Програма за опазване на околната среда на община твърдица г р. Т в ъ р д и ц а с е п т е м в р и 2 0 1 2 г о дстраница1/4
Дата22.07.2016
Размер498.82 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4
О Б Щ И Н А Т В Ъ Р Д И Ц А

ПРОГРАМА

ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА
ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

Г р. Т в ъ р д и ц а

С е п т е м в р и 2 0 1 2 г о д.

СЪДЪРЖАНИЕ:

І. Анализ на средата


ІІ. SWOT Анализ
ІІІ. Визия за околната среда на община Твърдица
ІV. Цели на ОПОС
V. План на действие
VІ. Организация за изпълнението на програмата
VІІ. Приложения

І. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА
Под наименованието „Анализ на средата” се обобщава една много важна стъпка от цялостната технология на стратегическото планиране.

При нея, на първо място се събира и систематизира цялата налична информация, т.е. създава се база данни. И на следващо място наличната информация се използва за целите на анализа, а те са, за да се открият важните факти и тенденции и да се намерят причините, които ги обуславят.

Продуктът от този раздел - направените констатации следва да послужи по нататък за нуждите на SWOT анализа.
Основание за разработване на програмата
Програмата за опазване на околната среда /ПООС/ на Община Твърдица е изготвена в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда /ЗООС; чл.79, ал.1/, Закона за водите, Закона за управление на отпадъците, Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Правилника за приложението му, Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

При изготвяне на ПООС са спазени указанията на МОСВ за структурата и съдържанието на общинските програми по околната среда.Природо-географски и териториално – административни данни
Географско положение спрямо територията на страната и съседни общини
Община Твърдица е разположена в северозападната част на Сливенска област. На север обхваща южните склонове на Стара планина и има обща граница с община Елена от Великотърновска област. На запад граничи с община Гурково от Старозагорска област; на юг с община Нова Загора и на изток с община Сливен.
Общата територия на община Твърдица е 442.5 кв.км и представлява 32.38% от територията на областта.

Населението на община Твърдица е 16 329 души, в град Твърдица – 6 719 жители.

Общата площ на горският фонд възлиза на 28 837 ха.
Климат

За оформяне на климата в Задбалканските котловини оказва влияние не само надлъжното морфографско изражение на нейната област, локализацията и орографската затвореност на отделните котловини, но и тяхното близко съседство с верижно простиращите се огради на Стара планина и Средногорието. Тези особености на релефа в Задбалканските котловини и съседните области на Стара планина и Средногорието оказват значително влияние върху трансформацията на преминаващите с различен произход въздушни маси, а това влияе съществено върху количествените и качествените показатели на климатичните елементи и се отразява върху характера на климатичните условия в цялата област на Задбалканските котловини.

Районът, в който е разположен обекта принадлежи към Източна Средна България от Преходно континенталната климатична подобласт. Преобладава умереноконтиненталният климат.

Климатичните фактори, които оказват влияние на атмосферното замърсяване са: температура, влага, атмосферно налягане, вятър, слънчево греене и др.


Температура:

С
редната годишна температура на въздуха в района е 12,4 оС, а средната амплитуда е 9,7 оС.Влажност на въздуха:

Влажността на въздуха е критерий, по който може да се съди за условията на разсейване на атмосферните примеси. Средната годишна относителна влажност е 66%. Разглеждания район има сравнително високо сумарно изпарение 400 – 450 mm годишно.Валежи

Режимът на валежите е един от основните климатични фактори, влияещи върху процесите на самопречистване на атмосферата.
Районът се характеризира със сравнително добро количество – 596 мм годишна сума на валежите. Снежната покривка е с променлива стойност между 4 – 10 см. Броят на дните със снежна покривка е около 28 за годината, по – често през месеците януари и февруари.
Вятър

Преобладаващи са северозападните ветрове /39,7 % /, средната скорост на вятъра в преобладаващите посоки е 2,7 м/сек.

В таблици 2 и 3 са посочени средните и максимални месечни скорости на вятъра в района и розата на ветровете.Средна месечна скорост на вятъра в района на гр. Твърдица в м/сек

Таблица № 2

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

2,8

3,3

2,9

2,6

2,6

2,6

2,5

2,8

2,6

2,5

3,0

2,6

2,7Максимална скорост на вятъра – м/сек.

Таблица № 3

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

20

33

31

41

22

16

20

20

20

16

25

20

Каталог: admin -> doc and
doc and -> Календар на културните събития и изяви на територията на Община Твърдица, област Сливен за 2009 година
doc and -> Младата интелигенция, потомци на родове от бившето село Запалня
doc and -> Календар на културните прояви на територията на Община Твърдица
doc and -> Календар на културните прояви на територията на Община Твърдица
doc and -> Календар на културните прояви на територията на Община Твърдица
doc and -> Общинска администрация твърдица
doc and -> Общинска администрация твърдица съобщение №5327 гр. Твърдица 21. 08. 2012 год


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница