. Средната надморска височина на гр.Трън е 685м., а Знеполе – 750м. Най – високите планински върхове са билото на планината Кървав камък – 1737м. и връх Руй на едноимената планина с височина 1706м.

В хидрогеоложко отношение община Трън се отнася към областта Краище от Балканидния хидрогеоложки район. Като цяло общината е средно водообилна. Територията и е оросявана от множество планински реки и потоци, от които почти 1/3 се вливат във водосборния басейн на р.Струма, а другите 2/3 се събират от р.Ерма, която протича през гр.Трън и при живописното Ждрело преминава границата със Сърбия.

Община Трън е с висок коефициент на орографска затвореност, което означава, че е възпрепятствана в значителна степен естествената въздушна циркулация, особено в случеите на безветрие или на дълбоки и мощни инверсии.

В общината се намират малки количества от злато, сребро, уран, барит и варовик. Мина “Злата” и мина “Барит” са спрели своята дейност поради изчерпване добива на залежите от злато и барит. Интерес представляват залежите от глина, хума и риолит. Глината се е използвала от известната Бусинска керамика. От нея са се произвеждали: тухли, керемиди и поти за металургията.

Съгласно териториално – административното деление общината е в състава на област Перник. Общината се състои от гр.Трън и 51 села. Селата: Банкя, Бераинци, Богоина махала, Бохова, Бусинци, Бутроинци, Велиново, Видрар, Врабча, Вукан, Главановци, Глоговица, Горна Мелна, Горочевци, Джинчовци, Докьовци, Долна Мелна, Дълга лука, Ездимирци, Еловица, Ерул, Забел, Зелениград, Кожинци, Костуринци, Къшле, Лева река, Лешниковци, Ломница, Лялинци, Милкьовци, Милославци, Маркетинци, Мрамор, Насалевци, Неделково, Парамун, Пенкьовци, Проданча, Радово, Рани луг, Реяновци, Слишовци, Стайчовци, Стрезимировци, Студен Извор, Туроковци, Филиповци, Цегриловци, Шипковица и Ярловци. Виж приложение №2 – Карта на Община Трън.


1.2.Дани и информация отнасящи се до околната среда на община Трън.
1.2.1.Климат.

По отношение на климатичното райониране на България, община Трън попада в Умерено – континенталната област. Характерни белези на този тип климат са топлото лято и студената зима, големи годишни температурни амплитуди на въздуха, пролетно – летен максимум и зимен минимум на валежите, сравнително устойчива снежна покривка с различна продължителност в зависимост от надморската височина.

Умерено – континенталният климат в краищенска област се потвърждава от отрицателните стойности на средните януарски температури ( 2 o С до 4o С ) и сравнително високите средни юлски температури ( 17o С – 20o С ). Показателна е високата средна годишна амплитуда ( 24o С) и твърде ниската минимална температура. В състояние на инверсия, в станция Трън, през 1944г. е измерена най – ниската температура в страната ( - 38,3o С ).

Валежите за Краището са 600–750 мм., с увеличение във височинните пояси. Снежната покривка се задържа 40 – 50 дни, а по високите части до 3 – 4 месеца. Средната височина на снежната покривка не надминава 11 см. Таблица 1Средни месечни и годишни стойности на температурата на въздуха ( o С ).


Станция

І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Год.

Трън –

706 м.н.в.-3,3

-0,8

2,9

8,4

13,3

16,0

18,0

17,3

13,5

8,8

4,6

-0,7

8,2

Бусинци-

750 м.н.в.-2,9

-0,6

2,9

8,6

13,3

16,4

18,8

18,5

14,4

9,5

5,3

-0,4

8,6

Таблица 2Средна от месечните абсолютни максимални температури на въздуха (o С).


Станция

І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Трън

10,5

13,4

19,3

23,5

27,3

30,0

32,1

32,5

30,1

25,1

19,3

13,9

Бусинци

10,7

12,0

19,6

22,8

27,0

29,4

32,2

32,5

29,5

24,5

19,3

13,6Таблица 3


Средна от месечните абсолютни минимални температури на въздуха (o С)


Стан-ция

І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Трън

-21,5

-19,3

-12,0

-4,6

-0,5

3,3

4,3

3,5

-1,3

-5,3

-8,9

-17,2

Бусин-ци

-18,9

-16,2

-11,7

-3,6

0,9

5,0

6,6

5,2

0,5

-3,5

-7,6

-15,0

Таблица 4

Средна месечна денонощна амплитуда на температурата на въздуха (o С).
Станция

І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Год.

Трън


10,5

11,0

11,6

13,5

13,9

14,1

15,9

17,3

17,0

14,7

10,7

9,7

13,3

Бусинци


9,2

9,3

10,3

11,7

12,2

12,7

14,4

14,9

14,7

12,5

9,2

8,6

11,6

Таблица 5


Дата на началото и края на периодите с устойчиво задържане на температурата на въздуха над 0,5,10,15 o С.

Станция

0o С

5o С

10o С

15o С

Период

Начало

Край

Начало

Край

Начало

Край

Начало

Край
Трън

21 фев.

11 дек.

27 март

19 ное.

25 апр.

6 окт.

3 юни

31 окт.

Бусинци

20 фев.

14 дек.

26 март

27 ное.

21 апр.

13 окт.

1 юни

11 септ.

Таблица 6Каталог: content -> downloads
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> Указания: Попълвайте листа за отговори с химикал
downloads -> Указания: Попълвайте листа за отговори с химикал
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> Математическа гимназия “баба тонка” – русе
downloads -> ГР. Трън кметство: трън секция 004 Обхват на секцията гр. Трън и с. Банкя адрес на избирателна секция: соу „Гео Милев”
downloads -> Заседание на Общински съвет Трън. На заседанието присъстваха 9 общински съветници от общ брой 11,отсъстваха Н. Кадънкова и Д. Борисова
downloads -> Автошарж Румен Горанов е ококорил очи за пъстроцветието на света под щастливия знак на съзвездието „Лъв


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница