Програма за опазване на околната среда е да постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми в общината и да се запази доброто състояние на околната средастраница1/8
Дата13.03.2017
Размер1.47 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

ЗА ОПАЗВАНЕ

НА ОКОЛНАТА СРЕДА

2016 – 2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ


СЪДЪРЖАНИЕ 1

2.Мрежи и системи за отпадни води 8

Раздел „Лечебни растения“ към ОПООС на Община Сатовча за 2016/2020 г. 23

23

ЧЕСТО СРЕЩАЩИ СЕ ВИДОВЕ 24

РЯДКО СРЕЩАЩИ СЕ ВИДОВЕ 28

Раздел „Управление дейностите по отпадъците“ към ОПООС на Община Сатовча за 2016/2020 г. 42

42

Раздел „Опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите“ към ОПООС на Община Сатовча за 2016/2020 г. 5555 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Общинската програма за опазване на околната среда е разработена в съответствие с чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и подлежи на приемане от общинския съвет. Тя е изготвена според Указанията на Министерство на околната среда и водите, относно структурата и съдържанието на общинските програми за опазване на околната среда.

Основното предназначение на общинската програма за опазване на околната среда е да постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми в общината и да се запази доброто състояние на околната среда.
 1. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРИРОДНИЯ ПОТЕНЦИАЛ
 1. Географско положение

Община Сатовча е една от административно-териториалните единици в страната, която е изградена съгласно Указ № 2295 от 22.12.1978 г. на Министерския съвет. Тя е разположена в югозападната част на България, в югозападните Родопи. Обхваща части от долината на река Места и от Югоизточната част на Дъбрашкия дял на Западните Родопи. На изток граничи с община Доспат, на запад с община Гърмен, на север с община Велинград, а на юг с Република Гърция и част от община Хаджидимово.

Общият брой на населените места на територията на Община Сатовча е 14, всички са села, обособени в 13 кметства и един административен общински център – село Сатовча с население 2 488 души. Най-отдалеченото населено място на общината от административния център е с. Годешево, което е на разстояние 28,8 км., а най-близкия град е гр. Гоце Делчев - 30 км. Областният център е гр. Благоевград и отстои на 130 км. – там се намират Областната администрация, Областната разплащателна агенция, поделенията на МОСВ - БДЗБР, а най-близкото поделение на МЗ - РЗИ е в гр. Гоце Делчев. От 2010 година, община Сатовча е към РИОСВ - гр. Смолян.

Общата площ на общината е 332 591 дка., от които 138 906 дка (41.5%) са земеделски фонд, Горският фонд обхваща 186 156 дка. (56%), 6668 дка (2%) принадлежат към Фонда на населените места и урбанизираните територии, 1027 дка (0.3%) от територията й е заета от водни течения и водни площи и 834 дка. (0.2%) принадлежат към Фонда за транспорта и другите територии. Обработваемата земеделска земя възлиза на 82 072 дка. На човек от общината се падат по 4.75 дка обработваема земеделска земя, а основни селскостопански култури, отглеждани в частните земеделски стопанства, са тютюнът и картофите.

Релефът е планински и полупланински, който във високите части преминава в хълмист. Средната надморска височина е 1000м . Най-високата точка е връх “Унден” – 1668м.

В геоложко отношение землището на общината е представено преди всичко от скали, гранити, риолити и пясъчници. Около селата Плетена и Кочан се срещат азбест и слюда. Недалеч от с. Плетена се намират и залежи от талк. Магнезий се среща в с. Жижево. Гнайсите и изветрелите мрамори също не са рядкост. Съществуват и локални залежи на въглища, но без промишлено значение.

Голям интерес представляват гнайсите в землищата на селата Плетена, Долен и Крибул, които са с много добри декоративни качества, с възможности за полиране и издръжливи на атмосферните условия. Използват се за облицовка на сгради.

Преобладават иглолистните гори (бор, смърч, черен бор, ела, бяла мура). В широколистните гори, преобладават видовете – бук, бреза и летен дъб, благун. Най голямо участие от иглолистните има белия бор – 56,4%, следван от смърча – 9,5%, черния бор, елата и бялата мура. От широколистните видове най-голямо е участието на бука – 6,0%, следван от брезата – 5,6%, зимния дъб – 4,2% и благуна. По-голямата част от горите са държавна собственост и се стопанисват от Държавно ловно стопанство “Дикчан” – село Сатовча. Има също така общински и частни гори. Горите са обект на ловен туризъм, от тях се добива дървесина, берат се диворастящи гъби и билки. Освен това, горите имат важни противоерозионни, водоохранни и други защитни функции. Общата площ на защитните и рекреационните гори и земи в Държавния горски фонд е 1536,4 ха или 8,5%. Общата площ на горите в защитени територии е 115,8 ха. Организирана и целенасочена дейност по отношение на ползването и възпроизводството на ресурсите от лечебни растения в ДГФ се забелязва едва в последно време.

Климатът е преходно-средиземноморски с подчертано планинско влияние във високите части. Средната годишна температура е 10°С, през зимата се образуват температурни инверсии. Средната януарска температура се движи според надморската височина между 0° до 7°С. Лятото е топло и слънчево. Средната годишна максимална температура по долината на река Места е 32-36°С, а в среднопланинската част 23-32°С.

Преобладават есенно-зимните и пролетно-летните валежи. Сезоните са ясно изразени - лятото е топло, а зимата - умерено студена.
 1. Национални паркове и защитени територии

  На територията на община Сатовча има няколко обекта, които са със статут на защитени територии: 

Резерват “Конски дол”, разположен на територията на община Сатовча, разположен на североизток от село Плетена при надморска височина от 1 600м с площ от 32.5 ха. Той обхваща вековна смесена гора от ела, смърч и бук. Някои дървета са високи около 54м. Резерватът не е основно проучен.

Резерват “Тъмната гора”, разположен на границата между община Сатовча и община Гърмен.

Резерват за подборен отстрел “Дикчан”, собственост на ДЛС “Дикчан” – село Сатовча.

Защитена местност “Бачища”, разположена в землището на село Сатовча. 

Вековни дървета – защитени дървета на територията на община Сатовча има само в село Годешево. Там се намира чинар, който е на възраст над 400 години. Висок е 25м и има обиколка 4.80м. Обявен е за защитен обект през 1985 година. 

Исторически забележителности – Културно-исторически резерват село Долен. Село Долен се намира на 9 км западно от село Сатовча и на 26 км североизточно от град Гоце Делчев. Долен е селище с паметници на културата от национално значение. Обявено през 1977г. със статут на исторически и архитектурен резерват. Включва територията на село Долен със 70 паметника на културата от Възраждането. 

На територията на общината има над 10 Римски мостове. 


 1. Водни ресурси

Община Сатовча попада в Западнобеломорски район и по-точно във водосбора на притоците на река Места, реките Сатовчанска Бистрица (с.Сатовча), р. Кочанска (с. Кочан), р. Марулевска (с. Ваклиново), р. Фърговска (с. Фъргово) и р. Дяволски дол (Шейтан дере), както и на притоците на река Доспатска – р. Осинска (с. Осина) и р. Жижовска (с. Жижево).


Водните ресурси в района включват плитко-залягащи води. Всички водоеми могат ефективно да се използват за напояване.
Населено място

Водоеми

Име на водния обект, от който се захранва /канал, дере, река

Предназначение

САТОВЧА

1.

Сивек

Дере

Поливане

2.

Милушица

Дере

Поливане

3.

Жидово

Дере

Поливане

4.

Полени

Дере

Поливане

5

Брезака

Дере

Поливане

6.

Милушица

Дере

Поливане

КОЧАН

1.

Стара ливада

Дере

Поливане

2.

Полени

Дере

Поливане

3.

Кравек

Дере

Поливане

4.

Проданица

Дере

Поливане

5.

Стара ливада

Дере

Поливане

СЛАЩЕН

1.

Поточето

Дере

Поливане

2.

Чешмите

Дере

Поливане

3.

Гъстака

Дере

Поливане

ВЪЛКОСЕЛ

1.

Джовака

Дере

Поливане

2.

Чардака

Дере

Поливане

3.

Горни ливади

Дере

Поливане

4.

Долни ливади

Дере

Поливане

5.

Мокрен

Дере

Поливане

6.

Мокрен – горен

Дере

Поливане

7.

Кореше

Дере

Поливане

ВАКЛИНОВО

1.

Проданица

Дере

Поливане

2.

Балтога

Дере

Поливане

ДОЛЕН

1.

Сливница

Дере

Поливане

2.

Панчарево

Дере

Поливане

ЖИЖЕВО

1.

Валчовица

Дере

Поливане

2.

Стойковица

Дере

Поливане

КРИБУЛ

1.

Ливади

Дере

Поливане

2.

Полени

Дере

Поливане

ГОДЕШЕВО
Поляни

Дере

Поливане
Молови ябълки

Дере

Поливане

ТУХОВИЩА
ВрисФЪРГОВО
Луковица


Всички населени места на територията на общината са водоснабдени с питейна вода. Близо 70% се консумира от населението, следващите по големина консуматори са промишлеността и услугите.


В община Сатовча се срещат следните проблеми:

 • независимо от високата степен на изграденост на водоснабдителната мрежа не е постигнато оптимално задоволяване на нуждите от питейна вода;

 • недостиг на питейна вода за част от населените места от общината.


Насоките за развитие са:

 • модернизация и разширение на водопроводната мрежа;

 • обезпечаване с достатъчно водни ресурси на изградените водоснабдителни системи чрез изграждане и регулиране на водите.
 1. Въздух

От метеорологичните параметри, влияещи върху нивото на замърсяване на приземния слой с аерозоли и газообразни вредни вещества, особено голяма роля имат: температурата на въздуха, неговата влажност, скорост, посока на вятъра, интензивността на турбулентния обем и др.

Територията на общината попада в умерено-континенталната подобласт на Европейската климатична област. Характерни за тази област е средна скорост на вятъра 1-2 м./сек. и високи валежни суми, които осигуряват добро разсейване и самоочистване на атмосферния въздух.

Качеството на въздуха е последица от комбинираното действие на много и разнообразни фактори. Нивото на замърсяване на въздуха се определя както от количеството емисии от различните източници, така и от характера на разсейване на въздуха.

В територията на община Сатовча няма големи промишлени замърсители и може да се каже, че районът е екологично чист. Частичното замърсяване на въздуха се дължи предимно на битови източници, прах и дим от изгаряне на битови изгаряния, остарелият и увеличен по количество автомобилен парк.


 1. Гори и растителност

Горският фонд обхваща по-голямата част от територията на общината, като заема 18798,3 ха. Управлението на дейностите, свързани с горите и техните ресурси, се осъществяват от Държавно ловно стопанство (ДЛС) – Дикчан, с. Сатовча. Функциите му обхващат организацията, координацията и контрола на дейностите по възпроизводството, ползване и опазване на горския фонд и дивеча.

Преобладават иглолистните гори (бор, смърч, черен бор, ела, бяла мура). В широколистните гори, преобладават видовете – бук, бреза и летен дъб, благун.

Най голямо участие от иглолистните има белия бор – 56,4%, следван от смърча – 9,5%, черния бор, елата и бялата мура. От широколистните видове най-голямо е участието на бука – 6,0%, следван от брезата – 5,6%, зимния дъб – 4,2% и благуна.

По-голямата част от горите са държавна собственост и се стопанисват от Държавно ловно стопанство “Дикчан” – село Сатовча. Има също така общински и частни гори.

Горите са обект на ловен туризъм, от тях се добива дървесина, берат се диворастящи гъби и билки. Освен това, горите имат важни противоерозионни, водоохранни и други защитни функции.

Общата площ на защитните и рекреационните гори и земи в Държавния горски фонд е 1536,4 ха или 8,5%. Общата площ на горите в защитени територии е 115,8 ха.

Организирана и целенасочена дейност по отношение на ползването и възпроизводството на ресурсите от лечебни растения в ДГФ се забелязва едва в последно време. 1. Населени места

Административно – териториалното делене на община Сатовча включва 14 населени места, както следва: с. Боголин, с. Ваклиново, с. Вълкосел, с. Годешево, с. Долен, с. Жижево, с. Кочан, с. Крибул, с. Осина, с. Плетена, с. Сатовча, с. Слащен, с. Туховища , с. Фъргово. Общо населените места и другите урбанизирани територии заемат площ от 332 591 дка .
 1. Население

Община Сатовча по НБД (национална база данни) към март 2016г., наброява 19 001 жители. В състава и влизат три етнически групи - турци, българи и роми.


Разпределение на населението по населени места
Населено място

Брой жители

1.

с. Боголин

471

2.

с. Ваклиново

1300

3.

с. Вълкосел

2790

4.

с. Годешево

981

5.

с. Долен

397

6.

с. Жижево

370

7.

с. Кочан

3454

8.

с. Крибул

408

9.

с. Осина

639

10.

с. Плетена

2019

11.

с. Сатовча

2488

12.

с. Слащен

2328

13.

с. Туховища

874

14.

с. Фъргово

482

ОБЩО:

19 001
 1. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Състоянието на компонентите на околната среда във всяко населено място се следи от РИОСВ – гр. Смолян, която е териториално поделение на МОСВ.
 1. Водоснабдителни мрежи

Всички населени места на територията на общината са водоснабдени. Близо 70% се консумира от населението, следващите по големина консуматори са промишлеността и услугите.

Община Сатовча се водоснабдява от местни водоизточници, които се намират на нейна територия. Всички села са водоснабдени.
Изводи:


 • независимо от високата степен на изграденост на водоснабдителната мрежа не е постигнато оптимално задоволяване на нуждите от питейна вода;

- недостиг на питейна вода за част от населените места от общината.
Насоките за развитие са:

 • обезпечаване с достатъчно водни ресурси на изградените водоснабдителни системи чрез изграждане и регулиране на водите;

 • намаляване на ползването на питейни води за поливни нужди за сметка на увеличаване ползването на условно чисти води за промишлени нужди.

Количество на питейните води, които ВиК осигурява за населените места от община Сатовча 1. Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница