Програма за опазване на околната среда на община Стралджа 2014-2020г. Община стралджа, област ямболстраница1/9
Дата09.09.2016
Размер1.54 Mb.
#8568
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Общинска програма за опазване на околната среда на община Стралджа 2014-2020г.

ОБЩИНА СТРАЛДЖА , ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Стралджа, ул.”Хемус” № 12, тел. 04761/64-64,факс: 64-04 ,e-mail: straldjainf@yahoo.com
Проект!ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
2014 – 2020 г.

Дата на приемането и с акт на Общинския съвет гр. Стралджа, област Ямбол: ……………………………………..СЪДЪРЖАНИЕ:

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ.....................................................................................................3


ВЪВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………………………………4
І. РАЗДЕЛ ПЪРВИ:

ПРАВНА РАМКА ЗА ПОДГОТОВКА, ПРИЕМАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПООС……………....................5


II. РАЗДЕЛ ВТОРИ:

АНАЛИТИЧНА ЧАСТ...……………………………………………………………………………………………..6

1. ПРИРОДО-ГЕОГРАФСКА И ТЕРИТОРИАЛНО-АДМИНИСТРАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА...6

1.1. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ…………………………………………………….…............6

1.2. СЪСЕДНИ ОБЩИНИ…………………………………………………………………............7

1.3. РЕЛЕФ………………………………………………………………………………………….7

1.4. КЛИМАТ……………………………………………………………………………………….8

1.5. ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ…………………………………………………………………….8

1.6. КМЕТСТВА И НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНАТА……………………………………...8

2. ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОКОЛНАТА СРЕДА……………………............8 2.1. ВЪЗДУХ…………………………………………………………………………………….….8

2.2. ВОДИ……………………………………………………………………………………….…10

2.3. ОТПАДЪЦИ……………………………………………………………………………….….15

2.4. ПОЧВИ И НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ…………………………………………………….…….20

2.5. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ……………………………….…….21

2.6. ШУМ……………………………………………………………………………………….….26

2.7. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА……………………………………………..26

2.8. РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА……………………………………………………….…27

2.9. УПРАВЛЕНСКИ ФАКТОРИ………………………………………………………………..27

3. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ………………………………………………………………………..28

4. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА…………………………………………………………………30

5. БЮДЖЕТНО ОСИГУРЯВАНЕ…………………………………………………………………………32

6. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА……………………………………………………………….39

7. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ………………………………………………….……...41
ІІІ. РАЗДЕЛ ТРЕТИ:

СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ…………………………………………………………………………………………...43 1. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ

( SWOT АНАЛИЗ )……………………………………………………………………………………43

 1. ВИЗИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНАТА…………………………………………………..45

 2. ЦЕЛИ…………………………………………………………………………………………………...45

  1. ГЛАВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ……………………………………………………………...46

  2. СПЕЦИФИЧНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ……………………………………………………46

  3. ПРИОРИТЕТИ…………………………………………………………………………………....47


ІV. РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ:

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ………………………………………………………………………………………………50


V. РАЗДЕЛ ПЕТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА………………………………………………………..57


ПРИЛОЖЕНИЕ 1………………………………………….…………………………………………………………59

Списък на използваните съкращения
ГПСОВ Градска пречиствателна станция за отпадни води

ДАГ Държавна агенция по горите

ДГС Държавно горско стопанство

ДЛС Държавно ловно стопанство

ЗВ Закон за водите

ЗЗТ Закон за защитените територии

ЗЗШОС Закон за защита от шума в околната среса

ЗЛР Закон за лечебните растения

ЗМ Защитена местност

ЗМДТ Закон за местните данъци и такси

ЗМСМА Закон за местното самоуправление и местната администрация

ЗООС Закон за опазване на околната среда

ЗП Закон за почвите

ЗУО Закон за управление на отпадъците

ЗЧАВ Закон за чистотата на атмосферния въздух

ИАОС Изпълнителна Агенция по околна среда

МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МОСВ Министерство на околната среда и водите

НБ Национален бюджет

НПО Неправителствени организации

НСИ Национален статистически институт

НСОС Националната стратегия за околна среда

НПУО Национален план за управление на отпадъците

ОБ Общински бюджет

ОбА Общинска администрация

ОЕТК Общо европейски транспортен коридор

ОПОС Оперативна програма „Околна среда”

ОПООС Общинска програма за опазване на околната среда

ОПУО Общинска програма за управление на отпадъците

ОПРР Оперативна програма „Регионално развитие”

ОП ТГС Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество”

ПДК Пределно допустими концентрации

ПЗ Природна забележителност

ПРСР Програма за развитие на селските райони

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадни води

ПСПВ Пречиствателна станция за питейни води

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

РЕЦ за ЦИЕ Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа

РИОСВ Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите

РЗИ Регионална здравна инспекция

РДГ Регионална дирекция на горите

РЦУО Регионален Център за Управление на Отпадъците

РСУО Регионално сдружение за управление на отпадъците

ТСБ Териториално статистическо бюро

SWOT Анализ силни слаби страни, възможности и заплахи

ВЪВЕДЕНИЕ
Приемането на актуализираната програма за опазване на околната среда в Община Стралджа се налага поради изтичането срока на действие на съществуващата. Необходимостта от подобен стратегически документ, който засяга компонентите на околната среда, не съществува само заради законовата си форма, а е нужен за да се подобри качеството на живот, да се планират действията във връзка с опазването на околната среда, да се формулират приоритетите за дадена територия и конкретните проблеми.
ОСНОВАНИЕ
Програмата е разработена в съответствие с чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда.
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Програмата си поставя няколко основни цели:


 • Да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда на територията на общината, да установи причините и да предложи решения и действия за тяхното преодоляване;

 • Да използва природните дадености на територията на общината за развитие на икономически потенциал;

 • Да открои приоритетите в разглежданата област и да стикова общинските мерки с националните програми и стратегии;

 • Да се предвидят основните мерки, чрез които общината следва да изпълни задълженията си и реализира правомощията си, делегирани и от нормативните актове в областта на околната среда;

 • Да аргументира проектите на общината, предложени за финансиране от общински, национални и международни източници на финансиране

 • Да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, населението, НПО и предприятията на територията на общината за решаване на проблемите;

 • Да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси, като ги концентрира за решаване на най-приоритетните проблеми.


Местната власт, съсредоточава усилията си върху политиката за развитие на общината, като разполага с ясни цели, които са насочени основно към укрепване, усъвършенстване и развитие на условията за живот.
Програмата е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично допълвана съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното законодателството и други фактори със стратегическо значение.
Основният използван апарат в разработката е стратегическо планиране, почиващо на SWOT анализ. При разработка на програмата са взети предвид действащото екологично законодателство, действащи стратегии, програми и планове в областта на околната среда (Национална стратегия за околна среда 2009-2018, проект на Национален план за управление на отпадъците - 2014-2020, Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие, Общински план за развитие на община Стралджа 2014 – 2020г., както и общински наредби и правилници, засягащи околната среда).


І. РАЗДЕЛ ПЪРВИ: ПРАВНА РАМКА ЗА ПОДГОТОВКА, ПРИЕМАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПООС
Основание на правомощията на органите на местната власт по отношение на процесите на управление на околната среда се съдържа в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в който е посочено, че местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност, включително в сферата на опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси (чл. 17).

Специалният Закон за опазване на околната среда (ЗООС), вменява на кметовете на общини функцията на компетентен орган (чл. 10, ал. 1, т. 6). Като компетентни органи по опазване на околната среда, на кметовете на общини са възложени редица задължения за управление на компонентите и факторите на околната среда на територията на общината (чл. 15, ал. 1).Правното основание за разработване от общините на програми за опазване на околната среда (ОПООС) се съдържа в чл. 79, ал. 1 от ЗООС. Програмите се приемат от общинските съвети (ОС), по предложение на кмета на съответната община и обхващат период на изпълнение не по-малък от 3 години. ОС контролират изпълнението на ОПООС. Кметът на общината ежегодно внася в ОС отчет за изпълнението на програмата за околна среда, а при необходимост - и предложения за нейното допълване и актуализиране.

Националната стратегия за околна среда (НСОС), която се разработва за период 10 години и се приема от Народното събрание по предложение на Министерския съвет (чл. 76, ЗООС). НСОС поставя и основните цели и приоритети на национално ниво, както и посочва средствата за постигане на набелязаните цели.

В допълнение на основния национален стратегически документ в областта на околната среда, се разработват и приемат и други национални планове и програми по компоненти на околната среда и фактори, които им въздействат. (чл. 77).

ОПООС съдържат раздели, които са обособени по компоненти и фактори на околната среда и следват както разпоредбите на специалните закони по околна среда, така и другите национални планове и програми, които се приемат в отделните сектори, като въздух, води, почви, отпадъци, шум. Специалните закони предвиждат самостоятелни задължения на общините за разработване на програми и планове за действие за опазване и устойчиво управление на съответните компоненти и намаляване или ограничаване на въздействието на някои фактори на околната среда. В повечето случаи както законите, така и подзаконовата нормативна уредба към тях уточняват по-нататък в разпоредбите си, че тези програми и планове са неразделна част от общинските програми за околна среда по чл. 79 от Закона за опазване на околната среда.

Законът за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), предвижда създаването на програми и оперативни планове за действие с цел намаляване нивото на замърсяване на атмосферния въздух (чл. 27, ал. 1 и чл. 30, ал. 1), които са неразделна част от общинските програми за околна среда по чл. 79 от Закона за опазване на околната среда (чл. 27, ал. 2).

Съгласно Закона за почвите (ЗП) кметовете на общини разработват програми за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите за общината за период не по-кратък от три години (чл. 26).Законът за управление на отпадъците (ЗУО) предвижда на национално ниво приемане на Национален план за управление на отпадъците (НПУО), (чл. 49 от ЗУО), както и задължение за общините да приемат програми за управление на отпадъците, които са интегрирана част от ОПООС.
Общински наредби в Община Стралджа

Община Стралджа е изпълнила задължението за приемане на наредба, съгласно чл. 22 от ЗУО, която определя условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на своя територия - Наредба № 8 за управление на отпадъците на територията на Община Стралджа, приета с решение на ОбС – Стралджа № 446 от Протокол №35/31.07.2014г.

Имайки предвид изискването на чл. 62, ал. 10 на ЗУТ е приета и Наредба №15 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Стралджа / Приета с решение на ОбС -Стралджа № 107 от Протокол № 12/08.09.2008 г. /.

Други общински наредби, свързани с дейностите по опазване на околнатасреда са:Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Стралджа, Приета с Решение № 320 от Протокол № 33 от 26.05.2010г., последна актуализация 2011г.

Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, Приета с Решение № 389 от Протокол № 45/12.03.2003 г., последна актуализация 2014г.


II. РАЗДЕЛ ВТОРИ: АНАЛИТИЧНА ЧАСТ


  1. Природо-географска и териториално-административна характеристика

  1.1. Географско положение

  Община Стралджа се намира в Югоизточна България, Област Ямбол. Общинският център – гр. Стралджа – е разположен е на 23 км западно от Карнобат, на около 30 км източно от Сливен и на 23 км североизточно от областния център Ямбол и на 80 км западно от центъра на Югоизточен регион - Бургас, в източната част на Горнотракийската низина в Тунджанската хълмиста подобласт. Общината обхваща територия 676,3 кв. км и съставлява 20,2% от територията на Ямболска област. Тя е трета по големина в рамките на област Ямбол.

  1.2. Съседни общини

Административните граници на Общината са: на север - Община Котел и Община Сунгурларе; на изток - Община Карнобат и Община Средец; на юг - Община Болярово; на запад - Община Тунджа и Община Сливен.  1.3. Релеф

Територията е с разнообразен релеф, от равнинен и частично хълмист към полупланински релеф. Средната надморска височина е 205,3 м. Благоприятните условия, които предлага релефа диференцират разнообразни стопански дейности - пътната инфраструктура, механизираното обработване на селскостопанските площи и доброто обезпечаване с хидромелиоративни съоръжения. Северните и южните части на общината, характерни с хълмисти морфоложки структури в съчетание с останалите природогеографски елементи са подходящи за развитие на краткотраен отдих.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница