Програма за опазване на околната среда на община антоново 2009- 2013 гстраница9/9
Дата22.12.2018
Размер1.77 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

6. Привличане на външни финансирания в размер поне два пъти по голям спрямо дела на община Антоново през 2009-2013 г. и разширение на този показател през следващите години
ДЕЙНОСТ

ЗАДАЧА

ОТГОВОРНИК

НАЧАЛЕН И КРАЕН СРОК

ФИНАНСИРАНЕ ВЪЗМОЖНИ ИЗТОЧНИЦИ/ НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА

ИНДИКАТОР


ЕФЕКТ

1

2

3

4

5

6

7

1 Усъвършенстване на дейността на работната група, специализирана в изготвянето на проекти

1.1.Да се повиши професионализма на специалистите, които редовно следят за проекти, финансирани от национални или международни организации;


Кмета на общината


01.2010 – 12.2013

Общински бюджет

Усъвършенстване дейността на действаща та работна група.

Реализация на Общинската програма за опазване на околната среда

2. Въвеждане на система за информация за тенденции в развитието на екологията и възможните ползи,които може да донесе за общината.

2.1. Координация и сътрудничество със РИОСВ гр. Шумен, РИОКОЗ гр. Търговище и др.

2.2. Създаване на трайни и полезни контакти с екологични НПОДиректор СА

Старши експерт ООС1.01.2010 – 12.2013
Наличие на Рамково споразумение с НПО

7. До 2013г. да се създадат условия в селското стопанство за производство на екологично чиста селскостопанска продукция.

ДЕЙНОСТ

ЗАДАЧА

ОТГОВОРНИК

НАЧАЛЕН И КРАЕН СРОК

ФИНАНСИРАНЕ ВЪЗМОЖНИ ИЗТОЧНИЦИ/ НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА

ИНДИКАТОР

ЕФЕКТ

1

2

3

4

5

6

7

1. Разработване на концепция за развитие на екоземеделието в общината

1.1.Идентифициране на потенциала за развитие на екоземеделие;

1.2. Създаване на концепциятаДиректор СА

Старши експерт01.2010 – 06.2011

Общински бюджет

Наличие на концепция2. Реализация на концепцията

2.1. Реализиране на мероприятията, залегнали в концепцията

Кмета на общината


2009 - 2013

Общински бюджет
8. До 2013г. да се изгради депо за строителни отпадъци на територията на община АнтоновоДЕЙНОСТ

ЗАДАЧА

ОТГОВОРНИК

НАЧАЛЕН И КРАЕН СРОК

ФИНАНСИРАНЕ ВЪЗМОЖНИ ИЗТОЧНИЦИ/ НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА

ИНДИКАТОР

ЕФЕКТ

1

2

3

4

5

6

7

1. Създаване на концепция за изграждане на депо за строителни отпадъци

1.1. Създаване на концепция за изграждане на депо за строителни отпадъци

Кмета на общината Директор СА

Старши експерт


01.2009 – 06.2013Общински бюджет

Създадена концепция2. Разработване на проект за изграждане на депо за строителни отпадъци.

2.1. Разработване на проект за изграждане на депо за строителни отпадъци.

Директор СА

Старши експерт07.2009 12.2013

Общински бюджет

Наличие на проект
3. Реализация на проекта.

3.1. Реализиране на мероприятията, залегнали в проекта.

Кмета на общината

Директор СА
2009 - 2013

Общински бюджет, МОСВ, други фин. източници

Наличие на депо за строителни отпадъци
9. Да се извърши рекултивация на физически нарушените терени.ДЕЙНОСТ

ЗАДАЧА

ОТГОВОРНИК

НАЧАЛЕН И КРАЕН СРОК

ФИНАНСИРАНЕ ВЪЗМОЖНИ ИЗТОЧНИЦИ/ НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА

ИНДИКАТОР


ЕФЕКТ

1

2

3

4

5

6

7

1. Рекултивация на физически нарушените терени.

1.1. Разработване на проект

1.2.Реализация на проектаДиректор СА

Старши експерт

Директор СА

Старши експерт07.2009

2009 –


2013

Общински бюджет

ПУДООС – стойноста се установява при разработване на проектаРазработен проект

Дейностите по проекта са изпълнени


Наличие на ре култивиран терен2. Рекултивация на депата за твърди битови отпадъци в населените места в общината.

2.1. Разработване на проекти за рекултивация на съществуващите депа за ТБО в населените места в общината.
2.3. Реализация на проектите за рекултивация на съществуващите депа за ТБО в населените места в общината.

Директор СА

Старши експерт

Директор СА

Старши експерт
2010

2013Общински бюджет
Общински бюджет, МОСВ, други финансови источници

Наличие на проект


Рекултивирани депа за ТБО

10. До края на 2013г. да се създадат условия и организация за управление на лечебните растения на територията на общината.

ДЕЙНОСТ

ЗАДАЧА

ОТГОВОР

НИК

НАЧАЛЕН И КРАЕН СРОК

ФИНАНСИРАНЕ ВЪЗМОЖНИ ИЗТОЧНИЦИ/ НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА

ИНДИКАТОР

ЕФЕКТ

1

2

3

4

5

6

7

1. Изграждане на система за наблюдение и оценка на диворастящите лечебни растения по отношение на състоянието и ползването им.

1.1.Идентифициране на местата за всяко населено място в общината, където има диворастящи лечебни растения и определяне на данни за разпространението и за основните запаси на съответния. вид, данни за биологичните особености и размножаването на видовете, данни за възможностите за черпене и ротация на естествените находища, данни за охрана на генофонда и препоръки за защитни мерки

Директор СА

Старши експерт
01.2009 – 30.08.2013

Общински бюджет, МОСВ, други финансови источници

изградена ефективно действаща система за наблюдение и оценка на диворастящите лечебни растения по отношение на състоянието и ползването им.1

2

3

4

5

6

7

2. Създаване на организация за управление на лечебните растения на територията на общината в съответствие с изискванията на Закона за лечебните растения.

2.1. Изграждане на регионален център за изкупуване и съхранение на лечебни растения и отдаването му на концесия.

2.2. Периодичен контрол на организацията на отглеждането, брането и съхранението на лечебните растения на територията на общината.Директор СА

Старши експерт


Старши експерт РИОСВ2009 –

2013
2009 –

2013


Общински бюджет

Финансиращи институции


заплащане от нарушителите при наложени санкцииНаличие на регионален център за изкупуване и съхранение на лечебни растения
Констативни протоколи за извършени проверки


VІІ. Система за мониторинг и контрол
Целта на мониторинга е да отбелязва отклоненията от плана достатъчно рано, за да бъде възможно тяхното коригиране, преди последствията от тях да станат толкова сериозни, че да не могат да бъдат преодолени.

Това, което е важно в случая и не бива да бъде забравяно, е необходимостта мониторингът да бъде извършван достатъчно често, за да могат да бъдат коригирани отклоненията от направените планове. В практически порядък системата на мониторинга трябва да отговаря на поставените задачи.

Определянето кога да се извършват наблюденията е творчески процес, който следва да отчита много фактори свързани със същността на програмата, но и да се съобразява с финансовите възможности на осъществяващия го, тъй като от практиката е добре известно, че този процес е изключително скъп и трудоемък.

Освен като финансова поносимост предлаганата система на мониторинг трябва да отговаря и на други изисквания, някои от които са: 1. Системата трябва да бъде разбирана от хората, които ще я използват и ще получават информация от нея.

 2. Системата трябва да съобщава за отклоненията от плана през определени интервали от време, така че да бъде възможно предприемането на корективни действия преди последиците да са станали прекалено сериозни.

 3. Тя трябва да посочва характера на корективните действия, които да върнат проекта обратно към плана.

 4. Системата трябва да бъде езиково и визуално оформена (посредством думи, картини, графики или други методи), така че да е лесна за четене и разбиране.

 5. Системата за управленски контрол трябва да бъде разработена с активното участие на всички хора и групи, включени в проекта.

Много важен въпрос при разработването на системата за програмен мониторинг и контрол е този, свързан с периода, в който следва да се планират отделните действия. В практиката този период е периода от стартирането до времето, предвидено за актуализация на програмата. От тази гледна точка актуализацията се явява рамка за системата на мониторинг. От друга страна, при изграждането на системата за мониторинг и при планирането на различни коригиращи действия, следва да се предвиди и възможност при големи отклонения от първоначално очакваното да се извърши актуализация на програмата за опазване на околната среда, което да я направи адекватна с променените условия било те външни или вътрешни.

В структурата на Общинска администрация -Антоново като орган на изпълнителната власт, пряко ангажирана с дейностите по опазване на околната среда е Дирекция “Строителство и архитектура”. Към Дирекцията има назначени ст.експерт “Опазване на околната среда”, ст. специалист “Хигиена и комунално стопанство” и гл. специалист “Озеленяване”. Към Общински съвет – Антоново като орган на местното самоуправление, са създадени Постоянни комисии “Общинска собственост, финанси и законност” и “Аграрна политика и ТСУ”. На заседания комисиите разглеждат представените материали или докладни записки и приемат становища, по въпроси свързани с опазване на околната среда, които се представят на Заседание на Общинския съвет.

Общинският съвет е този, който обсъжда и взема решение за определяне размера на местните данъци и такси, в това число и на такса ‘битови отпадъци’ по Закона за местните данъци и такси.

Важна част от системата за мониторинг и контрол ще заема и общинският консултативен екологичен съвет под ръководството на кмета на общината, в който ще влизат и неправителствените организации.ИЗПОЛЗУВАНА ЛИТЕРАТУРА

 1. Климатичен справочник за НРБългария, т. ІV, С, 1984г.

 2. Климатичен справочник , т. 3, 1983г.

 3. Климатичен справочник. Валежи в България, БАН, 1990г.

 4. Йолевски М., Калоянова Р., Войнов В., Трашлиев Х., Почвена карта на България в мащаб 1:400 0001973г.

 5. Атлас на Народна Република България, С, БАН, 1974 – 84г.

 6. Нинов Н., Почвено – географски райони, 1982г.

 7. Гълъбов В., География на България, Физическа география, С, БАН, 1982г.

 8. Гълъбов Ж., Природни условия и ресурси, С, БАН, 1982г.

 9. Бондев И., Ботаника – географско райониране, С, БАН, 1982г.

 10. Бондев И., Хорологичен атлас на лечебни растения в България, С, Ак. Издателство “Проф. М. Дринов”, 1995г.

 11. Георгиев Г. Зоогеографски райони на България, С, БАН, 1982г.

 12. Пешев Ц., Бозайници, изд. “Г. Бакалов”, Варна,1978г.

 13. Симеонов С., Птици, изд. “Г. Бакалов”, Варна,1978г.

Нормативни документи

 1. Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.91/25.09.2002 г.)

 2. Закон за водите (обн., ДВ, бр.67/27.07.1999 г)

 3. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти (обн. ДВ, бр.10/04.02.2000г.)

 4. Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.86/30.09.2003 г.)

 5. Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр.45/28.05.1996г.)

 6. Закон за подземните богатства (Обн. ДВ, бр.23/12.03.1999г.)

 7. Закон за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.)

 8. Закон за лечебните растения (обн. ДВ, бр. 29/ 07.04.2000 г.)

 9.  Закон за защитените територии (обн. ДВ, бр.133/11.11.1998 г.)

 10. Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения, приета с ПМС №62/12.03.2003г. (обн. ДВ, бр.26/2003г.)

 11. Наредба № 2 от 16.10.2000 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (обн. ДВ, бр.87/2000 г.)

 12. Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (обн. ДВ, бр.97/2000 г.)

 13. Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн. ДВ, бр.19/09.03.2004 г.)

 14. Наредба за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства (обн. ДВ, бр.98/2001г.)

 15. Наредба № 2 от 19 февруари 1998 година за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници (обн. ДВ, бр. 51/1998г.)

 16. Наредба №6 от 26 март 2007 година за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн. ДВ, бр.31/1999г.)

 17. Наредба №7 от 3 май 2008 година за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр.45/1999г.)

 18. Наредба 7 от 21.03.2009 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации


Програмата е приета с Решение № 155 по Протокол № 24 от проведено заседание на Общинския съвет на 30.07.2009 год.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Монтанска област дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> И н т е р п р о д ж е к т e о о д
2018 -> С т а н о в и щ е от подп доц д-р инж. Станчо Георгиев Станчев
2018 -> Великден в малта директен полет от София 06. 04 – 09. 04. 2018
2018 -> O nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja I vaspitanja
2018 -> Област Монтана Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> 1. Хомеостаза. Нервни и хуморални механизми на телесната хомеостаза. Видове регулаторни системи
2018 -> Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
2018 -> Конкурс за детска рисунка 17. 30, Народно читалище „Съгласие 1862" фоайе Вечерен бал с маски 19. 00, зала „Съвременност" в Културно-информационен център „Безистен"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница