Програма за опазване на околната среда на община антоново 2009- 2013 гстраница7/9
Дата22.12.2018
Размер1.77 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Главна стратегическа цел:

ДА СЕ ПОСТИГНАТ СТАБИЛНИ ТЕМПОВЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И по-високи СТАНДАРТИ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА.

Подцели:

 • ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА ДА ЖИВЕЯТ В ОКОЛНА СРЕДА, КОЯТО НЕ ДОПУСКА РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ;
 • ЖИТЕЛИТЕ И ГОСТИТЕ НА ОБЩИНАТА ДА ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЪЛНОЦЕНЕН ОТДИХ СРЕД ПРИРОДАТА;
 • ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНАТА ДА ЖИВЕЯТ В ЧИСТ И ОЗЕЛЕНЕН ГРАД
 • ЖИТЕЛИТЕ, ГОСТИТЕ И ПРЕДПРИЯТИЯТА В ОБЩИНАТА ДА СА ОСИГУРЕНИ С НЕОБХОДИМОТО КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ВОДА
 • ДА СЕ ДОСТИГНЕ КАЧЕСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, КОЕТО ДА ПОДПОМОГНЕ РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
 • ЗАПАЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ ОТ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ, ГЪБИ, ДИВИ ПЛОДОВЕ И ДР. ПОДОБНИ РЕСУРСИ • ЗАПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ РЕСУРСИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

Реализацията на тези подцели следва да се осъществят чрез комплекс от специфични стратегически цели, които са: 1. До края на 2010 г. да се запази доказаното добро качество на атмосферния въздух.

При анализа на сектора не бяха идентифицирани сериозни проблеми. Но доколкото “въздуха” е определящ компонент на околната среда за постигане на горните цели е необходимо да се направят най-малко две неща:

а. да се предприемат превантивни мерки за недопускане влошаване качеството на атмосферния въздух;

б. да се изгради система която да позволява доброто качество на атмосферният въздух да бъде доказано чрез съответните измервания. • Индикатор за постигане на целта е всяко измерване на съдържанието на вредни вещества в атмосферния въздух да е под пределно допустимите концентрации. • Източник на информация – РИОСВ – Шумен. 1. До края на плановия период да се обезпечи необходимото количество вода за населението и бизнеса във всички населени места в общината
 • Индикатор за постигане на целта е във всички населени места в общината да не се въвежда режим на водата.

 • Източници на информация: фирма “ВиК”; кметове на кметства.
 1. Подобряване ефективността при управлението на отпадъците на територията на общината до 2009 г.


Индикатори за постигане на целта: приемане на актуализирана програма за управление на отпадъците; намалено количеството депонирани битови отпадъци на един жител; да са отстранени старите замърсявания и да не са образувани нови такива; да е увеличен процента на населението на общината, обхванато от организирано сметоизвозване; отпадъците от


 • животновъдството да се изхвърлят само на определените за това места; да бъдат изградени центрове за компостиране.

 • Източници на информация: кметове на кметства; кмет на община; фирми, които осъществяват услугите по сметоизвозване и поддържане на общинските сметища4. До края на 2009 година да са завършени всички изискуеми от закона дейности, свързани с управлението на водите и да е завършил строежа на Градската пречиствателна станция за отпадни води. • Индикатори: създаден е регистър на кладенците на територията на общината; езерата и язовирите, водостопанските съоръжения и системи са с установена собственост, актувани са в съответствие с изискванията, учредено е правото на ползване в съответствие с нормативните изисквания; издадени са разрешителните за водоползване и/или ползване на водните обекти в съответствие със Закона за водите; определени са условията и редът за общо водоползване и ползване на водните обекти публична държавна и публична общинска собственост, в т.ч.:обявени са водните обекти, предоставени за общо водоползване и ползване с определяне местата за тази цел; определени са изискванията, условията или забраната за определен вид общо водоползване или ползване; определени са обхватът и предназначението на принадлежащите земи към водните обекти, предоставени за общо използване; намалено е годишното

количество на изпусканите непречистени отпадъчни води; изградена е Градската пречиствателна станция за отпадни води. • Източници на информация: За обектите публична държавна собственост – областния управител; за водите общинска собственост – кмета на общината; за издадените разрешителни за водоползване и ползване на водните обекти – РИОСВ; за количеството на изпусканите отпадъчни води – РИОСВ; за регистъра на кладенците – кмета на общината.5. Да се изгради система за обществен контрол и активно включване на населението в дейностите по изпълнение на програмата за опазване на околната среда. • Индикатор за постигане на целта е създаването на общински консултативен екологичен съвет, ръководен от кмета на общината.

 • Източници на информация: Общинска администрация, Председателя на Общинския съвет, екологични НПО.6. Привличане на външни финансирания в размер поне два пъти по голям спрямо дела на община Антоново през 2010 г. и разширение на този показател през следващите години.


 • Индикатор за постигане на целта – получаване на финансирания по проекти свързани с опазване на околната среда на обща стойност минимум два пъти по голям от стойността вложена от общината.

 • Източници на информация: Анали за всички идентифицирани външни източници на финансиране и мястото на община Търговище в общото финансиране.

 1. До 2010г. да се създадат условия в селското стопанство за производство на екологично чиста селскостопанска продукция.

 • Индикатор за постигане на целта – създадени условия в селското стопанство за производство на екологично чиста селскостопанска продукция.

 • Източници на информация: Общинска администрация.
 1. До 2011г. да се изгради депо за строителни отпадъци на територията на общината.
 • Индикатор за постигане на целта – създадено съгласно изискванията на регламентиращите документи депо за строителни отпадъци. • Източници на информация: Общинска администрация.


9. Да се извърши рекултивация на физически нарушените терени.


 • Индикатор за постигане на целта – наличие на рекултивирани терени.

 • Източници на информация: Общинска администрация.


10. До края на 2010г. да се създадат условия и организация за управление на лечебните растения на територията на общината.


 • Индикатор за постигане на целта – изградена ефективно действаща система за наблюдение и оценка на диворастящите лечебни растения по отношение на състоянието и ползването им.

Източници на информация: Общинска администрация

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ


1. До края на 2013 г. да се запази доказаното добро качество на атмосферния въздух.ДЕЙНОСТ

ЗАДАЧА

ОТГОВОРНИК

НАЧАЛЕН И КРАЕН СРОК

ФИНАНСИРАНЕ ВЪЗМОЖНИ ИЗТОЧНИЦИ/ НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА

ИНДИКАТОР

ЕФЕКТ

1

2

3

4

5

6

7

1. Реализация на общинската програма за енергийна ефективност за дейности на издръжка на общинския бюджет

1.1.Разработване на програма за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници

1.2. Преоборудване на термични производствени съоръжения, потребяващи ел.енергия и течно гориво за ползване на природен газ. При доказана целесъобразност монтиране на когенератори за големите потребители на природен газ.

1.3.Преструкториране на електропотреблението в полза на нощната енергия, увеличаване дела на битовата газификация .

1.4. Топлинно саниране на големите обществени сгради (задължително по Закона за енергийна ефективност)внедряване на слънчеви колектори и други.

1.5. Централизирано топлоснабдяване Преминаване от ел.енергия и течни горива на газифицирани топлинни източници.

1.6. Разширяване дела на транспортните средства, работещи на екологични горива.

1.7.Стимулиране на ползването на алтернативни/възобновяеми енергийни източници (чрез масово информиране за предимствата и възможностите)

1.8. Автоматизирано управление и контрол на съоръженията на зърнобазите, сушилните за зърно /преминаване от ел.енергия и течни горива на газови съоръжения/, поддържане в добро техническо състояние селскостопанските тягови агрегати.

Директор ДИЕ

Старши експерт ООС

Организации, извършващи дейности в областта на селското стопанство


05.08.

2009 –20.12.

2011

05.08.2009 –20.12.2011
Общински бюджет

ПУДООС; НДЕФ

Собствени средства


Намаляване на енергоемкостта с около 35% спрямо сегашното състояние.


Прилагането на мерки за енергийна ефективност в широкоспектърната общинска икономика е довело до повишаване конкурентноспособността на предлаганите изделия и услуги и е фактор за допълнително оживяване на стопанския живот на територията на Общината. 1. До края на плановия период да се обезпечи необходимото количество вода за населението и бизнеса във всички населени места в общината.


ДЕЙНОСТ

ЗАДАЧА

ОТГОВОРНИК

НАЧАЛЕН И КРАЕН СРОК

ФИНАНСИРАНЕ ВЪЗМОЖНИ ИЗТОЧНИЦИ/ НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА

ИНДИКАТОР

ЕФЕКТ

1

2

3

4

5

6

7

1.Разработване на план за решаване проблемите с осигуряване необходимото количество вода в общината

1.1.Идентифициране на проблемите за всяко населено място в общината от гл.точка осигуряване на необходимото количество вода, намаляне загубите от пренос и рехабилитация на наличните водоисточници; изясняване на причините за съществуващите проблеми; разработване на план с мерки за населените места на територията на общината.

Кмета съвместно с

управителя на“ВиК” ООД гр. Търговище

05.1.2009 –

31.12.2013
“ВиК” ООД гр. Търговище


Анализът е извършен; разработен е план за решаване на проблемите с конкретни срокове, мерки и необходими средства

Гарантиране сигурност за развитието на туризма, бизнеса и комфорта на населението
2.Реализация на плана по т.1.

2.1.Изготвяне на проектни решения
2.2.Осигуряване на необходимите средства
2.3.Реализация на мерките и проектните решения

“ВиК” ООД гр. Търговище
Общината – при необходимост от по-голяма инвестиция

“ВиК” ООД гр. Търговище

За средства осигурени от ДБ – общината – Зам. кмет


2010

2010


2010 - 2013

За по-голяма инвестиция – ДБ- предложението е от общината до МРРБ и до МФ – за включване в Приложение 5 на Закона за ДБ

Средствата са осигурени

Мерките са осъществени; осигурено е необходимото количество вода

3. Изготвяне програма за действие за изграждане на допълнителен капацитет за съхранение на вода, алтернативни източници за водоснабдяване и намаляне загубите на вода.1.Набелязване необходимите приоритети в програмата.

Зам. кмет

2009

2010


Бюджети на МРРБ, МОСВ и общината

Достатъчно количество питейна вода за населението. Намаляне загубите на вода с 30%.
4. Рационално използване на водните ресурси от стопанските сектори и обществото

4.1. Разработване и прилагане на финансови механизми за насърчаване на практиките за пестене на вода в селското стопанство.

фирми

2013

РБ, Структурни фондове
Намаляване загубите на вода в стопанския сектор5. Предоставяне стимули за повторно и оборотно използване на вода от индустрията и енергетиката


5.1. Пълно прилагане на разрешителен режим за водоползване, включително изисквания за пестене на вода от стопанските субекти


Басейнова дирекция, индустриални предприятия


постоянен


ПУДООС, фирми% на оборотно използвана вода от общо използваната вода в индустрията и енергетиката

Нарастване дела на повторно/оборотно използваната вода


6. Насърчаване на обществеността да използва практики за допълнително спестяване на вода

6.1.Създаване и налагане на ценова политика, която гарантира, че цената за водоснабдяване и канализация за бита напълно ще отразява направените разходи

6.2. Ежегодно провеждане на образователни кампании за обществеността с цел насърчаване практиките за пестене на вода“ВиК” ООД гр. Търговище

зам. кметпостоянен

постояненБюджетни средства на МОСВ
Общински бюджет

Намалено среднодневно потребление на вода на човек от населението

Създадена нова ценова политика

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Монтанска област дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> И н т е р п р о д ж е к т e о о д
2018 -> С т а н о в и щ е от подп доц д-р инж. Станчо Георгиев Станчев
2018 -> Великден в малта директен полет от София 06. 04 – 09. 04. 2018
2018 -> O nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja I vaspitanja
2018 -> Област Монтана Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> 1. Хомеостаза. Нервни и хуморални механизми на телесната хомеостаза. Видове регулаторни системи
2018 -> Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
2018 -> Конкурс за детска рисунка 17. 30, Народно читалище „Съгласие 1862" фоайе Вечерен бал с маски 19. 00, зала „Съвременност" в Културно-информационен център „Безистен"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница